Vastgoedcontracten 2022

Brief benoeming deskundige huurprijsprocedure

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Geactualiseerd op: 1 mei 2017 Dit model bevat een brief waarmee één van de partijen – huurder of verhuurder – van 290-bedrijfsruimte de huurprijs van het huurobject wenst te herzien. De brief heeft betrekking op huurprijsaanpassing van 290-bedrijfsruimte. Er zijn twee soorten bedrijfsruimte. Allereerst is er bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW (de zogenoemde 290-bedrijfsruimte). Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens de huurovereenkomst is bestemd

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf (=winkelbedrijf), een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf, mits er in de bedrijfsruimte een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor de rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening. Ook een hotelbedrijf valt onder 290- bedrijfsruimte. Daarnaast is van 290-bedrijfsruimte sprake als de onroerende zaak krachtens de huurovereenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf. De andere categorie bedrijfsruimte is de zogenoemde 230a-bedrijfsruimte. Dit is, kort gezegd, een restcategorie van gebouwde onroerende zaken waarin geen 290-bedrijfsruimte gevestigd is en ook geen woonruimte. Te denken valt aan kantoorruimte, praktijkruimte van een vrije beroepsbeoefenaar, fabriek, opslagruimte, groothandel of (apart verhuurde) garage voor de stalling van een auto, een en ander mits met een overeenkomstige bestemming bij de huurovereenkomst. Dit model is dus geschreven als brief waarin door een van de partijen (huurder of verhuurder, al naar gelang wie het initiatief wil nemen voor aanpassing van de huurprijs) een deskundige wordt voorgesteld voor de aanpassing van de huurprijs van 290-bedrijfsruimte. De wet bevat hiervoor een regeling in de artikelen 7:303 en 304 BW. Op grond van artikel 7:303 lid 1 sub a BW kan de huurprijs van 290-bedrijfsruimte worden aangepast na verloop van de eerste bepaalde duur van de huurovereenkomst. Meestal is dit vijf jaar, nu op grond van de wet het uitgangspunt dat een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarna de huurovereenkomst wordt verlengd met nogmaals vijf jaar (artikel 7: 292 BW). Vaak echter wordt een van de wet afwijkende huurperiode afgesproken, bijvoorbeeld tien plus tien jaar. In dat geval kan de huurprijs voor het eerst na de eerste tien jaar worden herzien. De hoofdregel is dat er vervolgens steeds minimaal vijf jaar moet zitten tussen twee huurprijsaanpassingen (artikel 7:303 lid 1 sub b BW).

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/16222