Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht

nr.

Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

Actualia

NB: Artikel 26 Wvg

W.Bruil

In Tijdschrift voor Bouwrecht (maart 2008, blz. 250 e.v.) geven M. Littooij en J.B. Mus een overzicht van de rechtspraak inzake artikel 26 Wvg: de inroeping van de nietigheid van rechtshandelingen door de gemeente. Uitgangspunt is de wetswijziging van 2002. De volgende rechtshandelingen doen afbreuk aan de voorkeurspositie van de gemeente en staan bloot aan vernietiging: aandelenoverdrachten, feitelijke leveringen, inbreng in samenwerkingsvormen, onherroepelijke en privatieve volmachten aan derden, allerlei verboden voor de eigenaar tot ingebruikgeving (o.a. pacht), verboden tot het aanwend... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wabo

W.Bruil

De jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht ging over het wetsvoorstel Wabo (de omgevingsvergunning). In het Tijdschrift voor Bouwrecht van maart 2009 is daarvan een verslag opgenomen. Teunissen sprak de woorden: “je moet toch eigenlijk niet goed bij je hoofd zijn als je in een periode van anderhalf jaar een ingrijpende herziening van de bouwregelgeving (op 1 april 2007), een stelselverandering in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en een vervanging van de bestaande algemene regel-amvb’s door een activiteiten-amvb (op 1 januari 2008), een geheel nieuwe Wet ruimtelijke ordening met ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Megastallen

W.Bruil

Ten behoeve van het debat in de Tweede Kamer over de megastallen is wederom een advies opgesteld, ditmaal van de Voedsel en Waren Autoriteit, over de aspecten diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid (Kamerstukken II, 2007/08, 28973, nr. 20, brief 26 februari 2008). Al eerder (13 februari 2008, 28973, nr. 19) waren de adviezen van MNP, RDA, RIVM en RLG naar de kamer gestuurd, voorzien van een covernotitie van de minister. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Faunafonds

W.Bruil

Het bestuur van het Faunafonds heeft de Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds gewijzigd (Stcrt. 7 maart 2008, nr. 48). Deze wijziging was nodig in verband met de overdracht van taken van de Dienst Regelingen maar het Faunafonds en vanwege de opneming van de Pachtwet in het BW. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Natura 2000 Elke keer is men weer verrast door rechterlijke uitspraken over Natura 2000, ditmaal naar aanleiding van Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 februari 2008 inzake de mosselzaadvisserij in de Waddenzee [200808_nb_tar_LJN_BC5266.pdf](LJN: BC5266). In deze uitspraak wordt een Natuurbeschermingswetvergunning voor de mosselvisserij vernietigd, omdat onvoldoende duidelijk is of deze activiteit schadelijk is voor de habitat. De minister beraadt zich over de gevolgen van deze uitspraak (Kamerstukken II, 2007/08, 29675, nr. 30). Het kan namelijk heel goed zijn dat er ook verd... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Health Check

W.Bruil

De Europese Raad van Ministers heeft in februari gedebatteerd over de health check. Als gezamenlijke prioriteit werd de vereenvoudiging van het stelsel gezien. Toch wordt niet alles overboord gegooid; veel lidstaten willen een vangnet voor risico’s en calamiteiten. Zo’n vangnet kan ook het huidige marktbeleid in afgeslankte vorm zijn. Veel lidstaten zijn voorstander van een verruiming van art. 69 (van Verordening 1782/2003), op basis waarvan lidstaten kunnen kiezen om een deel van de landbouwsteun in te zetten voor specifieke soorten landbouw en kwaliteitsproductie. Dat zou dan in de plaat... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

Van de vele, vele moties die waren ingediend bij het debat over de Nota dierenwelzijn (serie Kamerstukken II, 2007-2008, 28286) zijn er nog best een paar aangenomen door de Tweede Kamer. Zelfs een enkele motie van het lid Thieme haalde het. Veelal gaat het om betrekkelijk klein bier: •Intensivering van het debat in Europa over een verbod op vossen en chinchilla’s (nr. 108) •Onderzoek naar dieren die in Nederland worden gehouden, zoals lama’s en kamelen (nr. 109) •Registratie van gebruik van diergeneesmiddelen (nr. 110) •Onderzoek naar een privaatrechtelijke Orde voor dierenartsen (nr. 1... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Ook met de mond- en klauwzeer gaat het goed. Cyprus, Griekenland en Engeland zijn onder controle en dus kan de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoonosen en TSE’s worden versoepeld. Het gaat vooral om de ontsmetting van voertuigen (Stcrt. 4 maart 2008, nr. 45). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Plantkeur

W.Bruil

Zo heet het project dat moet leiden tot een herstructurering van het fytosanitaire inspectiestelsel. Over het nieuwe stelsel zijn afspraken gemaakt en het is in september 2007 soepel ingevoerd. Kwaliteitscontroles en inspecties kunnen nu gecombineerd worden uitgevoerd. De minister doet verslag in een brief van 29 februari 2008 (Kamerstukken II, 2007/08, 31200 XIV, nr. 181). In de brief ook enige aandacht voor de tekortkomingen van het plantenpaspoort. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Biotechnologie

W.Bruil

Over nieuwe plantenveredelingstechnieken en de relatie met de ggo’s ging een overleg tussen de Vaste Commissie en de minister (Kamerstukken II, 2007/08, 27428, nr. 101, verslag 28 februari 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Kippenvlees

W.Bruil

De minister van VWS heeft een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de aanpak van campylobacter in pluimveevlees. Gestreefd wordt nu naar verdere bindende afspraken met de pluimveesector. Deze worden vastgelegd in een convenant met de Nepluvi (Kamerstukken II, 2007/08, 26991, nr. 176, 5 maart 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wabo

W.Bruil

Over het wetsvoorstel Wabo zijn in het Tijdschrift van Bouwrecht van april 2008 twee artikelen verschenen: • een artikel van A.G. Bregman, waarin hij een reactie geeft op het voorontwerp Invoeringswet Wabo. De auteur pleit voor het laten vervallen van de verplichte koppeling van de omgevingsvergunning die afwijkt van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanherziening (TBR 2008/4, p. 351 e.v.); • het tweede (en tevens laatste) deel van het verslag van de jaarvergadering 2007 van de Vereniging voor Bouwrecht. Dit deel gaat over de procedures en rechtsbescherming alsmede de han... abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

De Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2008 zijn gewijzigd: Stcrt. 11 april 2008, nr. 71, p. 12. De wijziging van de Regeling biedt landbouwers een eenmalige, gedeeltelijke tegemoetkoming in de door hen in maart 2008 betaalde aanvullende premie voor weerschadeverzekeraars. De subsidievoorwaarden staan in bijlage 4 van de Regeling. Verder is de Regeling op enkele redactionele onderdelen gewijzigd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: VWA

W.Bruil

Er is zeer uitvoerig gedebatteerd in de Kamer over de Voedsel en Waren Autoriteit (TK, Handelingen 2007-2008, nr. 72, p. 5007-5013). De minister kreeg het voor de kiezen met 15 ingediende moties. Deze moties leidden evenwel niet tot een wijziging van het reeds ingezette beleid. De minister ontraadde de aanneming van vrijwel alle ingediende moties, dan wel zag een enkele motie als een ondersteuning van haar beleid. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Biotechnologie

W.Bruil

De minister heeft de Kamer het Franse rapport toegestuurd over de veiligheid van de genetisch gemodificeerde (ggo)-maïs MON810, vergezeld met een brief (TK 2007-2008, 27428, nr. 107, 7 april 2008). Het rapport is opgesteld door ‘de voorlopige hoge autoriteit inzake ggo’s’. De autoriteit bestaat uit 34 leden afkomstig uit onder andere de wetenschap, de ethiek, milieu- en consumentenorganisaties, het bedrijfsleven en uit geledingen van burgemeesters en Franse regio’s. Veertien wetenschappers van deze autoriteit hebben een verklaring uitgegeven waarin zij stellen dat in het rapport niet de c... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Biotechnologie

W.Bruil

De minister deelt de Kamer bij brief van 2 april 2008 mee dat zij nog geen positie inneemt in de door de Europese commissaris van Landbouw Fischer Boel gedane oproep tot een debat over het klonen van dieren voor voedselproductie (TK, 2007-2008, 27428, nr. 106, brief 2 april 2008). De Europese Commissie (EC) heeft een aantal stappen ondernomen ter voorbereiding van een zorgvuldige oordeelsvorming ter zake. Eén daarvan is dat de EC de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) heeft verzocht om een wetenschappelijk oordeel. Het kabinet wacht het definitieve rapport van de EFSA af, alvorens ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Flex-BV

W.Bruil

Onder de titel ‘De Flex-BV’ schrijft D.F.M.M. Zaman in het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN) van april 2008 over de gevolgen voor het BV-recht van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Kamerstukken II, nr. 31058). Dit artikel is een eerste in een reeks van artikelen in het JBN over de flexibilisering en vereenvoudiging van het BV-recht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landgoedvrijstelling

W.Bruil

De Natuurschoonwet 1928 kent een (voorwaardelijke) vrijstelling voor het recht van successie ten behoeve van landgoedeigenaren (ook wel ‘landgoedvrijstelling’ genoemd). In het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie van 12 april 2008 bezien H.R. Bruggink en G.G. Poortinga in hoeverre deze landgoedvrijstelling kan worden benut onder het Nederlandse erfrecht. In dat kader beschrijven zij de uitwerking van de landgoedvrijstelling bij achtereenvolgens de wettelijke verdeling, de ouderlijke boedelverdeling, het vruchtgebruiktestament, het legaat - tegen - inbreng en de quasi-wetteli... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Tuinbouw

W.Bruil

Er is een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van een aantal belastingwetten en andere wetten aangeboden aan de Tweede Kamer, voorzien van een memorie van toelichting (TK 2007-2008, 31404, nrs. 1-5, Koninklijke Boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting, oorspronkelijke tekst, advies). Noemenswaardig is de invoering van het verlaagde BTW-tarief voor het transport van tuinbouwgas. Al tientallen jaren was het verlaagde tarief toepasselijk op de levering van gas en minerale olie aan de tuinbouw. Deze gold onder de Wet OB 1968 ook voor het transport van die brandstoffen naar de tuinbouwe... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbalans 2007

W.Bruil

Bij brief van 8 april 2008 heeft de minister de Kamer meegedeeld dat de Belastingdienst pas uitvoering kan geven aan de voorgenomen fiscale vrijstelling van de - onder de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN 2000) vallende - subsidies beheer, inrichting, recreatie en landschap, nadat de Europese Commissie hiervoor goedkeuring heeft verleend. Hetzelfde geldt voor de voorgenomen fiscale vrijstelling van subsidies voor het beheer van landschap die onder de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) vallen (TK 2007-2008, 31146, nr. 4, brief 8 april 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Raad van State

W.Bruil

Het jaarverslag van de Raad van State van 2007 is verschenen. Het jaarverslag is te raadplegen via www.raadvanstate.nl. Voor wie het jaarverslag te omvangrijk is (191 pagina’s), biedt de door de Raad van State uitgebrachte samenvatting uitkomst. Deze is eveneens beschikbaar via voornoemde site. Zorgelijk is de vaststelling van de Raad van State dat het schort aan de kwaliteit van de wetgevingsfunctie en de uitvoerende juridische functie van de overheid. Zie hiervoor het volgende citaat uit de samenvatting (p. 3): ‘De Raad van State merkt in zijn jaarverslag op dat juridisering - en daarm... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten

W.Bruil

In de uitgave van april van bouwrecht schrijven W.J. Bosma, E.W.J. de Groot en J.J. Hoekstra over de gevolgen van de - per 1 september 2002 - gewijzigde Wvg voor de ontduikingsconstructies (BR 2004, p. 240-250). De titel van het stuk omvat tevens de conclusie: ´Het ontduiken van de Wvg, dat valt niet (meer) mee!´. Toch bestaat er volgens de schrijvers nog ruimte. Volgens hen zou een rechtshandeling stand moeten kunnen houden als de beschikkingsmacht of het economische belang volledig bij de eigenaar blijft. Zij verwachten dat de jurisprudentie zich de komende tijd op dit punt zal verfijnen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Het algemeen overleg van de vaste commissies voor LNV en VWS met de minister over de mosselvisserij van 27 maart 2008 brengt weinig nieuws, zie het daarvan opgemaakte verslag d.d. 21 april 2008 (Kamerstukken II, 2007/08, 29 675, nr. 41, verslag 21 april 2008). Wel geeft de minister duidelijk aan dat het nu te vroeg is om nu al na te denken over de compensatie voor de mosselsector. Dat de minister ook binnen de bestaande wetgeving zoekt naar een oplossing voor de ontstane problematiek van de voorjaarsmosselvisserij, blijkt uit haar brief van 15 april 2008 aan de Tweede Kame... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Staatssteun

W.Bruil

Aan de Tweede Kamer is een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen aangeboden, voorzien van een Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 2007/08, 31 418, nrs. 1-4, Koninklijke Boodschap, Voorstel van wet, Memorie van Toelichting, Advies en nader rapport). De voorgestelde wijzigingen beogen sluitende regels te bieden om tot (effectieve) terugvordering of ongedaanmaking van steunmaatregelen over te gaan, die onverenigbaar zijn verklaard met de gemeenschappelijke markt op grond van een beschikking va... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Voedselveiligheid

W.Bruil

De vaste commissies voor LNV (en VWS) hebben op 26 maart 2008 vergaderd met de ministers van LNV (en VWS ) over onder meer het onderzoeksrapport van de commissie-Hoekstra en de kabinetsreactie hierop. Hiervan is een verslag gemaakt (Kamerstukken II, 2007/08, 26 991, nr. 196). Hoewel de minister van LNV een flink aantal toezeggingen doet (totaal: 11), is van een noemenswaardige wijziging van het reeds ingezette beleid geen sprake. Wel opvallend is dat het fenomeen ´klokkenluider´ inmiddels ook de gemoederen in de agrarische sector bezighoudt. In dat verband doet de minister desgevraagd t... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Fiscaal

W.Bruil

In het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN) van april 2008 behandelt K. Zerrou-Bozia drie vormen van bedrijfsopvolging en de daaraan gekoppelde fiscale gevolgen in de situaties dat de onderneming wordt gedreven in de vorm van een NV of een BV (FBN 2008, nr. 22). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Successiewet

W.Bruil

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de voorgenomen wijziging van de Successiewetgeving (Kamerstukken II 2007/08, 27 789, nr. 15, brief 14 april 2008). Noemenswaardig is dat de bedrijfsopvolgingsregeling zal worden meegenomen in de voorgenomen herziening. De staatssecretaris geeft ter zake - samengevat - de volgende punten aan: • de faciliteit bij bedrijfsopvolging kan eenvoudiger worden vormgegeven. Dit wordt opgepakt; • bekeken wordt of het nodig is om de bedrijfsopvolgingsregeling uit te breiden of te beperken; • de mogel... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet op de bedrijfsorganisatie

W.Bruil

Voor de product- en bedrijfschappen is relevant het nieuwe wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II, 2007/08, 31 419, nrs.1-3, Koninklijke Boodschap, Voorstel van wet, Memorie van Toelichting). Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimiteit van bedrijfslichamen te vergroten. Hiervoor heeft het kabinet de volgende uitgangspunten gesteld: • het democratische gehalte van bedrijfslichamen moet worden verbeterd; • de verantwoording en transparantie moeten worden vergroot, en • de bedrijfsli... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Melkquotum en pacht

W.Bruil

Onder de titel: ‘Melkquotum op vervangen pachtcontract’ bespreekt L.P.J. Mertens in het Land- en Tuinbouw Bulletin van april 2008 het arrest van het Pachthof Arnhem van 19 februari 2008 (LJN: BC7324, zaaknr. 104.003.363). Samengevat oordeelde het Pachthof in deze zaak als volgt. De samenhang tussen melkquotum en pachtgrond wordt niet verbroken door eigendomsoverdracht. Ook de vervanging van de oude pachtovereenkomst door een nieuwe pachtovereenkomst leidt niet tot verbreking van voornoemde samenhang, tenzij partijen zulks overeenkomen, aldus het Pachthof. Grondslag voor dit ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten

W.Bruil

W.J.E. van der Werf beschrijft in het aprilnummer van het Land- en Tuinbouw Bulletin de komende wijzigingen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), die in twee tranches zal worden ingevoerd (LTB 2008/4, p. 2-7). Deze wijzigingen worden door de schrijver per tranche besproken. De eerste tranche betreft de wijzigingen van de Wvg, zoals voorzien in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Van der Werf beschrijft in dat kader: (a) de introductie in de Wvg van de nieuwe planfiguren van de Wro (o.a. het projectbesluit en de structuurvisie); (b) de vereenvoudiging van de vestigingsgrond... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toetsingskader ammoniak en Natura 2000

W.Bruil

Bij brief van 22 april 2008 (Kamerstukken II, 30 654, nr. 47) gaat de minister uitvoerig in op de - inmiddels veelbesproken - uitspraak van de Raad van State van 26 maart 2008 over het ´toetsingskader ammoniak en Natura 2000´ (ABRS 26 maart 2008, zaaknr. 200800289/1). De brief omvat vooral een nadere (juridische) uitleg over de kwestie. Met deze brief geeft de minister de Tweede Kamer tevens een samenvatting van het advies dat de Raad van State (RvS) over het ontwerp van een AMvB ammoniak heeft uitgebracht (het rapport hiervan is ter inzage gelegd bij het centraal Informatiepunt Twee... abonneren of dit artikel kopen.

NB: CITES handhaving

W.Bruil

Aan de Tweede Kamer is een lijst beschikbaar gesteld met vragen (van de vaste commissie LNV) en antwoorden (van de minister) over de eindresultaten van het project Programmatisch Handhaven Natuur (lijst met vragen en antwoorden 21 april 2008, Kamerstukken II, 31 379, nr. 2). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Non-conformiteit bij de koop van paarden

W.Bruil

Over non-conformiteit bij de koop van paarden gaat het artikel van M. ten Cate in het aprilnummer van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/4, p.7-9). Aan de hand van recente uitspraken van achtereenvolgens de rechtbank Amsterdam van 8 augustus 2007 (LJN: BB4552) en de rechtbank Zutphen van 15 en 20 februari 2008 (LJN: BC4965 en BC4759) bespreekt de schrijver de rechtspositie van zowel de koper als de verkoper in gevallen waarbij het paard na aankoop niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen. Zie over dit onderwerp, in het bijzonder over de bewijslastverdeling, tev... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierenwelzijn; verrijkte kooien

W.Bruil

Er is belangrijk nieuws voor de pluimveehouderij over verrijkte kooien. Bij brief van 18 april 2008 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe regelgeving inzake het verbod op verrijkte kooien, en kondigt daartoe een wijziging aan van het Legkippenbesluit 2003, die naar verwachting dit najaar wordt gepubliceerd in het Staatsblad (brief 18 april 2008, Kamerstukken II, 28 286, nr. 213 herdruk). Tevens zal worden voorzien in een overgangsregeling voor pluimveehouders die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in een verrijkte kooi of in een zogenoemde te verrijken koo... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inbreng van een onderneming in een BV

W.Bruil

Onder de titel ‘Inbrengperikelen’ schrijft M.J. Tolsma in het aprilnummer van het Tuin- en Landbouw Bulletin over de inbreng van een onderneming in een BV (LTB 2008/ 4, p. 10-11). Volgens hem komt het steeds vaker voor dat een agrarische onderneming - om uiteenlopende redenen - in een BV wordt gebracht. De auteur onderstreept het belang om goed te onderzoeken wat de consequenties zijn voor de inkomsten- en overdrachtsbelasting, en illustreert dat aan de hand van twee uitspraken van de rechtbank Breda van 28 februari 2008 (Rechtbank Breda 28 februari 2008, LJN: BC6060 en... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inbreng van een onderneming in een BV

W.Bruil

Onder de titel ‘Inbrengperikelen’ schrijft M.J. Tolsma in het aprilnummer van het Tuin- en Landbouw Bulletin over de inbreng van een onderneming in een BV (LTB 2008/ 4, p. 10-11). Volgens hem komt het steeds vaker voor dat een agrarische onderneming - om uiteenlopende redenen - in een BV wordt gebracht. De auteur onderstreept het belang om goed te onderzoeken wat de consequenties zijn voor de inkomsten- en overdrachtsbelasting, en illustreert dat aan de hand van twee uitspraken van de rechtbank Breda van 28 februari 2008 (Rechtbank Breda 28 februari 2008, LJN: BC6060 en... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Staking landbouwbedrijf

W.Bruil

Over staking van een landbouwbedrijf en het waardedrukkend effect van duurzame zelfbewoning bij waardering als complex, heeft de Hoge Raad zich bij arrest van 25 april 2008 uitgelaten (LJN: BD0473, zaaknr. 43995). Het ging om een landbouwbedrijf dat bestond uit een woning met erf, een landbouwschuur, twee bioloodsen en landbouwgrond. Voornoemde vermogensbestanddelen waren in verband met de staking overgebracht naar het privévermogen. De taxateurs waren bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer uitgegaan van een waardering als complex. Het erfperceel van dit complex was... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Voorkeursrecht van koop voor de pachter

W.Bruil

In het zojuist ontvangen Belgische Tijdschrift voor Agrarisch Recht, uitgave oktober t/m december 2007 (nummer 4), schrijft “plaatsvervangend pachtrechter te ’s-Hertogenbosch en Boxmeer”, P.A. de Hoog, over het voorkeursrecht van de pachter in het Nederlandse pachtrecht. Aangezien schrijver voornamelijk over (oude) geschiedenis schrijft en niet tot de kern komt, is het bijna een opluchting dat er enkele pagina’s druk ontbreken. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit ruimtelijke ordening

W.Bruil

In het Staatsblad 2008, nr. 145 is het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening gepubliceerd (Besluit van 21 april 2008 tot uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening). Het zal het Besluit op de ruimtelijke ordening uit 1985 gaan vervangen (Bro 1985) en vindt zijn grondslag in de komende nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Naar zijn opzet is het Bro in grote lijnen vergelijkbaar met het Bro 1985. De bij het Bro gestelde regels kunnen globaal worden ingedeeld in: (a) regels over digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten; (b) regels over de inhoud en vormgeving van bestemmingsplannen en (c)... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet Dieren

W.Bruil

In het kader van het wetsvoorstel ´Wet dieren´ heeft de minister op 29 april 2008 een Nota van wijziging aan de Tweede Kamer gezonden (Nota van wijziging, Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 6). Het betreft drie (kleine) aanpassingen, die overigens geen verstrekkende inhoudelijke consequenties hebben. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Stankhinder veehouderij

W.Bruil

In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 april 2008 (zaak nr. 200704409/1, LJN: BD0347) komen appellanten met succes op tegen een door B&W aan een pluimvee- en paardenhouderij verleende revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Bij het bestreden besluit was onder meer vergunning verleend voor een reeds bestaande, opnieuw te gebruiken stal, die op kortere afstand van het dichtstbijzijnde stankgevoelige object (een woning) gelegen was. De Afdeling oordeelde onder andere dat B&W zich in redelijkheid niet op het s... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Flex-BV

W.Bruil

In de reeks van artikelen in het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat over de gevolgen voor het BV-recht van het wetsvoorstel vereenvoudigingen en flexibilisering BV-recht (Kamerstukken II 2007/08, nr. 31 058) is in het meinummer het tweede artikel verschenen. Ditmaal gaat het over de oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht. Het is geschreven door W. Bosse (JBN 2008, nr. 25). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel personenvennootschapsrecht en overdrachtsbelasting

W.Bruil

Over de gevolgen voor de overdrachtsbelasting van het wetsvoorstel inzake personenvennootschappen (Wetsvoorstel ´Vaststelling van titel 7.13 BW van het Burgerlijk Wetboek, Kamerstukken II 2007/08, nr. 28 746), schreven R.W.J.J. de Win en M.A. Broekman reeds in het maartnummer van het Tijdschrift van Bouwrecht (TBR 2008/50, p. 267-273). Inmiddels is van hun hand een vervolg op dit artikel geschreven in het meinummer (TBR 2008/88, p. 459-460). Aanleiding is onder andere de door de Minister van Justitie ingediende Nota van wijziging van 6 maart 2008 (Nota van wijziging Invoeringswet titel 7.13... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Melkquotering

W.Bruil

In het Duitse tijdschrift ‘Agrar- und Umweltrecht’ van april 2008 schrijft Busse over de EG verordening aangaande de melkquotering VO (EG), nr. 1788/2003 (PbEU, 2003, L 270). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

Uit een persbericht van het Ministerie van VROM van 20 mei 2008 blijkt dat de Eerste Kamer op 20 mei 2008 unaniem heeft ingestemd met de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Op 1 juli 2008 zal de nieuwe Wro in werking treden (bron: www.vrom.nl). Voorts is in het Staatsblad 2008, nr. 159 het Invoeringsbesluit van de Wet ruimtelijke ordening gepubliceerd abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bestrijding erosie

W.Bruil

In het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 2 mei 2008, nummer 37 (Mbbo 2008, nr. 37), is de Ontwerp-Verordening van het Productschap Akkerbouw gepubliceerd houdende regels over de bestrijding van erosie in Zuid-Limburg 2008(Verordening PA erosiebestrijding Zuid-Limburg 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Hygiënevoorschriften pluimveehouderij

W.Bruil

Er is een Ontwerp-Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (2008-II) gepubliceerd in het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 25 april 2008, nummer 32 (Mbbo 2008, nr. 32). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

In het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 25 april 2008, nummer 32 (Mbbo 2008, nr. 32) is tevens een Ontwerp-Verordening van het Productschap Vee en Vlees gepubliceerd houdende regels over de bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

Bij brief van 7 mei 2008 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de overtredingen op het gebied van dierenwelzijn bij diertransporten in 2007. De volgende vier aspecten worden behandeld: (a) aantallen overtredingen, (b) de aard van de overtredingen, (c) de hoeveelheid overtredingen en (d) de opgelegde strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties (Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 214). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwzaaizaden

W.Bruil

Vermeldenswaardig is de Ontwerp - Verordening van het Productschap Akkerbouw houdende regels ter zake van landbouwzaaizaden (Verordening PA landbouwzaaizaden 2008). De Ontwerp- Verordening is gepubliceerd in het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 2 mei 2008 (Mbbo 2008, nr. 36). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Milieubeleid

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer een rapport (24 pagina´s) aangeboden getiteld ´Vleessector van de haak gevallen´ (brief 8 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XI, nr. 110). Het is een verslag van het onderzoek van de VROM-inspectie naar de implementatie van milieumaatregelen in de vleesindustrie. De aanleiding voor dit onderzoek was dat de rijksoverheid begin 2006 het convenant ´Uitvoering Milieubeleid door de Vleesindustrie´eenzijdig had opgezegd, nadat geconstateerd was dat de uitvoering tekortschoot. Daarom is onderzoek gedaan naar de milieuvergunningen en de uitvoering van de mil... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vergunningverlening

W.Bruil

Over de reikwijdte van de onderzoeksplicht van landbouwbedrijven met betrekking tot geluidsoverlast en de gevolgen hiervan op vergunningverlening bij nieuwvestiging of uitbreiding, gaat de brief van de minister aan Tweede Kamer van 29 april 2008 (brief 29 april 2008, Kamerstukken II 2007/08, 29 383, nr. 103). De minister maakt daarbij onderscheid tussen bedrijven die wel, en bedrijven die niet onder het Besluit landbouwmilieubeheer vallen. Voor bedrijven die wel onder voornoemd besluit vallen, geldt geen vergunningplicht. Zij kunnen bij wijziging of nieuwvestiging volstaan met een melding a... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Bij brief van 7 mei 2008 heeft de minister van VROM de Tweede Kamer geïnformeerd over de beoordelingsmethode voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op het aspect persistentie in de bodem (Kamerstukken II 2007/08, 27 858, nr. 68). Ingegaan wordt op de nieuwe beoordelingsmethodiek die - in opdracht van de ministeries van LNV en VROM – is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit RIVM, CTB en Alterra. Aanleiding voor deze opdracht was een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, die een onderdeel van de sinds de jaren negentig gehanteerde beoordelingsnorm voor p... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel personenvennootschappen

W.Bruil

De twee wetsvoorstellen die het nieuwe personenvennootschaprecht gaan vormgeven in titel 7.13 van het Burgerlijk Wetboek (Wetsvoorstel 28 746 en 31 065) lopen enige vertraging op. Bij brief van 15 april 2008 heeft de vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer aan de minister van Justitie meegedeeld dat de afhandeling van deze wetsvoorstellen, vanwege de complexiteit en de omvang ervan, niet voor het zomerreces kan plaatsvinden (brief 15 april 2008, Kamerstukken I 2007/08, 28746, nr. F). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

Op 19 mei 2008 vond in Brussel de vergadering plaats van de Raad van ministers voor Landbouw en Visserij van de Europese Unie. De minister heeft de Tweede Kamer tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van de onderwerpen die op de agenda zouden staan en de Nederlandse inzet daarbij (brief 8 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501 – 32, nr. 282). Het belangrijkste onderwerp zou volgens de minister de gewasbeschermingverordening zijn. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Jaarverslag Raad van State

W.Bruil

Op 29 april 2008 hebben de minister-president en de ministers van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en van Justitie de Tweede Kamer in een uitgebreide brief (10 pagina´s) gereageerd op het jaarverslag van de Raad van State over 2007 (Kamerstukken II, 2007/08, 31 440, nr. 2). De ministers gaan in deze brief nog niet inhoudelijk in op de (noodzakelijke) verbetering van kwaliteit van de juridische dienstverlening en wetgevingsfuncties. Hierover wordt de Tweede Kamer separaat geïnformeerd. Daarbij zal de kabinetsreactie zich met name richten op het advies van de Visitatiecommissie Juridische f... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Begroting LNV 2008

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de stand van zaken van de moties en de toezeggingen betreffende de begrotingsbehandeling LNV 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XIV, nr. 216). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

De schriftelijke weergave van de plenaire behandeling van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening van 6 mei 2008 telt maar liefst 38 pagina’s en is te vinden onder: Hand. EK 6 mei 2008, nr. 29, p. 1210-1248. Voorts heeft de minister van VROM in aansluiting op de plenaire behandeling op 16 mei 2008 een brief aan de Eerste Kamer gezonden, waarin onder andere wordt ingegaan op de status van de Realisatieparagraaf Nota Ruimte, de planning van de AMvB Ruimte en de doorwerking van de nationale ruimtelijke belangen totdat de AMvB Ruimte is vastgesteld (brief 16 mei 2008, Kamerstukken I 2007/08, ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

Over de uitkomsten van de controles bij de rundveeslachterij in Leeuwarden gaat het schriftelijke antwoord van de minister aan de Tweede Kamer van 13 mei 2008 op de ter zake gestelde vragen door Kamerleden Waalkens, Snijders-Hazelhoff en Atsma (Hand. TK 13 mei 2008, nr. 2297). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer bij brief van 13 mei 2008 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vaccinatiecampagne tegen blauwtong (brief 13 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 669, nr. 10). De eerste vaccins liggen op 9 mei 2008 bij de dierenartspraktijken. Als alles goed gaat, zijn alle 6 miljoen doses begin juni 2008 beschikbaar voor dierenartsen. Veehouders en hobbydierhouders kunnen voor deze vaccinatie een subsidie aanvragen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Glastuinbouw

W.Bruil

Voor de glastuinbouwsector is lezenswaardig de brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 15 mei 2008, waarin uitvoerig wordt ingegaan op het afschrijvingsregime voor tuinbouwkassen (brief 15 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 572, nr. 28). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Aan de Tweede Kamer is het verslag van het schriftelijk overleg toegezonden van de vaste commissie voor LNV en de minister in zake de geannoteerde agenda ten behoeve van de Landbouw- en Visserijraad dat op 19 en 20 mei 2008 plaatsvond (verslag 16 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 283). De volgende onderwerpen passeerden de revue: de gewasbeschermingverordening, WTO-onderhandelingen, kleinschalige landbouwbedrijven, marktsituatie voor landbouwproducten (gestegen voedselprijzen), decontaminatie pluimveevlees en ggo-beleid. Tevens is op 20 mei 2008 het verslag v... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Melkquotum

W.Bruil

Over de verplichting van de pachter om de waarde van zuremelkquotum bij het einde van de pacht te delen met de verpachter, gaat de bijdrage van L.P.J. Mertens in het meinummer van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/5, p. 7). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landinrichtingswet

W.Bruil

Onder de titel ‘Actualiteiten landinrichting’ geeft C.F. van Helvoirt in het meinummer van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/5, p. 12) een bloemlezing uit de ter zake van de Landinrichtingswet gewezen rechtspraak 2007-2008. Hoewel de Landinrichtingswet per 1 januari 2007 is vervangen door de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), is deze rechtspraak vanwege het overgangsrecht nog steeds actueel. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duurzame ontwikkeling en beleid

W.Bruil

Bij brief van 16 mei 2008 is de Tweede Kamer door de ministers van VROM en OSW geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet de paragraaf ‘Duurzaam moet je doen’ uit het beleidsprogramma concretiseert. Noemenswaardig is dat biodiversiteit, voedsel en vlees hierbij een thema vormen. In de brief wordt ter zake het lange termijndoel en het beoogde resultaat in 2011 omschreven (brief 16 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 196, nr. 32). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toekomst intensieve veehouderij

W.Bruil

De minister heeft aan de Tweede Kamer op 21 mei 2008 een 137 pagina´s tellend onderzoeksrapport toegezonden getiteld: ´Maatschappelijke effecten van de intensieve veehouderij: een vergelijking van productiesystemen´, vergezeld van een brief met toelichting. In de brief schetst de minister de achtergrond en politieke context, geeft de minister een uitleg van de begrippen maatschappelijke kosten en baten en geeft de minister aan hoe deze gewaardeerd worden. Ten slotte zet de minister haar beleidsinzet ter zake uiteen (brief met bijlage 21 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 973, nr. 28). De... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Subsidie vergistingsinstallatie

W.Bruil

In bepaalde gevallen is het mogelijk om ter zake van vergistingsinstallaties in aanmerking te komen voor een subsidie. De wettelijke grondslag hiervoor is gelegen in artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de daarop gebaseerde Subsidieregeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstallaties. Op 23 mei 2008 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een drietal uitspraken geoordeeld dat de uitbreiding van een vergistingsinstallatie, waarvoor al eerder ingevolge de Elektriciteitswet (oud) subsidie is verleend, niet in aanmerking komt voor een subsidie op grond van de ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

W.Bruil

Artikel 2, onderdeel c van de Vrijstellingregeling dierenwelzijn is gewijzigd: Stcrt. 27 mei 2008, nr. 99, p. 10. De wijziging houdt in dat de vrijstelling voor het vriesbranden van runderen wordt verlengd tot 1 juni 2011. Reden: er zijn op dit moment te weinig alternatieven voor het koudmerken. De sector krijgt met deze wijziging tot 1 juni 2011 de tijd om alternatieven te ontwikkelen. Na 1 juni 2011 is het koudmerken niet meer toegestaan. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toetsingskader Ammoniak

W.Bruil

Aan de Tweede Kamer is schriftelijk verslag uitgebracht van de vragen van de vaste commissie voor LNV en de antwoorden hierop van de minister over de uitspraak van Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 maart 2008 (ABRS 26 maart 2008, zaaknr. 200800289/1) over het ‘toetsingskader Ammoniak’(Verslag 20 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 49). Samengevat blijkt hieruit het volgende: - het toetsingskader ammoniak en Natura 2000 is in het verleden weliswaar besproken met (ambtenaren van) de Europese Commissie, maar de Europese Commissie heef... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vergunningen

W.Bruil

Over een vergunningverlening op grond van de richtlijn ‘veehouderij en stankhinder’ aan een reeds vijftig jaar zonder dekkende milieuvergunning in bedrijf zijnde veehouderij, gaat een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 mei 2008 (ABRvS 28 mei 2008, zaaknr. 200705208/1). In dit geval ging het om een vergunning die was verleend onder de voorwaarde dat de veehouder een plan van aanpak overlegt, gericht op de reductie van stankhinder. De vergunning hield stand. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit huisvesting

W.Bruil

In het Land- en Tuinbouw Bulletin van mei 2008 (LTB 2008/5, p. 9) schrijft P.P.A. Bodden over het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het bevat een schets van de inhoud van het besluit huisvesting. Ook omschrijft de auteur recente wijzigingen in het Besluit huisvesting. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Doorschuifregeling bij staking

W.Bruil

In het meinummer Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/5, p. 1) gaan A. Verduijn FB en P.P.A. Bodden in op de wetswijzigingen per 1 januari 2008 in de Wet inkomstenbelasting 2001. De volgende onderwerpen komen aan bod: de verruiming van de doorschuifregeling bij staking en het nieuwe indirecte overheidsingrijpen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

In het Staatsblad 2008, nr. 180 is de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening gepubliceerd (voluit: Wet van 22 mei 2008 tot aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening). Samengevat voorziet deze wet onder andere in: aanpassing van een aantal wetten (veertig!) en aanhangige wetsvoorstellen aan de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Stb. 2006, 566), aanvullingen op de Wet ruimtelijke ordening, overgangsrechtelijke bepalingen en enkele intrekkingsbepalingen. Klik... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer laten weten dat de regelgeving op het terrein van dierenwelzijn op rijksniveau wordt vastgesteld en dat er geen medewerking van het productschap wordt gevorderd (brief 30 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 216). Hiermee wordt gebroken met de toezegging van haar ambtsvoorganger om productschappen een grotere rol te geven bij regelgeving over dierenwelzijn (Vgl. Hand. TK 2003/04, nr.60, p. 3903-3904, 3912-3914 en 3946-3949). Als reden wordt aangevoerd dat de bescherming van het welzijn van dieren een onderwerp is waarvoor een brede maatschappelijk... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toetsingskader Ammoniak

W.Bruil

De ´taskforce Stikstof /ammoniak in relatie tot Natura 2000´ is officieel van start gegaan. Zo meldt de minister in een brief met bijlage aan de Tweede Kamer (brief van 3 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 50). In de bijlage wordt de inhoud van de opdracht omschreven (bijlage bij kamerstuk, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 50). De opdracht houdt kort gezegd in dat de taskforce binnen de kaders van Europese regelgeving juridisch houdbare oplossingsrichtingen en onderzoeksvragen uit moet zetten voor de verdere aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot Natura 2000. In ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel personenvennootschappen (Invoeringswet titel 7.13 BW)

W.Bruil

De Minister van Justitie heeft bij brief van 19 mei 2008 gereageerd op vragen en opmerkingen van de Nederlandse Orde van belastingadviseurs op het wetsvoorstel in zake het nieuwe personenvennootschapsrecht (brief van 19 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 065, nr. 10). Ook heeft de Minister van Justitie de Tweede Kamer op 20 mei 2008 een tweede nota van wijziging gestuurd (tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2007/08, 31 065, nr. 11). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwvrijstelling

W.Bruil

Voor de glastuinbouwsector is relevant de inwerkingtreding van het besluit van de staatssecretaris van 27 mei 2008 (nr. CPP2008/830M) over de landbouwvrijstelling van artikel 3.12 Wet IB 2001 (Stcrt. 6 juni 2008, nr. 107/p. 10). Het besluit geeft uitleg over de toepassing van deze landbouwvrijstelling in geval van glastuinbouw. Het besluit is 8 juni 2008 inwerking getreden en werkt terug tot en met 27 mei 2008. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Algemene wet bestuursrecht

W.Bruil

De Memorie van Antwoord inzake de vierde tranche Algemene wet bestuursrecht is op 9 juni 2008 aan de Eerste Kamer gestuurd. De vierde tranche omvat regels over bestuursrechtelijke geldschulden, bestuurlijke handhaving (in het bijzonder de bestuurlijke boete), attributie en een groot aantal daaruit voortvloeiende wijzigingen van bestaande Awb-bepalingen (Kamerstukken I 2007/08, 29 702, nr. C ). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet samenhangende besluiten Awb

W.Bruil

In het Staatsblad 2008, nr. 200 is gepubliceerd de Wet van 29 mei 2008 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb). Deze wet beoogt de procedures voor samenhangende besluiten te verbeteren. Hiertoe wordt de AWB onder andere aangevuld met de volgende twee onderdelen:(a) een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om burgers en bedrijven, die voor een bepaalde activiteit een vergunning of subsidie e.d. aanvragen, zo goed mogelijk in te lichten over andere besluiten die eveneens nodig zijn om de activitei... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

W.Bruil

B.F. Preller schrijft in het juninummer van het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat over de aanpassingen van de Wet voorkeursrecht gemeenten die het gevolg zijn van de - per 1 juli 2008 inwerking tredende - Wet ruimtelijke ordening (JBN 2008, nr. 31). De auteur gaat onder andere in op de nieuwe vestigingsgrondslagen voor het gemeentelijk voorkeursrecht en de doorwerking daarvan in de notariële voetverklaring van artikel 24 Wvg. Voor de gemeentelijke voorkeursrechten die bij de inwerkingtreding van de Wro al bestaan, voorziet de overgangsregeling niet in een aanpassing van de... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft de nodige politieke aandacht sinds de uitspraak van de voorzitter van de ABRS van 26 maart 2008 (zaaknr. 200800289/1) over het ´toetsingskader Ammoniak´ en het advies van de Raad van State over de AMvB Ammoniak (Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 47). Inmiddels heeft dit tot vijf amendementen geleid (Kamerstukken II 2007/2008, 31 038, nrs. 13 en 15 t/m 18). Overigens heeft de Tweede Kamer op 21 mei 2008 de Tweede Nota van wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen (Kamerstukken II 2007/08, 31 038, nr. 14). Deze wijziging strekt tot herstel va... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Subsidie duurzaam veevervoer

W.Bruil

De motie Wiegman-van Meppelen Scheppink (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XIV, nr. 175) om het gebruik van duurzaam veevoer, gebaseerd op Europese eiwitten of duurzame soja, te laten vallen onder de subsidieregeling ´Maatlat Duurzame veehouderij/MIA/Vamil´, is door de minister gemotiveerd afgewezen (brief 6 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 060, nr. 223). abonneren of dit artikel kopen.

NB: GLB- en GVB-subsidies

W.Bruil

Op 1 juli 2008 zal de minister de door Nederland verstrekte subsidies uit hoofde van het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid (GLB- en GVB-subsidies) over de periode 16 oktober 2006 tot en met 15 oktober 2007 openbaar maken via een database op de website van haar ministerie. Dit volgt uit het Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2007 van 30 mei 2008, dat is gepubliceerd in Stcrt. 2 juni 2008, nr. 103/ p.10. Dit besluit is ondermeer gebaseerd op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het treedt in werking op 2 juni 2008. De mi... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

De minister heeft Q-koorts als besmettelijke regeling aangewezen. Hiertoe is de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE´s gewijzigd: Stcrt. 10 juni 2008, nr. 109, p. 15. Voornoemde Regeling is gebaseerd op de artikelen 15, tweede lid, onderdeel a, 19, 100 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diergeneesmiddelenregeling

W.Bruil

De op de Diergeneesmiddelenwet (artikelen 3, tweede lid, 29 en 52) gebaseerde Diergeneesmiddelenregeling is gewijzigd: Stcrt. 10 juni 2008, nr. 109. Met de wijziging wordt beoogd de bepalingen over kanalisatie van diergeneesmiddelen uit hoofdstuk IV van de Diergeneesmiddelenwet van toepassing te verklaren op niet-steroïde pijn-, koorts- en ontstekingsremmers (NSAID´s) voor gezelschapsdieren. Deze middelen worden aangewezen als zogenoemde ´UDA -middelen´. Dit betekent dat het afleveren hiervan is voorbehouden aan dierenartsen en apothekers, op recept van een dierenarts. Vanuit LTO was hierov... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Flex-BV

W.Bruil

In het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat is het derde deel verschenen in de serie over het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (Kamerstukken II 2007/08, nr. 31058). Ditmaal gaat het over de orgaanstructuur en bevoegdheden. De auteur is F.J. Oranje. (JBN 2008, nr. 32). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening (Wro)

W.Bruil

De minister van VROM heeft de Tweede Kamer bij brief van 6 juni 2008 met bijlage geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe Wro, die op 1 juli in werking treedt (Kamerstukken II 2007/08, 31 500, nr. 1). De volgende onderwerpen passeren de revue: het huidige beleid, de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid die aan de Nota ruimte wordt toegevoegd, de voorbereiding van de AMvB Ruimte, doorwerking na 1 juli 2008 en monitoring. In de bijlage is de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid opgenomen (Kamerstukken II 2007/08, bijlage bij kamerstuk 31 500, nr. 1). Deze Realisatiepa... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Health Check

W.Bruil

Op 20 mei 2008 presenteerde de Europese Commissie een serie wetgevingsvoorstellen in het kader van de ´Health Check´ van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Drie onderwerpen staan centraal in deze wetgevingsvoorstellen: 1. directe inkomensondersteuning (ontkoppeling, cross compliance, boven- en ondergrens aan inkomensondersteuning); 2. de omgang met marktondersteunende beleidsinstrumenten (melkquotering, braaklegging); 3. nieuwe uitdagingen op het gebied van het klimaat, waterbeheer, hernieuwbare energie en biodiversiteit. Het kabinetsstandpunt over deze wetgevingsvoorstellen heef... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toekomst Nederlandse melkveehouderij

W.Bruil

Volgens de minister is er voor de Nederlandse melkveehouderij voldoende toekomstperspectief. Dit licht zij toe aan de hand van het prijsmechanisme in de melk- en zuivelsector en een marktanalyse van deze sector op wereldwijd niveau (brief 5 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 288). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pluimveehouderij

W.Bruil

Op voorstel van het pluimveebedrijfsleven is ten behoeve van de consumptie-eieren producerende legpluimveehouderijbedrijven gewerkt aan een ´Toezicht op Controle-arrangement´ op grond van het IKB-Ei-kwaliteitssysteem voor handelsnormen, welzijnsregelgeving (Legkippenbesluit) en hygiëneregelgeving. Dit arrangement is gereed en door de minister toegezonden aan de Tweede Kamer, voorzien van een korte toelichting van de systematiek (brief met bijlage 30 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 26 991, nr. 200). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

De Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE´s (gebaseerd op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren), is andermaal gewijzigd. Na de aanwijzing in deze Regeling van Q-koorts als besmettelijke ziekte (Stcrt. 10 juni 2008, nr. 109, p. 15), is nu aan de Regeling een nieuwe paragraaf toegevoegd over maatregelen ter preventie van Q-koorts (Stcrt. 13 juni 2008, nr. 112, p. 18). Het gaat ondermeer om beperkende maatregelen ten aanzien van mestafvoer en stalbezoek. Zie in dit verband ook de toelichting van de Ministers van LNV en VROM in een bri... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling diervoeders

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer op grond van de Kaderwet diervoeders (artikelen 16, derde lid en artikel 25, vijfde lid) een voorstel gedaan tot wijziging van de Regeling diervoeders. Deze voorgestelde wijziging heeft betrekking op de hoogte van de tarieven van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Kaderwet diervoeders (brief met bijlage 13 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 26 991, nr. 204). De minister streeft er naar de definitieve wijzigingsregeling uiterlijk 31 juli 2008 in de Staatscourant te publiceren. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Al in mei 2008 heeft de Minister van VROM de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd over de nieuw ontwikkelde beoordelingsmethodiek voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen op het aspect persistentie in de bodem. De Minister van VROM heeft daarbij ook aangegeven waarom de nieuwe methode nu niet in Nederland wordt ingevoerd (brief 7 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 27 858, nr. 68). Aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe beoordelingsmethodiek was een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, waarin werd geoordeeld dat een onderdeel van de bestaande beoordelingsme... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

Op 12 september 2007 hebben het ministerie van VROM, de Minerale Meststoffen Federatie (MMF) en de Vereniging van Kunstmest Producenten (VKP) een convenant gesloten over de beveiliging van de opslag van bepaalde soorten stikstofhoudende anorganische meststoffen en de borging van de traceerbaarheid van deze meststoffen bij handelsactiviteiten. De partijen zijn een overgangstermijn overeengekomen van één jaar om de vastgestelde maatregelen te implementeren. De laatste stand van zaken omschrijft de Minister van VROM in een brief van 11 juni 2008 aan de Tweede Kamer (brief 11 juni 2008, Kamerst... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

W.Bruil

De stalbalansen en de daarin opgenomen forfaits voor gasvormige stikstofverliezen voor de intensieve veehouderij zijn in opdracht van de minister nog eens kritisch tegen het licht gehouden door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Het rapport is gereed. De Minister heeft het aan de Tweede Kamer gestuurd, voorzien van commentaar (brief van 13 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 385, nr. 109). Het rapport omvat aanbevelingen om de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet op een aantal punten te wijzigen. De minister kondigt aan dat zij een aantal aanbevelingen zal overnemen, waaronder:... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Verdrag milieuaangelegenheden

W.Bruil

In het Tractatenblad 2008, nr. 107 is een aantal wijzigingen gepubliceerd van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden; Aarhus, 25 juni 1998. Het betreft wijzigingen die verband houden met genetisch gemodificeerde organismen (GGO´s). Hierin is tevens een overzicht opgenomen van de partijen die de wijziging tot dusverre hebben geratificeerd (waaronder de Europese gemeenschap en Spanje). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vrijstellingen successie- en schenkingsrechten

W.Bruil

In de artikelen 32 en 33 van de Successiewet 1956 zijn vrijstellingen opgenomen van het successie- en schenkingsrecht. Bij besluit van 30 mei 2008 (nr. CPP2008/1005M) heeft de Staatssecretaris van Financiën het beleid ten aanzien van deze vrijstellingen geactualiseerd en samengevoegd (Stcrt. 10 juni 2008, nr. 109, p. 14). Het besluit omvat - met toepassing van artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen - nieuwe goedkeuringen met betrekking tot: - omzetting, fusie of taakafsplitsing buiten de sfeer van het algemeen nut; - stakingslijfrente bedongen na het overlijden van... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 19 mei 2008 in Brussel komen uitvoerig aan de orde in een brief van 9 juni 2008 van de minister aan de Tweede Kamer (brief 9 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 286). Het belangrijkste onderwerp was het compromisvoorstel voor een nieuwe gewasbeschermingsverordening die voorlag. Een politiek akkoord hierover is niet bereikt. Dit onderwerp komt opnieuw aan de orde tijdens de volgende vergadering. Deze vindt plaats op 23 en 24 juni 2008. De overige agendapunten zijn inmiddels ook bekend (brief 16 juni 2008, Kamerstukken II 2007/... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Begroting LNV 2008

W.Bruil

De minister heeft de Tweede kamer op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de moties en toezeggingen ten aanzien van de begrotingsbehandeling LNV 2008 (brief 16 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XIV, nr. 225). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Programma ´Ruimte voor de rivier´

W.Bruil

De brieven van 1 oktober 2007 en 1 april 2008 over de tiende en elfde voortgangsrapportage van het programma ´Ruimte voor de rivier´ (Kamerstukken II 2007/08, 30 080, nrs. 30 en 31) hebben geleid tot een aantal vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan de staatsecretaris. De lijst met vragen (negen) en antwoorden zijn op 19 juni 2008 aan de Tweede Kamer verzonden (Lijst van vragen en antwoorden 19 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, nr. 30 080, nr. 33). Gevraagd is onder andere wat de gevolgen zijn van de Richtlijn Overstromingsrisico´s (2007/60/EG) voor het programma (ge... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

F. Onrust schrijft in het juninummer van Bouwrecht (BR 2008, p. 401) over het belanghebbendebegrip in de Wabo. Aan de orde komen de verschillende wijzen waarop het belanghebbendebegrip in de specifieke context van het plaatsgebonden omgevingsrecht kan worden ingevuld. Daarbij wordt ook de reeds ontwikkelde rechtspraak betrokken ten aanzien van het begrip ´belanghebbende´ in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht. De auteur concludeert dat de wetgever in de Wabo niet de door de praktijk gewenste duidelijkheid heeft geboden over de invulling van het belanghebbendebegrip. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bestrijding erosie

W.Bruil

In het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 6 juni 2008, nummer 46 (Vbbo 2008, nr. 46), is gepubliceerd de Verordening van 27 maart 2008 van het Productschap Akkerbouw houdende regels over de bestrijding van erosie op landbouwgronden 2008 (Verordening PA erosiebestrijding landbouwgronden 2008). Het doel van de regeling is de voorkoming van erosie in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet: Natura 2000

W.Bruil

Onder de titel ´Bestaand gebruik in Natura 2000-gebieden´ bespreekt P. Mendelts in het tijdschrift Milieu & Recht (M en R 2008, nr. 272) de voorgestelde wetswijziging in de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken (wetsvoorstel 31 038). Volgens de auteur is het wetsvoorstel in hoofdlijnen in overeenstemming met de Habitatrichtlijn, althans daarmee in overeenstemming te brengen. Het belangrijkste kritiekpunt is dat het wetsvoorstel niet regelt dat een bestaand of nieuw gebruik met mogelijke significante gevolgen eerst passend beoorde... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Slachtrunderen

W.Bruil

Voorschriften over de slachting, weging en classificatie van slachtrunderen zijn opgenomen in de gelijknamige Verordening van het Productschap Vee en Vlees (Verordening slachting, weging en classificatie van slachtrunderen PVV 2008). Deze verordening is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 20 juni 2008, nummer 49 (Vbbo 2008, nr. 49) met een drietal - op deze verordening gebaseerde - besluiten (kortheidshalve: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie, Meldingenbesluit en Besluit correctiefactoren runderen A). Doel: uniformering van de betreffende regels ter bevord... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Aardappelen

W.Bruil

In het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 6 juni 2008, nummers 46 en 47 (Vbbo 2008, nrs. 46 en 47), zijn drie Verordeningen van het Productschap Akkerbouw over aardappelen gepubliceerd. De eerste geeft regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (Verordening PA aardappelmoeheid 2008). Doelstelling van de regeling is de beheersing van de aardappelziekte aardappelmoeheid. Dit geschiedt door regels te stellen aan - onder andere - het aantal keren dat op het zelfde perceel aardappels geteeld mogen worden, alsook door aanwijzing van gebieden waar de teelt van aardappelen geheel wordt ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Over het gebruik van verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen zijn regels opgenomen in de Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 (Verordening PA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen). Deze Verordening is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 6 juni 2008, nummer 46 (Vbbo 2008, nr. 46). Met deze regels wordt beoogd om de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Het reinigen van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen is om dezelfde reden ook door het Productschap aan regels gebonden: zie Verordening PA rei... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet: kunstmestvervangers

