privacy statement

  •  

  

(Privacy Statement)

Versie april 2018

Privacy Statement – Uitgeverij Den Hollander B.V.

De website denhollander.info wordt beheerd door Uitgeverij Den Hollander B.V. (Den Hollander). In dit Privacy Statement informeren wij je graag nader over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Dit Privacy Statement is van toepassing met ingang van 1 april 2018 envervangt eerdere versies van onze privacy statements, waarin wij u ook informeerden over het verwerken van uw persoonsgegevens.

1 Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

1.1 Dit Privacy Statement richt zich tot iedereen die onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten.

2 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

2.1 Den Hollander is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van het toepasselijke recht.

3 Welke persoonsgegevens verwerkt Den Hollander van jou?

3.1 Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten voor klanten uit te voeren. Wanneer je als klant via ons website een account hebt aangemaakt, kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van je verwerken: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, inloggegevens voor toegang tot je account.

3.2 Van al onze websitebezoekers verwerken wij verder automatisch de volgende soorten gegevens: informatie met betrekking je bezoek aan onze website, surfgedrag, gegevens van de gebruikte computer, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem.

4 Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?

4.1 Wij verwerken je persoonsgegevens zodat je de faciliteiten van onze website zo optimaal mogelijk kunt benutten en wij onze diensten aan je kunnen verlenen.

4.2 Wij zullen je persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;

Om met je te communiceren, bijvoorbeeld het toesturen van (door u gevraagde) informatie of het afhandelen van klachten;

Intern beheer;

Het analyseren van het gebruik van onze website;

Onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website;

Het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;

Om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening, onder andere via direct marketing of het gebruik van cookies. De afhandeling van klachten en geschillen, en Ter voldoening aan toepasselijk wet- en regelgeving.

4.3 Je persoonsgegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit Privacy Statement staan beschreven.

5 Wat is de grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

5.1 Wij verwerken je persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je hebben uit te voeren. Wij kunnen daarnaast je persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben. Wij controleren steeds zorgvuldig of jouw privacybelang niet zwaarder weegt. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang voor het onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website, waardoor wij jou nu en ook in de toekomst goed van dienst kunnen zijn.

6 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

6.1 Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij je gegevens maximaal 3 jaar na het einde van de klantrelatie, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen je persoonsgegevens langer moeten bewaren. Wij kunnen je persoonsgegevens langer bewaren indien sprake is van klachten of geschillen voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van onze belangen en/of van de belangen van Den Hollander.

7 Cookies

7.1 Wij kunnen ook persoonsgegevens van je verwerken doordat wij cookies plaatsen op onze website.

8 Verwerkers en doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

8.1 Wij kunnen externe dienstverleners inschakelen die eveneens voor ons als verwerker in de zin van het toepasselijke recht diensten verrichten in het kader waarvan je persoonsgegevens worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is de dienstverlener die de hosting en het onderhoud van onze website verzorgt. Verwerkers mogen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij daartoe een verwerkersovereenkomst.

8.2 Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

8.3 Deze verwerkers kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De wetgeving inzake gegevensbescherming en overige relevante wetgeving in dergelijke landen is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de wetgeving in Nederland. Wij hebben echter gepaste (contractuele) maatregelen laten nemen zodat voldaan wordt aan de ter zake geldende wettelijke eisen.

9 Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

9.1 Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van je persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door jou of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot je (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde.

9.2 Als je vermoedt dat je account onbevoegd door anderen wordt gebruikt, dien je ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

10 Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

10.1 Heb je vragen over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, of wil je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Of heb je bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

11 Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

11.1 Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om bij mogelijke schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hierover een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

12 Wijzigingen van dit Privacy Statement

12.1 Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg dit Privacy Statement regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

13 Contact

13.1 Onze bedrijfsgegevens luiden als volgt:

Uitgeverij Den Hollander B.V., geregistreerd onder KvK nummer 38024515 en statutair gevestigd aan de Boomkampsweg 1, 7245 WC Laren, e-mail: info@denhollander.info; BTW nummer NL8155.53.213B01.

 

English version see below

April 2018

Privacy Statement – Uitgeverij Den Hollander B.V.

This website www. https://eflnews.info is managed by Uitgeverij Den Hollander B.V. (Den Hollander). In this Privacy Statement we inform you as best we can about the processing of your personal data. This Privacy Statement applies from April 1, 2018 and supersedes previous versions of our Privacy Statement, in which we also informed you about the processing of your personal data.

1 Who does this Privacy Statement apply to?

1.1 This Privacy Statement is aimed at everyone who visits our website and/or uses our services.

2 Who is the data controller for the processing of your personal data?

2.1 Den Hollander is the data controller for the processing of your personal data in accordance with the applicable law.

3 Which of your personal data does Den Hollander process?

3.1 We process personal data to provide our services. If you have opened an account as customer on our website, we may amongst other things process the following personal data of yours: your name, address, telephone number, email address, login credentials for accessing account.

3.2 We also automatically process the following categories of information of all our website visitors: information with regard to your visit to our website, browsing behaviour, information about the computer used, such as IP address, browser specifications and operating system.

4 For what purposes do we use your personal data?

4.1 We process your personal data so you can use the features of our website as optimally as possible and in order to provide our services to you.

4.2 We will process your personal data for the following purposes

Providing and carrying out our services;

Maintaining contact with you;

Internal management;

Analysing the use of our website;Maintaining, securing and optimising our website;

Improving our services and compiling user statistics and other analyses;

To inform you on and to promote our (new) products and services, including through direct marketing or the use of cookies;

Handling complaints and disputes;

andComplying with applicable laws and regulations.

4.3 Your personal data is not processed for any other purposes than described in this Privacy Statement.

5 What is the legal ground for using your personal data?

5.1 We process your personal data for the performance of a contract with you. We may also process your personal data if necessary for complying with one of our legal obligations or for achieving our legitimate interests. We always check carefully that your privacy interests do not weigh more heavily. For example, we have a legitimate (business) interest in maintaining, securing and optimising our website, so that we can be of good service to you now and in the future.

6 How long do we retain your information?

6.1 We will not retain your personal data longer than necessary in relation to the purposes for which the data are processed. In principle, we will retain your data for a maximum of 3 years after the end of the customer relationship, unless we are required by statutory obligations to retain your personal data for a longer period of time. We may retain your personal data for a longer period in the event of complaints or disputes to the extent that this is necessary to protect our interests and/or the interests of Den Hollander.

7 Cookies

7.1 We may also process your personal information by placing cookies on our website.

8 Data Processors and transfer of personal data outside the EEA

8.1 We may engage external service providers who also provide services for us as data processor within the meaning of the applicable law in the context of which your personal data are processed. An example of this is the service provider who takes care of the hosting and maintenance of our website. Data Processors may only process your personal data on our behalf and in accordance with our instructions. We conclude appropriate data processing agreements with every data processor for this purpose.

8.2 Outside the situations mentioned in this Privacy Statement, we will not disclose your personal data to others, unless we deem it necessary to comply with our legal obligations, to protect our or other people's rights, or to enforce compliance with this Privacy Statement.

8.3 These data processors may be established in countries outside the European Economic Area (EEA). The legislation on data protection and other relevant legislation in such countries is not necessarily the same as the legislation in the Netherlands. However, we have taken appropriate safeguards to transfer your personal data to a country located outside the EEA.

9 How do we protect your personal data?

9.1 We do our very best to implement appropriate technical and organisational security measures to protect against loss, abuse and alteration of your personal information under our control. Although we exercise all reasonably required care for a secure data, we can not guarantee that the processing of data remains secure at all times. We accept no liability for damages suffered by you or third parties as a result of unauthorised access to your (personal) data, unless such damage is caused by intent or gross negligence on our part.

9.2 If you suspect unauthorised use of your account by others, you must inform us immediately by email.

10 How can you exercise your rights?

10.1 Do you have questions about how we process your personal data, or would you like to inspect, correct or remove your personal information? Or do you object to our processing of your personal data? Please contact us via the contact details below.

11 Right to lodge a complaint with the Dutch Data Protection Authority

11.1 Any person whose personal data is processed, has the right to lodge a complaint with the competent data protection authority in the event of a possible violation of the applicable data protection law. In this case, this is the Dutch Data Protection Authority. More information can be found on the website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

12 Amendments to this Privacy Statement

12.1 This Privacy Statement may be amended from time to time. Please refer to this Privacy Statement regularly so that you are aware of any changes. The last date of change will always be indicated in the Privacy Statement.

13 Contact

13.1 Uitgeverij Den Hollander B.V., registered with the Chamber of Commerce under number 38024515 and having its registered office at de Boomkampsweg 1, 7245 WC Laren, e-mail: info@denhollander.info; VAT number NL8155.53.213B01.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

  • Uitgeverij Den Hollander B.V.
  • Postadres
    Boomkampsweg 1
  • 7245 WC Laren
  • telefoon 0570-751 225
  • e-mail info@denhollander.info
  • KvK-nummer 75960532
  • BTW-nummer NL8204.26.519B01