Vastgoedcontracten

2016

Huur

Klik hier voor een overzicht

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Voor het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van de model-huurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 30 juli 2003. Omdat echter in het kader van deze uitgave meerdere modellen voor woonruimte zijn opgesteld (waaronder dit model specifiek voor zelfstandige woonruimte), zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet uitdrukkelijk naar het model van de ROZ is verwezen. Wel zijn de algemene bepalingen die behoren bij voornoemd ROZ-model ui... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst voor onzelfstandig woonruimte

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Voor het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 30 juli 2003. Omdat echter in het kader van deze uitgave meerdere modellen voor woonruimte zijn opgesteld (waaronder dit model specifiek voor onzelfstandige woonruimte), zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet uitdrukkelijk naar het model van de ROZ is verwezen. Wel zijn de algemene bepalingen die behoren bij voornoemd ROZ-model u... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst voor woonwagen en standplaats

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Voor het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 30 juli 2003. Omdat echter in het kader van deze uitgave meerdere modellen voor woonruimte zijn opgesteld (waaronder dit model specifiek voor woonwagens/standplaatsen), zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet uitdrukkelijk naar het model van de ROZ is verwezen. Wel zijn de algemene bepalingen die behoren bij voornoemd ROZ-model ex... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst voor woonboot en ligplaats

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Voor het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 30 juli 2003. Mede omdat de verhuur van woonboten/ligplaatsen in beginsel geen verhuur van woonruimte in zin van de wet betreft (zie daarover hierna meer), zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet uitdrukkelijk naar het model van de ROZ is verwezen. Wel zijn de algemene bepalingen die behoren bij voornoemd ROZ-model expliciet van t... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst autobox

Kim Oosterling-van der Maarel (Houthoff Buruma)

1. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst autobox/parkeerplaats’ vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 juli 2003. Daar waar in de tekst (inhoudelijk) wordt afgeweken van het model van de ROZ, of hier iets aan is toegevoegd, is de tekst cursief weergegeven. Dit geldt niet voor de bijzondere bepalingen, omdat daarvoor geldt dat reeds uit het opschrift ‘Bijzondere bepalingen’ blijkt dat er sprake is van een toevoeging ten opzichte van het ROZ-model. Uiteraard kunnen partijen een ... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel ...

Nathalie Eeken & Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 17 september 2012. Bij de sterretjes (*) in de vetgedrukte tekst van het model dient doorgehaald te worden wat niet van toepassing is en eventueel dient hier tekst aangevuld te worden. Daar waar in de tekst (inhoudelijk) wordt afgeweken van het model van de ROZ, of hier iets aan is toegevoegd, is de tekst cursief gedrukt. Dit geldt niet voor d... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel...

Sonja van der Kamp (Boekel N.V.)

1. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastge­steld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 januari 2015. Bij de sterretjes (*) in de vetgedrukte tekst van het model dient doorgehaald te worden wat niet van toepassing is en eventueel dient hier tekst aangevuld te worden. Daar waar in de tekst (inhoudelijk) wordt afgeweken van het model van de ROZ, of hier iets aan is toegevoegd, is de tekst vetge­drukt. Dit geldt niet v... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst parkeerruimte

Nathalie Eeken (Houthoff Buruma)

1. Voor het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor ‘kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 juli 2003. Omdat het hier echter gaat om de huur van parkeerruimte, zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet expliciet naar het model van de ROZ is verwezen. Wel zijn de algemene bepalingen die behoren bij voornoemd ROZ-model uitdrukkelijk van toepassing ... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst onbebouwde grond

Ester de Boer (Houthoff Buruma)

1. Voor het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor ‘kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 juli 2003. Omdat het hier echter gaat om de huur van onbebouwde grond, zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet uitdrukkelijk naar het model van de ROZ is verwezen. Wel zijn de algemene bepalingen die behoren bij voornoemd ROZ-model uitdrukkelijk van toep... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst nog te realiseren kantoorbedrijfsruimte en andere ruimte in ...

Sonja van der Kamp (Boekel N.V.)

1. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor 230a-ruimte (model 7) dat op haar beurt is geba­seerd op het model ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 januari 2015. Dit model is bruikbaar in geval van verhuur van nog te realiseren 230a-ruimte. Hiervan is sprake indien de huur betrekking heeft op een (nog te realiseren) onroe­rende zaak (of een gedeelte daarvan) niet zijnde woon­ruimte of 290-bedrijfsruim... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst roerende zaken

Carolien Heemskerk (Houthoff Buruma)

1. Uitgangspunt van dit model is dat de verhuur van de roerende zaken verband houdt met de verhuur van een bedrijfsruimte (indien de verhuur verband houdt met de verhuur van woonruimte, dient het model daarop te worden aangepast). Te denken valt aan de verhuur van een café, waarbij tevens de inventaris wordt verhuurd of aan de verhuur van een fabriekshal, waarin zich roerende installaties bevinden die de huurder ook wil huren. Uiteraard is het mogelijk dat deze roerende zaken mee worden verhuurd in de huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte doch dit zal niet altijd h... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst ruimte op muur/zuil

Max Wösten (Houthoff Buruma)

1. Dit model is bedoeld voor de verhuur van ruimte op een muur of een zuil ten behoeve van reclame in de ruimste zin van het woord. Deze modelovereenkomst gaat ervan uit dat het regime voor 230a-ruimte van toepassing is op de huur. Van de huur van 230a-ruimte is sprake indien de huur betrekking heeft op een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan en die zaak of dat gedeelte noch woonruimte, noch bedrijfsruimte in zin van artikel 7:290 BW (bijvoorbeeld winkels, cafés, restaurants en tankstations) is. De vraag of een zaak onroerend is, moet worden beantwoord aan de hand van... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst (dak-)ruimte voor de plaatsing van zend- en ontvangstapparatuur

Max Wösten (Houthoff Buruma)

1. Deze modelovereenkomst is bedoeld voor de verhuur van dakruimte ten behoeve van zend- en ontvangstapparatuur voor draadloze netwerken. In het model wordt steeds gesproken over netwerken voor mobiele communicatie, maar het kan ook dienst doen als model voor overige netwerken, zoals omroepnetwerken. Uitgangspunt van dit model is dat de regels voor de verhuur van 230a-ruimte van toepassing zijn. Hiervan is sprake indien de zend- en ontvangstapparatuur geplaatst wordt op, in of aan een gedeelte van een gebouwde onroerende zaak. Dit houdt in dat naast de ‘algemene’ huur... abonneren of dit artikel kopen.

Gemengde huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte/woonruimte

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Dit model kan worden gebruikt wanneer 290-bedrijfsruimte en woonruimte samen in één contract worden verhuurd omdat het de bedoeling is dat de huurder van de 290-bedrijfsruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan een woning bij een café/restaurant of een woning bij een dierenwinkel. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 17 septembe... abonneren of dit artikel kopen.

Gemengde huurovereenkomst kantoorruimte en andere ruimte in de zin van artike...

Sonja van der Kamp (Boekel N.V.)

1. Dit model kan worden gebruikt wanneer 230a-ruimte en woonruimte samen in één contract worden verhuurd omdat het de bedoeling is dat de huurder van de 230a-ruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bij­voorbeeld aan de verhuur van een woning bij een prak­tijkruimte. Onder 230a-ruimte wordt verstaan een gebouwde on­roerende zaak of gedeelte daarvan, welke is noch woon­ruimte, noch bedrijfsruimte zoals in artikel 7:290 BW omschreven. Voorbeelden zijn kantoor- en opslagruim­te. Als in één overeenkomst zowel woonruimte a... abonneren of dit artikel kopen.

Gemengde huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van...

Nathalie Eeken (Houthoff Buruma)

1. Dit model kan worden gebruikt wanneer 290-bedrijfsruimte en 230a-ruimte samen in één contract worden verhuurd. Te denken valt aan een fitnessclub met een bar, tennisbanen met horeca en een sportwinkel etc. Zie in dit verband bijvoorbeeld HR 12 mei 2006 (WR 2006, 75) over de verhuur van een snookercentrum met horecavoorzieningen welke geheel werd aangemerkt als 290-bedrijfsruimte. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’, vastgesteld door de Raad voo... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte met zorgvoorzieningen

Carolien Heemskerk (Houthoff Buruma)

1. Dit model is bestemd voor de verhuur van woonruimte die wordt gecombineerd met de verstrekking van zorgvoorzieningen door (of in opdracht van) de verhuurder aan de huurder. Onder zorgvoorzieningen als in dit model bedoeld, worden verstaan diensten zoals verzorging, verpleging of maaltijdverstrekking en geen onroerende zaken zoals een lift. Dergelijke onroerende voorzieningen wijzigen namelijk niet het karakter van de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst voor woonruimte wordt met andere woorden niet een gemengde overeenkomst door de aanwezigheid van (on)roerende zorgvoorzieningen. abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst oneigenlijke dienstwoning

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Soms bewoont een werknemer een woning die zijn werkgever aan hem in gebruik heeft gegeven. De vraag rijst dan of op de woning de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn en/of die betreffende de huur van woonruimte. Voor het antwoord op deze vraag is het onderscheid tussen de zogenaamde ‘eigenlijke’ (ook wel ‘echte’) dienstwoning en de ‘oneigenlijke’ (of ‘onechte’) dienstwoning bepalend. Van een eigenlijke dienstwoning is volgens de Hoge Raad (HR 17 maart 1961, NJ 1961, 237) sprake: ‘([…]) in... abonneren of dit artikel kopen.

Franchiseovereenkomst

Egbert Schelhaas

1. Dit model is bruikbaar in geval van franchising. Franchising kan worden gedefinieerd als een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling goederen en/of diensten aanbieden aan afnemers. De franchisegever verleent daarbij het recht en legt de verplichting op aan de franchisenemer om een onderneming te exploiteren volgens de franchiseformule van de franchisegever. Nederland kent geen sp... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst van onderhuur

Ester de Boer (Houthoff Buruma)

1. Dit model is bedoeld voor onderverhuur. Dat betekent onder meer dat de verhuurder geen eigenaar van het gehuurde is, zoals bij een huurovereenkomst doorgaans het geval is en dat rekening moet worden gehouden met het in de hoofdhuurovereenkomst bepaalde. De onderhavige overeenkomst is ‘overeenkomst van onderhuur’ genoemd, zodat de overeenkomst als zodanig goed herkenbaar is. In de praktijk is aan de titel van de overeenkomst meestal niet te zien dat het om onderhuur gaat en krijgt de overeenkomst van onderhuur gewoon de benaming ‘huurovereenkomst’. Veela... abonneren of dit artikel kopen.

Indeplaatsstellingsovereenkomst

Nathalie Eeken (Houthoff Buruma)

1. Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een huurder aan een opvolgend huurder in het kader van de overname van het bedrijf van de huurder door die opvolgend huurder (vergelijk artikel 6:159 e.v. BW). Uiteraard kan ook alleen de huurovereenkomst worden overgedragen aan de opvolgend huurder, zonder overdracht van het bedrijf van de huurder. In dat geval is dit model eveneens bruikbaar, zij het dat de tekst dan op bepaalde punten moet worden aangepast. Indeplaatsstelling is bij verhuur van 290-bedrijfsruimte onder bepaalde... abonneren of dit artikel kopen.

Woningruilovereenkomst

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil. Er zijn twee manieren waarop een woningruil kan plaatsvinden. De eerste manier is om beide bestaande huurovereenkomsten te beëindigen en nieuwe huurovereenkomsten voor de ‘nieuwe’ woningen aan te gaan. Hiervoor dient geen afzonderlijke ruilovereenkomst te worden gesloten, maar beëindigingsovereenkomsten ten aanzien van de lopende huurovereenkomsten (zie hiervoor model 30) en v... abonneren of dit artikel kopen.

