Vastgoedcontracten 2020

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Deze model-huurovereenkomst is geschikt voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd. Er zijn daarnaast modelhuurovereenkomst voor verschillende andere situaties beschikbaar op Vastgoedcontracten. Deze modellen zijn gebaseerd op het ROZ-model. Op huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte zijn de algemene huurrechtelijke bepalingen van boek 7, titel 4, afdeling 1 tot en met 4 BW van toepassing (artikelen 7:201 tot en met 7:230 en 7:231 BW). Daarnaast gelden de (semi-)dwingendrechtelijke bepalingen van boek 7, titel

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

4, afdeling 5 (artikelen 7:232 BW en verder). Dat betekent dat de huurder van woonruimte huurbescherming geniet en de verhuurder als gevolg daarvan beperkt is in zijn mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen en de huurprijs te wijzigen. Ook huisgenoten van huurders nemen in sommige gevallen een bijzondere positie in. Zo zijn echtgenoten die in het gehuurde hun hoofdverblijf hebben van rechtswege medehuurder en kunnen huisgenoten na overlijden van de huurder onder bepaalde voorwaarden de huurovereenkomst voortzetten. Dwingendrechtelijke regels gelden in principe altijd, ook al bepalen partijen in de huurovereenkomst iets anders. Van semi-dwingendrechtelijke regels mag worden afgeweken, doch niet ten nadele van de huurder. De huurbescherming wordt als een belangrijk recht van huurders gezien. Uitzonderingen daarop en afwijkingen daarvan zijn slechts beperkt mogelijk. Onder meer zijn wettelijk uitgezonderd huur die een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard van korte duur is (zie hiervoor de Huurovereenkomst naar aard van korte duur) en (gedeeltelijk) de hospitaverhuur (verhuur van onzelfstandige woonruimte in een woning waar de verhuurder zelf ook woont, zie de Huurovereenkomst hospitaverhuur). Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een zelfstandige en een onzelfstandige woning. Een zelfstandige woning is een woning die een eigen toegang heeft en bewoond kan worden zonder dat de bewoner afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten de woning (artikel 7:234 BW). Een woning wordt als zelfstandig beschouwd als er een toilet, een keuken en een wasgelegenheid zijn achter de eigen voordeur. Woonruimte waarbij die voorzieningen moeten worden gedeeld, is onzelfstandige woonruimte. Dit model kan uitsluitend voor zelfstandige woonruimte gebruikt worden. Het model is geschikt voor zowel de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een initiële minimumduur als voor de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder een initiële minimumduur. Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder initiële minimumduurDe huurder heeft bij deze optie volledige huurbescherming. De wet bepaalt dat de opzegtermijn die de huurder in acht moet nemen nooit langer is dan de overeengekomen betaaltermijn. Omdat in verreweg de meeste huurovereenkomsten wordt afgesproken dat de huur per maand wordt betaald, betekent dat, dat de wettelijke opzegtermijn van de huurder één kalendermaand is. De wet bepaalt verder dat de opzegtermijn van de verhuurder minimaal drie maanden bedraagt. Daar komt één maand bij voor elk vol jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, met een maximum van zes maanden. De huurder heeft de mogelijkheid om de huurcommissie te laten bepalen of de overeengekomen aanvangshuurprijs te hoog is. De huurder heeft daarvoor de tijd tot 6 maanden na de aanvang van de huurovereenkomst. Als de maximaal wettelijke huurprijs boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens ligt, dan is de huur geliberaliseerd en valt deze in de vrije sector. De huurcommissie zal de huurprijs dan ongemoeid laten. Als de maximaal wettelijke huurprijs onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens ligt, zal de huurcommissie de huurprijs vaststellen op het maximaal wettelijke niveau. De huurcommissie doet dat met terugwerkende kracht tot de aanvang van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met initiële minimumduurHiervoor geldt hetzelfde als hiervoor is opgemerkt bij optie 1. Het enige verschil is dat geen van beide partijen de huur kan opzeggen gedurende de overeengekomen initiële minimumduur. Deze minimale duur dient nader tussen partijen worden overgekomen en vastgelegd worden in artikel 1.5 onder b van de huurovereenkomst. Algemeen wordt aangenomen dat een verhuurder belang kan hebben bij een niet te snel wisselend huurdersbestand. Om die reden wordt het aangaan van een huurovereenkomst voor een (eerste) vaste periode aanvaardbaar geacht. Als die eerste periode echter (te) lang is, kan dat onredelijk worden geoordeeld. Een termijn van één jaar wordt in het algemeen in ieder geval aanvaardbaar geacht. Hoewel dat niet waarschijnlijk is, kan niet 100% worden uitgesloten dat, indien gebruik wordt gemaakt van een initiële minimumduur, de huurovereenkomst kwalificeert als een huurovereenkomst voor maximaal 2 jaar.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11265