Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht

Over Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht

Inleiding

 

TvL streeft er naar een praktisch én wetenschappelijk platform te creëren voor juristen, academici, beleidsmakers en andere geïnteresseerden in het levensmiddelenrecht om op de hoogte te blijven en ideeën en visies uit te wisselen. Op deze wijze levert TvL een bijdrage aan de rechtsontwikkeling in het levensmiddelenrecht. In de keuze van onderwerpen en de wijze van presentatie gaat de redactie ervan uit dat lezers een juridische achtergrond of een achtergrond in de levenswetenschappen hebben.

 

Omschrijving

 

De redactie van TvL is breed samengesteld en bestaat uit professionals met een achtergrond in het levensmiddelenrecht, agrarisch recht, (Europees) mededingingsrecht en algemeen Europees recht. Alle redacteuren zijn op de één of andere manier betrokken bij, of werkzaam op het gebied van het levensmiddelenrecht vanuit hun positie als wetgever, toezichthouder, rechter, adviseur, advocaat, wetenschapper of marktpartij. De redactie nodigt actief auteurs uit om ook over het levensmiddelenrecht te schrijven, maar daarnaast kunt u zelf ook bijdragen insturen naar TvL. De redactie leest ieder artikel dat ze ontvangen, beoordeelt ze op kwaliteit en plaatsbaarheid, en kan suggesties doen voor verbetering. Soms schrijven de redacteuren ook zelf in TvL.

Voor wie

TvL is een tijdschrift voor professionals die zich willen bekwamen in hoe recht en beleid inwerken op de agri-food keten. Veelal zal deze interesse samenhangen met beroepsmatige bezigheden binnen die keten – zoals voor degenen met regulatory affairs-verantwoordelijkheden – of ten aanzien van die keten – zoals voor beleidsmakers en toezichthouders of consultants, advocaten en andere adviseurs. Voor anderen houdt de interesse verband met onderwijs en onderzoek of komt voort uit nieuwsgierigheid en leergierigheid.

Inhoud

Zoals uitgedrukt in de ondertitel gaat TvL over het levensmiddelenrecht in ruime zin: om “recht en beleid in de agri-food keten”. Natuurlijk omvat dit het levensmiddelenrecht zoals gedefinieerd in de Verordening 178/2002. Maar ook delen van wat meestal ‘agrarisch recht’ wordt genoemd, alsook het marktordeningsrecht en het mededingingsrecht in de levensmiddelensector komen in TvL aan bod. TvL is daarbij diepgravend en gericht op de (beleids)praktijk. Hoewel TvL vooral aandacht heeft voor het Nederlandse perspectief, zal het ook regelmatig aandacht besteden aan de situatie in andere lidstaten van de Europese Unie. Dit vertaalt zich letterlijk in het feit dat TvL in beginsel een Nederlandstalig tijdschrift, is, maar ook ruimte biedt aan Engelstalige publicaties.

Het levensmiddelenrecht doet zich in alle schakels van onze voedselketen voelen. Vanaf de primaire productie tot het moment dat het levensmiddel op uw bord ligt – en, in sommige gevallen, zelfs nog daarna. Daarmee dient het levensmiddelenrecht een groot publiek belang. Een hoog niveau van voedselzekerheid en -veiligheid verzekert dat consumenten toegang krijgen tot gezond en veilig voedsel. Daarnaast draagt vertrouwen in voedselveiligheid binnen een bepaalde markt (veelal de Europese Unie) ook bij aan de handel in levensmiddelen en veiligheidsstandaarden op mondiaal niveau.

Effectieve controle en handhaving door de overheid is daarvoor onmisbaar. Tegelijkertijd rijst de vraag hoe de bevoegdheden van de toezichthouders zich verhouden tot de verantwoordelijkheden van de levensmiddelenexploitant. De voortgaande Europese integratie leidt tot inherente spanning tussen private spelers en nationale overheden. De private spelers bewegen zich op een Europese markt zonder binnengrenzen, terwijl nationale autoriteiten ingeklemd zitten tussen nationale grenzen waar zij hun eigen interpretaties en prioriteiten hanteren in afstemming met Brussel.

Naast meer algemene wet- en regelgeving inzake voedselveiligheid en controles, kent het levensmiddelenrecht ook een grote hoeveelheid specifieke wetgeving. Hierbij kan worden gedacht aan etikettering, claims, novel foods en duurzaamheid, toelating van pesticiden, diergeneesmiddelen en marktordening. Maar ook vraagstukken over begrenzing, zoals het onderscheid tussen levens- en geneesmiddelen en de praktische betekenis van het voorzorgsbeginsel. Kortom: het levensmiddelenrecht kent tal van aspecten die het waard zijn verder uit te diepen mede omdat dit bepalend is voor de commerciële speelruimte van levensmiddelenproducenten en -exploitanten.

Het levensmiddelenrecht is ook een dynamisch rechtsgebied dat onderhevig is aan constante verandering en ontwikkeling. Waar het levensmiddelenrecht eerst vooral nationaal werd geregeld, is binnen de Europese Unie het overgrote deel van de nationale wetgeving inmiddels op Europees niveau geharmoniseerd. Daarbij ontkomt ook het levensmiddelenrecht niet aan belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid. Ook de Europese Commissie tracht met haar Farm to Fork strategy – als onderdeel van de Green Deal – bij te dragen de voedselketen en deze eerlijker, gezonder, transparanter en duurzamer te maken. Hoe gaat dit in de praktijk en welke lessen zijn er uit de afgelopen jaren te trekken? Tegelijkertijd kenmerkt de ontwikkeling van het levensmiddelenrecht zich vaak als reactie op grote voedselveiligheidscrises. Denk aan de Fipronil-crisis in 2017 of aan de Ethyleen-Oxide crisis in 2021. Nu de ontwikkelingen in het levensmiddelenrecht elkaar in hoog tempo opvolgen, is het belangrijk voor de praktijk die ontwikkelingen te volgen.

De redactie verwelkomt graag suggesties van lezers voor een aankomend nummer. Bij het selecteren van artikelen hanteert de redactie kwaliteit als uitgangspunt. Verder moet het stuk wezenlijk iets toevoegen aan het terrein van levenmsiddelenrecht, de discussie over een specifie onderwerp een stap verder brengen en een juridische invalshoek hebben of vanuit de levenswetenschappen zijn aangevlogen.

Prijs

Abonnement mogelijkheden 2024

A.  Het basistarief is voor 1 gebruiker € 631. (NVLR-leden ontvangen € 140  excl. btw na overlegging van een kopie van uw lidmaatschap ). Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief en alle artikelen zijn onbeperkt raadpleegbaar. Het tarief is incl. een geprinte versie.

Middels een notificatie kunt u een email ontvangen zodra de laatst verschenen editie beschikbaar is op de website.

B.     Toegang via een content integrator is mogelijk. De tijdschriften inclusief archief zijn te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

Starttarief: 1-2 gebruikers = € 1262. Per extra gebruiker € 631.

C.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket.

Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 8144 excl. Btw . Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder B.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

 

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

ISSN: 2950-4805 (Digitaal)

ISSN: 2950-4813 (Print)

Citeerwijze:     

TvL 2024, nr. ...

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

  • Uitgeverij Den Hollander B.V.
  • Postadres
    Boomkampsweg 1
  • 7245 WC Laren
  • telefoon 0570-751 225
  • e-mail info@denhollander.info
  • KvK-nummer 75960532
  • BTW-nummer NL8204.26.519B01