Overname-overeenkomst

Max Wösten (Houthoff Buruma)

1. Deze modelovereenkomst bevat afspraken die gemaakt worden tussen de verhuurder, de vertrekkend huurder en de nieuwe huurder met betrekking tot zaken die door de vertrekkend huurder in, op, of aan het gehuurde zijn aangebracht of door de vertrekkend huurder zijn overgenomen van de voorgaande huurder. Het model kan worden gebruikt zowel bij woonruimte als bij 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehouden met verschillende (semi-)dwingendrechtelijke wetsbepalingen. In een overnameovereenkomst worden veelal afspraken gema... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst naar aard van korte duur

Ester de Boer (Houthoff Buruma), Nathalie Eeken (Houthoff Buruma)

1. Deze modelhuurovereenkomst is primair bedoeld voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte. Bij het opstellen van dit model is daarom gebruik gemaakt van model 1 uit deze vastgoedcontractenbundel (huurovereenkomst zelfstandige woonruimte), welk model zelf weer is gebaseerd op de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ROZ), vastgesteld op 30 juli 2003. Voor de huur van onzelfstandige woonruimte die naar zijn aard van korte duur is, kan de modelhuurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte uit deze vastgoedcontractenbundel ... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet

Kim Oosterling-van der Maarel (Houthoff Buruma)

1. Voor het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 30 juli 2003. Omdat dit model echter geheel is toegespitst op verhuur op basis van de Leegstandwet, zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet uitdrukkelijk naar het model van de ROZ is verwezen. Wel zijn de algemene bepalingen die behoren bij voornoemd ROZ-model van toepassing verklaard. In de algemene bepalingen wordt regelmatig ve... abonneren of dit artikel kopen.

Bruikleenovereenkomst

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Deze modelovereenkomst betreft een bruikleenovereenkomst als bedoeld in artikel 7A:1777 e.v. BW. Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere partij een zaak om niet in gebruik geeft, onder de voorwaarde dat degene die de zaak ontvangt deze, na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na een bepaalde tijd, terug zal geven. In de artikelen 7A:1777 tot en met 7A:1790 BW zijn enkele bepalingen met betrekking tot bruikleen opgenomen. Deze bepalingen zijn niet (semi-) dwingendrechtelijk. Partijen zijn derhalve vrij overeen te komen wat zij willen. Voor zov... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst hospitaverhuur

Tjark De Waard (Houthoff Buruma)

1. Aan dit model ligt ten grondslag de modelhuurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte (model 2). Voor het opstellen van dat model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 30 juli 2003. Omdat echter in het kader van deze uitgave meerdere modellen voor woonruimte zijn opgesteld (waaronder dit model specifiek voor hospitaverhuur), zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet uitdrukkelijk naar het model van ... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst studentenwoonruimte

Tjark De Waard (Houthoff Buruma)

1. Aan dit model ligt ten grondslag de modelhuurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte (model 2). Voor het opstellen van dat model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 30 juli 2003. Omdat echter in het kader van deze uitgave meerdere modellen voor woonruimte zijn opgesteld (waaronder dit model specifiek voor studentenwoonruimte), zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waarom in het onderhavige model niet uitdrukkelijk naar het model... abonneren of dit artikel kopen.

Huurbeëindigingsovereenkomst

Nathalie Eeken (Houthoff Buruma)

1. Een huurovereenkomst die voor bepaalde tijd loopt, kan in beginsel slechts tegen het einde van die periode worden opgezegd, waarbij bovendien geldt dat een partij niet kan opzeggen indien aan de andere partij een optierecht is verleend (het zal in beginsel de verhuurder zijn die tegen het einde van een bepaalde periode niet kan opzeggen wegens een aan de huurder verstrekt optierecht). Ook bij een huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd loopt, is het echter zo dat deze doorgaans niet per direct kan worden opgezegd, aangezien partijen veelal zijn gebonden aan een opzeggingstermijn (vo... abonneren of dit artikel kopen.

Bankgarantie

Tjark De Waard (Houthoff Buruma)

1. De verhuurder bedingt doorgaans dat de huurder, ter waarborging van de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst, een bankgarantie afgeeft. Een alternatief voor het afgeven van een bankgarantie is het afgeven van een concerngarantie. Zie voor de voordelen en nadelen van het afgeven van een concerngarantie ten opzichte van bankgarantie, de toelichting bij het model voor de concerngarantie (model 32). Het komt ook wel voor dat een concerngarantie naast een bankgarantie wordt verstrekt. abonneren of dit artikel kopen.

Concerngarantie

Tjark De Waard (Houthoff Buruma)

1. Huurder en verhuurder kunnen overeenkomen dat de huurder ten behoeve van de verhuurder een concerngarantie overlegt. Door middel van een concerngarantie stelt een aan de huurder gerelateerde rechtspersoon (meestal de moedermaatschappij) zich garant voor bepaalde (of alle) met de huurovereenkomst samenhangende (financiële) verplichtingen. Uiteraard is het ook mogelijk dat een niet aan de huurder gerelateerde (rechts)persoon zich garant stelt. In dat geval wijzigt de naam van ‘concerngarantie’ in ‘garantie’. Deze vorm van zekerheid kan in plaats van een bank... abonneren of dit artikel kopen.

Voorinspectierapport

Tjark De Waard (Houthoff Buruma)

1. Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke opleveringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens elkaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke verplichting ook in de huurovereenkomst zelf opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan gehouden is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt hij het risico dat herstelkos... abonneren of dit artikel kopen.

Eindinspectierapport

Tjark De Waard (Houthoff Buruma)

1. Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke opleveringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens elkaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke verplichting ook in de huurovereenkomst opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan gehouden is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt hij het risico dat herstelkostencl... abonneren of dit artikel kopen.

Proces-verbaal van oplevering bij aanvang van de huur

Tjark De Waard (Houthoff Buruma)

1. Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt bij de aanvang van een huurovereenkomst zowel met betrekking tot woonruimte als met betrekking tot 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Artikel 224 lid 2 van boek 7 BW bepaalt: ‘Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd. Indien geen beschrijving i... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst betreffende een gemeentelijke sloopwoning

Jolanda Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

1. Deze model-huurovereenkomst is primair bedoeld voor verhuur van zelfstandige woonruimte die voor afbraak is bestemd. Bij het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van model 1 uit deze vastgoedcontractenbundel (huurovereenkomst zelfstandige woonruimte), welk model zelf weer is gebaseerd op de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken, vastgesteld op 30 juli 2003. Voor de huur van onzelfstandige woonruimte, bestemd voor afbraak, kan de model-huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte uit deze vastgoedcontractenbundel (model 2) worden gebruikt. Uiteraar... abonneren of dit artikel kopen.

Bouw

Klik hier voor een overzicht

VGBouw Model-Bouwteamovereenkomst

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. In 1992 heeft VGBouw (inmiddels opgegaan in Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infra bedrijven) een commissie in het leven geroepen teneinde een model bouwteamovereenkomst op te stellen omdat daar in de praktijk behoefte aan bestond. De samenstelling van de commissie was als volgt: mr. H. Funnekotter (VGBouw), mr. A. Henderson (TBI Holdings B.V.), mr. H.W.R.A.M. Janssen (Vermeer Ver. Bedrijven B.V.), mr. K. Waasdorp (BAM Groep N.V.), mr.drs. W.H. van de Wal (Ballast Nedam B.V.), Prof.mr. M.A.M.C. van den Berg (RU Leiden / KU Brabant), mr. D.E. van Werven en mr. G.J. Lantink... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst van opdracht tot het verrichtenvan advieswerkzaamheden op basis ...

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. De DNR 2011 is een herziene versie van de DNR 2005. De DNR 2005 (DNR staat overigens voor “De Nieuwe Regeling”) is tot stand gekomen uit een initiatief tussen de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) enerzijds en de toenmalige Organisatie van Advies- en Ingenieursbureaus (ONRI) anderzijds om gezamenlijk een nieuwe regeling te ontwikkelen die betrekking zou hebben op de relatie tussen de opdrachtgever en de adviseur. Voordat de DNR 2005 tot stand kwam was het gebruikelijk dat indien een opdrachtgever met een raadge... abonneren of dit artikel kopen.

Sloopovereenkomst

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. De naam zegt het eigenlijk al: een sloopovereenkomst is de overeenkomst die partijen sluiten wanneer er iets gesloopt dient te worden. Onder ‘slopen’ dient volgens artikel 1 lid 1 sub b van de Woningwet te worden verstaan: ‘het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan’. Slopen kan mitsdien betreffen het volledig slopen van een bouwwerk, in welk geval de overeenkomst een relatief beperkte omvang zal hebben. De belangrijkste onderdelen van de sloopovereenkomst zijn in dat geval de inhoud en omvang van het uit te voeren sloopwerk (welk obj... abonneren of dit artikel kopen.

Aannemingsovereenkomst (op basis van artikel 7:750 e.v. BW)

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. De regeling van de aannemingsovereenkomst in artikel 7:750 e.v. BW vormt een aanvulling op, en een nadere precisering van, de algemene regels met betrekking tot het contractenrecht. De regelingen elders in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot bijvoorbeeld de mogelijkheid van wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding door de rechter van de overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden, de mogelijkheid van ontbinding van wederkerige overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst, overmacht, de mogelijkheid van prijsvermindering en restitutie etc. blijven dus geheel inta... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst tot aanneming van werk in regie

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Deze overeenkomst is bedoeld voor de uitvoering van eenvoudige werken, zoals een aanbouw aan een woning, de plaatsing van een dakkapel of de constructie van een garage, waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd in regie. Van aanneming van werk in regie is sprake indien de aannemer een vergoeding ontvangt van de door hem gemaakte kosten (zoals arbeidsloon en materiaal), vermeerderd met een winstpercentage. Regie leent zich vooral voor situaties waarin de omvang van het werk op voorhand nog niet (geheel) duidelijk is of door tijdgebrek niet goed mogelijk is de verlangde prestatie voora... abonneren of dit artikel kopen.

Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Voor een goed begrip is het van belang om de geschiedenis van de UAV te kennen. Als een van de instrumenten om in de bouwwereld de verhouding Opdrachtgever/Aannemer te regelen kwamen in 1968 de “uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken” tot stand. De meesten die werkzaam zijn in de bouw kennen deze voorwaarden onder de afkorting UAV. Na ruim 20 jaar heeft een herziening plaatsgevonden en sindsdien werd gesproken over de UAV 1989. In de UAV 1989 zijn de sedert 1968 in rechtspraak en literatuur gevormde opvattingen verwerkt met het doel van de UAV e... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst van onderaanneming

FerJan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. De overeenkomst van onderaanneming is een aannemingsovereenkomst waarbij de onderaannemer zich jegens de hoofdaannemer verbindt om een deel van het door de hoofdaannemer aangenomen werk uit te voeren. Om die reden is het van groot belang dat de overeenkomst van onderaanneming nauw aansluit op de door de hoofdaannemer gesloten hoofdaannemingsovereenkomst. Zulks geldt niet alleen voor de aard en omvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, maar tevens voor de voor de uitvoering van belang zijnde (administratieve) voorwaarden. De hoofdaannemer zal de door hem aangenom... abonneren of dit artikel kopen.

Coördinatieovereenkomst

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Een coördinatieovereenkomst is een meerpartijen overeenkomst die de samenwerking regelt tussen de bij de realisatie van een werk betrokken partijen. In de coördinatieovereenkomst verplichten de bij het werk betrokken opdrachtnemers zich niet alleen jegens de opdrachtgever maar ook jegens elkaar om zich in te spannen het (gehele) werk binnen de overeengekomen termijn te realiseren. De behoefte aan coördinatie van door diverse partijen te verrichten werkzaamheden doet zich bij aanneming van werk voornamelijk voor in de drie volgende gevallen: a) in de verhouding h... abonneren of dit artikel kopen.

Model Design & Constructovereenkomst

Antoine Broesterhuizen (Kienhuis Hoving)/Sjoerd Schouten/Marianne Sprik

1. Design & Construct (D&C) (ook wel: Design & Build) is één van de geïntegreerde contractvormen die sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw meer en meer de aandacht hebben gekregen. Van oorsprong zijn het voornamelijk de grotere opdrachtgevers die van Design & Construct contracten gebruik maakten, en dan voornamelijk alleen in de GWW-sector. Voor grotere publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, is het gebruik van geïntegreerde contractvormen inmiddels staande praktijk geworden. Voor de meer complexe infrastructurel... abonneren of dit artikel kopen.

Alliantieovereenkomst

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

‘Alliancing’ is een manier van samenwerken van partijen die bij het bouwproces zijn betrokken. ‘Alliancing’ is ontwikkeld onder Angelsaksische rechtsstelsels en geldt als alternatief voor de meer traditionele bouwcontracten, die in voorkomende gevallen als star en inefficiënt worden ervaren. De principes van ‘Alliancing’ lenen zich ook voor toepassing onder Nederlands recht. In het hiervoor opgenomen model van de Alliantieovereenkomst zijn verschillende ‘Alliancing’ principes verwerkt. Het model van de Alliantieovereenkomst bet... abonneren of dit artikel kopen.

Proces-verbaal van oplevering

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Algemeen: Bij dit model proces-verbaal van oplevering is getracht om de belangrijkste onderwerpen die op een proces-verbaal zouden kunnen voorkomen op te nemen. Dit betekent overigens niet dat alle daarop voorkomende onderwerpen steeds bij ieder project van belang zijn. De opmaak van een proces-verbaal zal dan ook per project kunnen verschillen. abonneren of dit artikel kopen.

Bouwexploot

Jan-Willem Raadgever (Lexence & Notarrisen)

Algemeen – verdeling van de aansprakelijkheid Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden (en sloopwerkzaamheden, zie de Model Sloopovereenkomst) is vrijwel altijd het risico aanwezig dat schade wordt toegebracht aan omliggende panden. Degene die een bouwwerk wenst te realiseren zal bij de uitvoering daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht dienen te nemen. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Indien bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden schade ontstaat, en de nodige zorgvuldigheid is niet in acht genomen, dan is de bouwende partij... abonneren of dit artikel kopen.

Afstandsverklaring/afstandsovereenkomst

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Een aanbesteder zal voor de realisatie van het door hem gewenste werk doorgaans een aannemer willen aantrekken die bereid is het werk te realiseren tegen voor de aanbesteder zo gunstig mogelijke voorwaarden en omstandigheden. De selectie van een aannemer vindt vaak plaats in de vorm van een aanbestedingsprocedure waarbij de inschrijvers in een concurrentiepositie een aanbieding voor het werk doen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de aanbesteder rechtstreeks met een potentiële aannemer in onderhandeling treedt over de voorwaarden van een uitvoeringscontract. Teneinde ... abonneren of dit artikel kopen.

Koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Wonin...

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Per 1 januari 2010 is het GIW (Garantie Instituut Woningbouw) opgeheven. Sindsdien voeren de zogenaamde Aangesloten Organisaties, waaronder Woningborg, de taak van het GIW zelfstandig uit. Geïnspireerd op het Engelse voorbeeld van het algemeen werkend garantie-instituut, de National House Builders Registration Counsel (NHBRC), is het GIW in 1974 opgericht. Er zijn uiteindelijk in Nederland bijna 1.100.000 woningen met GIW garantie gebouwd. Er waren drie partijen waarop het GIW steunde, te weten de bouwondernemers, de consumenten en de zogenaamde onafhankelijken. De bouwondernemer... abonneren of dit artikel kopen.

Koop

Klik hier voor een overzicht

Koopovereenkomst bestaande eengezinswoning

Bas Le Large (Bosselaar & Strengers Advocaten)

1. De koopakte bestaande eengezinswoning model juli 2008 is het meest gebruikte standaard koopakte model voor woningen in Nederland. Het wordt gehanteerd door alle bij de NVM aangesloten makelaars. Het begrip eengezinswoning is geen wettelijk begrip. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken, voor zover deze voor bewoning zijn bestemd met uitzondering van appartementsrechten. Daarvoor is een specifieke overeenkomst opgesteld die eveneens in deze bundel is opgenomen. Het onderhavige model is verder in beginsel geschikt voor verkooptransact... abonneren of dit artikel kopen.

Koopakte bedrijfs-onroerendgoed (NVM)

Martin Nijenhuis (Bosselaar & Strengers)

1. Het begrip ‘bedrijfs-onroerendgoed’ is geen wettelijk begrip. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken, voor zover deze niet voor bewoning zijn bestemd. Het onderhavige model is in beginsel geschikt voor verkooptransacties met betrekking tot al dat soort zaken. Het model wordt — en mag alleen worden — gebruikt door de bij de NVM aangesloten makelaars. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat er aanleiding is om het model aan te passen, om dat te voorzien van bijzondere bepalinge... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst appartementsrecht

Bas Le Large (Bosselaar & Strengers Advocaten)

1. De ‘koopakte appartementsrecht model juli 2008’ is het meest gebruikte standaard koopakte-model voor appartementen in Nederland. Het wordt gehanteerd door alle bij de NVM aangesloten makelaars. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken die zijn gesplitst in appartementen en voor zover deze voor bewoning zijn bestemd. Een appartementsrecht is een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrich... abonneren of dit artikel kopen.

Recht van voorkeur

Bas Le Large (Bosselaar & Strengers Advocaten)

1. Een recht van voorkeur ofwel voorkeursrecht, is een door de wet of contract verleend vorderingsrecht. Het geeft de gerechtigde de bevoegdheid bij een voorgenomen verkoop of vervreemding van een zaak van de eigenaar te vorderen dat deze de zaak allereerst aan hem te koop aanbiedt. Het verplicht de eigenaar dus niet tot verkoop, maar de eigenaar dient de gerechtigde in staat te stellen de zaak te kopen. Uit de wet volgt de mogelijkheid van voorkeursrechten voor Gemeenten (artikel 10 lid 1 WVG), de pachter (artikel 7:378-384 BW) en het Bureau Beheer Landbouwgronden krachtens artikel 37 v... abonneren of dit artikel kopen.

Koopoptie

Maaike Cohen (Bosselaar & Strengers)

1. Een recht van koop of koopoptie is een contractueel of anderszins verleend recht dat aan de gerechtigde voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheid geeft om een zaak (of ander goed) te kopen, tegen een meestal vooraf vastgelegde prijs. De koopovereenkomst komt door een enkele verklaring van de gerechtigde tot stand. Het optierecht is overdraagbaar indien het niet met het oog op de persoon van de gerechtigde is verleend. De koopoptie wordt vaak verward met het recht van voorkeur of voorkeursrecht. Een recht van voorkeur is een door de wet of bij contract verleend vorder... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst woonruimte op erfpacht

Simone van Lunsen/Ritzo Holtman (Holtman Notarissen)

1. Het onderhavige model kan worden gebruikt voor de verkoop van een woning op erfpacht. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is bruikbaar voor standaardtransacties, dat wil zeggen transacties zonder bijzondere haken en ogen. abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst bouwgrond woonruimte

Marijn Huijbers/Bas Le Large (Bosselaar & Strengers Advocaten)

1. Het onderhavige model kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot onbebouwde grond, welke bestemd is bebouwd te worden met woonruimte. Of er volgens de wet sprake is van een bouwterrein is afhankelijk van de in noot 6 genoemde voorwaarden. Indien men een woning wenst te bouwen op een onroerende zaak met opstal dan kan het NVM model koopovereenkomst eengezinswoning worden gebruikt die in deze bundel is opgenomen. Daarin dient dan wel als ontbindende voorwaarde opgenomen te worden dat men een bouwvergunning en een sloopvergunning kan verkrijgen. Dat laatste indien men... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst woon-/bedrijfsruimte

Maaike Cohen (Bosselaar & Strengers Advocaten)

* Dit contract is oorspronkelijk mede opgesteld door Martin Nijenhuis 1. Het onderhavige model kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot bedrijfsruimten, van welke bedrijfsruimten een of meer woonruimten onderdeel is (winkel-woonruimte; een bedrijfsruimte met bedrijfswoning; praktijkwoning; etc.). Inhoudelijk sluit dit model grotendeels aan bij het in deze bundel opgenomen NVM-model ‘bedrijfsonroerend goed’. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model ... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst met economische eigendomsoverdracht

Martin Nijenhuis (Bosselaar & Strengers)

1. Een economische eigendomsoverdracht van een goed heeft tot gevolg dat de economisch eigenaar met betrekking tot dat goed in een positie wordt gebracht waarin hij met betrekking tot dat goed dezelfde belangen heeft als ware hij juridisch eigenaar. Alle voor- en nadelen met betrekking tot het goed, komen in beginsel bij de economisch eigenaar te liggen. De juridisch eigendom heeft de economisch eigenaar echter niet. Degene die het goed verkoopt en in economische eigendom overdraagt, blijft eigenaar. De economisch eigenaar wordt eerst juridisch eigenaar nadat het goed (conform artikel 3 ... abonneren of dit artikel kopen.

Veilingkoopovereenkomst woonruimte

Simone van Lunsen/Ritzo Holtman (Holtman Notarissen)

1. Onderkend moet worden dat voor de onderhandse executoriale verkoop geen modelkoopcontract bestaat. Elke bank hanteert een eigen model. Een executant wil namelijk zekerheid dat er bij de koop niet meer garanties worden gegeven dan die welke de wet (en het rechtsverkeer) eisen. Een executant heeft immers het verkochte niet in gebruik gehad en hij kent daarom het verkochte niet. Daarbij komt dat een executant beducht is voor claims van koper na de levering van het verkochte. abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst woonruimte (niet NVM)

Bas Le Large (Bosselaar & Strengers Advocaten)

1. Het onderhavige model kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot woonruimten. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken, voor zover deze voor bewoning zijn bestemd met uitzondering van appartementsrechten. Inhoudelijk sluit dit model grotendeels aan bij het in deze bundel opgenomen NVM-model ‘koopakte eensgezinswoning’. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is bruikbaar voor standaardtransacties, dat wi... abonneren of dit artikel kopen.

Time-sharingovereenkomst

Bas le Large en Maaike Cohen (Bosselaar & Strengers Advocaten)

1. In dit model wordt verstaan onder time-sharing een overeenkomst waarbij een consument het recht heeft om voor meer dan één verblijfsperiode gebruik te maken van één of meer overnachtingsaccommodaties. Time-sharing is met ingang van 23 februari 2011 geregeld in Boek 7, Titel 1a (artikelen 7:50a-50i) van het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe wetgeving heeft een ruimer bereik dan de oude wetgeving omtrent time-sharing die alleen het deeltijd gebruik van onroerend goed behelsde (geregeld in de inmiddels vervallen artikelen 7: 48a t/m 48g van het Burgerlijk Wetboek)... abonneren of dit artikel kopen.

Volmachtverlening verkoop en levering onroerende zaak met daarbij behorende r...

Bas Le Large (Bosselaar & Strengers Advocaten)

1. Volmacht is de bevoegdheid en dus geen verplichting, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. De volmachtverlening is niet aan vormvereisten gebonden. Deze kan dus stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. De schriftelijke verklaring tot volmachtverlening behoeft niet door de gevolmachtigde ondertekend te worden. Het is een eenzijdige rechtshandeling. Een volmacht eindigt (artikel 3:72 BW) a. door de dood, ondercuratelestelling, het faillissement van de volmachtgever of het ten aanzien van hem van toepassing verk... abonneren of dit artikel kopen.

Akte van levering bedrijfsruimte eigendom

Simone van Lunsen/Ritzo Holtman (Holtman Notarissen)

1. Dit commentaar wordt geschreven op de modelakte van levering, zoals door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan haar notarisleden ter beschikking wordt gesteld met een enkele aanvulling van mijn hand. abonneren of dit artikel kopen.

Akte van levering appartementsrecht met/ zonder erfpacht

Simone van Lunsen/Ritzo Holtman (Holtman Notarissen)

1. Dit commentaar wordt geschreven op de modelakte van levering, zoals door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan haar notarisleden ter beschikking wordt gesteld met een enkele aanvulling van mijn hand. abonneren of dit artikel kopen.

Oprichting belangenvereniging huiseigenaren

Simone van Lunsen/Ritzo Holtman (Holtman Notarissen)

1. De wet kent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en die met een beperkte rechtsbevoegdheid. Zowel de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid als die met volledige rechtsbevoegdheid bezitten op grond van art. 2:3 BW rechtspersoonlijkheid. De vereniging die bij notariële akte is opgericht, is op grond van art. 2:27 BW volledig rechtsbevoegd. Het verschil met de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid blijkt uit art. 2:30 BW: de laatste kan geen registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn. Zie voor de definitie van registergoederen art. 3:10 BW. Daarnaast is ... abonneren of dit artikel kopen.

Akte van levering woning eigendom

Simone van Lunsen/Ritzo Holtman (Holtman Notarissen)

1. Dit commentaar wordt geschreven op de modelakte van levering, zoals door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan haar notarisleden ter beschikking wordt gesteld met een enkele aanvulling van mijn hand. De voorliggende KNB versie is de laatste versie van 1 mei 2004. abonneren of dit artikel kopen.

Projectontwikkeling

Klik hier voor een overzicht

Turnkey-koopovereenkomst

Jan van Duijvendijk (Lexence Advocaten & Notarissen)

De turnkey-koopovereenkomst, vaak afgekort als TKO, is een belangrijk contract, een belangrijk sturingsinstrument voor de projectontwikkelaar. Het project dat de ontwikkelaar realiseert wil hij immers niet zelf houden, maar juist verkopen. Er zijn verschillende vormen van TKO. Allereerst dient te worden gezegd dat een TKO geen vaststaand juridisch begrip is. Een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst zijn dat wel, met elk eigen bijzondere bepalingen, maar de TKO is een mengvorm. Dat betekent dat helder in de overeenkomst moet worden vastgelegd wat de... abonneren of dit artikel kopen.

Planschadevergoedingsovereenkomst(vergoeding integraal met voorschot)

Jan van Duijvendijk (Lexence)

1. Wettelijk kader In de ‘Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)’, de ‘Wro’, is vastgelegd dat aan iemand die schade lijdt als gevolg van – kort gezegd – de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan, een tegemoetkoming kan worden toegekend. Zie artikel 6.1 Wro. Het betreft hier de zogenoemde planschade en de vergoeding ervan. Ook een omgevingsvergunning die het mogelijk maakt grond in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken, kan leiden tot planschade bij derden. Zie... abonneren of dit artikel kopen.

Planschadevergoedingsovereenkomst(met afkoop)

Jan van Duijvendijk (Lexence)

1. Wettelijk kader In de ‘Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)’, de ‘Wro’, is vastgelegd dat aan iemand die schade lijdt als gevolg van – kort gezegd – de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan, een tegemoetkoming kan worden toegekend. Zie artikel 6.1 Wro. Het betreft hier de zogenoemde planschade en de vergoeding ervan. Ook een omgevingsvergunning die het mogelijk maakt grond in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken, kan leiden tot planschade bij derden. Zie... abonneren of dit artikel kopen.

Intentieovereenkomst gemeente-ontwikkelaar

Jan van Duijvendijk (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Een projectontwikkelaar moet over het algemeen nauw met de overheid samenwerken om een haalbaar project te kunnen realiseren. Vaak is de gemeente grondeigenaar, of loopt de grondrouting via de gemeente uit fiscale motieven. Ook omgekeerd geldt dat een gemeente een projectontwikkelaar nodig heeft om bepaalde doelen te verwezenlijken. Alvorens tot het daadwerkelijke ontwikkelen over te gaan, is het goede praktijk om met de gemeente een intentieovereenkomst te sluiten. Hoewel de benaming van een overeenkomst niet bepalend is voor het rechtsgevolg ervan, kan men uit de term &lsquo... abonneren of dit artikel kopen.

Samenwerkingsovereenkomst publiek-private samenwerking

Jan van Duijvendijk (Lexence Advocaten & Notarissen)

De benaming ‘Samenwerkingsovereenkomst publiek-private samenwerking’ is vrij algemeen. Een ander zou hier mogelijk de naam ‘ontwikkelingsovereenkomst’ hebben gegeven, of ‘projectovereenkomst’. De naam die men aan een overeenkomst is echter niet bepalend; het gaat om de materiële inhoud. Hier gaat het om een van de vormen van overeenkomsten tussen een Gemeente en een projectontwikkelaar die gericht zijn op het ontwikkelen van een project. De ontwikkelaar wil een project realiseren op een bepaald gebied. De Gemeente hee... abonneren of dit artikel kopen.

Concessieovereenkomst

Jan van Duijvendijk (Lexence Advocaten & Notarissen)

De benaming ‘concessieovereenkomst’ is misschien misleidend. Een ander zou hier mogelijk eerder de naam ‘samenwerkingsovereenkomst’ hebben gegeven, of ‘ontwikkelingsovereenkomst’. De naam die men aan een overeenkomst geeft is echter niet bepalend; het gaat om de materiële inhoud. Hier gaat het om een van de vormen van overeenkomsten tussen een gemeente en een projectontwikkelaar die gericht zijn op het ontwikkelen van een project. De ontwikkelaar wil een project realiseren op een bepaald gebied. De gemeente heeft een ... abonneren of dit artikel kopen.

Anterieure exploitatieovereenkomst

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

De Wet ruimtelijke ordening (verder aan te duiden met Wro) gaat uit van een zogenaamd gemengd stelsel voor kostenverhaal. Gemengd omdat verhaal van grondexploitatiekosten kan geschieden via zowel de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke weg. Privaatrechtelijk door het sluiten van grondexploitatieovereenkomsten en publiekrechtelijk door het vaststellen van het exploitatieplan. Overheden kunnen met particulieren (marktpartijen) op vrijwillige basis via privaatrechtelijke overeenkomsten komen tot afspraken over het verhaal van grondexploitatiekosten. Privaatrecht... abonneren of dit artikel kopen.

Posterieure exploitatieovereenkomst

Jan-Willem Raadgever (Lexence Advocaten & Notarissen)

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de overheid op zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke wijze de grondexploitatiekosten verhalen. Privaatrechtelijk is dit mogelijk door met de particuliere eigenaar een overeenkomst te sluiten waardoor het kostenverhaal wordt verzekerd. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel aangeduid als een anterieure overeenkomst. Publiekrechtelijk verhaal van kosten geschiedt door het opstellen van een exploitatieplan. Bij het afgeven van de bouwvergunning wordt dan bepaald dat de particuliere eigenaar dient bij te dra... abonneren of dit artikel kopen.

Samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CB-BV-constructie

Jan van Duijvendijk (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Wanneer twee partijen wensen samen te werken bij de ontwikkeling van een project, zijn er verschillende mogelijkheden om deze samenwerking juridisch te structureren. Partijen kunnen een ‘platte samenwerking’ aangaan, zonder een of andere rechtspersoon of juridische entiteit in het leven te roepen. Partijen kunnen er ook voor kiezen wél een of andere projectentiteit op te richten. Er zijn dan weer verschillende mogelijkheden. De partijen kunnen voor het project een rechtspersoon oprichten of een personenvennootschap aangaan. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld de beslot... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst tot het aangaan van een commanditaire vennootschap

Jan van Duijvendijk (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Voordat een bouwproject van de grond komt, moet een projectontwikkelaar tal van uiteenlopende activiteiten ondernemen. Denk hierbij aan het verkrijgen van de benodigde gronden, het bouw- en woonrijp maken van de gronden, het ontwerpen van het bouwproject, het verkrijgen van een bouwvergunning waaraan soms eerst nog een wijziging van het bestemmingsplan vooraf moet gaan, het aanpassen van de infrastructuur, de realisatie van het bouwproject, de verkoop of de verhuur daarvan etc. Dit zijn activiteiten waar doorgaans veel tijd mee is gemoeid en waaraan aanzienlijke (financiële) risi... abonneren of dit artikel kopen.

Oprichting besloten vennootschap

Jan van Duijvendijk (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Deze akte met de statuten van een BV is een van de standaardbijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie voor een project. Zie aldaar voor een algemene uitleg. Kort gezegd komt het er op neer dat de initiatiefnemers nadat ze die samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend eerst samen een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – een BV – oprichten. Deze BV gaat dan dienen als de beherend vennoot. We zien dat terug in de doelomschrijving. Het overgrote deel van deze oprichtingsakte bestaat uit gebruikelij... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst van geldlening

Jan van Duijvendijk (Lexence Advocaten & Notarissen)

1. Deze overeenkomst van geldlening behoort bij de CV-BV-constructie zoals vervat in het model Samenwerkingsovereenkomst CV-BV. Zie ook aldaar voor een beschrijving van het hoe en waarom van deze achtergestelde lening. De leningen die met dit model kunnen worden vastgelegd, zijn bestemd om te worden gebruikt voor extra kapitaalverschaffing aan de betreffende commanditaire vennootschap (CV). Alle vennoten in de CV, dus ook de beherend vennoot, zorgen voor een bescheiden eerste kapitaal. Vervolgens kan extra geld worden geleend. Soms geschiedt dat door externe financiering met behulp van b... abonneren of dit artikel kopen.

Samenwerkingsovereenkomst

Jan van Duijvendijk (Lexence)

1. Wanneer twee partijen wensen samen te werken bij de ontwikkeling van een project, zijn er verschillende mogelijkheden om deze samenwerking juridisch te structureren. Partijen kunnen een ‘platte samenwerking’ aangaan, zonder een rechtspersoon of juridische entiteit in het leven te roepen. Partijen kunnen er ook voor kiezen wél een of andere projectentiteit op te richten. Er zijn dan weer verschillende mogelijkheden. De partijen kunnen voor het project een rechtspersoon oprichten of een personenvennootschap aangaan. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld de besloten vennoot... abonneren of dit artikel kopen.

Vennootschapsovereenkomst

Jan van Duijvendijk (Lexence)

1. Voordat een bouwproject van de grond komt, moet een projectontwikkelaar tal van uiteenlopende activiteiten ondernemen. Denk hierbij aan het verkrijgen van de benodigde gronden, het bouw- en woonrijp maken van de gronden, het ontwerpen van het bouwproject, het verkrijgen van een omgevingsvergunning (vroeger: ‘bouwvergunning’) waaraan soms eerst nog een wijziging van het bestemmingsplan vooraf moet gaan, het aanpassen van de infrastructuur, de realisatie van het bouwproject, de verkoop of de verhuur daarvan etc. Dit zijn activiteiten waar doorgaans veel tijd mee is gemoeid e... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS