Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2017 nr. 5

Inleiding

Regelgeving voor niet-financiële verslaggeving: wie doet er mee?

prof. dr. C. Camfferman RA1

Niet-financiële verslaggeving trekt de laatste jaren veel belangstelling. Het is dan ook een breed terrein dat over alles kan gaan, van duurzaamheid en innovatie tot integriteit en diversiteit. Zelfs financiële informatie wordt soms hierbij betrokken, zoals informatie over de financiële risico’s die een onderneming loopt als gevolg van klimaatverandering. Wellicht moeten we het hebben over ‘informatie anders dan traditionele financiële informatie’ om duidelijker te maken wat hier aan de hand is. Er lijkt een breed besef te leven dat we met de ‘... ...lees meer

Artikel

Personenvennootschap en jaarrekening: mist en opklaringen

mr. Chr.M. Stokkermans1

Waar staan we en waar gaan we naar toe? Het antwoord op beide vragen is in nevelen gehuld. Bij de personenvennootschappen is het mistig. Mijn proefschrift doet een poging tot opheldering,[2] maar de jaarrekening heeft daarin geen aandacht gekregen. De mij nu geboden kans dit deelonderwerp te bespreken, neem ik graag te baat. Details over de inrichting van de jaarrekening en verwerkingstechnieken blijven buiten beschouwing. Ook op IAS/IFRS ga ik niet in. Er blijven genoeg interessante kwesties over.Aan de orde komen de jaarrekening van de personenvennootschap (... abonneren of dit artikel kopen.

Alternatieve prestatiemaatstaven

mr. C.N. van Dooren en mr. drs. A.N. Krol1

Op 5 oktober 2015 heeft de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) nieuwe richtsnoeren gepubliceerd over alternatieve prestatiemaatstaven (APM Richtsnoeren). Een alternatieve prestatiemaatstaf (APM) is een financiële maatstaf van historische of toekomstige financiële prestaties, financiële posities of kasstromen. De APM Richtsnoeren zijn op 3 juli 2016 van kracht geworden en zijn van toepassing op persberichten, prospectussen en financiële verslaggeving (met uitzondering van de (half)jaarrekening) van uitgevende instellingen. Deze bijdrage bespreekt de APM Richtsnoeren e... abonneren of dit artikel kopen.

IFRS 9 en combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening - Praktijkvraag

prof. dr. R.L. ter Hoeven RA en drs. D. Manschot RA1

Beursgenoteerde rechtspersonen[2] dienen op grond van de IAS-verordening[3] verplicht de geconsolideerde jaarrekening op te stellen op basis van de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie[4] (hierna: IFRS). Niet-beursgenoteerde rechtspersonen zijn vrij hun geconsolideerde jaarrekening op basis van IFRS in te richten. Voor rechtspersonen die in hun geconsolideerde jaarrekening IFRS toepassen, heeft de wetgever de mogelijkheid geboden dat de enkelvoudige jaarrekening opgesteld kan worden volgens Titel 9 Boek 2 BW met to... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Motiveringsplicht civiele rechter bij afwijking van oordeel tuchtrechter - No...

mr. A.C. van Campen1

Doorgaans worden in deze rubriek tuchtrechtelijke uitspraken besproken. Ditmaal wordt stilgestaan bij het arrest van de Hoge Raad van 22 september 2017 omdat daarin juist wordt ingegaan op de verhouding tussen het tuchtrecht en het civiele recht.[2] Hoewel de Hoge Raad zich hierover al eerder heeft uitgelaten, wordt uit dit arrest duidelijk op welke wijze een tuchtrechtelijke uitspraak zijn doorwerking heeft in het civiele recht. 2. Feiten en achtergrond De kwestie betreft een bloemenbedrijf (hierna: A BV) dat zich sinds 1992 heeft bezig gehouden ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen Beleidsregel geschiktheid Wta – ABS Op 1 november 2017 heeft de AFM op haar website de Beleidsregel geschiktheid Wta gepubliceerd. De beleidsregel is gebaseerd op art. 16 lid 3, 4 en 5 Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en art. 5 Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta). Deze beleidsregel gaat in op het toetsingskader dat de AFM gaat gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers van OOB-accountantsorganisaties. De beleidsregel is vanaf 1 juli 2018 van kracht. Deze beleidsregel moet worden ge... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS