Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2016 nr. 11

Inleiding

Een staatshand in de rug voor Franse graanboeren

mr. W.H.G.A. Filott MPF

Begin oktober 2016 verbleef ik enige tijd in Noord-Frankrijk. Het nieuws in Frankrijk werd toen beheerst door de dreigende sluiting van de fabriek van Alsthom in Besançon en het voorkomen daarvan doordat de Franse Staat, minderheidsaandeelhouder van Alsthom en geen exploitant van spoorlijnen, een bestelling plaatste voor de levering van een aantal locomotieven door Alsthom. Staatssteun? Europese aanbesteding? Daardoor bleef een andere maatregel van de Franse regering in de berichtgeving enigszins onderbelicht. De regering kondigde in dezelfde week als de bestelling van de ... ...lees meer

Artikel

Rechtsvinding in pachtzaken

mr. W.L. Valk1

Wie spreekt van ‘rechtsvinding’, kan daarmee een veelheid van vragen op het oog hebben. In deze bijdrage zal ik mij beperken tot drie vragen, namelijk de vraag waar de pachtrechter het recht vindt, de vraag hoe autonoom de pachtrechter bij dat vinden is en tenslotte de vraag hoe de pachtrechter het gevonden recht verantwoordt. Andere, ook relevante vragen van rechtsvinding komen alleen terloops aan de orde.Het onderwerp van mijn bijdrage lokt als vanzelf uit dat ik veel terugblik op de periode waarin ik van de pachtkamer van het hof deel uitmaakte. Dat maakt mij wellicht kwetsbaar, ... abonneren of dit artikel kopen.

Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dod...

ir. P.J. van der Eijk1

De geliberaliseerde pacht is bij de inwerkingtreding van de Wet tot vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek op 1 september 2007[2] ingevoerd ter vervanging van de in 1995 ingevoerde eenmalige pacht. Met de introductie van de eenmalige pacht in 1995 is achteraf gezien een experiment met tweeslachtigheid gestart, de gewone pacht bleef bestaan maar voor losse grond kwam de mogelijkheid van eenmalige pacht zonder enige wezenlijke bescherming van de pachter naast die van gewone of nu te noemen reguliere pacht te staan.[3] Sindsdien zijn ... abonneren of dit artikel kopen.

Insolventie in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2016, Vereniging voor Ag...

mr. F.M.C. Boesberg en mr. M.F. Admiraal1

Op vrijdag 22 april 2016 vond in Musis Sacrum te Arnhem de 57ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Agrarisch Recht plaats. In deze bijdrage wordt verslag gedaan van het wetenschappelijke gedeelte van deze vergadering, dat in het teken stond van het thema ‘Insolventie in de landbouw’. Over dit thema zijn drie preadviezen geschreven, die in nummer 3 van jaargang 2016 van dit tijdschrift zijn gepubliceerd. Tijdens de vergadering zijn de preadviezen besproken. Conform de volgorde van behandeling tijdens de vergadering zal hieronder eerst worden ingegaan op het preadvies van mr. A.R... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Centrale Grondkamer, 10 mei 2016, dossiernummer: GP 11.756 (TvAR 2016/5854)

G.M.F. Snijders

(Kwekerij Silene/Stichting Omnia Wonen) (mrs. W.L. Valk, E.B. Knottnerus, Th.C.M Willemse, en de deskundige leden ir. H.K.C. Roelofsen en ing. L.L.M. De Lorijn) Pachtovereenkomst. [Burgerlijk Wetboek, art. 6:248, art. 7:311, art. 7:230a] De grondkamer Oost heeft bij beschikking van 29 oktober 2015 geoordeeld dat de door Kwekerij Silene ingezonden overeenkomst met betrekking tot de huur van een kas niet kan worden aangemerkt als een pachtovereenkomst. Overeenkomst wor... abonneren of dit artikel kopen.

Centrale Grondkamer, 10 mei 2016, dossiernummer: GP 11.758 (TvAR 2016/5855)

G.M.F. Snijders

(Den Mulder Landbouw B.V./C.V. Werklandschapontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4) (mrs. W.L. Valk, F.J.P. Lock en Th.C.M. Willemse en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius) Pachtovereenkomst. Feitelijk gebruik. Feitelijk gebruik, boomteelt, is wat partijen hebben bedoeld af te spreken. Terecht getaxeerd als tuingrond. Beschikking bevestigd. Met noot G.M.F. Snijders   Beschikking in de zaak van: Den Mulder Landbouw B.V. gevestigd ... abonneren of dit artikel kopen.

Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 14 oktober 2014, zaaknummer 200.155.684, 29...

G.M.F. Snijders

(Van Lutterveld c.s./Van Lutterveld) (eerste tussenarrest: mrs. Th.C.M. Willemse, W.L. Valk en F.J.P. Lock en de deskundige leden mr. ir. H.J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen) (tweede tussenarrest: mrs. W.L. Valk, J.H. Lieber en F.J.P. Lock en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen) (eindarrest: mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius) Pachtovereenkomst. Negatieve verklaring voor recht. Bedrijfsmatige exploitatie. [Burg... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Ruimtelijke OrdeningOmgevingswetDe voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn in volle gang. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de implementatie van de Omgevingswet voortvarend aan te pakken. Daar wordt via het interbestuurlijke implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet en binnen de betrokken organisaties hard aan gewerkt. Er is ook een Financieel afsprakenkader. (Kamerstukken I 2016/17, 33118, G)Beheer landelijk gebiedLandschapOv... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2017Op vrijdag 13 januari 2017 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op sn... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS