Vastgoedcontracten 2022

Alliantieovereenkomst

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Dit contract is geactualiseerd tot: 20 oktober 2017 ‘Alliancing’ is een manier van samenwerken van partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, waarvan de afspraken worden vastgelegd in een alliantieovereenkomst. ‘Alliancing’ is ontwikkeld onder Angelsaksische rechtsstelsels en geldt als alternatief voor de meer traditionele bouwcontracten, die in voorkomende gevallen als star en inefficiënt worden ervaren. De principes van ‘Alliancing’ lenen zich ook voor toepassing onder Nederlands recht. In het hiervoor opgenomen model van de

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Alliantieovereenkomst zijn verschillende ‘Alliancing’ principes verwerkt. Het model van de Alliantieovereenkomst betreft slechts een voorbeeld. De onderwerpen waarop dit model ziet, kunnen ook op andere wijze worden geregeld. De alliantieovereenkomst kan voorts ook zien op onderwerpen die in het opgenomen model geen regeling hebben gevonden. De inhoud van de alliantieovereenkomst is ondermeer afhankelijk van het betreffende geval en de wensen van de betrokken partijen. Extra informatieHieronder volgt een toelichting op de belangrijkste kenmerken van het model van de Alliantieovereenkomst, gevolgd door een omschrijving van het toepassingsgebeid en commentaar op een aantal van de artikelen. Kenmerken AlliantieovereenkomstEen belangrijk kenmerk van de Alliantieovereenkomst is het ontbreken van een hiërarchische verhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer(s). De Alliantie heeft een structuur die bestaat uit het Alliantiebestuur (Artikel 5), dat het algemene beleid van de Alliantie bepaalt, het Alliantie Management Team (Artikel 6), dat de dagelijkse leiding voert en de Project Manager die belast is met het dagelijks management van de Alliantie (Artikel 7). De Afnemer heeft geen doorslaggevende stem in de Alliantie. De Partijen zijn in gelijke verhouding vertegenwoordigd in de organen van de Alliantie en beslissingen worden bij unanimiteit van stemmen genomen. In het model is ervoor gekozen het ingenieursbureau (Ontwerper genoemd in de Overeenkomst, Artikel 11), het aannemingsbedrijf (Bouwer genoemd in de Overeenkomst, Artikel 12) en de Opdrachtgever (Afnemer genoemd in de Overeenkomst, Artikel 4) op te nemen in de Alliantie. Afhankelijk van de aard van het werk kan het nuttig zijn ook andere partijen te laten participeren in de Alliantie, zoals een (belangrijke) leverancier van bouwmaterialen of onderaannemer. De Alliantieovereenkomst beoogt het vertrouwen te versterken tussen de bij de Alliantie betrokken personeelsleden en partijen. In overweging f van de considerans beloven Partijen ondermeer in de geest van de Alliantie te zullen handelen door eerlijk en open met elkaar te communiceren, elkaar met wederzijds vertrouwen en respect te behandelen en een positieve instelling te bezigen. Deze principes komen terug in de introductiecursus van Artikel 9, die het aan de Alliantie verbonden personeel dient te volgen. De personeelsleden van de Alliantie worden in beginsel voor de duur van de Alliantie benoemd (Artikelen 5.5, 6.6, 7.4 en 8.5). Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat het onderlinge vertrouwen van de personeelsleden gedurende de looptijd van het project versterkt zal worden. Het tussentijds rouleren van personeelsleden en met name het personeel dat sleutelposities bekleedt, dient zoveel mogelijk voorkomen te worden omdat hierdoor het inmiddels opgebouwde vertrouwen wordt verbroken. Kenmerkend is verder de geschillenregeling van de Alliantie (Artikel 26). Partijen bij de Alliantie kunnen elkaar in beginsel niet aanspreken voor vergoeding van schade die zij naar aanleiding van de Alliantieovereenkomst hebben geleden (Artikel 18.4). Partijen spreken verder af zich te zullen inspannen om geschillen te voorkomen en geschillen die mochten ontstaan, zoveel mogelijk in goed overleg op te lossen (Artikel 26.2). Wanneer een geschil niet langs minnelijke weg kan worden opgelost, kunnen Partijen bindend advies vragen aan De Raad van Beoordelaars (Artikel 26.4). In de Alliantieovereenkomst is verder de regeling van het Alliantiefonds opgenomen (Artikel 15). Het Alliantiefonds bestaat uit een budget, dat aan de Alliantie beschikbaar wordt gesteld. De kosten van de Alliantie, zoals kosten voor werkzaamheden en leveringen, worden vergoed uit het Alliantiefonds (Artikel 15.4). Partijen kunnen geen opslag voor winst en risico op hun kosten in rekening brengen. Na beëindiging van de Alliantie wordt het Alliantiefonds, volgens een vooraf bepaalde Verdeelsleutel, verdeeld tussen Partijen (Artikel 24). Partijen kunnen alleen winst boeken door besparingen op het Alliantiefonds te realiseren. Indien het Alliantiefonds na beëindiging van de Alliantie en negatief vermogen heeft, dienen de Partijen volgens de Verdeelsleutel het tekort aan te zuiveren. De Verdeelsleutel kan worden gebaseerd op de inbreng van Partijen. De, in een Verdeelsleutel opgenomen verhouding tussen Afnemer, Bouwer, Ontwerper zou kunnen zijn 50 : 40 : 10. Een ander kenmerk van de Alliantieovereenkomst zijn de prikkelingen, verbonden aan het bereiken van vooraf gestelde doelstellingen. Een doelstelling uit de Alliantieovereenkomst is het realiseren van besparingen op de bouwkosten door efficiënt te werken en alternatieve oplossingen te ontwikkelen. Partijen worden hiertoe gestimuleerd, doordat zij alleen winst kunnen maken door besparingen op het budget te realiseren. Op grond van de bonus/malus regeling worden Partijen gestimuleerd om het werk zo spoedig mogelijk te realiseren (Artikel 17). Aan de Planning van het Werk zijn zogenaamde Mijlpaaldata verbonden. Wanneer (een fase van) het Werk binnen een Mijlpaaldatum wordt goedgekeurd, keert de Alliantie een bonus uit. Bovendien kent de Alliantie een bonus toe voor elke dag dat een Mijlpaaldatum sneller wordt bereikt. Het omgekeerde geldt eveneens. De Alliantie verbeurt een boete wanneer een Mijlpaaldatum niet wordt gehaald en verbeurt daar bovenop nog een boete voor elke dag dat een Mijlpaaldatum wordt overschreden. Toepassingsgebied AlliantieovereenkomstDe Alliantieovereenkomst is met name geschikt voor omvangrijke projecten waarin nieuwe technieken worden toegepast. De ontwikkeling van nieuwe technieken wordt in de Alliantie gestimuleerd doordat de Afnemer, Ontwerper en Bouwer, elk met hun specifieke kennis, intensief met elkaar samenwerken bij de realisatie van het Werk. De voordelen van deze samenwerking worden optimaal benut wanneer de Alliantie in een vroeg stadium wordt gevormd, bij voorkeur vlak na het initiatief tot realisatie van het Werk. Op dat moment zullen de belangrijkste (ontwerp)keuzes ten aanzien van het werk nog niet zijn gemaakt, en hebben de partijen de gelegenheid alternatieve oplossingen te ontwikkelen. Aan omvangrijke projecten zijn doorgaans belangrijke financiële risico’s verbonden. De Alliantieovereenkomst verdeeld deze risico’s tussen Partijen via de regeling van het Alliantiefonds. Op grond hiervan delen Partijen mee in de winst of dragen bij in het verlies van de Alliantie volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11308