W.Bruil

De stand van zaken rond het beleid voor kunstmestvervangers schetst de minister in een brief van 16 juni 2008 aan de Tweede Kamer (brief 16 juni 2008, Kamerstukken 2007/08, 28 385, nr. 111). De verwachting is dat het gebruik van onbehandelde dierlijke mest steeds meer zal afnemen, omdat de verhouding tussen de toekomstige gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof steeds meer afwijkt van de vaste verhouding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest. Ook geeft de minister uitleg over de Europese en nationale regelgeving met betrekking tot kunstmest en dierlijke mest. In dat kader komen ondermee... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Actieprogramma Nitraatrichtlijn

W.Bruil

De Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, PbEG L 375) verplicht lidstaten om ter implementatie van die richtlijn een actieprogramma op te stellen. Daarin moeten de lidstaten aangeven welke maatregelen zij nemen om de doelstellingen in de Nitraatrichtlijn te bereiken. Ook zijn de lidstaten gehouden dit programma, zo nodig, eens per vier jaar te herzien. Sturend voor het (nationale) generieke mestbeleid is op dit moment het derde actieprogramma inzake de Nitraatrichtlijn,... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel personenvennootschappen

W.Bruil

G.J.W. Kinnegim en J.W. Rompen geven in het tijdschrift Fiscale berichten voor het Notariaat (FBN 2008, nr. 35) een samenvatting van de fiscale gevolgen van het voorgestelde nieuwe personenvennootschapsrecht in titel 7.13 BW (wetsvoorstellen 28 746 en 31 065). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bestuurlijke boete en strafbeschikking

W.Bruil

In het bestuursrechtelijke tijdschrift de Gemeentestem van 21 juni 2008 gaat C.L.G.F.H. Albers in op de verhouding tussen de strafbeschikking uit hoofde van de - per 1 februari 2008 in werking getreden - Wet OM-afdoening en de reeds bestaande bestuurlijke boete (Gst. 2008, nr. 7298, 70). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Taskforce ammoniak

W.Bruil

Het rapport “Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000. Een verkenning van oplossingsrichtingen” van de Commissie-Trojan is gisteren (30 juni 2008) aan de minister van LNV aangeboden. Na een beschrijving van de problematiek wordt allereerst ingegaan op de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland. Geconstateerd wordt dat bij de totstandkoming van de richtlijnen onvoldoende rekening is gehouden met de uitvoeringsimplicaties. De nationale implementatie is zelfs nu nog niet afgerond. De conclusie is dat de kritische depositiewaarde een te absoluut karakter heeft gekregen,... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet samenhangende besluiten Awb

W.Bruil

Per 1 juli 2008 is de Wet samenhangende besluiten Awb in werking getreden (Stb. 2008, nr. 238). De wettekst is onlangs al gepubliceerd in Stb. 2008, nr. 200 (zie nieuwsbrief nummer 21). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

W.Bruil

Over de toetsing aan artikel 26 Wvg van een ´overeenkomst in het kader van zelfrealisatie bestemmingen´ met betrekking tot (agrarische) percelen en een daaraan gekoppelde hypotheekverlening gaat het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 2008 (zaaknr. 07/11573, LJN: BD 1380). De Hoge Raad oordeelt dat de betreffende overeenkomst blootstaat aan vernietiging op grond van artikel 26 Wvg. De Hoge Raad legt hieraan ten grondslag dat uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 26 Wvg (zoals dat met ingang van artikel 1 september 2002 is komen te luiden) niet anders kan worden afgeleid dan dat naar de b... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Onteigening

W.Bruil

Over de berekening van de bij onteigening te vergoeden schade gaat het artikel ´Dwangbestemming en exploitatieschade´van J.M.E. Cornelissen in het Land- en Tuinbouw Bulletin van juni 2008 (LTB 2008/6-7, p. 7). In het bijzonder wordt ingegaan op het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2008 (Rvdw 2008/222, JOL 2008/118). De Hoge Raad oordeelde dat in geval van een dwangbestemming deze bestemming niet alleen moet worden weggedacht bij de bepaling van de door de onteigening geleden werkelijke schade (de grondwaarde), maar dat deze bestemming ook moet worden weggedacht bij de bepaling van de... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

De reeds aangekondigde inwerkingtreding per 1 juli 2008 van het nieuwe ruimtelijke ordeningsstelsel is geformaliseerd bij Besluit van 16 juni 2008 (Stb. 2008, nr. 227). Het gaat om de inwerkingtreding van onderdelen van de volgende wetten en besluiten: - de Wet ruimtelijke ordening (Stb. 2006, 566); - de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Stb. 2008, 180); - de Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie (Stb. 2008, 180); - de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden va... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bestemmingsplannen buitengebied

W.Bruil

L.P.J. Mertens behandelt in het Land- en Tuinbouw Bulletin van juni (LTB 2008/6-7, p. 9) verschillende uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij agrarische bedrijfswoningen en bestemmingsplannen buitengebied centraal staan. Onder andere komen aan bod procedures over het verkrijgen van een bouwvergunning en over de handhaving van bestemmingsplannen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Herverkaveling en kavelruil

W.Bruil

Over herverkaveling en kavelruil gaat een artikel van D.W. Bruil en A. Verduijn in het juninummer van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO 2008, nr. 2, p. 58). De titel luidt: ´Herverkaveling en kavelruil: katalysatoren voor de inrichting van het landelijk gebied´. Het artikel spitst zich voornamelijk toe op kavelruil. Het geeft in de eerste plaats een beschrijving van de kavelruil, mede aan de hand van de wettelijke context: de Wet Inrichting Landelijke Gebieden (WILG). Daarbij wordt ook bezien aan welke wettelijke eisen een overeenkomst moet voldoen om te kunnen spreken van kavelruil i... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet: Natura 2000

W.Bruil

Over bestaand landbouwgebruik in Natura 2000-gebieden, de huidige Natuurbeschermingswet 1998 en de ter zake voorgestelde wetswijziging (wetsvoorstel 31 038) gaat een artikel van A.A. Freriks, getiteld ´Landbouw in Natura 2000-gebieden´ dat is gepubliceerd in het juninummer van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/6-7, p. 1). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toekomst intensieve veehouderij

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer ingelicht over de stand van zaken rond enkele relevante beleidstrajecten op het gebied van de intensieve veehouderij. Onder andere komen aan bod de megastallen en de criteria Maatlat Duurzame Veehouderij (brief 24 juni 2008, Kamerstukken 2007/08, 28 973, nr. 30). Een ruimtelijk rijkskader voor megastallen komt er niet. Provincies en gemeenten geven aan dat er voldoende instrumenten voorhanden zijn om te bepalen waar megastallen zich mogen vestigen. Het rijk blijft wel primair verantwoordelijk voor het uitdragen van rijksbeleid dat in verband wordt gebracht ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

W.Bruil

Het functioneren van de VWA leidt nog steeds tot de nodige onderzoeken. De minister heeft de Tweede Kamer alweer twee rapporten aangeboden. Eén rapport over het functioneren van de VWA (opgemaakt door een commissie onder leiding van Vanthemsche, getiteld: ´Het functioneren van de Voedsel en Waren Autoriteit in de controle op slachthuizen en exportverzamelplaatsen´). En een rapport naar de mogelijkheden tot fusie van de AID, PD en VWA (opgemaakt door Bureau Berenschot, getiteld: ´Audit fusie AID, PD en VWA´). Beide rapporten zijn vergezeld van een brief met toelichting van de minister (briev... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Taskforce Ammoniak

W.Bruil

Het rapport `Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000´, is nu ook beschikbaar voor het publiek (Bijlage bij kamerstuk 30 654, Kamerstukken II 2007/2008, 30 654, nr. 51). Een kabinetsreactie volgt na de zomer, aldus de minister. In elk geval zal er een nieuwe handreiking worden opgesteld aan het bevoegde gezag ten behoeve van de beoordeling van vergunningaanvragen (brief van 30 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 51). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inkomstenbelasting

W.Bruil

Onder de titel ´De winstverdeling van de Nederlandse grensboer met grond in Duitsland´ schrijven P.J.J.M. Denissen en P.L.F. Seegers in het juninummer van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/6-7, p. 5) over de getroffen regeling tussen Duitsland en Nederland voor de toerekening van winst van Nederlandse land- en bosbouwbedrijven met grond in Duitsland. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Fiscaal

W.Bruil

De door de staatssecretaris van Financiën toegezegde verkennende nota over de herziening van de Successiewet 1956, waarbij onder andere ook de bedrijfsopvolgingsregeling een rol zal spelen, laat nog op zich wachten tot na het zomerreces (brief 2 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 27 789, nr. 16). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

De memorie van antwoord van de minister van VROM over de Wabo (MvA, Kamerstukken I 2007/08, 30 844, nr. D) heeft geleid tot de nodige opmerkingen en vragen van de vaste commissies voor VROM/WWI en voor Justitie (Nader voorlopig verslag 4 juli 2008, Kamerstukken I 2007/08, 30 844, nr. E). Overigens blijkt uit een persbericht van VROM van 11 juli 2008 dat de invoering van de Wabo wordt uitgesteld (www.vrom.nl). De nieuwe richtdatum is 1 januari 2010. De betrokken wet- en regelgeving en de te bouwen ICT-voorziening zijn complex en vragen meer tijd dan verwacht, aldus het persbericht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wegwijzer Wro/Bro 2008

W.Bruil

Er is een boek verschenen getiteld ´Wegwijzer Wro en Besluit ruimtelijke ordening 2008´ (245 blz.) onder eindredactie van J.W. van Zundert (Alpen aan de Rijn: Kluwer 2008). Mede auteurs zijn M. Bekooy, A.P.W. Esmeijer, W. van de Wetering en H. Witbreuk. Het boek wijst de weg in het nieuwe ruimtelijke ordeningsrecht, zoals dat per 1 juli 2008 in werking is getreden. Het geeft beknopt de veranderingen weer, zonder - zoals het boek zelf vermeldt - ´in allerlei juridische details te treden´. Ingegaan wordt op de instrumenten van ruimtelijke ordening en grondbeleid, de procedures waarmee zij to... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

De Tweede Kamer heeft op 24 juni 2008 ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken. Het wetsvoorstel is naar de Eerste Kamer gestuurd (Kamerstukken I 2007/08, 31 038, nr. A). De voorgestelde wetswijziging is onder andere van belang voor agrariërs in of nabij Natura 2000 - gebieden. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet 1998 moeten agrariërs voor hun bestaande bedrijfsactiviteiten een vergunning aanvragen. De beoogde wijziging maakt het aanvragen van een vergunning voor bestaand... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

W.Bruil

In een uitspraak van 9 juli 2008 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de minister op de vingers getikt door te oordelen dat de minister een onjuiste uitleg heeft gegeven aan artikel 33, eerste lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (ABRS 9 juli 2008, zaak nr. 200707059/1, LJN: BD 6712). Deze Subsidieregeling vindt haar grondslag in de Kaderwet LNV-subsidies. Artikel 33, eerste lid, geeft aan onder welke voorwaarden de beheerssubsidie op verzoek van de beheerder per jaar (per hectare) kan worden verhoogd. Hiervoor is vereist dat op (een deel van) het betro... abonneren of dit artikel kopen.

NB: CITES handhaving

W.Bruil

Op 1 juli 2008 heeft de minister met de handhavingspartners (de provincies, het openbaar ministerie, de politie en de douane) een convenant gesloten over de handhaving van de natuurwetgeving, getiteld: ´Nalevingsstrategie Natuurwetgeving´. Hierin zijn afspraken neergelegd over een gecoördineerde inzet van ieders bevoegdheden, mensen en middelen ter verbetering van de naleving van burgers en bedrijven van de natuurwetten (de Flora- en faunawet, De Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet). Ook is specifiek voor de handhaving van de CITES-regelgeving de ´Interventiestrategie CITES´opgesteld. I... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Oormerken

W.Bruil

Er is volgens de minister geen bruikbaar alternatief identificatiemiddel voor het oormerken (brief 2 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 223). De onderzochte alternatieven (elektronische maagbolus, injecteerbare transponder, koudmerk, tatoeage, pootband en halsband) lijken - om uiteenlopende redenen - geen van allen geschikt om het oormerken als officieel identificatiemiddel te vervangen. De minister zal het gebruik van deze alternatieven dan ook niet voorstellen aan de Europese Commissie. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

In Stcrt. 14 juli 2008, nr. 133, p. 13 is gepubliceerd de ministeriele regeling ´Tijdelijke vrijstellingsregeling ecto-parasitica ter preventie van Blauwtong 2008´. Door deze vrijstellingsregeling is een aantal niet in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen vrijgesteld van het toepassingsverbod, zoals omschreven in artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet. De vrijstelling wordt ingetrokken zodra een geregistreerd product op de markt wordt gebracht, maar in ieder geval op 1 januari 2011. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diervoeders

W.Bruil

Al op 24 mei 2007 zegde de minister toe om met de diervoedersector te onderzoeken op welke wijze de hoeveelheden zink en koper in het diervoeder kunnen worden verminderd ten gunste van de bodemkwaliteit (Kamerstukken II 2006/07, 26 991, nr. 157). De laatste stand van zaken schetst zij in een brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2008 (brief 1 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 26 991, nr. 207). Inmiddels is uit de eerste onderzoeken gebleken dat het gebruik van zink en koper in diervoeders leidt tot een uitstoot van deze metalen via de mest naar de grond. Een vervolgonderzoek loopt nog. De ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toetsingskader ammoniak

W.Bruil

Op basis van het Toetsingskader ammoniak zijn door de provincies 157 vergunningen verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (peildatum 10 juni 2008). Hiervan zijn er 100 inmiddels onherroepelijk. Dit blijkt uit een overzicht dat de minister de Tweede Kamer heeft toegestuurd (brief 1 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 52). Overigens is het Toetsingskader ook gebruikt door gemeenten voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Om hoeveel gemeentelijke vergunningen het gaat, is de minister niet bekend. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

W.Bruil

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is gewijzigd: Stcrt. 11 juli 2008, nr. 132. De minister had de wijziging al aangekondigd (brief 13 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 385, nr. 109. Zie Nieuwsbrief Agrarisch recht, nummer 22/2008). In deze Uitvoeringsregeling zijn onder andere de voorwaarden en beperkingen opgenomen waaronder voor fosfaatarme landbouwgrond - bij wijze van reparatiebemesting - een hogere fosfaatgebruiksnorm mag worden toegepast dan in de Meststoffenwet (artikel 11). Ook zijn nadere voorschriften opgenomen over de administratieve verantwoording van de relevante gegeve... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geluidhinder

W.Bruil

Over de eisen waaraan een akoestisch onderzoek moet voldoen bij de meting van geluidsbelasting in het kader van de verlening van een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, gaat een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 juli 2008 (zaaknr. 200701877/1, LJN: BD 6696). Het ging in dit geval om de invloed van een nabij gelegen snelweg op (de eisen aan) het onderzoek naar de geluidbelasting van een laadklep van een veewagen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 23 en 24 juni 2008 (brief 3 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 291). Een groot aantal onderwerpen passeert de revue. Genoemd kan worden dat het voorstel voor een Gewasbeschermingsverordening in eerste lezing met gekwalificeerde meerderheid als A-punt is aangenomen en dat er een inhoudelijk debat heeft plaatsgevonden over de wetgevingsvoorstellen van de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bestemmingsplan buitengebied

W.Bruil

Over de vraag of de bij een agrarisch bedrijf behorende woning als bedrijfswoning of als burgerwoning moet worden bestemd, gaat een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2008, zaaknr. 200705923/1 (LJN: BD7385) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Evaluatie natuurwetgeving

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer het eindrapport met toelichting gestuurd van de evaluatie natuurwetgeving, getiteld: ´Over wetten van de natuur, Evaluatie van de natuurwetgeving: bevindingen en beleidsconclusies´ (brief 11 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 536, nr. 1). De evaluatie betreft onder meer de Boswet, de Flora- en faunawet (Ffwet) en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) en is uitgevoerd in samenwerking met de provincies. Op grond van de evaluatie komt het kabinet tot onder andere de volgende voorstellen: - integratie van de Ffwet, Nbwet en Boswet in één wet. Doel:... abonneren of dit artikel kopen.

NB: EZ-subsidies

W.Bruil

De Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008 en de Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2008 zijn gewijzigd: Stcrt. 21 juli 2008, nr. 138, p. 10 (beide regelingen zijn gebaseerd op het Besluit stimulering duurzame energieproductie. De Kaderwet EZ-subsidies vormt de wettelijke grondslag voor genoemd Besluit). Het gaat daarbij onder om de verhoging van de subsidieplafonds voor productie-installaties die voorzien in de opwekking van hernieuwbare elektriciteit met behulp van onder andere co-vergisting van dierlijk mest en vergisting ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bedrijfstoeslagregeling

W.Bruil

Op 7 juli 2008 heeft de minister de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken van de implementatie van de Bedrijfstoeslagregeling bij De Dienst Regelingen (brief 7 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 29 246, nr. 16). Ingegaan wordt op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2007 en de Gecombineerde Data Inwinning 2008 (GDI 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

De op de Gezondheids- en welszijnswet voor dieren (GWWD) gebaseerde Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE´s is gewijzigd: Stcrt. 17 juli 2008, nr. 136, p. 9. Er wordt onder andere een medebewindgrondslag opgenomen op basis waarvan de minister de medewerking vordert van het Productschap Vee en Vlees (PVV) op het gebied van de preventie, monitoring en bestrijding van de ziekte van Aujeszky. In de zelfde regeling is tevens een wijziging opgenomen over de wijze van handhaving van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 20... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Genetisch gemodificeerde maïs(ggo-maïs)

W.Bruil

Door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de geheimhouding van locaties van veldwerkzaamheden met betrekking tot ggo-maïs (ABRS 16 juli 2008, zaaknr. 200702759/1, LJN: BD7384). Het gaat daarbij om de uitleg van het begrip ´plaats en introductie´ als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de richtlijn 2001/18/EG. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling boordeling luchtkwaliteit

W.Bruil

De op de Wet milieubeheer (art. 5.20, eerste lid) gebaseerde Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is gewijzigd: Stcrt. 17 juli 2008, nr. 136, p. 26. De definitie emissiefactor wordt verruimd en er vinden enkele wijzigingen plaats in de standaardrekenmethoden. Voor de agrarische sector is van belang dat emissies van dieren nu ook onder het begrip ´emissiefactor´ in de zin van de Regeling vallen. Tot dusverre vielen daar uitsluitend emissies van het wegverkeer onder. Met behulp van de emissiefactoren kan de invloed van het verkeer en van de dieren op de luchtkwaliteit gemeten worden. Deze... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geluidhinder

W.Bruil

In een uitspraak van de Afdelingsbestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2008 (zaaknr. 200706302/1, LJN: BD7327) wordt met succes opgekomen tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders te Sluis om niet handhavend op te treden tegen een akkerbouwbedrijf/slachtkuikenmesterij, waarvan vast stond dat het bedrijf de geluidsvoorschriften overschreed van de krachtens de Wet Milieubeheer verleende vergunning. De Afdeling oordeelt dat een bestuursorgaan in zo´n geval slechts onder bijzondere omstandigheden mag weigeren handhavend op te treden. Bijvoorbeeld indien c... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit landbouw milieubeheer

W.Bruil

Over de uitleg van artikel 8, eerste lid, en artikel 6 van het Besluit landbouw milieubeheer in het kader van de vergunningverlening op grond van artikel 8.1 Wet Milieubeheer gaat een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2008, zaaknr. 200707894/1 (LJN: BD7362). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Op 15 juli jl. heeft de Landbouw – en Visserijraad vergaderd. De geannoteerde agenda en het verslag van het daaraan voorafgegane schriftelijk overleg tussen de vaste commissie voor LNV en de minister (16 p.), zijn inmiddels gepubliceerd (brief 7 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 292 en verslag van een schriftelijke vergadering, Niet-dossierstuk II 2007/08, vra2008lnv-16). Onderwerpen: het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, inkomenssteun boeren, voorstel schoolfruitregeling, decontaminatie van pluimveevlees, etc. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Handelsregisterwet 2007

W.Bruil

Over de per 1 juli 2008 (gedeeltelijk) in werking getreden Handelsregisterwet 2007 (Stb. 2008, nr. 242) gaat een artikel van V.A.E.M. Meijers in het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN 2008, nr. 37). De titel luidt: ´Handelsregister: de kwantiteit en de kwaliteit van de ingeschreven gegevens worden gemoderniseerd´. De Handelsregisterwet 2007 is ook voor de agrarische sector van belang, omdat eenmanszaken en maatschappen in de landbouw niet langer vrijgesteld zijn van de inschrijfverplichting. In het artikel van Meijers wordt het belang van een goede juridische begeleidi... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening (Wro)

W.Bruil

Onder de titel ´Nieuwe Wet ruimtelijke ordening´ schrijft H.J.M. Besselink in het tijdschrift van Juridische Berichten voor het Notariaat over de Wro, die per 1 juli jl. in werking is getreden (JBN 2008, nr. 40). Over de structuurvisie als verplicht beleidsdocument voor strategisch omgevingsbeleid in de Wro gaat een artikel van J.W. van Zundert in de juli-uitgave van het tijdschrift bouwrecht (BR 2008, p. 470). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

W.Bruil

In het bestuursrechtelijk tijdschrift de Gemeentestem van 19 juli 2008 is een bijdrage verschenen van S. Hillegers en T.E.P.A. Lam getiteld ´Het Bro belicht´ (Gst. 2008, 7299/77). Zij gaan ondermeer in op de verschillen tussen het ontwerp-Bro en het Bro zoals dat per 1 juli 2008 in werking is getreden. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwkwaliteitsbesluit

W.Bruil

Het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is gewijzigd in verband met een aantal nieuwe Europese verordeningen, zie: - Stb. 2008, nr. 317: ´Besluit van 15 juli 2008, houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de uitvoering van enkele EU-verordeningen´; - Stb. 2008, nr. 318: ´Besluit van 15 juli 2008, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 15 juli 2008, houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de uitvoering van enkele EU-verordeningen´. Het gaat onder and... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Eieren

W.Bruil

Sinds de media berichtten dat legbatterijeieren worden aangeboden als scharreleieren, is er veel politieke belangstelling voor de wijze waarop de controle van scharreleieren wordt verricht en de wijze waarop deze controle juridisch is vormgegeven. Deze aspecten komen uitvoerig aan de orde in antwoorden van de minister van 2 en 14 juli 2008 op hierover gestelde Kamervragen (Kamervragen met antwoord, Kamerstukken II 2007/08, nrs. 2935 en 6175). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

In de Staatscourant van 1 augustus 2008 is een ontwerpregeling wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (nr. TRCJZ/2008/2149) gepubliceerd (Stcrt. 1 augustus 2008, nr. 147/ p. 9). In dit ontwerp worden de stikstofgebruiksnormen en de stikstofcoëfficiënt op onderdelen aangepast. Gedurende zes weken na 1 augustus 2008 kan een ieder (schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toetsingskader ammoniak en Natura 2000

W.Bruil

De vaste commissies voor LNV en VROM hebben op 3 juli 2008 overleg gevoerd met de minister over het Toetsingskader ammoniak en Natura 2000. Het verslag is aan de Tweede Kamer gestuurd (Verslag van algemeen overleg 30 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 56). Uiteraard was ook het rapport van de commissie -Trojan onderwerp van gesprek. Veel nieuws brengt het overleg niet. Het wachten is nog steeds op een kabinetsreactie op het rapport -Trojan en de proeve van de handreiking voor het bevoegd gezag dat begin van dit najaar wordt verwacht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Platform Landelijke Landbouwnormen

W.Bruil

Over het ´Platform Landelijke Landbouwnormen van de Belastingdienst´ zijn Kamervragen gesteld en deze zijn beantwoord door de Staatssecretaris van Financiën (Kamervragen met antwoord, Kamerstukken II 2007/08, nr. 2953). Aan bod komen de juridische status van het platform, de taken en bevoegdheden van het platvorm en de juridische status van de door het platform vastgestelde Landbouwnormen (beleidsregels in de zin van de Awb). De normen worden sinds 2006 niet meer in een brochure gepubliceerd. Zij worden uitsluitend nog gepubliceerd op de internetpagina van de Belastingdienst (www.belastingd... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De uitkomst van de Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2008 wordt uitvoerig door de minister beschreven in een brief van 29 juli 2008 aan de Tweede Kamer (brief 29 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501 -32, nr. 294). Onder andere zijn ter vergadering aan de orde gekomen de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor de ´Health Check´ van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (debat), het schoolfruit (gedachtewisseling), en de toelating van genetisch gemodificeerde soja en katoen (nog geen besluit). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Programma ´Ruimte voor de rivier´

W.Bruil

De missie van de Commissie schadebeoordeling beleidslijn ´Ruimte voor de rivier´ is nog niet volbracht. De instellingsduur is verlengd tot 31 december 2009 (Besluit Minister van VROM d.d. 17 juli 2008, nr. 2008033300: Stcrt. 25 juli 2008, nr. 142, p. 20). Taak van de Commissie is om een regeling te vervaardigen voor een vergoeding van de eventuele planschade die ontstaat door de implementatie van de beleidslijn ´Ruimte voor de rivier´. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Hoewel de invoering van de Wabo op zich laat wachten tot zeker 1 januari 2010, is er al voldoende naslagwerk voorhanden: - G. van den Boom, ´Wet algemene bepalingen (Wabo), met artikelsgewijze toelichting´(214 blz.), ´s - Gravenhage: Reed Business 2008. Uitgangspunt is het wetsvoorstel zoals dat 11 december 2007 is ingediend bij de Eerste Kamer. Het boek is bedoeld voor het bedrijfsleven, burgers en medewerkers van betrokken overheden. Het geeft een uitvoerige toelichting op een breed scala van wettelijke bepalingen waarmee zij bij de toepassing en uitvoering van de Wabo te maken k... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ontgrondingsvergunning

W.Bruil

Dat het college van B&W bij de verlening van een ontgrondingsvergunning goed moet onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de omgeving, volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) van 6 augustus 2008, nr. 200708176/1 (LJN: BD9444). In dit geval ging het om een aan de Dienst Landelijk Gebied Roermond verleende ontgrondingsvergunning ten behoeve van de ontwikkeling van een natuurgebied. Een nabijgelegen akkerbouwbedrijf voerde hiertegen meerdere bezwaren aan. Eén daarvan had succes: het college had beter moeten onderzoeken wat de invloed van d... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Programma Beheer

W.Bruil

De Dienst Regelingen heeft een aanzienlijke achterstand in de behandeling van (oude) administratieve bezwaarzaken in het vrijwillig natuur- en landschapsbeheer door boeren (Programma Beheer). Ook is er nog geen nieuw eenvoudiger systeem vastgesteld voor het Programma Beheer. Hierover zijn op 11 juni 2008 Kamervragen gesteld. Deze zijn op 9 juli 2008 schriftelijk beantwoord door de minister (Kamervragen met antwoord, Aanhangsel van de Handelingen I 2007/08, nr. 12, p. 23-24). Samengevat deelt de minister mee dat het streven erop is gericht dat de oude bezwaarzaken eind 2008 zijn afgehandeld.... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Faunafonds

W.Bruil

Over een tegemoetkoming uit het Faunafonds (ex. art. 83 en 84 Flora- en faunawet) in de schade aan een perceel met gewas veroorzaakt door grauwe ganzen, gaan twee uitspraken van 13 augustus 2008 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: ABRS 13 augustus 2008, nr. 200800105/1 (LJN: BD9974) en nr. 200800106/1 (LJN: BD9975). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel verbod seks met dieren

W.Bruil

Het wetsvoorstel houdende de strafbaarstelling van seks met dieren (wetsvoorstel 31 009) is op 1 juli 2008 door de Tweede Kamer aangenomen (Handelingen II 2007/08, 31 009, nr. 103, p. 7347-7347). Aan Kamerlid Waalkens nu de schone taak om zijn wetsvoorstel in de Eerste Kamer te verdedigen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Eieren

W.Bruil

Nog meer Kamervragen zijn er gesteld over de fraude met eieren (verkoop legbatterijeieren als scharreleieren). Nu over de handhaving en controle van de bestaande regels op dag- en weekmarkten. De minister heeft de vragen op 30 juli 2008 beantwoord. Het komt vooral neer op een uitvoerige schets van de onderliggende wettelijke systematiek (Kamervragen met antwoord, Aanhangsel van de Handelingen II 2007/08, nr. 3143, p. 6393-6394). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Broeikasgasemissierechten 2008-2012

W.Bruil

Het ontwerp van het nationaal toewijzingsbesluit broeikasemissierechten 2008-2012 is bekend gemaakt: Stcrt. 11 juli 2008, nr. 132, p. 24. Voornoemd ontwerpbesluit stelt het totale aantal broeikasgasemissierechten vast dat voor de planperiode 2008 tot en met 2012 wordt toegewezen. Ook stelt het ontwerpbesluit het aantal rechten vast dat als reserve wordt aangehouden voor eventuele nieuwe bedrijven die in deze periode opstarten en CO2 uitstoten. De wijze van indiening van zienswijzen op het ontwerpbesluit en de termijn waarbinnen dit moet geschieden is eveneens vermeld. Het ontwerpbesluit kan... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Over de nieuwe beoordelingsmethode voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op het aspect persistentie in de bodem is door de vaste commissies voor LNV overleg gevoerd met de Ministers van LNV en VROM (verslag 1 augustus 2008, Kamerstukken II 2007/08, 27 858, nr. 70). Veel nieuws brengt het overleg niet. Het wachten is nog steeds op de ontwikkelingen op Europees niveau. Meer duidelijkheid wordt verwacht in 2009. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Milieuvergunning en bouwvergunning

W.Bruil

In een uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 augustus 2008, nr. 200708349/1 (LJN: BD9457) is een varkenshouderij met succes opgekomen tegen een door het college van B&W opgelegde last onder dwangsom. Aan de last onder dwangsom had het college ten grondslag gelegd dat de varkenshouderij in strijd met de - op grond van de Wet Milieubeheer verleende - revisievergunning had nagelaten een chemische luchtwasser aan te brengen in één van de stallen. De Afdeling oordeelt evenwel dat de betreffende revisievergunning nog niet in werking is getreden. De milieuvergunnin... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geluidhinder

W.Bruil

Over een verleende revisievergunning aan een glastuinbouwbedrijf gaat: ABRS 13 augustus 2008, nr. 200707610/1 (LJN: BD 9985). Het college van B&W had een ruimere normstelling gehanteerd dan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van de Minister van VROM. Een draagkrachtige motivering hiervoor ontbreekt, aldus de Afdeling. Volgt vernietiging van het besluit tot vergunningverlening. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Begrip ´één inrichting´ in de Wet Milieubeheer

W.Bruil

De vraag of de uitbreiding van een varkens- en geitenhouderij op een tweetal locaties in het kader van een revisievergunningverlening (art. 8.4, eerste lid, Wet milieubeheer) als één inrichting diende te worden aangemerkt in de zin van art. 1.1, vierde lid, Wet milieubeheer was aan de orde in: ABRS 13 augustus 2008, nr. 200708535/1 (LJN: BD9957). De locaties lagen 600 meter van elkaar. Gezien deze afstand kan volgens de Afdeling niet gesproken worden van één inrichting. Volgt vernietiging besluit tot vergunningverlening en weigering van de gevraagde vergunning. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Stank

W.Bruil

In ABRS 13 augustus 2008, nr. 200707457/1 (LJN: BD9970) wordt met succes opgekomen tegen een verleende revisievergunning voor het veranderen van een veehouderij (art. 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer). De aan de vergunning verleende voorschriften waarborgen niet dat door de openingen in de stal geen of slechts te verwaarlozen hoeveelheden geur buiten de stal treden, aldus de Afdeling. Vergunningverlening in strijd met het bepaalde in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet geurhinder en veehouderij in combinatie met artikel 4, eerste lid en artikel 1,... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

In de augustusuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin vat L.P.J. Mertens tien pachtuitspraken samen, die zijn gewezen in de eerste helft van 2008(LTB 2008/8, p. 8). Het is een selectie uit de pachtuitspraken die in het afgelopen half jaar zijn besproken /gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch recht (rubrieken ´recente rechtspraak´en ´rechtspraak´). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening (Wro)

W.Bruil

In het Land- en Tuinbouw Bulletin van augustus hebben P.S.A. Overwater en C.A.C. Westendorp-Frikee hun eerste praktijkervaringen opgetekend met de afdeling Grondexploitatie (het kostenverhaal) onder de vigeur van de Wro (LTB 2008/8, p. 8). Overwater vanuit zijn ervaring als directievoorzitter van een adviesbureau grondbeleid en een rentmeesterkantoor, Westendorp-Frikee als directeur van een adviesbureau grondbeleid. C.N.J. Kortmann en J.J. Draaijer geven in het augustusnummer van bouwrecht (BR 2008, p. 535) een overzicht van enkele belangrijke onderdelen van het overgangsrech... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Onteigening

W.Bruil

Er wordt volop onteigend in Nederland. In de augustusuitgave van het Land- en Tuinbouwbulletin verscheen hierover een bijdrage van J. Sluysmans en L. Cornelissen, getiteld: ´Selectie Koninklijke Besluiten tot onteigening juli 2007-juli 2008´ (LTB 2008/8, p. 12). De meest opmerkelijke onteigeningen worden besproken. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de onderwerpen ´zelfrealisatie´en ´procedurele missers´. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ruilverkaveling

W.Bruil

Over de niet-ontvankelijkheid van een bezwaar tegen de uitkomsten van de tweede schattingswaarde van een kavel in het kader van de lijst der geldelijke regelingen (art. 167, 170 jo. 171 Landinrichtingswet) gaat een arrest van de Hoge Raad van 5 september 2008, LJN: BD4378. Lezenswaardig is de bijbehorende Conclusie van de Advocaat-Generaal, die in een notendop inzicht geeft in de ter zake geldende regels. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Omzetting van landbouwgronden in natuur

W.Bruil

De omzetting van landbouwgronden in natuur heeft de nodige politieke belangstelling. Op 2 september 2008 heeft de Tweede Kamer vier van de twaalf moties aangenomen die zijn ingediend tijdens een debat dat op 3 juli 2008 over dit onderwerp plaatsvond (Handelingen II 2007/08, 29 576, nr. 105, p. 7532-7538): - versnelling van de evaluatie knelpunten agrarisch/particulier natuurbeheer (nr. 63); - inzet van de complexwaarde als geëigend middel (nr. 65); - bovenplanse verevening als middel voor ontwikkeling en inrichting (nr. 66); - handhaving van de bestaande taakstel... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diertransporten

W.Bruil

Van de dertien moties die tijdens het Kamerdebat van 3 juli 2008 over de VWA en diertransporten zijn ingediend, zijn er door de Tweede Kamer vijf aangenomen (Handelingen TK 2007/08, 26 991, nr. 105, p. 7584-7589 en 7661-7662): - priortering aanpak problemen binnen de VWA (nr. 213); - oplossing tekort aan goed opgeleide VWA-keuringsartsen (nr. 215); - behoud AID-hoofdkantoor voor Zuid-Limburg (nr. 216); - het expliciet betrekken van de effecten van het voortbestaan en de spreiding van slachthuizen op de maatregelen ten aanzien van de intensiteit van toezicht en c... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Knippen hoektanden varkens

W.Bruil

Het op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gebaseerde Ingrepenbesluit is gewijzigd: Stb. 2008, nr. 337. Het knippen van hoektanden bij varkens als toegestane ingreep uit hoofde van het Ingrepenbesluit vervalt. Het vijlen van de hoektanden blijft toegestaan. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Nota dierenwelzijn. Inwerkingtreding:1 januari 2009(Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 76). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gasverdoving biggen

W.Bruil

Per 31 augustus 2008 is in werking getreden de ´Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen 2008´(Stcrt. 2008, nr. 167, p. 9). Hierdoor is het toegestaan dat voorafgaand aan de castratie van biggen gebruik wordt gemaakt van het gasmengsel 70% CO2 en 30% CO2. Deze regeling speelt in op de afspraak tussen supermarkten om, vooruitlopend op het streven te stoppen met de castratie van biggen, alleen nog vers varkensvlees te verkopen van verdoofd gecastreerde biggen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

In de Staatscourant is gepubliceerd de ´Tijdelijke vrijstellingsregeling tuberculines ter onderkenning van tuberculose bij runderen 2008´ (Stcrt. 22 augustus 2008, nr. 162, p. 10). Door deze vrijstellingsregeling is een tweetal niet geregistreerde tuberculines vrijgesteld van het toepassingsverbod zoals gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet. Reden: er kan op dit moment niet worden voorzien in voldoende geregistreerde middelen als gevolg van de recente uitbraak van TBC in het Verenigd Koninkrijk. De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten is gewijz... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel verbod onverdoofd slachten

W.Bruil

Door Kamerlid Thieme is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Gezondheids en welzijnswet voor dieren (Geleidende brief, Voorstel van wet, Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2007/08, 31 571, nrs. 1-3). Het wetsvoorstel strekt tot een algeheel verbod op het onverdoofd slachten door aanpassing van artikel 44 van de GWWD. Dit artikel bevat nu een uitzondering op het verbod op onverdoofd slachten ten behoeve van de rituele slacht. Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel komt deze uitzondering te vervallen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Overdrachtsbelasting

W.Bruil

Over de naheffing van overdrachtsbelasting bij verkoop van ´warme´ landbouwgrond en de waarde van overeengekomen voorwaardelijke nabetalingen gaat een bijdrage van W.P. Keulers in het augustusnummer van bouwrecht (BR 2008, p. 545). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

De per 1 juli 2008 vigerende teksten van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening zijn samengebracht en bewerkt door P.J.R. Albers in de uitgave ´Nieuwe Wro, Wet ruimtelijke ordening, Tekstuitgave 2008´(Den Haag: Reed Business bv, ISBN 9789035242395). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbalans

W.Bruil

De door het Planbureau voor de Leefomgeving opgestelde ´Natuurbalans´ is door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden, vergezeld van een brief met toelichting (brief 12 september 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 709, nr. 1). De wettelijke verplichting voor het opstellen van de Natuurbalans vindt haar grondslag in artikel 9a, lid 2, Natuurbeschermingswet. De Natuurbalans beschrijft jaarlijks de stand van zaken in de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid, de voortgang ervan en nieuwe ontwikkelingen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Deltaprogramma

W.Bruil

Aan de Deltacommissie, een staatscommissie onder voorzitterschap van de heer C.P. Veerman, is gevraagd advies uit te brengen over de bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering. De resultaten zijn te lezen in het advies ´Samen werken met water´. Op 12 september 2008 is het advies door de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden, vergezeld van een kabinetsreactie (brief 12 september 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 710, nr. 1). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wettenbundel dierenwelzijn

W.Bruil

Onder redactie van E. Evertsen en E.C. de Bordes is de editie 2008-2009 verschenen van de wettenbundel ´Teksten wetgeving dierenwelzijn´(Den Haag: Sdu uitgevers 2008, ISBN 9789012380874). Zoals elk jaar zijn in deze bundel wettelijke bepalingen samengebracht die zien op het welzijn van gehouden en in het wild levende dieren (de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Wet op de dierproeven en de Flora- en faunawet, alsmede enkele uitvoeringsvoorschriften en Europeesrechtelijke bepalingen). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Export slachtvarkens

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over recente ontwikkelingen rondom de certificering van de export van slachtvarkens vanuit Nederland naar de Russische Federatie (brief 10 september 2008, Kamerstukken II 2007/08, 282 86, nr. 230). De minister acht de export van slachtvarkens naar Rusland vanuit het oogpunt van dierenwelzijn geen gewenste ontwikkeling(vanwege de lange afstand). Toch zal zij meewerken aan certificering zolang de Europese Transportverordening geen mogelijkheid biedt om dergelijke langeafstandstransporten te verbieden. De minister geeft evenwel aan dat zij op Euro... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Paarden

W.Bruil

Door de Landelijke Inspectiedienst is een sterke toename geconstateerd van verwaarlozing van paarden. In een brief van 10 september 2008 geeft de minister de Tweede Kamer desgevraagd een reactie (brief 10 september 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 231). Er loopt ter zake nog een onderzoek van LEI-Wageningen UR en ASG-Wageningen. Naar verwachting wordt dat dit najaar afgerond. Dan wordt bezien welke acties moeten worden ondernomen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Zuivel

W.Bruil

De minister ziet geen mogelijkheid om de frequentie van beoordeling (en de daarmee gepaarde administratieve lasten) bij de boerderijzuivelaars te verminderen. Een minimale bezoekfrequentie van eenmaal per jaar door de toezichthouder is noodzakelijk om een goede naleving van de ter zake geldende hygiëneregelgeving (Verordening EG/853/2004) te waarborgen. De oplossing tot lastenvermindering moet volgens de minister veeleer worden gezocht binnen de sector zelf, door een goede interne kennisoverdracht van de hygiënevoorschriften. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Begrip ´één inrichting´in de zin van de Wet milieubeheer

W.Bruil

Om in het kader van een revisievergunningaanvraag te voldoen aan de definitie ´één inrichting ´ in de zin van artikel 1.1, vierde lid, Wet milieubeheer moet aan verschillende criteria zijn voldaan. Eén daarvan is dat de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties ´in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen´. In ABRS 17 september 2008, nr. 200801315/1 (LJN: BF0987) bedroeg de afstand tussen de gebouwen op beide locaties hemelsbreed ongeveer 360 meter en via de weg ongeveer 1.460 meter. Volgens de Afdeling is dat te ver om aan voornoemd criterium te voldoen. Reeds om ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel personenvennootschappen (Invoeringswet titel 7.13 BW)

W.Bruil

Het wetsvoorstel personenvennootschappen is op enkele punten aangepast (hoofdstukken 4 en 5): Derde nota van wijziging, Kamerstukken II 2007/08, 31 065, nr. 13. Het gaat om enkele - voornamelijk terminologische - aanpassingen met betrekking tot de Wet op belastingen rechtsverkeer, de Meststoffenwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Tuchtrecht

W.Bruil

Over de toekenning van schadevergoeding in een tuchtprocedure en de verhouding tussen het tuchtrecht en het civiel aansprakelijkheidsrecht gaat een bijdrage van P.C. van Es in de septemberuitgave van het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN 2008, nr. 45). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet op de bedrijfsorganisatie

W.Bruil

Op 3 september 2008 vond de behandeling van het wetvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie plaats (Handelingen II 2007/08, 31 419, nr. 107, p. 7805-7825). Inmiddels zijn er twee moties ingediend: een motie tot opheffing van de schappen en een motie om aangesloten ondernemingen kiesrecht te geven ten aanzien van het bestuur van de schappen (Kamerstukken II 2007/08, 31 419, nrs. 14 en 15). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Tekstuitgave Pacht/Wetgeving landelijk gebied

W.Bruil

De nieuwe´Tekstuitgave Pacht/Wetgeving landelijk gebied 2008/2009´ is verschenen (Alphen aan den Rijn: Kluwer 2008, ISBN 9789013059106). De uitgave bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen met betrekking tot het agrarisch grondgebruik, zoals die per 1 september 2008 gelden. Samensteller: D.W. Bruil. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bedrijfstoeslagrechten

W.Bruil

Over de vraag of de bedrijfstoeslagrechten nu toebehoren aan de pachter of aan de verpachter is (wederom) uitvoerig overlegd tussen de vaste commissie voor LNV en de minister (Kamerstukken II 2007/08, 28 625, nr. 61). De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft zich hierover op 25 september 2007 reeds gebogen (Pachtkamer Rechtbank Zwolle 25 september 2007, Agr.r. 2007/5408, met noot Bruil) Het hoger beroep loopt thans. Niet alleen de politiek, maar ook de (rechts)praktijk kijkt reikhalzend uit naar het oordeel van het Hof Arnhem in deze. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Paardenbak

W.Bruil

Over de vraag of voor een paardenbak, bestaande uit een hekwerk en een ´paardrijbodem´, een bouwvergunning respectievelijk aanlegvergunning vereist is, gaat ABRS 17 september 2008, nr. 200708305, LJN: BF1007. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Grondzaken

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer bij brief van 15 september 2008 meegedeeld dat is besloten om het Gemeenschappelijk Ontwikkelbedrijf van het Rijk (GOB) en de Dienst Domeinen (Domeinen) samen te voegen. Een samenvoeging met de Dienst Landelijk Gebied vindt vooralsnog niet plaats (Kamerstukken II 2007/08, 31 200, nr. 238, brief 15 september 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diervoeders

W.Bruil

Biologische diervoeders mogen op grond van de Europese verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (EG/843/2007) tot 0,9 % ggo´s bevatten, op voorwaarde dat de aanwezigheid van deze ggo´s onvoorzien of technisch niet te vermijden is. De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft onderzoek verricht naar de aanwezigheid van ggo´s in biologische diervoeders. De uitkomst van het onderzoek is voor de minister aanleiding om maatregelen aan te kondigen om het risico van vermenging van ggo´s in biologische mengvoeders te verminderen en de handhaving te verster... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet op de bedrijfsorganisatie

W.Bruil

Op 18 september 2008 is een gewijzigd voorstel van wet ingediend van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Kamerstukken I 2008/09, 31 419, nr. A). Dit is het resultaat van de - op de zelfde dag gehouden - stemmingen in de Tweede Kamer, waarbij twee amendementen van Kamerleden Smeets en Jan Jacob van Dijk zijn aangenomen (Kamerstukken II 2007/08, 31 419, nr. 7 en 8: voorhangprocedure AMvB m.b.t. draagvlaktoets en voorhangbepaling AMvB). De motie tot opheffing van de bedrijfsschappen en de motie over het kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het bestuur van een schap zijn afgeweze... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Begrotingsstaten LNV

W.Bruil

De begrotingsstaten van het Ministerie van LNV voor het jaar 2009 zijn vastgesteld (Kamerstukken II 2008/09, 31700 XIV, nr.1-2, voorstel van wet, memorie van toelichting). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De informele Landbouwraad vindt plaats op 21 en 23 september 2008 en de vergadering van de Raad van Ministers voor Landbouw en Visserij van de Europese Unie op 29 en 30 september 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 297, brief 18 september 2008). Het thema van de informele Landbouwraad luidt: ´How to best prepare for the Common Agricultural Policy of the future´. De inbreng van de minister daarbij behelst de uitgewerkte kabinetsvisie op de toekomst van het Europees landbouw- en plattelandsbeleid richting 2020, getiteld ´De Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020´ (Kamerstukke... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling beheer en schadebestrijding

W.Bruil

De (op de Flora- en Faunawet gebaseerde) Regeling beheer en schadebestrijding is gewijzigd: Stcrt. 1 oktober 2008, nr. 190, p. 22. Er is een aantal diersoorten aan de lijst van dieren toegevoegd die dienen te worden bestreden, waaronder de grijze eekhoorn, de zwarte zwaan, de Indische gans, de kolgans, de brandgans en de wilde eend. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit beheer schadebestrijding, Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet

W.Bruil

De minister heeft aan de Eerste en Tweede Kamer een Ontwerpbesluit gezonden, houdende wijziging van het Besluit beheer schadebestrijding dieren en het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XIV, nr. 236). De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen, schadebestrijding van inheemse diersoorten op begraafplaatsen, alsmede de uitbreiding van de bevoegdheid van de minister ex art. 3, aanhef en onderdeel a, van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet tot vergunningverlening op grond van art. 19d Natuu... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet 1998, Algemene wet bestuursrecht

W.Bruil

In drie verschillende zaken is een zelfde stichting niet-ontvankelijk verklaard door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een beroep tegen een besluit van Gedeputeerde Staten tot vergunningverlening: - krachtens art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet 1998) voor de uitbreiding van een veestapel van een veehouderij in de omgeving van een als speciale beschermingszone aangewezen gebied (ABRvS 1 oktober 2008, nr. 200801150/1, LJN BF3911); - krachtens art. 19d NB-wet 1998 voor de exploitatie van een varkensbedrijf in een als speciale beschermingszone... abonneren of dit artikel kopen.

NB: PNB-Regeling, RILG, Uitvoeringsregeling pacht

W.Bruil

De Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (PNB-Regeling), de Regeling Inrichting Landelijk Gebied (RILG) en de Uitvoeringsregeling Pacht zijn op enkele punten gewijzigd: Stcrt. 26 september 2008, nr. 187, p. 8. abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

De Regeling LNV-subsidies (hierna: de Regeling) is gewijzigd: Stcrt. 1 oktober 2008, nr. 190, p. 11. In de Regeling wordt - onder andere - een nieuw garantie-instrumentarium voor landbouwondernemingen gerealiseerd. Het instrumentarium beoogt de ontwikkeling van de landbouw te bevorderen door garantstelling te bieden voor investeringen in de oprichting, overname, instandhouding en verbetering van landbouwondernemingen. Als voor die investeringen leningen moeten worden aangegaan door de landbouwonderneming, terwijl daarvoor onvoldoende zekerheden kunnen worden geboden, kan een garantie worden... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Knippen hoektanden varkens

W.Bruil

Het besluit van de minister tot wijziging van het Ingrepenbesluit strekkende tot een verbod tot het knippen van hoektanden van varkens was reeds gepubliceerd in Stb. 2008, nr. 337. Voor de inwerkingtreding ervan per 1 januari 2009 is op grond van art. 110 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren vereist dat het besluit aan beide kamers der Staten Generaal wordt aangeboden. Dat heeft de minister inmiddels gedaan (Kamerstukken I en II 2008/09, 282 86, nr. C/232, brief 24 september 2008). Binnen dertig dagen heeft ten minste 1/5 deel van het grondwettelijk aantal leden binnen één van de ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Aardappelen

W.Bruil

De minister heeft met ingang van 1 juli 2008 de aanwijzing ingetrokken van private laboratoria als instanties die aardappelmoeheid - vrijverklaringen (AM-vrijverklaringen) mogen afgeven. Reden: de aanwijzing is strijdig met het communautaire recht. Sinds 1 juli 2008 zijn deze taken voorbehouden aan de vier plantaardige keuringsdiensten, onder toezicht van de Plantenziektenkundige Dienst. In een specifieke zaak heeft een onderneming, waarin het fytosanitaire onderzoek hoofdbestanddeel is van de onderneming, beroep ingesteld tegen voornoemd besluit bij het College van Beroep voor het bedrijfs... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierlijke bijproducten

W.Bruil

De op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gebaseerde Regeling dierlijke bijproducten 2008 wordt gewijzigd: Stcrt. 1 oktober 2008, nr. 190, p. 21. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op: (a) het merken en het vervoer van dierlijke bijproducten; (b) handelsdocumenten; (c) erkenningseisen ten aanzien het gebruik van mest, de inhoud van maag-darmkanaal gescheiden van het maag-darmkanaal, melk en biest in biogas- en composteerinstallaties; (d) het gebruik van dierlijke bijproducten door dierenartsen voor het verrichten van secties. Inwerkingtreding: 1 januari 2009, met uitzonde... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

Naar aanleiding van een op 17 september 2008 in het blad ´Boerderij´ verschenen artikel ´Steekproeven bij mest niet riskanter´, geeft de minister de Tweede Kamer desgevraagd uitleg over de uitkomsten van een door de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR verricht onderzoek ten aanzien van alternatieve systemen voor de thans verplichte 1 op 1 bemonstering en analyse van mest bij transport. De minister concludeert dat er wetenschappelijk gezien geen belemmering lijkt te bestaan om bedrijven die veel mest met een homogene samenstelling in de regio afzetten een alternatief systeem te gun... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Fiscale regelingen voor de landbouw

W.Bruil

Het kabinet ziet geen aanleiding de landbouwregeling in de omzetbelasting (de btw-landbouwregeling), de vrijstellingen voor de landbouw in de overdrachtsbelasting, alsmede de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting te wijzigen. Dit volgt uit een uitvoerige brief van de minister en de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 31 727, nr. 1, brief 26 september 2008). Het kabinet volgt daarmee de aanbevelingen uit de evaluatierapporten over voornoemde regelingen, die zijn opgesteld door het LEI (onderdeel van de Wageningen Universiteit en Researchcentru... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Brandveiligheid stallen

W.Bruil

De minister gaat niet over op een generieke aanscherping van het beleid en regelgeving ten aanzien van brandveiligheid voor stallen en schuren. Het verplicht stellen van een sprinklerinstallatie voor stallen neemt zij evenmin in overweging. Het percentage veeslachtoffers (0,03%) rechtvaardigt een dergelijke aanscherping van het beleid en regelgeving niet, aldus de minister (Aanhangsel van de Handelingen II 2008/09, p. 109-110, Kamervragen met antwoord). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ruimtelijke ordening (Wro)

W.Bruil

De (nieuwe) Wro staat centraal in de septemberuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin. In deze ´Wro special´ schrijven verschillende auteurs over dit onderwerp, steeds vanuit een andere invalshoek: J.C. Ellerman en M.C. Brans, ´De nieuwe Wet ruimtelijk ordening in highlights´; D.W. Bruil, `De provincie in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening´; J.W. Santing, ´De Afdeling Grondexploitatie en het begrip Anderszins verzekerd´; W.J.E. van der Werf, ´De overgang van de oude WRO naar de nieuwe Wro; L.J. Gerritsen, `De provinciale bevoegdheden in de praktijk´(LTB 2008/9, blz. 2-16). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Een kritische beschouwing over het wetsvoorstel Wabo geeft A.G.A. Nijmeijer in het bestuursrechtelijke tijdschrift de Gemeentestem van 3 oktober 2008. De titel luidt: ´Het wetsvoorstel Wabo in de Eerste Kamer: tussen potemkindorp en Waterloo?´(Gst. 2008, 7303/108). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Faunafonds

W.Bruil

Over de tegemoetkoming in de - door kolganzen en grauwe ganzen veroorzaakte - schade aan percelen met gewas uit hoofde van het Faunafonds (art. 83 en 84 van de Flora- en Faunawet), gaan twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 oktober 2008: nr. 200802060/1 (schade aan een perceel plantuien), LJN BF7247 en nr. 200802701/1, LJN BF7233 (schade aan een perceel biologische sperziebonen). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bedrijfstoeslagen

W.Bruil

Op 25 september 2008 heeft de minister uitvoerig geantwoord op de door Kamerlid Snijder-Hazelhoff gestelde vragen over de problemen bij de uitbetaling van bedrijfstoeslagen door het maken van fouten bij de invulling van de GDI –opgave: Aanhangsel Handelingen II 2008/09, nr. 118 (Kamervragen en antwoorden). De minister geeft (een juridische) uitleg over de (on)mogelijkheden van correcties in de aanvraag. Ook de ter zake lopende beroepszaken komen aan bod. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Doden eendagskuikens

W.Bruil

Het onderzoek naar mogelijke toekomstige alternatieven voor het doden van eendagskuikens is in volle gang, dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer: Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIV, nr. 9 (brief 7 oktober 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diervoeders

W.Bruil

De vaste commissie voor LNV heeft verslag uitgebracht aan de Eerste Kamer van het schriftelijk overleg tussen haar en de minister over het Europees voorstel voor een verordening betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders: Kamerstukken I 2008/09, 21 112, nr. BR (verslag 3 oktober 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Hobbymatig houden van dieren

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer een (juridisch onderbouwde) toelichting gegeven over het hobbymatig houden van dieren in relatie tot de milieuvergunningplicht, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en het Besluit landbouw milieubeheer (Niet-dossierstuk II 2007/08, 2008D03667, brief 10 september 2008). Aanleiding is een brief van de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier-, en Watervogels houders, waarin wordt aangegeven dat het Activiteitenbesluit en het Besluit landbouw milieubeheer de indruk wekken dat het hobbymatig houden van pluim... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Milieuhinder

W.Bruil

Onder de titel ´Overlast door overtreding van omgevingsrecht: aanpakken met bestuursrecht of privaatrecht?´ belicht J.V. van Ophem in de oktoberuitgave van het tijdschrift Regelingen Omgevingsrecht de twee manieren waarop kan worden opgetreden tegen geluid-, stof-, stank- en andersoortige overlast door bedrijven die bestemmingsplan of milieuregels overtreden: via de bestuursrechtelijke - of de privaatrechtelijke weg (TRO 2008/617). De auteur concludeert dat in dergelijke gevallen de privaatrechtelijke weg vaak de betere is (mits de overtreding vaststaat). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

De minister heeft zich uitgelaten over een in opdracht van de Federatie Particulier Grondbezit vervaardigd memorandum over vermeende bevoordeling van Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en Staatsbosbeheer ten opzichte van particulieren bij de verwerving van gronden ter realisering van de EHS (Kamerstukken II 2008/09, 30 825, nr. 15, brief 2 oktober 2008). Ook het onderwerp staatssteun komt in dit verband aan de orde. De minister is van mening dat de verwerving van gronden ten behoeve van de realisatie van de EHS niet als commerciële activiteit moet worden beschouwd en niet in stri... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

W.Bruil

De reactie van het kabinet op de ILG- voortgangsrapportages van de provincies over het jaar 2007 is te lezen in een uitvoerige brief van de minister aan de Tweede Kamer van 10 oktober 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 29 717, nr. 12, brief 10 oktober 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

De minister heeft de Eerste Kamer gevraagd om een spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 inzake regulering van bestaand gebruik, nu de Europese Commissie op 18 september 2008 heeft besloten om een inbreukprocedure tegen Nederland aanhangig te maken bij het Europese Hof van Justitie (Kamerstukken I 2008/09, 31 038, nr. B, brief 13 oktober 2008). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten is met ingang van 20 oktober 2008 gewijzigd: Stcrt. 20 oktober 2008, nr. 237. Deze wijziging voorziet in de mogelijkheid om schapen en geiten in de omgeving van Uden (Noord-Brabant) te vaccineren tegen Q-koorts. Daarnaast wordt de vaccinatieperiode tegen blauwtong verlengd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Transport

W.Bruil

Het transport van (zieke) dieren kan nog steeds rekenen op een ruime politieke belangstelling, zie: - Kamervragen met antwoorden over het vervoer van zieke en zwakke dieren (Handelingen II 2008/09, nr. 188); - Kamervragen met antwoorden over het vervoer van zieke varkens (Handelingen II 2008/09, nr. 237); - de voortgangsrapportage over de verbetering van toezicht op diertransporten en slachterijen, die de minister aan de Tweede Kamer heeft aangeboden vergezeld van een brief met toelichting (Kamerstukken II 2008/09, 26 991, nr. 229, brief 10 oktober 2008). De minister g... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

De Nitraatrichtlijn gebiedt alle Europese lidstaten om eens per vier jaar te rapporteren over de voortgang van het nitraatbeleid op het eigen grondgebied. De Europese Commissie benut deze gegevens om een overkoepelende rapportage op te stellen over de voortgang binnen Europa. Nederland heeft aan deze verplichting gevolg gegeven, zo is te lezen in een brief van de minister van VROM aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 114, brief 29 september 2008). Het rapport is vervaardigd door het RIVM in samenwerking met WUR-LEI, het CBS en de Waterdienst en is recent aan de Europese... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

In een uitvoerige brief (acht pagina´s) stelt de minister de Tweede Kamer op de hoogte van de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 29 en 30 september 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 295). Onder andere kwamen aan bod het schoolfruitprogramma (de meerderheid van de lidstaten is positief), de health check (het streven is naar een politiek akkoord in de Raad van november, nadat het Europees Parlement over de health check-voorstellen heeft gestemd) en blauwtong. De agenda van de komende vergadering en de inzet daarbij van Nederland heeft de minister inmiddels ook bekendg... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Strafrecht: Kalverenbesluit

W.Bruil

Dat de goede bedoelingen van agrariërs ten aanzien van het welzijn van hun vee niet altijd strookt met de binnen de Europese Gemeenschap geldende wettelijke richtlijnen, moge blijken uit een strafzaak gewezen door de rechtbank Zutphen van 20 oktober 2008, LJN BG0605. Een Ermelose agrariër werd vervolgd wegens het overtreden van art. 35 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto art. 2, eerste lid, van het Kalverenbesluit, doordat hij zijn kalveren aan een touw van drie meter had aangebonden in hun box. De agrariër deed dit om de kalveren in een vroeg stadium aan het touw te wenne... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Het wetsvoorstel Wabo (30 844) is op 4 november 2008 door de Eerste Kamer aangenomen, evenals de motie Huijbregts-Schiedon c.s. inzake de afwijzing van de verplichting tot het instellen van regionale omgevingsdiensten (Handelingen I 2008/09,6, p. 296). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Volgens de minister vordert de implementatie van Natura 2000 gestaag. Dit volgt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer, waarin de stand van zaken rondom Natura 2000 uitvoerig wordt omschreven (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIV, nr. 11, brief 22 oktober 2008). Aan de orde komen: (a) de ondertekening van de intentieverklaring met betrekking tot de totstandkoming van de beheerplannen door de minister enerzijds en de betrokken maatschappelijke organisaties en het bevoegde gezag anderzijds; (b) de totstandkoming van de aanwijzingsbesluiten en de vervaardiging van beheerplannen; (c)... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

De oproep van de minister aan de Eerste Kamer op 13 oktober 2008 om voort te maken met de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met regulering bestaand gebruik en andere zaken (Kamerstukken I 2008/09, 31 038, nr. B, brief 13 oktober 2008) heeft succes gehad. Op 28 oktober 2008 verscheen het voorlopig verslag van de vaste commissie voor LNV (Kamerstukken I 2008/09, 31 038, nr. C herdruk, voorlopig verslag 28 oktober 2008). Op 4 november 2008 heeft de minister de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer gestuurd (Kamerstukken I 2008/09, 3... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Coupeerverbod paarden/productiewijze foie gras

W.Bruil

De minister heeft bij brief van 12 november 2008 uitvoerig gereageerd op (a) de motie Ouwehand/Waalkens om maatregelen te treffen tegen de omzeiling van het coupeerverbod voor paarden en (b) de motie Polderman en Van Velzen waarin is verzocht de Tweede Kamer te berichten of de huidige productiewijze van foie gras is toegelaten onder richtlijn 98/58/EG inzake bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden huisdieren (Kamerstukken II 2008/09, 28 286, nr. 246, brief 12 november 2008). Ten aanzien van het coupeerverbod geeft de minister aan de gevraagde maatregelen om uiteenlopende redenen ni... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nota dierenwelzijn

W.Bruil

De stand van zaken rondom zes toezeggingen van de minister in de Nota Dierenwelzijn, omschrijft de minister in een brief van 11 november 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 28 286, nr. 245, brief 11 november 2008). De toezeggingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: - een plan gericht op de vergroting van de export van biggen naar Duitsland en op alternatieven voor het lange afstandstransport van slachtvarkens; - een convenant ten behoeve van substantieel tussensegment voor varkens- en kippenvlees tussen de primaire sector, ketenpartijen, retail, maa... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

De (verdenking van) uitbraak van een nieuw serotype van het blauwtongvirus heeft geleid tot verschillende maatregelen en onderzoeken. Dit volgt uit een zestal brieven van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008-09, 30 669, nr. 11-16, brieven 21, 27, 29 oktober en 4, 7 en 11 november 2008). De volgende onderwerpen kwamen aan bod: - het nieuwe serotype blauwtongvirus (nr. 11, brief 21 oktober 2008); - de te treffen maatregelen tegen het nieuwe serotype blauwtongvirus (nr. 12 en 13, brieven 27 en 29 oktober 2008); - het beleid ten aanzien van de exportcer... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel modernisering regelgeving milieueffectrapportage

W.Bruil

Er is een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in de modernisering van de regelgeving over de milieueffectenrapportage, getiteld: ´Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) ´: Kamerstukken II 2008/09, 31 755, nr. 1-4, Koninklijke boodschap, Voorstel van Wet, Memorie van Toelichting, Nader Rapport). Het wetsvoorstel voorziet in de tweede tranche van de stelselherziening van het instrumentarium voor milieubeoordeling. Samengevat vindt de modernisering plaats op grond van de volgende uitgangspu... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

W.Bruil

Aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt volop gewerkt. Het NSL is een samenstel van gebiedsgerichte actieprogramma´s ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit, dat eerder dit jaar als kabinetstandpunt aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II 2007/08, 30 175, nr. 55, brief 27 juni 2008 en Kamerstukken II 2008/09, 30 175, nr. 58, brief 29 september 2008). De voorwaarden die nog moeten worden vervult voordat het programma definitief kan worden vastgesteld, omschrijft de Minister van VROM in een brief van 17 november 2008 aan de Tweede Kamer . O... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Jurisprudentie luchtkwaliteit

W.Bruil

L.J. Wildeboer geeft in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht van oktober (TO 2008, nr. 3, p. 102) een jurisprudentieoverzicht met betrekking tot luchtkwaliteit. In gaat de auteur in op een arrest van het Europese Hof van Justitie van de EG van 25 juli 2008 (HvJ EG 25 juli 2008, zaak C-237, Janecek vs. Freistaat Bayern) dat de betrokken autoriteiten van de verschillende lidstaten dwingt maatregelen te treffen bij ernstige luchtverontreiniging bij fijnstof. Ook uitspraken van Nederlandse rechters en de betekenis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (zie vorige alinea) in rel... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen

W.Bruil

In het kader van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen: Kamerstukken II 2008/09, 31 589, nr. 1-4) ontving de Tweede Kamer op 3 november 2008 een Nota van wijziging (Kamerstukken II 2008/09, 31 589, nr. 5) en op 6 november 2008 een verslag van de vaste commissie voor VROM (Kamerstukken II 2008/09, 31 589, nr. 6) . abonneren of dit artikel kopen.

NB: Begrip’ één inrichting’ in de Wet Milieubeheer

W.Bruil

In Agr.r. 2008, p. 397 werd in de rubriek wetgeving en literatuur gewezen op de uitspraak 13 augustus 2008 van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over het begrip ‘één inrichting’ in de zin van artikel 1.1, vierde lid, Wet Milieubeheer (ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200708535/1, LJN BD9957). Inmiddels is deze uitspraak geannoteerd door J.H.F. Zigenhorn in de oktoberuitgave van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht (JM 2008/106). De auteur oordeelt dat de Afdeling weinig consistent is ten aanzien van de beoordeling of sprake is van ‘in elkaars onmiddellijke nabijheid gelegen b... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet ammoniak en veehouderij

W.Bruil

De uitkomsten van het meerjarig onderzoek (2003-2008) naar de discrepantie tussen gemeten en berekende concentraties van ammoniak in de lucht (het ‘ammoniakgat’) zijn aan de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een brief met toelichting van de Minister van VROM (Kamerstukken II 2008/09, 30 654, nr. 59, brief 6 november 2008). In de brief komen de volgende onderwerpen aan bod: - de resultaten van het onderzoek. De berekende concentraties kwamen destijds circa 25 % lager uit dan de gemeten waarden. Oorzaak: de gemeten concentraties, de emissieschattingen en het verspreidingsmodel OP... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Programma Luchtwassers

W.Bruil

De voortgang van het Programma Luchtwassers sinds juni 2007 tot heden wordt aan de hand van lopende projecten beschreven in een brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 120, brief 11 november 2008). Doel van het programma is de realisatie van een versnelde inzet van een nieuwe generatie geïntegreerde technieken, met name gecombineerde luchtwassers, die gericht zijn op een substantiële vermindering van de emissies van fijn stof, ammoniak en geur door intensieve veehouderij. Nadere informatie over het programma wordt verspreid via de website www... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Kunstmest

W.Bruil

Over de getroffen beveiligingsmaatregelen op het gebied van kunstmest (en andere chemische stoffen) die kunnen worden misbruikt voor het maken van explosieven, gaat een brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 27 801, nr. 64, brief 7 november 2008) . Op basis van EU- brede afspraken wordt onder andere in de nabije toekomst een verkoopverbod van kunstmest aan particulieren ingevoerd, die meer dan 16 % stikstof op basis van ammoniumnitraat bevat. De minister verwacht dat deze maatregel eind 2010 geïmplementeerd is. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

De nieuwe EU-Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (ook wel ´Gewasbeschermingsverordening´genoemd) bevindt zich in de eindfase van het Europese besluitvormingstraject. Dit volgt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 27 858, nr. 71, brief 21 oktober 2008). In het bijzonder informeert de minister de Tweede Kamer over de impact van deze verordening op het gewasbeschermingsmiddelenpakket (de verordening moet de huidige Gewasbeschermingsrichtlijn vervangen. Zie over de huidige regelgeving: A.A. Freriks en E. Broeren, ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Flex-BV

W.Bruil

In het kader van het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ (wetsvoorstel 31 058) zijn achtereenvolgens verschenen het Verslag, de Nota naar aanleiding van het verslag, en een Nota van wijziging (Kamerstukken II 2007/08, 31 058, nr. 5, 6, en 7). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel aanpassing regelgeving bestuur en toezicht in de NV en BV

W.Bruil

Er is een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van boek 2 Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen: Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 1-4, Koninklijke boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting en Nader rapport). Dit wetsvoorstel voorziet in een regeling van uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan. Het wetsvoorstel bevat voorts regels voor het geval een bestuurder of commissaris een belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Modernisering Successiewet

W.Bruil

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer een nota gestuurd over de voorgenomen modernisering van de Successiewet 1956 (Kamerstukken II 2008/09, 27 789, nr. 17, brief 24 oktober 2008). Voorgesteld wordt onder andere om de bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw vorm te geven. Ook wordt voorgesteld om de tarieven te verlagen, het stelsel van vrijstellingen te vereenvoudigen, en om zodanige aanpassingen door te voeren dat ontduikingsmogelijkheden worden gepareerd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Staking van de onderneming; waardering bedrijfsgebouwen

W.Bruil

Over de waardering van een agrarisch perceel met daarop voor de landbouw gestichte opstallen in geval van staking schrijft A. Verduijn in de oktoberuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/10, p. 1) Centraal staat het hierover gewezen arrest van de Hoge Raad van 25 april 2008, BNB 2008/174. Zie over dit onderwerp tevens: E. Marcus, ‘Staking van de onderneming; waardedruk door zelfbewoning?’, Agr.r. 2008, p. 420 alsmede de rubriek Wetgeving en literatuur in de juni-uitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht (Agr.r. 2008, p. 264). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Afschrijven op pachtrecht

W.Bruil

Op een aantal fiscale aspecten van een tot en ondernemingsvermogen behorend pachtrecht wordt ingegaan in een bijdrage van A. Schouten in de oktoberuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/10, p. 5). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bedrijfsopvolgingsregeling

W.Bruil

Zie ten aanzien van de voorgestelde wijziging van de bedrijfsopvolgingsregeling uit hoofde van de Successiewet 1956 de eerder genoemde brief van de Staatssecretaris van 24 oktober 2008 aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2008/09, nr. 17 (zie hiervoor onder het kopje: ´Fiscaal ´ - `Modernisering Successiewet`). Volgens de staatssecretaris gaat het niet zozeer om een inhoudelijke wijziging, maar veeleer om een vereenvoudiging van de bestaande regelgeving ter zake. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De uitkomsten van de Landbouw-en Visserijraad van 27 en 28 oktober 2008 zijn omschreven in een brief van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 21 501 – 32, nr. 301, brief 5 november 2008). Ondermeer kwamen de volgende onderwerpen aan bod: het schoolfruitprogramma, de Health Check, de crises op de appelmarkt, het door het College van Commissarissen vastgestelde Groenboek over de kwaliteit van landbouwproducten (waarop binnenkort een kabinetsreactie volgt) en de stand van zaken rondom blauwtong. Verder heeft de minister op bilateraal niveau met enkele collega´s gesproken o... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Huwelijkse voorwaarden

W.Bruil

In een tweetal bijdragen in het Land- en Tuinbouw Bulletin staat M.J. Tolsma stil bij enkele ontwikkelingen in de huwelijkse voorwaarden die (ook) relevant (kunnen) zijn voor de agrarisch ondernemer. Het eerste deel van de bijdrage is gepubliceerd in de oktoberuitgave (LTB 2008/10, p. 10) onder de titel: ´Huwelijkse voorwaarden - een overzicht (I)’. Het tweede deel volgt nog. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet op de bedrijfsorganisatie

W.Bruil

In het kader van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie zijn achtereenvolgens verschenen een Nota van verbetering van 26 september 2008 en een Voorlopig verslag van 4 november 2008 van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstukken I 2008/09, 31 419, nr. B en C). De Nota van verbetering betreft slechts een kleine redactionele verbetering van artikel 69 lid 6 van het wetsvoorstel, dat een onjuiste verwijzing bevatte. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Onteigening

W.Bruil

Over de vaststelling van de schadeloosstelling ter zake van onteigende percelen bouwland en een perceel kwekerijgrond gaat een arrest van de Hoge Raad van 28 november 2008, LJN BE9104. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Financiering landschap

W.Bruil

Het rapport van de Task Force Financiering Landschap getiteld ‘Landschap verdient beter!’ en de kabinetsreactie hierop (opgenomen in de zogenoemde ‘Agenda Landschap’) zijn aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2008/09, 31 253, nr. 7, brief 25 november 2008). Het rapport bevat voorstellen tot mogelijke financieringsconstructies voor investeringen in het landschap. Veel nieuws bevat het rapport niet, zie: D.W. Bruil, ´Landbouw verdient beter´ in de komende decemberuitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht (Agr.r 2008, p. 495). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

J. Zijlmans geeft in de novemberuitgave van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht een overzicht van de (belangrijkste) verschillen en overeenkomsten tussen de beschermingsregimes voor Natura 2000-gebieden, voor beschermde natuurmonumenten en voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De auteur concludeert onder andere dat het regime ter bescherming van Natura 2000-gebieden het meest streng is. Verder beveelt de auteur aan om artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 te wijzigen en om het EHS-regime wettelijk te verankeren. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Health Check

W.Bruil

Op 20 november 2008 is tijdens de Landbouw- en Visserijraad te Brussel een politiek akkoord bereikt over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor de Health Check. De inhoud van het politieke akkoord wordt uitvoerig omschreven in een brief van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 310, brief 25 november 2008). Het totale pakket komt volgens de minister in belangrijke mate tegemoet aan de Nederlandse wensen. Samengevat gaat het om het volgende: - t.a.v. de melkquotering: na een verhoging van 2,5 % op 1 april 2008, wederom een verhoging van het ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diertransporten

W.Bruil

De minister is bezig met de verbetering van de toepassing van het huidige handhavingsinstrumentarium met betrekking tot dierenwelzijn, in het bijzonder ten aanzien van het vervoer van dieren (Aanhangsel Handelingen II 2008/09, nr. 652) Genoemd worden (a) de last onder dwangsom die per 1 januari 2009 wordt ingezet; (b) een aanpassing van de Beleidsregels dierenwelzijn die moet leiden tot verbetering van de proportionaliteit van het handhavingsinstrumentarium; (c) de gebruikmaking van de bestuurlijke boete, zodra het wetsvoorstel hiertoe in werking is in getreden. Voor het strafrechtelijke s... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel personenvennootschappen (Invoeringswet titel 7.13 BW)

W.Bruil

In het kader van het Wetsvoorstel personenvennootschappen (nr. 31 065) is aan de regering nog een aantal vragen voorgelegd door de commissie van Jusititie naar aanleiding van de derde nota van wijziging. Deze zijn neergelegd in een Nader verslag van 20 november 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 31 065, nr. 14). M.M. Asbreuk-van Os schrijft in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR 2008/6777) over de noodzaak om in de Invoeringswet titel 7.13 een zodanige aanpassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten op te nemen, dat de beoogde continuïteit van de ondern... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inkomstenbelasting: landbouwvrijstelling

W.Bruil

De aankoopkosten van grond dienen tot de kostprijs van die grond te worden gerekend en mitsdien te worden geactiveerd. Dit is niet anders indien ter zake van die grond de landbouwvrijstelling van toepassing is, aldus de Hoge Raad in een arrest van 28 november 2008, LJN BG 5441. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De minister heeft verslag gedaan van de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die van 18 tot 20 november 2008 in Brussel plaatsvond (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 310, brief 25 november 2008). Genoemd worden onder andere: - het bereikte politieke akkoord over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor de Health Check (zie hiervoor, onder het kopje ´Marktordening`; - het bereikte politieke akkoord over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie over het schoolfruitprogramma; - de aanhoudende verdeeldheid van de Raad over de toelating van genetisch ge... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Samenvatting pachtuitspraken

W.Bruil

L.P.J. Mertens geeft in de maartuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin een samenvatting van een aantal pachtuitspraken dat in de tweede helft van 2008 is gewezen (LTB 2009/3, p. 12). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten

W.Bruil

Over het verdwijnen van vergelijkingstransacties als gevolg van het gebruik van gemeenten van het recht tot vestiging van een voorkeursrecht op nog te bebouwen grond schrijft P.S.A. Overwater in het Land- en Tuinbouw Bulletin van maart. De titel luidt: ‘Het verdwijnen van vergelijkingstransacties’ (LTB/3, p. 5). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Onteigening

W.Bruil

Van de hand van J.J. van der Gouw verscheen in de maartuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin het tweede deel van de `Kroniek arresten Hoge Raad onteigeningszaken 2008` (LTB 2009/3, p.12). Het eerste deel is te lezen in de uitgave van februari van dit jaar (LTB 2009/2, p. 15). Over de omvang van de schadeloosstelling in een geval van onteigening van landbouwgrond ten behoeve van de aanleg van een snelweg gaat een recent arrest van de Hoge Raad van 13 februari 2009, LJN BG5692. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij heeft de nodige politieke belangstelling. Op 3 december 2008 is tussen de sectoren varkens, vleeskuikens, vleeskalveren en melk-/vleesvee rund het ‘Convenant antibioticaresistentie dierhouderij’ gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd, die moeten leiden tot een vermindering van antibioticagebruik en antibioticaresistentie in de dierhouderij (zie de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 8 december 2008: Kamerstukken II 2008/09, 29 683, nr. 22). Op 18 februari 2009 is het convenant uitvoerig besproken tijdens het algemeen ov... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diervoeders

W.Bruil

Tijdens het op 18 februari 2009 gehouden algemeen overleg tussen de vaste commissie voor LNV en de Ministers van LNV en VWS heeft de Minister van LNV desgevraagd aangegeven dat zij het toestaan van het gebruik van diermeel in varkens- en pluimveevoeders opnieuw in Europa aan de orde zal te stellen. Te veel hoop op een positieve uitkomst moet de vaste commissie niet hebben; de minister waarschuwt dat dit in Europa een gevoelige kwestie is (Kamerstukken II 2008/09, 29 683, nr. 27, verslag 16 maart 2009). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest- en ammoniakbeleid

W.Bruil

Op verzoek van de vaste commissie voor LNV heeft de minister de Tweede Kamer een analyse gegeven van het mest- en ammoniakbeleid in relatie tot de productie van mest door wilde ganzen (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 131, brief 16 maart 2009). Kort gezegd, luidt de analyse dat mest van in het wild levende dieren geen onderdeel uitmaakt van het mest- en ammoniakbeleid. De landbouwsector is dus niet verantwoordelijk voor de nutriënten die ganzen lokaal toevoegen aan oppervlaktewateren, aldus de minister. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur: Memo mestregels

W.Bruil

Bij Kluwer is verschenen het Memo mestregels 2009 (ISBN 9789013059625,175 blz.). De auteurs zijn: C.C. van Harten en G.H.M. ten Have. Het memo verschijnt jaarlijks. Het beschrijft in een notendop de vigerende regelgeving op het gebied van mest (in deze uitgave bijgewerkt tot december 2008). Na een korte weergave van de Europese- en Nationale regelgeving, geeft het boekje de specifieke mestregels weer die gelden met betrekking tot: gebruiksnormen; registratie en administratie; grond; hoeveelheidsbepaling mestproductie; aan- en afvoer van dierlijke mest; opslagcapaciteit voor dierlijke mest... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: vergunningverlening Wet Milieubeheer/ omgevingstoets Wet Amm...

W.Bruil

Over de toepassing van de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij van 25 juni 2007 van de Minister van VROM (Beleidslijn IPPC-omgevingstoets) en artikel 3 lid 3 Wet Ammoniak en veehouderij (Wav) in het kader van een vergunningverlening ex. art 8.1 Wet Milieubeheer gaat: ABRS 18 maart 2009, LJN BH6356. In dit geval gaat het om een vergunningverlening door het college van burgemeesters en wethouders op grond van art. 8.1 Wet milieubeheer aan een varkenshouderij voor een uitbreiding van een bestaande stal en voor de oprichting van een nieuwe stal ten behoeve van 2640 extra vl... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pachtprijzenbesluit

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek dat het LEI in haar opdracht heeft gedaan naar (a) fijnmaziger pachtprijsgebieden en (b) het aantal herzieningsverzoeken dat in de periode 1 september 2007 tot en met 1 september 2008 bij de grondkamers is ingediend (Kamerstukken II 2008/09, 28 625, nr. 68, brief 16 mei 2009). Volgens het onderzoek doet een uitbreiding van het aantal pachtprijsgebieden van acht naar veertien meer recht aan de samenstelling van de regio´s en de pachtprijs. Reden voor de minister om binnenkort een voorstel te doen tot wijzigin... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Jurisprudentie pacht

W.Bruil

In de juni-uitgave van het tijdschrift De Landgoedeigenaar (p.15) bespreekt H.A. van Basten het arrest van het Gerechtshof Arnhem van 17 maart 2009, nr. 104.004.406 (Van Strien c.s. /Van Pelt, Agr.r. 2009/5508). De bespreking van recente pachtjurisprudentie maakt in het vervolg een vast onderdeel uit van het tijdschrift. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Over de effectiviteit van het beheerplan als instrument bij de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden gaat een bijdrage van S.P.D. Kole in het tijdschrift Milieu en Recht (M en R 2009/5, p. 285-291). De Voordelta is in Nederland het eerst aangewezen Natura 2000- gebied waarvoor een beheerplan is opgesteld. De verwachting is dat dit beheerplan in belangrijke mate model staat voor beheerplannen van andere Natura 2000-gebieden. Aan de hand daarvan gaat de auteur in op de totstandkoming, de opzet, de uitwerking, de uitvoering en de handhaving van het beheerp... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Intensieve veehouderij

W.Bruil

In een brief van 28 mei 2009 heeft de minister de Tweede Kamer ingelicht over het beleid op het gebied van de gezondheidsrisico´s van intensieve veehouderij (Kamerstukken II 2008/09, 28 973, nr. 35). De minister gaat daarbij ook in op de verantwoordelijkheden van de gemeenten, provincies en de rijksoverheid. De provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanwijzing van de gebieden waar megabedrijven zich kunnen vestigen, voor de benodigde vergunningverleningen en voor de afweging van de risico´s voor de gezondheid van omwonenden. De rol van de rijksoverheid beperkt zich tot het fa... abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

De Regeling LNV-subsidies 2009 (RLS) en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009 (Openstellingsbesluit) zijn per 1 juni 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 98 (p.3). Aanleiding is het aanvullend beleidsakkoord van het kabinet, waarin budget beschikbaar is gesteld voor de duurzame agrarische sector. In het Openstellingsbesluit is het budget voor gecombineerde luchtwassystemen verhoogd en er is een mogelijkheid gecreëerd om hiervoor voorschotten te verlenen. In de RLS zijn onder meer de voorwaarden opgenomen waaronder de voorschotten kunnen worden verleend. Met de wijzigingen wordt beoogd dat sne... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun

W.Bruil

Over de gevolgen van het onvolledig invullen van het (digitale) formulier ‘’Gecombineerde opgave’’ gaan twee uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 22 april 2009 (nr. AWB 07/972, LJN BI4347 en nr. AWB 07/969, LJN BI4348). In beide gevallen wensten landbouwers gebruik te maken van de steunaanvraag voor het gebruiken van toeslagrechten voor 2006. Hiertoe was blijkens het digitale formulier van de Gecombineerde opgave nodig dat onder het kopje `Toeslagrechten´ een hokje werd aangekruist. In beide gevallen was dat abusievelijk niet gebeurd. De minister had de aanvraag ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Luchtkwaliteit

W.Bruil

In het tijdschrift Milieu & Recht (M en R 2009/5, p. 278-284) schrijft L.T. Florijn over de betekenis van de Europese richtlijn luchtkwaliteit voor de veehouderij. Na een korte schets van de inhoud en systematiek van de richtlijn, gaat de auteur in op de volgende twee onderwerpen (a) de Nederlandse implementatie van de richtlijn, voor zover die betrekking heeft op de milieuvergunningverleningen aan veehouderijen (titel 5.2 Wet milieubeheer) en (b) de voorgenomen sanering van 330 pluimveehouderijen, zoals aangekondigd in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De auteur plaatst ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Kunstmest

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer gerapporteerd over de stand van zaken rondom de uitvoering van het Security Convenant Kunstmest (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 147, brief 2 juni 2009). Dit convenant werd op 13 september 2007 gesloten tussen de Minerale Meststoffen Federatie (MMF), de Vereniging van Kunstmest Producenten(VKP) en het ministerie van VROM. De maatregelen in dit convenant moeten leiden tot een betere beveiliging van stikstofhoudende anorganische meststoffen en tot een borging van de traceerbaarheid van deze meststoffen. Over de stand van zaken wordt ieder jaar gerapporte... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer /Wet ammoniak en...

W.Bruil

Uit art. 3 Wet ammoniak en veehouderij volgt dat de interne salderingsmethode alleen van toepassing op de ammoniakemissie van huisvestingsystemen, en niet op de ammoniakemissie van een mestopslag, aldus de Afdeling in: ABRS 8 april 2009, nr. 200801443/1, LJN BI0449 Dat chemische luchtwassers volgens de Afdeling in de regel kunnen worden gerekend tot de best beschikbare technieken in de zin van art. 8.10 lid 2 Wet milieubeheer en art. 3 Wet Ammoniak en veehouderij blijkt uit: ABRS 15 april 2009, nr. 200803580/1, LJN BI1115. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Wet geurhinder en veehouderij

W.Bruil

In ABRS 22 april 2009, nr. 200806840/1, LJN BI1857 komt appellant op tegen een door het college van B&W verleende vergunning aan een varkenshouderij als bedoeld in art. 8.1 Wet Milieubeheer. Volgens de Afdeling volgt uit art. 3 lid 1 in combinatie met art. 2 lid 1 Wet geurhinder en veehouderij (Wvg)dat bij toetsing van de daarin genoemde grenswaarden slechts de geurbelasting van de inrichting zelf relevant is. Een beoordeling van eventuele cumulatieve geurbelasting is derhalve niet toegestaan, aldus de Afdeling. Ook gaat de Afdeling in op de beoordelingsruimte van het college van B&W bij de... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur: subsidiegids 2009

W.Bruil

De actuele subsidieregelingen die van belang zijn voor boeren en tuinders zijn gebundeld in de nieuwe subsidiegids: Subsidiegids 2009 voor de agrarische sector, Doetinchem: Reed Business 2009 (ISBN 9054391883, 192 p.). De indeling is als volgt: (a) landelijke regelingen voor alle agrarische sectoren; (b) landelijke regelingen specifiek voor de veehouderij; (c) landelijke regelingen specifiek voor de akker- en tuinbouw; (d) regelingen waarbij landinrichting, plattelandsvernieuwing, landschap, bos, natuur en recreatie centraal staan; ( e) landelijke regelingen op het gebied van belastingen en... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit ruimtelijke ordening

W.Bruil

De inwerkingtreding van (onderdelen van) de artikelen 1.2.1 t/m 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt uitgesteld van 1 juli 2009 tot 1 januari 2010: Stb. 2009, 226. Deze artikelen hebben betrekking op de digitaliseringsverplichting van ruimtelijke plannen. Het uitstel is nodig omdat 40 % van de gemeenten nog onvoldoende is voorbereid op het digitaal beschikbaar maken van ruimtelijke plannen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wabo

W.Bruil

De vaste commissie voor VROM heeft verslag uitgebracht van haar bevindingen en vragen over het wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen (Kamerstukken II 2008/09, nr. 31 953, nr. 5, verslag 11 juni 2009). Het wetsvoorstel is overwegend positief ontvangen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur: Wegwijzer Wro

W.Bruil

Op het gebied van ruimtelijke ordening is onder redactie van J.W. van Zundert de derde druk verschenen van de Wegwijzer Wro: Wegwijzer Wro 2009, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2009 (ISBN 9789013064704, 270 p.). De uitgave voorziet in een korte en bondige beschrijving van de instrumenten en procedures die zijn ingevoerd met de nieuwe ruimtelijke wetgeving. Ook de rechtsbescherming en het overgangsrecht komen aan bod. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

De stand van zaken rondom de (stikstof gerelateerde) vergunningverleningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 schets de minister in een brief van 2 juni 2009 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 31 920, nr. 5). Het gaat vooral om cijfermatige informatie (het aantal verleende vergunningen, het aantal in behandeling zijnde vergunningaanvragen en het aantal lopende bezwaar- en beroepsprocedures). Volgens de minister zijn hieruit geen harde conclusies te trekken. De gegevens onderstrepen voor de minister wel de noodzaak van goed onderbouwde gebiedsplannen, waarmee ruimte w... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Faunafonds

W.Bruil

De Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds wordt gewijzigd: zie de Regeling van het Bestuur van het Faunafonds van 2 april 2009, nr. FF2009/073, Stcrt. 2009, 78 (p. 20). Het gaat om twee wijzigingen (a) de eis van inzet van preventieve middelen wordt beperkt tot kwetsbare gewassen en (b) de verwijzing in de beleidsregels naar het Handboek Faunaschade wordt geschrapt. Aanleiding voor de laatste wijziging is de uitleg die in een aantal (overigens niet nader geduide) uitspraken van rechtbanken en van de Afdeling is gegeven aan de betekenis van het Handboek Faunaschade. ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Programma luchtwassers

W.Bruil

Het programma gecombineerde luchtwassers beoogt een substantiële vermindering van de emissies van fijn stof, ammoniak en geur door de intensieve veehouderij. Dat doel moet worden bereikt door een versnelde inzet van een nieuwe generatie geïntegreerde technieken, zoals de gecombineerde luchtwassers. De voortgang van het programma is te lezen in een brief van de minister heeft de Tweede Kamer van 10 juni 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 148). Voor de varkenshouderij is inmiddels een goede start gemaakt met de realisering van dit doel; voor de pluimveehouderij gaat dat dit jaar - do... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Successiewet en inkomstenbelasting

W.Bruil

De uitgave van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie van 6 juni 2009 (WPNR/6902) is geheel gewijd aan de wijzigingen in de Successiewet en inkomstenbelasting (wetsvoorstel 31 930). De volgende artikelen zijn daarin opgenomen: B.M.E.M. Schols, ‘De nieuwe succesierechtelijke fictiebepalingen; zonneklaar of doen alsof?’; X.G.R. Auerbach, ‘Afgezonderd particulier Vermogen, naar een duaal stelsel’; J.P. Boer en R.M. Freudenthal, ‘De identiteitscrisis van de Anglo-Amerikaanse trust: afgezonderd of niet?’; S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst, ‘De nieuwe bedrijfsopvolgingsfaciliteiten... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De minister heeft verslag gedaan van de op 25 mei 2009 gehouden Landbouw- en Visserijraad (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-31, nr. 338). Daaruit blijkt ondermeer dat de Raad heeft ingestemd met de Raadsconclusies over verdere vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De minister is zeer tevreden met deze uitkomst. De Raadsconclusies sluiten volgens de minister goed aan bij de inzet en prioriteiten van Nederland, waaronder de urgentie die wordt gegeven aan de vereenvoudigingen in het systeem van directe betalingen en cross compliance (de randvoorwaarden) in het bijzonder. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

De behandeling van het wetsvoorstel Wabo vordert gestaag. Binnen twee weken nadat de vaste commissie van VROM verslag uitbracht over dit wetsvoorstel heeft de Minister van VROM schriftelijk gereageerd in een uitvoerige nota van 24 pagina´s (Kamerstukken II 2008/09, 31 953, nr. 15, Nota n.a.v. het verslag 23 juni 2009). De minister gaat in op de volgende onderwerpen: de wijzigingen in de Wabo, het overgangsrecht, de gevolgen van de Wabo voor de invoeringswetgeving, de gevolgen voor de meest relevante wetten (Wro, Monumentenwet 1988, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora en Faunawet), en de ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Over de Wabo is recent verschenen: G. van den Boom, De omgevingsvergunning. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Amsterdam: Reed Business bv 2009 (ISBN 978903523514, 293 blz.). Het bevat de tekst van het wetsvoorstel Wabo, voorzien van een artikelsgewijze toelichting en een toelichting op de uitvoeringsregelingen, aanpassingswetgeving en de organisatorische aspecten van de invoering van de Wabo. Het boekje is geschreven voor het bedrijfsleven, burgers en medewerkers van betrokken overheden. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Faunafonds

W.Bruil

Voor akkerbouwers/telers is relevant de wijziging van de Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds die per 1 juli 2009 in werking is getreden: zie de Regeling van het Bestuur van het Faunafonds van 4 juni 2009, nr. FF2009/130, Stcrt. 2009, nr. 117 (p.10). Het gaat om een beperking van de omschrijving van gewassen die als kwetsbaar worden aangemerkt. Sinds april 2009 worden (naast de oudere grasgewassen) alle afrijpende akkerbouwgewassen of afrijpende vollegrondsgroenten als niet-kwetsbaar aangemerkt (Regeling van het bestuur van 2 april 2009, Stcrt. 2009, 78). Dat word... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ecologische hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

Uit de Eerste voortgangsrapportage Groot project EHS in 2008 bleek dat de voortgang van het particulier natuurbeheer achterbleef bij de doelstelling (Kamerstukken II 2007/2008, 30 825, nr. 14). Dit was aanleiding voor de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL) om met alle betrokken partijen in het landelijk gebied concrete voorstellen te ontwikkelen ter bevordering van het particulier natuurbeheer. Deze voorstellen zijn inmiddels gereed en neergelegd in de zogenoemde ‘Verklaring van Linschoten’. Op 12 juni 2009 heeft de minister deze v... abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009 is met ingang van 26 juni 2009 gewijzigd: zie de Regeling van de Minister van LNV van 18 juni 2009, nr. 13962, Stcrt. 2009, 114 (p. 17). Het gaat onder andere om de volgende wijzigingen: - het subsidieplafond voor het onderdeel energiesystemen, niet zijnde semi-gesloten kassystemen, is verhoogd; - het subsidieplafond voor investeringen in duurzame stallen is verhoogd; - aan het Openstellingsbesluit is een titel toegevoegd, op grond waarvan in de maand juli 2009 aanvragen kunnen worden ingediend voor een tegemoetkoming in de sc... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Legkippenbesluit 2003: verrijkte kooi

W.Bruil

Door de vaste commissie voor LNV is wisselend gereageerd op de aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Legkippenbesluit 2003(zie: ‘Wetgeving en literatuur’, Agr.r. 2009, p. 217). Zo blijkt uit het verslag van 16 juni 2009 waarin de vragen van de vaste commissie voor LNV en de antwoorden hierop van de minister zijn opgenomen (Kamerstukken II 2008/09, 31 923, nr. 2). Anders dan de omvang van het verslag doet vermoeden (het telt 24 pagina´s), brengt het verslag niet veel nieuws. Het gaat vooral om een nadere toelichting van het besluit (onder andere van de daarin opgenomen compensatie... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest: Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, Besluit meststoffen, Besluit gla...

W.Bruil

De afspraken met de Europese Commissie, zoals vastgelegd in het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn hebben voor de mestregelgeving geleid tot de volgende twee ontwerpbesluiten: - het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn): zie de kennisgeving van de Minister van LNV van 17 juni 2009 (nr. 13664), Stcrt. 2009, 115 (p. 12). Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet strekt ter uitvoering van de Meststoffenwet. Om de Meststoffenwet in overeenstemming te brengen met het vierde actieprogramma wordt deze wet... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet elektronische bekendmaking

W.Bruil

Op 1 juli 2009 is een aantal onderdelen van de Wet elektronische bekendmaking (Stb. 2008, 551) en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving (Stb. 2008, 553) in werking getreden: zie Stb. 2009, 276. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop regelgeving wordt gepubliceerd: - het Staatsblad en de Staatscourant worden per 1 juli elektronisch uitgegeven; - geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften van de rijksoverheid en van de PBO-organen moeten per 1 juli 2009 op internet worden gepubliceerd; - het gemeenteblad, het provinciaal blad, h... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Algemene wet bestuursrecht (Awb)

W.Bruil

Per 1 juli 2009 zijn in werking getreden: - de vierde tranche Awb (Stb. 2009, 264); - een gedeelte van de Aanpassingswet vierde tranche Awb (Stb. 2009, 265). Zie: Stb. 2009, 266. Naast een aantal andere wijzigingen in de Awb, voorziet de vierde tranche Awb in regelgeving met betrekking tot: - bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.4); - bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke geldboete (titels 5.1 en 5.4); - attributie (afdeling 10.1.3.). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Samenvatting pachtarrest

W.Bruil

Het arrest dat het Pachthof Arnhem recent heeft gewezen over het begrip ‘bedrijfsmatige exploitatie’(Pachthof Arnhem 12 mei 2009, LJN BI4361) wordt beschreven door Mertens in het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2009/ 6-7, p. 9). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur: tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht

W.Bruil

De nieuwe tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht is verschenen: ‘Tekstuitgave 2009/1 Ruimtelijk bestuursrecht’, Kluwer 2009 (ISBN 9789013065732, 656 blz.). De uitgave bevat de wetgeving die in de beleidssectoren ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, ruimtelijk milieubeheer en grondbeleid het meest wordt toegepast. Het gaat om de volgende wet- en regelgeving: de per 1 juli 2009 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de oude Wet Ruimtelijke Ordening, het Besluit ruimtelijke ordening 1985, de Algemene wet bestuursrecht, het wetsvoorstel Wabo, de Trac... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

In de juni-uitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2009/ 6-7, p. 1) bespreekt G.J.M. Meulepas de twee uitspraken die de Afdeling op 1 april 2009 heeft gewezen over de rol van bestaande rechten bij de toetsing van een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. D.W. Bruil heeft deze uitspraken in de meiuitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht al voorzien van een uitvoerige annotatie. Daarom wordt nu volstaan met een verwijzing: ABRS 1 april 2009, Agr.r. 2009/5518. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet: Natura 2000 en ammoniak

W.Bruil

In een brief van 30 juni 2009 aan de Tweede Kamer geeft de minister een uitvoerige beschrijving van de resultaten van een onderzoek naar de (juridische) rek en ruimte voor de activiteiten van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden binnen de Natuurbeschermingswet, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIV, nr. 160). abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

De Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies zijn met ingang van 5 juli 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 9965 (Regeling van de Minister van LNV van 26 juni 2009, nr. 7648). Door de financiële crisis wordt het voor de land- en tuinbouwsector steeds moeilijker om een krediet te verkrijgen, ook voor investeringen in verdergaande innovatie en verduurzaming. Dat is een onwenselijke ontwikkeling. Reden voor de minister om de garantie-´plus´-faciliteit, zoals neergelegd in art. 2.80 van de Regeling LNV-subsidies, te verruimen. Op grond van de huidige Regeling kan de minister op ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Luchtkwaliteit

W.Bruil

In het tijdschrift Omgevingsrecht (TO 2009/2, p. 69) beschrijven C.A.M. van den Brand, O. Kwast en C.N. van der Sluis de recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving over luchtkwaliteit. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bedrijfsopvolgingsregeling

W.Bruil

In het Landbouw- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2009/6/7, p. 12) bespreekt A. Verduijn het advies in een lopende cassatieprocedure van A-G IJzerman aan de Hoge Raad over de vrijstelling successierecht voor - op basis van de Natuurschoonwet 1928 gerangschikte - landgoederen in relatie tot onderbedelingsvorderingen die bij de verdeling van een nalatenschap zijn ontstaan. De auteur gaat ook in op de betekenis van het komend oordeel van de Hoge Raad voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 op onderbedelingsvorderingen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De uitkomsten van de van de op 22 en 23 juni 2009 gehouden Landbouwraad zijn te lezen in een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 29 juni 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 345). Onder andere kwamen aan bod: de aanname van raadsconclusies over het kwaliteitsbeleid van agrarische producten, de Voorzitterschapsconclusies met betrekking tot de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en het politiek akkoord over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake de bescherming van dieren tijdens het doden (ter vervanging van de bestaande rich... abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009 is gewijzigd: Stcrt. 2009, 11023 (Besluit van de Minister van LNV van 29 juni 2009, nr. 19024). Het betreft een correctie van een eerdere wijziging van het Openstellingsbesluit, zoals gepubliceerd in Stcrt. 2009, 11. De eerdere wijziging voorzag in de ophoging van het subsidieplafond voor investeringen in energiesystemen, niet zijnde semi-gesloten kassystemen, en voor investeringen in integraal duurzame stallen. Er ontbrak abusievelijk de bepaling dat de regeling terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2009. Met de recente wijziging van he... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mestoorlog

W.Bruil

Door de eisen die de Duitsers aan Nederlandse mest stellen (druksterilisatie) is er een controverse ontstaan. De zaak ligt bij de Europese Commissie en de staatssecretaris heeft het overleg geintensiveerd (Kamerstukken II, 2010-2011, 28385, nr. 212). abonneren of dit artikel kopen.

NB: CEDR

W.Bruil

Van het CEDR-congres te Cambridge (2009) is onlangs een boek verschenen, met daarin opgenomen de vragenlijsten, de toespraken, generale rapporten en landenberichten onder de titel “Le defi de la diversification des entreprises agricoles”. Voor wie deze titel weinig uitnodigend vindt: niet alleen de multifunctionele landbouw stond op het programma, maar ook de rechtsvormen van agrarische bedrijven en de wetenschappelijke en praktische ontwikkeling van het agrarisch recht in het algemeen. Er staan bovendien ook stukken in het Engels en Duits in het boek (Uitgeverij L’Harmattan Paris, 400 blz.). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

In de serie 21501-32 zijn enkele stukken verschenen: • nr. 503 gaat over de agenda voor juli, met onder meer het werkprogramma van het Pools voorzitterschap en de EHEC-bacterie; • EHEC was ook een belangrijk onderwerp bij de raad van juni 2011 (nr. 504). Interessant is ook de discussie over meer marktmacht voor boeren. Veel concreets lijkt dat niet op te leveren. Er wordt gewezen naar de mogelijkheden van coöperaties, producentenverenigingen en telersverenigingen. Die moeten de ruimte krijgen. • Gewetensbezwaarden I&R krijgen een korting op de bedrijfstoeslag van 20%. Dat blijft zo. Het ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Herziening GLB

W.Bruil

Een lijst van vragen en antwoorden is te vinden in Kamerstukken II, 2010-2011, 28625, nr. 128. De bijlage bij dit kamerstuk geeft een gedetailleerd overzicht van sancties van Dienst Regelingen, per regeling wordt de sanctie, de norm en de wettelijke grondslag weergegeven abonneren of dit artikel kopen.

NB: Tarieven

W.Bruil

De Landbouwkwaliteitsregeling 2007 is aangepast met het oog op een wijziging van de grondslag voor de tarieven van controle-instellingen (zoals de Stichting Skal, de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau, Stichting Bloembollenkeuringsdienst). Daartoe is een nieuw artikel 26b in de regeling opgenomen dat een duidelijker basis biedt voor het in rekening brengen van tarieven en retributies (Stcrt. 1 juli 2011, nr. 11587) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pachtdiscussie

W.Bruil

In de Landeigenaar van augustus 2011, blz. 3 e.v.) vinden we een verslag van een symposium over pacht van de Federatie Particulier Grondbezit. Op deze middag werd krachtig gepleit voor samenwerking tussen pachters en verpachters, die beide belang hebben bij een goede regeling van de pacht. De FPG-visie over pacht, die is uitgebracht als voorschot op de komende evaluatie van de Pachtwet, mikt niet op een fundamentele herziening, maar op verbetering van de bestaande regels. Belangrijkste aanbevelingen: geliberaliseerde pacht zonder prijstoetsing ook voor overeenkomsten langer dan zes jaar; er... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Veranderingsprocessen

W.Bruil

Arjan Bregman is benoemd als bijzonder hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie ging over een natuurlijke rolverdeling tussen overheid en markt bij ruimtelijke veranderingsprocessen. Terwijl de mondiale gebiedsontwikkeling, een universeel ruimtelijk veranderingsproces, van Genesis nog in zes dagen kon worden afgerond, met een prima resultaat, is het naderhand niet meer van een leien dakje gegaan. De omgevingswetgeving sluit niet aan bij de investeringsstrategieën van overheid en particulieren (IBR, 19 blz.) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ingrepen

W.Bruil

Een wijziging van de Vrijstellingsregeling dierenwelzijn (Stcrt. 31 augustus 2011, nr. 15608) is gericht op verlenging van de vrijstelling voor het verrichten van een aantal ingrepen bij pluimvee, tot 2021. Ook het verwijderen van een deel van de staart van ooien – bij bepaalde rassen – mag nog even doorgaan. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Kwekersrecht

W.Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister van ELI aan hoe hij de oplossing van de octrooiproblematiek van kwekers ziet. In het octrooirecht zal een beperkte veredelingsvrijstelling worden geïntroduceerd. Een uitgebreide vrijstelling (het “tweede spoor”) is alleen in internationaal verband te realiseren. Er is daarover al een consultatie met het bedrijfsleven geweest. Nagegaan wordt of er Europees draagvlak is voor een wijziging van de Europese octrooirichtlijn op dit punt. Een uitgebreide vrijstelling is nu waarschijnlijk in strijd met die richtlijn, maar ook met de TRIPS-overeenko... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Het Besluit gewasbeschermingsmiddelen is ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van EG-regelgeving. Belangrijke aanpassingen zijn gericht op de toelatingsprocedure, opleiding en vakbekwaamheid van gebruikers en de bescherming van specifieke gebiedscategorieën. (Stb. 2011, 377) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Familie

W.Bruil

“Het modegevoelige familievermogensrecht” is de titel van de oratie van prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, hoogleraar in het familievermogensrecht aan de Universiteit van Leiden, gehouden op 30 mei 2011. Mellema gaat in op het afstammingsrecht, het relatievermogensrecht en het erfrecht. Rode draad in het verhaal is dat de maatcshappelijke veranderingen – nieuwe leefvormen bijvoorbeeld – grote invloed hebben op het familievermogensrecht, dat inderdaad modegevoelig is (Kluwer, 34 blz.). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Erfpacht

W.Bruil

In TBR van september 2011 is een overzicht van actuele ontwikkelingen rond het recht van erfpacht opgenomen, van de hand van W.G. Huijgen en B.A.G.P. Rijpert. Aan de orde komen de afbouw van het erfpachtsysteem in veel gemeenten, de rechtspraak rond art. 5:91 BW, erfpacht en hypotheek, erfpacht en publiekrecht en particuliere erfpacht. Het gaat vooral over de stedelijke erfpacht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Raakvlakken

W.Bruil

Bij Kluwer is verschenen het boek Raakvlakken RO 2011; Relaties met andere wetten, door C.W.M. van Alphen e.a. Het boek beschrijft allerlei wetgeving die verband houdt met de ruimtelijke ordening, zoals infrastructuurwetgeving, milieuwetgeving. Archeologie, natuurbescherming, water, externe veiligheid. Een apart hoofdstuk is gewijd aan veehouderijen, met daarin onder meer de Wet geurhinder en de Wet ammoniak en veehouderij. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wro

W.Bruil

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel tot wijziging van de Wro (Kamerstukken II, 2010/11, 32821, nr. 5, verslag). Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor rijk en provincie inzake de afwijkingsbevoegdheid van respectievelijk de rijks-amvb (Barro) en de provinciale verordeningen ruimte. Hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd blijkt uit het dossier, met name uit het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel, dat deze wettelijke grondslag thans ontbreekt. Provinciale ontheffingen ontberen thans dus rechtskracht en men mag aannemen dat de desbetreffende v... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Bij de Tweede Kamer is aanhangig een wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (Kamerstukken II, 2010/11, 32588, nr. 21, brief van de staatssecretaris). Ter gelegenheid daarvan is door de Tweede Kamer voorgesteld om de referentiedatum van artikel 19kd van de natuurbeschermingswet te veranderen, van 7 december 2004 in 31 maart 2010. De brief betoogt dat dat voorstel in strijd is met de Habitatrichtlijn. Intussen wordt hard gewerkt aan het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). In een aparte brief wordt daarop ingegaan (Kamerstukken II, 2010/11, 30654, nr. 97). Het lukt n... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet dieren

W.Bruil

De staatssecretaris van ELI heeft een soort werkprogramma naar de Eerste kamer gestuurd voor de invulling van de Wet dieren. Het geeft een overzicht van de amvb’s die in voorbereiding zijn, het tijdpad dat men voor ogen heeft en de te volgen procedure, met maatschappelijke invloed en parlementaire voorhang. (Kamerstukken I 2010/11, 31389, R.) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Personenvennootschappen

W.Bruil

De regering heeft besloten de aanpassing van titel 7.13 BW, waarvoor een voorstel (al lang) bij de Eerste Kamer ligt, in te trekken. Daarvoor wordt verwezen naar een “procedure”, waarmee waarschijnlijk die van art. 89 Gw wordt bedoeld. Dat houdt in dat de Koning een machtiging tot intrekking moet geven. (Kamerstukken I, 2010/11, 31065, C). abonneren of dit artikel kopen.

NB: GLB

W.Bruil

In het kader van de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is er een interdepartementale conferentie geweest. Een verslag daarvan is naar de Tweede kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2010/11, 26625, nr. 134). De agenda voor de Landbouwraad van september is verschenen onder nummer 21501-32, nr. 511. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Erfpacht

W.Bruil

In TBR van september 2011 is een overzicht van actuele ontwikkelingen rond het recht van erfpacht opgenomen, van de hand van W.G. Huijgen en B.A.G.P. Rijpert. Aan de orde komen de afbouw van het erfpachtsysteem in veel gemeenten, de rechtspraak rond art. 5:91 BW, erfpacht en hypotheek, erfpacht en publiekrecht en particuliere erfpacht. Het gaat vooral over de stedelijke erfpacht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wolven

W.Bruil

De wolven komen naar Nederland. Voorlopig is de regering nog bezig om iedereen erover te laten meepraten. Een plan van aanpak volgt later (Kamerstukken II, 2011/12, 26407, nr. 65). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling LNV-subsidies

W.Bruil

In de Regeling LNV-subsidies is een module ‘Groen en Doen’ opgenomen. De subsidie heeft als doel de betrokkenheid van de burgers bij natuur- en landschapsbeheer te bevorderen door subsidie te verstrekken ten behoeve van hun opleiding. De maatschappelijke rol van vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor natuur- en landschapsbeheer is van groot belang: het uitvoeren van vrijwilligersprojecten bevordert niet alleen de kwaliteit van natuur en het landschap, maar zorgt tevens voor sociale cohesie, aldus de toelichting (Stcrt. 2012, nr. 18722). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Suiker

W.Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris in op de ontwikkelingen in de suikermarkt. Hij vraagt zich ook af of het voornemen van de Europese Commissie om de suikerquotering in 2015 af te schaffen niet aan de vroege kant is (Kamerstukken II, 2011/12, 21501-32, nr. 636). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bont

W.Bruil

De regering heeft geprobeerd om een handelsverbod voor vossen- en chinchillabont in te voeren, na een daartoe strekkende motie van de Tweede Kamer. Bij de notificatie van de regeling, op basis van de Wet dieren, hebben de Europese Commissie, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Roemenië, Polen, Griekenland, Italië, Finland, Slowakije en Hongarije een zogenaamde «uitvoerig gemotiveerde mening» (UGM) ingediend. In alle reacties wordt geconcludeerd dat een handelsverbod op vossen- en chinchillabont in strijd is met het Europese recht. Het kan dus niet. (Kamerstukken II, 2011/12, 28286, nr. 590) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

Een belangrijk onderwerp voor de Landbouwraad van september was de plattelandsontwikkeling, de tweede pijler van het EU-landbouwbeleid (Kamerstukken II, 2011/12, 21501-32, nr. 635, 638). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Waterschap

W.Bruil

De Waterschapswet is verrijkt met een artikel dat het mogelijk maakt onevenredig hoge tarieven voor agrariërs te verlagen (Stb. 2012, 428). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Verkoop gronden BBL

W.Bruil

De vaste commissie ELI van de Tweede Kamer heeft een groot aantal vragen gesteld aan de staatssecretaris inzake de verkoop van BBL-grond en van grond buiten de EHS. Deze zijn nu beantwoord (Kamerstukken II, 2012/13, 30825, nr. 181). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

De Tweede Kamer heeft een verslag uitgebracht over de ontwerp-Meststofenwet (mestafzet). De reactie variëren, maar zijn niet erg enthousiast. Er zijn nog veel vragen, o.a. ook over de snelheid waarmee het nieuwe systeem wordt ingevoerd en over de afschaffing van de dierrechten (Kamerstukken II, 2012/13, 33322, nr. 5). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duitsland

W.Bruil

In augustus 2012 is dr. Wolfgang Winkler overleden op de leeftijd van bijna 75 jaar. Winkler is zeer actief geweest op het terrein van het Duitse en het internationale agrarisch recht, zowel in zijn werk aan de Universiteit van Gottingen als in CEDR-verband. Een voortreffelijk wetenschapper, die vele talen sprak, en een aimabele persoon. In het septembernummer 2012 van het Duitse Agrar- und Umweltrecht staat een in memoriam en een laatste artikel van zijn hand over de positie van familieleden in het agrarisch bedrijf naar Frans recht. In dit nummer ook een vervolgartikel over de veehouderij... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Megastallen

W.Bruil

In Nederland zijn, zo blijkt uit de Landbouwtelling 2012, 288 bedrijven die boven het door de regering aangegeven aantal dieren zitten en dus als megastal gekwalificeerd zijn. Daarvan zijn 115 melkveebedrijven (met meer dan 500 koeien). (Kamerstukken II, 2012/13, 28973, nr. 127). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toeslagrechten

W.Bruil

Het betaalschema voor de bedrijfstoeslagrechten 2012 is opgenomen in Kamerstukken II, 2012/13, 21501-32, nr. 643. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pelsdierhouderij

W.Bruil

Het initiatiefvoorstel verbod pelsdierhouderij heeft in de Eerste Kamer een voorlopig verslag opgeleverd (Kamerstukken I, 2012/13, 33076, B). De indieners hebben een novelle met flankerend beleid opgesteld, die voornamelijk uit een verruiming van de afbouwmogelijkheden bestaat. Veel vragen derhalve nog over een schadevergoeding. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Activiteitenbesluit

W.Bruil

Het Activiteitenbesluit is uitgebreid met agrarische activiteiten. Met dit wijzigingsbesluit (Stb. 2012, 441) zijn agrarische activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat daarbij om activiteiten die voorheen waren geregeld in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming. De activiteiten die voorheen waren geregeld in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en in het Lozingenbesluit bodembescherming kunnen ook buiten... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

De regering heeft een Nederlands Actieplan Duurzame Gewasbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2012/13, 27858, nr. 119). Er komt geen nationale kop op het Europese beleid. Het plan gaat o.a. over opleiding, verkoop van middelen, informatie en bewustmaking, keuring van apparatuur, vermindering gebruik. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Luchtwassers

W.Bruil

Onderzoek wijst uit dat er nogal wat nalevings- en handhavingstekorten zijn bij de Brabantse luchtwassers. Met ingang van 2013 is het daarom verplicht om de werking van de luchtwassers te elektronisch te monitoren. Voor bestaande installaties geldt een overgangstermijn van 3 jaar (Kamerstukken II, 2012/13, 33037, nr. 33). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeerakkoord

W.Bruil

Het kabinet Rutte II heeft de volgende passages over c.q. van belang voor de landbouw opgenomen in het regeerakkoord: • De agrarische sector is een belangrijke economische motor. Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. Boeren en tuinders verdienen dus de ruimte om te ondernemen en een fatsoenlijke beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de natuur. • Door verlaging van landbouw- en cohesiebudgetten wordt de Europese begroting gemoderniseerd ten gunste van investeringen in innovatie en duurzaamheid. • De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevo... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Plattelandswoningen

W.Bruil

De wet tot wijziging van (o.m.) de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet geurhinder inzake de plattelandswoningen heeft het Staatsblad bereikt (Stb. 2012, 493). abonneren of dit artikel kopen.

NB: WILG

W.Bruil

De Wet inrichting landelijk gebied wordt gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/13, 33441, nrs. 1-3). De belangrijkste wijziging is het gevolg van de decentralisatie van de gelden (het zgn. ILG) voor het landelijk gebied naar de provincie. Daarom is het niet langer nodig de financiële verhouding tussen Rijk en provincie te regelen: de hoofstukken 2 (programmering) en 3 (investeringsbudget) van de WILG zullen vervallen. Een aparte paragraaf regelt de afwikkeling van het ILG (art. 93a e.v.). Van de gelegenheid wordt gebruik gemaak... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pelsdieren

W.Bruil

Een aantal van de vragen over de schadevergoeding wordt beantwoord door de staatsecretaris in een brief aan de Eerste Kamer (Kamerstukken I, 2012/13, 33076, C). De aanvulling van het wetsvoorstel komt neer op een verlangde overgangstermijn (tot 2024) en voorzieningen op het gebied van de fiscaliteit, de sloop van gebouwen en pensioenen. Het valt nog niet te zeggen hoeveel schadeclaims er vallen te verwachten. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Antibiotica

W.Bruil

Het beleid inzake de (vermindering van het gebruik van) antibiotica wordt uiteengezet in Kamerstukken II, 2012/13, 28286, nr. 592. Daarbij gaat het onder meer om onderzoek naar alternatieven. Ook is er regelgeving op basis van de Wet dieren in voorbereiding. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Faunafonds

W.Bruil

Als gevolg van het Natuurakkoord Rijk-provincies (zie WILG) wordt ook het faunafonds gedecentraliseerd, in die zin dat de provincies verantwoordelijk worden voor de gehele financiering van dit fonds (wijziging Besluit Faunafonds, Stb. 2012, 496). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

W.Bruil

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is gewijzigd: Stcrt. 2009, 10918 (Regeling van de Minister van LNV van 14 juli 2009, nr. 28964). Het gaat om de volgende aanpassingen: - de aanwijzing van drie afvalstoffen/reststoffen die als meststof mogen worden verhandeld; - de aanwijzing van ‘covergiste mest’ als eindproduct van uitwerpselen van dieren, zodat ‘covergiste mest’ als meststof mag worden verhandeld; - een nadere precisering van de gegevens die bedrijven in hun administratie moeten bijhouden als zij 'covergiste mest' produceren. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit glastuinbouw

W.Bruil

Het Besluit glastuinbouw wordt gewijzigd: Stb. 2009, 233. Inwerkingtreding: 1 oktober 2009. De wijzigingen hebben betrekking op: - de verbruikersdoelstellingen; - de rapportage ten behoeve van ontwikkeling van emissiegrenswaarden voor meststoffen; - goed gietwater en condenswater; - regulering van assimilatiebelichting. Het gaat vooral om verscherping van de regelgeving ten behoeve van het milieu. Aanleiding hiervoor zijn onder andere de resultaten van verschillende onderzoeken naar de toenemende milieubelasting die de glastuinbouw veroorzaakt, in het bijzonder... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/Wet geurhinder

W.Bruil

In ABRS 3 juni 2009, nr. 200804178/1, LJN BI6045 oordeelt de Afdeling dat een redelijke uitleg van de Wet geurhinder meebrengt dat het verplaatsen van dieren naar een verder van een geurgevoelig object gelegen stal, evenals het toepassen van emissiereducerende technieken, een geurbelastingreducerende maatregel is als bedoeld in artikel 3 lid 4 Wet geurhinder. De Afdeling refereert hierbij tevens aan de uitspraak van 17 mei 2006, nr. 200505617/1, LJN AX2102, waarin de Afdeling het wegdoen van een aantal dieren op grond van een redelijke wetsuitleg als een stankemissiereducerende maatregel a... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De uitkomsten van de op 13 juli 2009 gehouden Landbouwraad te Brussel zijn te lezen in een brief van 16 juli 2009 van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 351). Een van de agendapunten is de moeilijke situatie van de zuivelsector. Om de producentenprijzen in deze sector te stabiliseren heeft de Commissie voorgesteld de interventieperiode voor boter en melkpoeder te verlengen. Een overgrote meerderheid van de lidstaten, waaronder Nederland, steunden dit voorstel. In een extra ingelaste Landbouwraad van 7 september 2009 zal dat voorstel nader worden behande... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Jurisprudentie pacht

W.Bruil

Het arrest dat de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem op 12 mei 2009 wees over het begrip bedrijfsmatige exploitatie in de zin van 7:312 BW (nr. 200.013.633, LJN BI4361) wordt besproken door H.A. van Basten in de augustusuitgave van het tijdschrift De Landgoedeigenaar (nr. 4, p. 28). Ook het Tijdschrift voor Agrarisch Recht besteedt aandacht aan dit arrest. Het arrest wordt afgedrukt in de septemberuitgave met een annotatie van G.M.F. Snijders. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en fau...

W.Bruil

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend, getiteld: `Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone’ (Kamerstukken II 2008/09,32 002,nr. 1-4, Koninklijke Boodschap, Voorstel van Wet, Memorie van Toelichting, Advies en Nader Rapport). Zoals de titel al aangeeft, wordt de werkingssfeer van beide wetten uitgebreid tot de exclusieve economische zone van Nederland (EEZ). De EEZ is het gebied, gelegen in de Noordzee, dat grenst aan de territoriale zee, en dat samenva... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij

W.Bruil

Het wetsvoorstel houdende een verbod op de pelsdierhouderij is aangenomen door de Tweede Kamer: Handelingen II 2008/09, 30 826, nr. 101. De motie –Van der Vlies om het wetsvoorstel aan te houden om eerst te onderzoeken of de overgangstermijn van tien jaar reëel is, is afgewezen. Aanleiding voor deze motie was het externe juridische advies dat de Tweede Kamer eerder heeft ingewonnen bij De Brauw Blackstone (DBB) ten aanzien van de vraag of de in het wetsvoorstel opgenomen overgangstermijn van tien jaar te kort is en leidt tot een verplichting tot nadeelcompensatie (Kamerstukken II 2008/09, 3... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet

W.Bruil

S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst beschrijft de gevolgen van het wetsvoorstel tot modernisering van de Successiewet 1956 (nr. 31 930) voor burgers in een bijdrage getiteld: ‘Op naar een nieuwe successiewet’ in de augustusuitgave van het tijdschrift de Landgoedeigenaar (nr. 4, p. 15). Zie over de betekenis van dit wetsvoorstel voor de agrarische sector: T.J. Mellema, Agr.r. 2009, p.8). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bedrijfsopvolgingsregeling

W.Bruil

In het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie is verschenen een artikel van F. Sonneveldt en B.B.A. de Kroon getiteld: ‘Bedrijfsopvolging in België en Duitsland’(WPNR 2009/6808, p. 659). De Belgische en Duitse bedrijfsopvolgingsregelingen worden besproken. Deze vormen een bron van inspiratie voor de Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling. De auteurs betreuren het dan ook dat de Nederlandse wetgever geen gebruik maakt van rechtsvergelijkend onderzoek voor de totstandkoming van het voorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten, en in het bijzond... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wijziging Pachtprijzenbesluit/Uitvoeringsregeling pacht

W.Bruil

Het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Uitvoeringsregeling pacht zijn met ingang van 1 september gewijzigd: Stb 2009, 358 en Stcrt. 2009, 12917. Samengevat gaat het om de volgende wijzigingen: 1. het aantal pachtprijsgebieden is uitgebreid van acht naar veertien. De pachtprijzen worden herzien op basis van de nieuwe gebiedsindeling; 2. er is een nieuw plafond geïntroduceerd voor de pachtprijs voor bestaande pachtovereenkomsten (pachtovereenkomsten die aangegaan zijn vóór 1 september 2007). Tot 1 september 2009 gold voor deze pachtovereenkomsten dat de overeenge... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000 en ammoniak

W.Bruil

De vaste commissie voor LNV heeft op 1 juli 2009 overleg gevoerd over de brief van de Minister van LNV 30 juni 2009 (Kamerstukken II 2008/09, nr. 160) met betrekking tot het verrichte onderzoek naar de (juridische) rek en ruimte voor de activiteiten van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden binnen de Natuurbeschermingswet1998, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIV, nr. 189). Kernvraag daarbij is wat een kansrijke strategie is om het vastzittende dossier ammoniak en Natura 2000 weer in beweging te krijgen, gebruikmakend van de maximale juridische m... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inwerkingtreding wet Luchtkwaliteit (titel 5.2 Wet milieubeheer)en NSL

W.Bruil

Per 1 augustus 2009 zijn in werking getreden: - de wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet Milieubeheer (titel 5.2) in verband met de implementatie en derogatie van luchtkwaliteitseisen: Stb. 2009, 291 (zie voor de tekst van de wet: Stb. 2009, 158); - het Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen): Stb. 2009, 364; - het Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen): Stb. 2009, 366; - het kabinetsbesluit Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): Stcrt. 2009, 11559. De Minister van VROM heeft het NSL op 21 augustus 20... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Aankondigingen van de Vereniging voor Milieurecht

W.Bruil

De Vereniging voor Milieurecht organiseert: Een ledenpraatje getiteld: ‘Water weren’. De bescherming tegen wateroverlast en overstromingen is cruciaal voor de bewoonbaarheid van Nederland en zal, gezien de gevolgen van klimaatverandering, alleen nog maar belangrijker worden. Mr. F.A.G. Groothuijse (Universiteit van Amsterdam) houdt een inleiding over zijn onderzoek naar het publiekrechtelijke instrumentarium voor aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen. Datum: woensdag 30 september 2009, 14.00 - 17.... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Transport

W.Bruil

De minister heeft bij de beantwoording van Kamervragen bevestigd dat de toepassing van de beleidsregels dierenwelzijn voor stahoogten voorlopig wordt opgeschort (Aanhangsel Handelingen II 2008/09, nr. 3532). De minister wil onderzoeken of een andere invulling van de normen het welzijn van dieren tijdens het transport eveneens afdoende kan borgen. Zij gaat hiertoe in overleg met de sector en de dierenbescherming. Voornoemde beleidsregels waren bedoeld ter verduidelijking van de Transportverordening ten aanzien van de stahoogtes. Deze verordening stelt slechts dat dieren over ‘voldoende’ stah... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel verbod seks met dieren

W.Bruil

De Minister van Justitie heeft de Eerste Kamer desgevraagd bevestigd dat volgens het wetsvoorstel houdende strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren) ook ontucht met een schijnbaar echt dier strafbaar is (Kamerstukken I 2008/09, 31 009, nr. F herdruk, brief 20 augustus 2009). Het voorkomen van bewijsproblemen vormt volgens de minister een rechtvaardiging voor de strafbaarstelling van virtuele dierenporno. Als een verbod op dierenporno zou worden beperkt tot afbeeldingen van ontucht waarbij een echt dier is betrok... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren...

W.Bruil

Het in januari 2009 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de GWWD strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes (nr. 31 814), heeft een wijziging ondergaan. De wijziging leidt er toe dat overtredingen van de artikelen met betrekking tot het doden van dieren (art. 44 GWWD) en het transport van dieren (art. 59, 59a en 59b GWWD) worden aangemerkt als een misdrijf in plaats van een overtreding: Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2008/09, 31 814, nr. 8. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: diervoeders

W.Bruil

Het Hof Den Haag heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van artikel 2 van de Tijdelijke regeling verbod dierlijke eiwitten in alle diervoeders landbouwhuisdieren met het gemeenschapsrecht (Hof Den Haag 18 augustus 2009, LJN BJ5739). De Tijdelijke regeling is gebaseerd op art. 19 Landbouwwet en strekte tot implementatie van het Europese maatregelenpakket tegen BSE (ondermeer neergelegd in de per 1 januari 2001 in werking getreden Beschikking 2000/766/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 december 2000, PbEG L 306). Dit Europese maa... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/ Wet geurhinder ...

W.Bruil

In ABRS 1 juli 2009, nr. 200805725/1/M2, LJN BJ1143 staat de vraag centraal wanneer sprake is van een toename van het aantal in de inrichting gehouden dieren ten opzichte van een eerder verleende vergunning zoals bedoeld in art. 4 lid 3 Wet geurhinder veehouderij (Wgv). Het college van B&W is voor de beantwoording van die vraag uitsluitend uitgegaan van het aantal dieren dat wordt gehouden in de inrichting voor zover geleden binnen een afstand van 50 meter van de woning. Dat is volgens de Afdeling onjuist. Op grond van artikel 4 lid 3 Wgv is bepalend of het totaal aantal dieren van diercate... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

De voortgangsrapportages over 2008 van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en het groot project EHS zijn door de minister aan de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een brief met toelichting (Kamerstukken II 2008/09, 30 825, nr. 49, brief 14 augustus 2009). De voortgang in de uitvoering van de ILG over 2008 is veelal hetzelfde als in 2007; het tempo wisselt sterk per doelstelling en per provincie. Ten aanzien van het groot project EHS wordt op onderdelen vooruitgang geboekt, maar de tijdige realisatie van de EHS blijft een punt van aandacht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling doden van dieren

W.Bruil

De Regeling doden van dieren is met ingang van 18 september 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 13961 (Regeling van de Minister van LNV van 14 september 2009, nr. 50864). Met de wijziging wordt een aantal voorwaarden voor de bedwelming van verschillende soorten pluimvee nader ingevuld. De gewijzigde regeling bevat een differentiatie naar soorten pluimvee en een koppeling tussen stroomsterkte en frequentie. Aanleiding is een recent onderzoek van de Animal Science Group dat uitwijst dat zeer aannemelijk is dat een deel van het pluimvee onvoldoende wordt bedwelmd door het toepassen van de waterbadmet... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest: wetsvoorstel tot wijziging Meststoffenwet

W.Bruil

Op 2 juli 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnorm) aangenomen: Kamerstukken II 2008/09, 31 945, nr. 103. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 31 945, nr. A). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Begrotingsstaten LNV

W.Bruil

De begrotingsstaten van het Ministerie van LNV voor het jaar 2010 zijn vastgesteld: Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIV, nr. 1-2 (Voorstel van wet, MvT). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Landinrichtingswet/ruilverkaveling

W.Bruil

In een arrest van de Hoge Raad van 12 juni 2009, LJN BI8498 heeft eiser in cassatie bezwaar gemaakt tegen de lijst der geldelijke regelingen, opgemaakt door de Landinrichtingscommissie, ten behoeve van het landinrichtingsproject “Marshoek-Hoonhorst’’. De cassatiemiddelen spitsen zich toe op de wijze waarop de rechtbank de schadevergoeding voor de gedeeltelijke opheffing van het afpalingsrecht ten behoeve van een eendenkooi heeft vastgesteld en gemotiveerd. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep zonder nadere motivering (onder verwijzing naar 81 RO). De bijbehorende conclusie van de A-G b... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel Crisis- en herstelwet:gevolgen Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Bij de Tweede Kamer is ingediend het wetsvoorstel Crisis en herstelwet: Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 1-4. Het wetsvoorstel is gericht op de versnelling van infrastructurele projecten en andere grote bouwprojecten en op projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. Het beoogt de economische crisis en zijn gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur in Nederland te bevorderen. Alle voorgestelde maatregelen beogen bij te dragen aan versterking van de economische structuur op de langere termijn. Daarnaast bevat het wetsvoorstel e... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten

W.Bruil

Over toegekende toeslagrechten op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 gaat: College van Beroep voor het bedrijfsleven 1 september 2009, LJN BJ7538. Uit hoofde van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt het referentiebedrag en het aantal hectares op basis waarvan het aantal toeslagrechten voor moet worden vastgesteld, berekend aan de hand van een aantal gegevens. Eén van die gegevens is de hoeveelheid suiker die een landbouwer op 1 januari 2006 op grond van zijn leveringscontract aan de suikerfabrikant mag leveren voor het verkoopseizoen 2006/2007. In het onderhavige geval voert d... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: diervoeders

W.Bruil

In een arrest van de Hoge Raad van 11 september 2009, LJN BI7145 staat de vraag centraal of de Staat aansprakelijk is voor de schade die een in diermeel handelende onderneming lijdt als gevolg van een door de Minister van LNV op 15 december 2000 ingevoerd (tijdelijk) verbod tot ondermeer het te koop aanbieden, het vervreemden en het vervoeren van verwerkte dierlijke eiwitten (Besluit van de Minister van LNV van 8 december 2000 houdende Tijdelijke Regeling verbod dierlijke eiwitten in alle diervoeders landbouwhuisdieren, Stcrt. 8 december 2000, 239). Het hof beantwoordde deze vraag ontkennen... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit herverkaveling

W.Bruil

Het op de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) gebaseerde Besluit herverkaveling ondergaat een wijziging met ingang van 1 januari 2010: Stb. 2009, 397. Het huidige besluit bevat slechts nadere regels met betrekking tot de wettelijke ruilverkaveling. Het gewijzigde besluit bevat nu ook regels waaraan een ruilverkaveling bij overeenkomst (vrijwillige kavelruil) moet voldoen. In de nota van toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de verhouding tussen vrijwillige kavelruil en de wettelijke herverkaveling, de vereisten voor de kavelruilovereenkomst en de wijzigingen ten opzichte van de praktij... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten

W.Bruil

De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met Q-koorts is per 1 oktober 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 14667 (Regeling van de Minister van LNV van 25 september 2009, nr. 40823). Het gaat om de introductie van een nieuw meldcriterium, aanpassing van de maatregelen die ten aanzien van de besmette bedrijven gelden en de introductie van een monitoringssysteem. Aanleiding is een recent advies van het RIVM en Bureau Risicobeoordeling van de VWA om het meldingscriterium te vervangen door een criterium waarbij de aanwezigheid van Coxiella burnetti (de bacterie die Q-koorts veroorzaakt... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest: Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen

W.Bruil

De Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen wordt met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd: Stcrt. 2009, 14637 (Regeling van de Minister van LNV van 24 september 2009, nr. 51508). De wijziging voorziet in de uitbreiding van het aantal voorgeschreven vanggewassen. Volgens de huidige regeling mogen alleen gras, winterrogge, bladkool en bladrammenas als vanggewas worden geteeld. Vanaf 1 januari 2010 geldt dat ook voor wintertarwe, wintergerst en triticale. De aanpassing houdt verband met de uitvoering van het vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Met de uitbreiding van de vanggewassen wordt be... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet Inkomstenbelasting 2001: meerwaardeclausule

W.Bruil

In het Land-en Tuinbouw Bulletin (LTB 2009/9, p. 9-12) is een artikel gepubliceerd van H.J. van den Kerkhof, getiteld: “De meerwaardeclausule en de heffing van inkomstenbelasting na ruim tien jaar rechtspraak”. De auteur zet de punten van aandacht op een rij met betrekking tot de aftrek van de doorbetalingsverplichting van een meerwaardeclausule in de situatie waarbij het melkquotum geruisloos is doorgeschoven. Daarbij betrekt de auteur tevens een hierover gewezen uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 9 april 2009, LJN BI2187. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De minister heeft verslag uitgebracht van de Landbouwraad van 7 september 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 356, brief 24 september 2009). Daarbij kwam ook de moeilijke situatie op de zuivelmarkt aan de orde. Het verzoek van enkele lidstaten om de melkquota te bevriezen, heeft de Commissie afgewezen. De Commissie houdt vast aan de voorstellen zoals opgenomen in het zuivelrapport. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Handelsregisterwet

W.Bruil

Uiterlijk 31 december 2009 moeten alle ondernemingen in de Nederlandse land- en tuinbouw volgens de Handelsregisterwet 2007 zijn ingeschreven in het Handelsregister. De ‘stille maatschap’ kan nog steeds niet worden ingeschreven. Dit leidt tot de nodige complicaties in het handelsverkeer en - specifiek voor agrarische ondernemingen - in de wijze waarop de Dienst Regelingen gebruik maakt van de gegevens uit het handelsregister. Daarover gaat een bijdrage van C.C. van Harten en H.A. Verbakel –Van Bommel, getiteld: “Stil en onzeker: de maatschap miskend” in het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB/... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wabo

W.Bruil

De inwerkingtreding van de Wabo per 1 januari 2010 blijkt niet haalbaar en is met enkele maanden uitgesteld. Dat volgt uit een brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer van 29 september 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 31 953, nr. 25). De ontwikkeling van het ICT-instrument duurt langer dan verwacht (de minister hoopt dat eind dit jaar op voldoende niveau te realiseren). Verder loopt de behandeling de wet- en regelgeving in het parlement momenteel nog. De proceduretijd van het ontwerp-Bor kan zelfs nog doorlopen tot na 1 januari 2010. Om een zorgvuldige invoering van de Wabo te waarb... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: verzamelaanvraag toeslagrechten

W.Bruil

Op 2 oktober 2009 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een viertal zaken op gelijke gronden geoordeeld dat bij de invulling van het formulier Gecombineerde opgave 2007 sprake is van een door de landbouwer gemaakte kennelijke fout, waarop de Minister van LNV de betreffende landbouwer had moeten wijzen en op basis waarvan de landbouwer gelegenheid had moeten worden geboden om de aanvraag te wijzigen (CBb 2 oktober 2009, LJN BJ9418, BJ9420, BJ9441, BJ9445). De betreffende landbouwers hadden in de gecombineerde opgave zonder voorbehoud opgegeven hun toeslagrechten te wil... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Veterinairrechtelijke regelingen

W.Bruil

De volgende regelingen op het gebied van veterinaire aangelegenheden, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen zijn met ingang van 6 oktober 2009 gewijzigd: - de Regeling handel levende dieren en levende producten; - de Regeling toegelaten handelingen; - de Vrijstellingsregeling dierenwelzijn; - de Diergeneesmiddelenregeling; - de Regeling diervoeders; - de Regeling verbod handel met bepaalde stoffen behandelde dieren en producten; - de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE´s; - de Re... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest: Besluit gebruik meststoffen

W.Bruil

Het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) heeft een wijziging ondergaan: Stcrt. 2009, 15079 (Regeling van de Minister van LNV van 2 oktober 2009, nr. 57503). Met terugwerkende kracht geldt in de periode 28 september 2009 tot en met 16 oktober 2009 een vrijstelling van het verbod tot vernietiging van de graszode van grasland gelegen op zandgrond (art. 4b Bgm). Aanleiding is de zware aantasting van de graszoden door een extreme hoeveelheid engerlingen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: 19a Wet op de Ruimtelijke ordening

W.Bruil

In ABRS 7 oktober 2009, LJN BJ9511 oordeelt de Afdeling anders dan de rechtbank dat het college van B&W op juiste gronden heeft geweigerd om krachtens art. 19 lid 1 WRO vrijstelling te verlenen voor de bewoning van een gedeelte van de bedrijfsgebouwen op een paardenhouderij. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Over de vergunningverlening aan een nertsenfokkerij en - pelserij in de omgeving van een als speciale beschermingszone aangewezen gebied gaat: ABRS 7 oktober 2009, LJN BJ9517. Het besluit tot vergunningverlening wordt vernietigd wegens strijd met art. 7:12 Awb. De Afdeling overweegt hiertoe het volgende: ‘’Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraken van 1 april 2009 in de zaken nrs. 200802600/1 en 200807857/1 is, anders dan het college betoogt, het bestaan van een vergunning krachtens Hinderwet of de Wet milieubeheer niet relevant voor de vraag of een vergunning krach... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun 2006

W.Bruil

De regeling GLB-inkomenssteun 2006 is met ingang van 16 oktober 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 15455 (Regeling van de Minister van LNV van 13 oktober 2009, nr. 59249). De wijzigingen leiden tot: - vervroegde uitbetaling (vanaf 16 oktober 2009) van de bedrijfstoeslag van landbouwers over 2009 (mits aan een aantal voorwaarden voldaan); - specifieke steunverlening aan landbouwers in de vorm van bijdragen in premies om gewassen te verzekeren tegen economische verliezen die worden veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden; - aanpassing van enkele verouderde verwijzingen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Terugvordering EU-landbouwgelden

W.Bruil

De Europese Commissie vordert een bedrag van € 214,6 mln. aan landbouwgelden terug van de lidstaten op grond van niet EU-conform uitvoeren van Europese voorschriften. In een brief van 6 oktober 2009 geeft de minister een toelichting op de correctie die Nederland ten deel valt (Kamerstukken II 2009/10, 21 501-32, nr. 359). De correctie heeft betrekking op: - tekortkomingen met betrekking tot de audit oppervlaktesteun over de jaren 2005-2007 (€ 16,6 mln.). Oorzaak: onvolkomenheden in het perceelsregister dat voor de uitvoering van bepaalde steunregelingen moet worden aangehouden.... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vleeskuikens

W.Bruil

Over welzijnsmaatregelen voor vleeskuikens is op 6 oktober 2009 een akkoord bereikt tussen de Minister van LNV en het Productschap Pluimvee en Eieren, de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende industrie en de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders over welzijnsmaatregelen voor vleeskuikens. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn 2007/43EG (PbEU 2007, L 182) tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van vleeskuikens. Uiterlijk 30 juni 2010 moeten de lidstaten aan deze richtlijn voldoen. Afgesproken ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit glastuinbouw

W.Bruil

Het Besluit glastuinbouw is per 1 oktober 2009 gewijzigd: Stb. 2009, 233. Het gaat om een verandering van de gegevens die glastuinbouwbedrijven jaarlijks op grond van het Besluit glastuinbouw moeten rapporteren aan het bevoegd gezag. Het in de regeling opgenomen rapportageformulier is hieraan aangepast. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Plantenziektewet

W.Bruil

In een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven van 30 september 2009, LJN BJ9549 komt een kweker met succes op tegen een besluit van de Minister van LNV tot afwijzing van het verzoek tot nadeelcompensatie op grond van artikel 4 van de Plantenziektenwet. Ter zitting heeft kweker gewezen op een drietal uitspraken van het CBb van 16 april 2009 (LJN BI1934, BI4350 en BI1931) waarin het CBb in vergelijkbare zaken de bestreden besluiten van de minister heeft vernietigd en de minister heeft opgedragen opnieuw op bezwaar te beslissen. Het CBb vernietigt ook in onderhavige zaak h... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pachtrechtspraak

W.Bruil

In de oktoberuitgave van het tijdschrift De Landgoedeigenaar bespreekt H.A. van Basten de beschikking en het arrest van 12 mei 2009 van het Pachthof Arnhem inzake Van Nispen tot Sevenaer c.s. /Van Huet-Bles (Agr.r. 2009/5536 en 5537, met noot G.M.F. Snijders). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pacht en natuur

W.Bruil

De relatie tussen pachtwetgeving en natuurbeheer wordt beschreven door L.P.J. Mertens in een bijdrage getiteld ‘Pacht en natuur’ in de oktoberuitgave van het Land- en Tuinbouwbulletin (LTB 2009/10, p. 11-18). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

Op het gebied van ruimtelijke ordening zijn de volgende boeken verschenen: - C.W.M. van Alphen e.a., Raakvlakken RO, Relaties met andere wetten, Alpen aan den Rijn: Kluwer 2009 (ISBN 9789013067057, 346 blz.). Het betreft een compact overzicht van recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en aanverwante beleidsterreinen. In vergelijking met de uitgave van 2008 is een aantal hoofdstukken verwijderd en toegevoegd. Nieuw zijn de hoofdstukken luchtkwaliteit en APV. Vervallen zijn de hoofdstukken Ontgrondingen en ondergrond, Openluchtrecreatie, Huisvesting en leegstand. - M.... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Over de totstandkoming van bestemmingsplannen in relatie tot de huidige Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) gaat een artikel van A.G.A. Nijmeijer in het Tijdschrift voor Bouwrecht, getiteld: ‘Bestemmingsplan en passende beoordeling onder vigeur van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998: een blijvend punt van aandacht' (TBR/10, p. 884-892). Daarbij wordt aan de hand van rechtspraak ook aandacht besteed aan de situatie onder de oude Nbw 1998 (vóór 1 februari 2009). Het schrappen van het goedkeuringsvereiste uit art. 19j Nbw 1998 heeft volgens de auteur tot een aanzienlijke vereenvoudigi... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ruimtelijke plannen en Natura 2000

W.Bruil

Over de totstandkoming van ruimtelijke plannen in relatie tot de passende beoordeling in de zin van art. 19f Nbw 1998 gaat een artikel van A.A. van den Berg in de oktoberuitgave van het tijdschrift Regelingen Omgevingsrecht, getiteld: ‘Een passende beoordeling van de Habitattoets is niet nodig voor Natuurinclusief Planontwerp’ (TRO 2009/606). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

De regelgeving op het gebied van dierenwelzijn is gebundeld in de uitgave Teksten wetgeving dierenwelzijn, Editie 2008-2010, Den Haag: Sdu uitgevers 2009 (ISBN 9789012382533). De bundel is samengesteld door E. Evertsen en E.C. Bordes. In korte inleidingen wordt ingegaan op de kenmerken en de systematiek van de betreffende regelingen en op de verworvenheden en de knelpunten. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

W.Bruil

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, de wijzigingen sinds de inwerkingtreding op 1 april 2008 en de ophanden zijnde wijzigingen, worden beschreven door P.P.A. Bodden in het Land en Tuinbouwbulletin (LTB 2009/10, p. 7-10). De titel luidt:‘ Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij; een voortdurend spanningsveld tussen landbouw en natuur’. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Fiscaal natuurbeleid

W.Bruil

In de oktoberuitgave van het Land- en Tuinbouwbulletin (LTB 2009/10, p. 1-6)schetst A.Verduijn de belangrijkste fiscale ontwikkelingen op het gebied van particulier natuurbeheer en de omzetting van landbouwgrond in natuur sinds het verschijnen van de Nota Fiscaliteit, land- en natuurbeleid. De auteur gaat onder andere in op de volgende onderwerpen: de fiscale vrijstelling voor een aantal natuursubsidies, functieveranderingen door particulieren, bedrijfsverplaatsingen in verband met natuurontwikkeling, de vrijstelling van bossen en natuurterreinen in box 3 van de inkomstenbelasting, de vrijs... abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

De regeling LNV subsidies wordt met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd: Regeling van de Minister van LNV van 16 oktober 2009, nr. 48088, Stcrt. 2009, 15958. Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen van technische en inhoudelijke aard. Inhoudelijk betreft het onder andere: - de inperking van het gebruik van de accountantsverklaring; - de verruiming van de mogelijkheid tot subsidie voor investeringen gericht op het aanbrengen van diffuus glas; - aanpassing van de Marktintroductie energie-innovaties (MEI) als gevolg van de laatste technische ontwikkelingen van CO2 en ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten

W.Bruil

In een brief van 19 oktober 2009 informeert de minister de Tweede Kamer over (Kamerstukken II 2009/10, 28 625, nr. 85): - de betaalprognose van de bedrijfstoeslagregeling 2009 (BTR 2009); - De op handen zijnde maatregelen die worden getroffen ten aanzien van het perceelsregister. Aanleiding daarvoor is de door de Europese Commissie aan Nederland opgelegde financiële correctie van € 16,6 miljoen met betrekking tot de oppervlaktesteun vanwege gebreken in dit perceelsregister. Volgens de Europese Commissie zijn de subsidiabele oppervlakten hierin vaak incorrecte en te groot vast... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Zaaizaad- en plantgoedwet (Zpw)

W.Bruil

Over de aanspraak op een redelijke vergoeding ingevolge art. 36a Zpw (nu: art. 71 Zpw 2005) gaat: HR 9 oktober 2009, LJN BJ2678. De Hoge Raad oordeelt allereerst dat deze aanspraak slechts toekomt aan de aanvrager wiens aanvraag uiteindelijk is ingewilligd en dus tot verlening van het kwekersrecht heeft geleid. Vervolgens oordeelt de Hoge Raad: ‘’(..) Hangende de aanvraag tot verlening van een kwekersrecht kunnen partijen, van wie de ene de aanvraag heeft gedaan en de andere handelingen wenst te verrichten als bedoeld in art. 40 Zpw - thans art. 57 Zpw 2005 - rechtsgeldig overeenkom... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

W.Bruil

In ABRS 29 juli 2009, nr. 200805926/1/M2, LJN BJ4082 ligt de vraag voor of een woning dient te worden aangemerkt als ‘een van de inrichting onderdeel uitmakend geurgevoelig object’, nu het gebruik van deze woning als bedrijfswoning in strijd is met het bestemmingsplan en er nog een andere bedrijfswoning binnen de inrichting aanwezig is. De Afdeling beantwoordt deze vraag bevestigend: “Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 28 januari 2009 in zaak nr. 200800903/1) kunnen alleen geurgevoelige objecten die geen onderdeel uitmaken van de inrichting waarvoor vergunning ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Op 5 oktober 2009 is op een informele bijeenkomst van EU-landbouwministers gesproken over de situatie in de zuivelsector. Door inzet van het bestaande marktinstrumentarium zijn de dalende prijzen tot stilstand gebracht en is de weg omhoog weer ingeslagen. Er liggen nog enkele aanvullende wetgevingsvoorstellen in het verschiet, o.a. de mogelijkheid voor lidstaten om de nu reeds toegestane nationale opkoop van melkquota voor herstructurering te financieren via een extra superheffing in die lidstaten en de opname van zuivel in artikel 186 van de Gemeenschappelijke Marktordening (Verordening 12... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Aankondiging van de Vereniging voor Milieurecht:

W.Bruil

Studiemiddag Crisis- en herstelwet Datum: vrijdag 4 december 2009 van 14.00 tot 17.00 uur. Locatie: Hoog Brabant, Radboudkwartier 23, Utrecht (ingang via Hoog Catharijne) Kosten: Leden van de VMR gratis toegang. Niet leden berekenen wij €85 inschrijfkosten. Studenten €25. NOvA punten: Voor deelname aan deze bijeenkomst kunt u 2 NOvA-punten aanvragen. De inschrijfkosten voor de NOvA-punten bedragen €50. Annulering van de bijeenkomst tot uiterlijk 20 november 2009. Na die datum brengen wij inschrijfkosten in rekening. Op korte termijn wordt in de Twe... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: afstandsnormen en open teelt

W.Bruil

Over aan te houden afstandsnormen tussen gronden waarop gewassen in de open lucht worden geteeld en nabijgelegen (gewasbeschermingsmiddelen) gevoelige objecten gaat: ABRS 22 juli 2009, nr. 200806481/1/R2, LJN BJ3407. De eigenaar van een plantenkwekerij komt daarbij zonder succes op tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van een bestemmingsplan. Vanwege de mogelijke nadelige effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de volksgezondheid is in het bestemmingsplan een afstand van 50 meter aangehouden tussen de plantenkwekerij en de nabij gelegen gevoelige objecte... abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Er is een nieuwe subsidiemogelijkheid aan de Regeling LNV-subsidies toegevoegd voor investeringen in technieken die leiden tot een vermindering van fijnstof. Deze vermindering is nodig omdat de landbouwsector ongeveer 20% bijdraagt aan de uitstoot van fijnstof in Nederland. Opdat de subsidies ook daadwerkelijk kunnen worden aangevraagd, is ook het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009 aangepast. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 5.000.000, -. Zie: Regeling van de Minister van LNV van 20 oktober 2009, nr. 66426, Stcrt. 2009, 16438. De in de Regeling LNV-subsidies opge... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diergeneesmiddelen

W.Bruil

Op 3 november 2009 heeft de minister de Tweede Kamer de Nota diergeneesmiddelen aangeboden (Kamerstukken II 2008/09, 29 683, nr. 39). In de nota zijn de hoofdlijnen van het diergeneesmiddelenbeleid opgenomen. De nota omschrijft welke maatregelen de minister treft op de volgende onderdelen: registratie van diergeneesmiddelen, beschikbaarheid diergeneesmiddelen, administratieve lasten, kanalisatie van diergeneesmiddelen, residuen in voedingsmiddelen, antibioticagebruik en resistentieproblematiek, afbakening diergeneesmiddelen en andere producten en ten slotte het toezicht op regelgeving en de... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8. 4 Wet Milieubeheer/handhaving

W.Bruil

Een voorbeeld van een zaak waarin een varkenshouder met succes opkomt tegen het handhavend optreden van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van een niet vergund biologisch luchtwassysteem is: ABRS 5 augustus 2009, nr. 200809336/, LJN BJ4597. De Afdeling overweegt: “Tussen partijen is niet in geschil dat de voor stal 6 aangevraagde combiwasser op 29 augustus 2008 in gebruik is genomen. Blijkens de stukken, waaronder het genoemde ontwerpbesluit, brengt deze combiwasser een aanmerkelijk grotere ammoniakemissiereductie met zich dan het in 2007 vergunde biologische luch... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet Milieubeheer /best beschikbar...

W.Bruil

In ABRS 7 oktober 2009, zaaknummer 200808068/1/M2, LJN BJ9493 oordeelt de Afdeling dat artikel 9 lid 3, 4 en 8 van de IPPC-richtlijn niet op incorrecte wijze is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De vraag of in het onderhavige geval de daarvoor in aanmerking komende beste beschikbare technieken correct in de inrichting zijn toegepast, beantwoordt Afdeling bevestigend. In de novemberuitgave van het tijdschrift wordt deze uitspraak integraal gepubliceerd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vergunningverlening Natuurbeschermingswet/ Wet milieubeheer

W.Bruil

Bekend zijn inmiddels de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 1 april 2009, nrs. 200802600/1 en 200807857/1 (Agr.r. 2009/5518, met noot D.W. Bruil). Samengevat oordeelde de Afdeling dat bij de beoordeling van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet niet kan worden uitgegaan van bestaande rechten zoals die voortvloeien uit een krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning. In een artikel getiteld: ‘Nederland toch op slot; helaas geen aprilgrap’ schetst M. Uittenbosch in het tijdschrift Milieu & Recht (M en R 2009/8, p. 483-488) de (nadelige) g... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet

W.Bruil

De behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnormen) vordert gestaag; op 19 oktober 2009 ontving de Eerste Kamer de memorie van antwoord van de Minister van LNV (Kamerstukken I 2009/2010, 31 945, nr. C herdruk). Het wetsvoorstel verschaft ten dele de basis voor de implementatie van de maatregelen in het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een snelle afronding van het wetsvoorstel vergroot de kans dat de benodigde regelgeving voor de implementatie van deze maatregelen tijdig kan worden vastgesteld en kan worden voorgelegd aan de... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Kroniek Agrarisch recht

W.Bruil

In een artikel getiteld ‘Kroniek Agrarisch recht. Mest, pluimvee, megastallen en nertsen’, stipt D.W. Bruil in het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid (O&A 2009, 55, p. 119-124) vier onderwerpen aan die het nodige stof hebben doen opwaaien: (a) de door de Hoge Raad gewezen arresten inzake de bemonstering van dierlijke mest (o.a. HR 3 april 2009, LJN BC2820, Agr.r. 2009, 5572); (b) het door de Hoge Raad gewezen arrest inzake pluimveerechten (HR 20 maart 2009, NJ 2009, 233); (c) de megastallen; en (d) het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel inhoudende een verbod op de pelsdierh... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Jurisprudentiewijzer Grondzaken, Pacht en Landelijk gebied 2010

W.Bruil

De nieuwe uitgave Jurisprudentiewijzer Grondzaken, Pacht en Landelijk gebied 2010 is verschenen (Alphen aan den Rijn: Kluwer 2009, ISBN 9789013069396, 321 blz.). De uitgave bevat samenvattingen van ruim 1000 uitspraken. Het is uitgegeven voor advocaten, juridisch adviseurs, beleidsmedewerkers en gemeenteambtenaren. Ten opzichte van de vorige editie zijn ruim 150 uitspraken toegevoegd, die zijn gedaan vanaf september 2008. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Activiteitenbesluit

W.Bruil

In een artikel getiteld: ‘Algemene regels en het begrip inrichting’ bespreekt C.R. van den Berg in het tijdschrift Milieu & Recht (M en R 2009/8, p. 497-500) de gevolgen van de inwerkingtreding van het Actualiteitenbesluit voor de gestelde eisen aan: (a) kleinschalige of hobbymatige activiteiten binnen inrichtingen (onder deze categorie vallen onder andere het houden van een klein aantal landbouwhuisdieren en de opslag van agrarische stoffen); (b) kortdurende of tijdelijke activiteiten; (c) activiteiten binnen en buiten inrichtingen. Naast de extra kansen die de inv... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet

W.Bruil

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (nr. 31 930) is op 3 november 2009 door de Tweede Kamer aangenomen (Handelingen II 2009/10, 31 930, nr. 19, p. 1514-1517). Het wetsvoorstel bestaat uit zes hoofdonderwerpen: (a) de vereenvoudiging van de tariefstructuur en vrijstellingen; (b) de aanscherping van het regime voor ‘algemeen nut beogende instellingen’ (ANBIregime) en de introductie van de ‘sociaal belang behartigende instelling’ (SBBI); (c) de aanpassing van het partnerbegrip; (d) vereenvoudiging, uitbreiding en ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: leges omgevingsvergunning

W.Bruil

De Minister van VROM heeft de Tweede Kamer ingelicht over de gemaakte afspraken met de provincies en de gemeenten over de transparantie van berekening van leges voor de omgevingsvergunning (Kamerstukken II 2009/10, 31 953, nr. 27, brief 20 november 2009). Er komt een leidraad voor het bevoegd gezag waarin een vaste werkwijze wordt voorgeschreven ten aanzien van de berekening van leges. De leidraad zal vóór 1 april 2010 gereed zijn, zodat deze kan worden verwerkt in de legesverordeningen die van kracht worden in het eerstvolgende jaar na inwerkingtreding van de Wabo. De minister geeft aan da... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

De overheid wil door het vrijwillig verwerven van grond agrarische gebieden omvormen tot natuurterreinen. Het realiseren van de EHS is een voorbeeld van zo´n functiewijziging. Maar van ‘vrijwillige’ medewerking van de grondeigenaren is bij de realisering van de EHS volgens A.A.G.C. Huysmans en P.S.A. Overwater geen sprake. Zo is te lezen in hun bijdrage in het Land- en Tuinbouwbulletin getiteld: ‘Functiewijziging: vrijwilligheid bestaat niet’ (LTB 2009/11-12, p. 1-4). Volgens de auteurs moeten belangenbehartigers en adviseurs daarom pleiten voor een verkoop op basis van de beginselen van de... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling Inrichting landelijk gebied

W.Bruil

De Regeling Inrichting landelijk gebied is met ingang van 28 november 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 18039. Door het Rijk wordt nu ook een visitatie uitgevoerd ten behoeve van de ‘mid term review’ (het vierde investeringstijdvak waarop de bestuursovereenkomst betrekking heeft). In de oude regeling werd alleen aan het einde van het investeringstijdvak (het zevende jaar) een visitatie van het Rijk voorgeschreven (art. 12 lid 3 Wet inrichting landelijk gebied). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit herverkaveling

W.Bruil

In het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN 2009, nr. 66)staat B.F. Preller kort stil bij het Besluit herverkaveling zoals dat met ingang van 1 januari 2010 zal worden aangevuld met een regeling voor kavelruil bij overeenkomst (Stb 2009, 397). Ook plaatst de auteur hierbij enkele kanttekeningen. Overigens wordt de naam van het 'Besluit herverkaveling' met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in 'Besluit inrichting landelijk gebied'. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten

W.Bruil

In een bijdrage getiteld: ‘Een kennelijke fout wordt vergeven’ geeft L.P.J. Mertens in het Land- en Tuinbouwbulletin (LTB 2009/11-12, p. 4-6) een samenvatting van recente rechtspraak over de zogenoemde ‘kruisjesproblematiek’ bij de aanvraag door landbouwers van toeslagrechten. Aan bod komen onder andere: CBb 22 april 2009, LJN BI4347 en BI 4348 en CBb 2 oktober 2009, LJN BJ944. De laatstgenoemde uitspraak is één van de vier uitspraken waarin het CBb op gelijke gronden oordeelde dat sprake is van een door de landbouwer gemaakte kennelijke fout. De andere drie zijn te vinden op www. rechtspra... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij

W.Bruil

Het kabinet is bereid om op Europees niveau te onderzoeken of er draagvlak bestaat voor een etiketteringplicht voor bont. Dat schrijft de minister in een brief van 25 november 2009 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2009/10, 30 826, nr. 27). In het treffen van maatregelen op nationaal niveau ziet de minister geen oplossing. Aanleiding is de motie Gerkens (Kamerstukken II 2008/09, 30 826, nr. 19) waarin de regering wordt verzocht een etiketteringplicht voor bont in te voeren. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Legkippenbesluit: verrijkte kooi

W.Bruil

In het kader van de nahangprocedure van het Besluit van 30 maart 2009 houdende een verbod tot het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling van nieuwe minimumnormen voor het houden van legkippen (Stb. 2009, 161) is de motie-Atsma ingediend met het verzoek om een onderzoek naar de omvang van de schade voor ondernemers als gevolg van dit verbod. Dat onderzoek is inmiddels in opdracht van de minister uitgevoerd door het LEI van de Universiteit Wageningen. Op 23 november 2009 heeft de minister het onderzoeksrapport vergezeld van een brief met toelichting aan de Tweede Kamer gestu... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Initiatiefnota ‘Beter wonen op het platteland’

W.Bruil

In een brief van 18 november 2009 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2009/10, 32 030, nr. 4) geeft de Minister van VROM een korte reactie op de Initiatiefnota ‘Beter wonen op het platteland’ (Kamerstukken II 2009/10, 32 030, nr. 2). De minister onderkent de wenselijkheid van een structurele oplossing voor voormalige agrarische bedrijfswoningen, maar geeft ook enkele aandachtspunten mee voor de nadere uitwerking van het wetsvoorstel. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Successierechten

W.Bruil

In het Land- en Tuinbouwbulletin is gepubliceerd een artikel van A.J.F. Sinac getiteld ‘Waardering voor het successierecht van agrarisch ondernemingsvermogen in een nalatenschap’ (LTB 2009/11-12, p. 10-14). Aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 22 september 2009 (LJN BJ8177) laat de auteur zien dat de problemen rondom de bedrijfsopvolgingsfaciliteit met betrekking tot niet-voortzetters nog steeds actueel zijn en dat het feit dat de agrarische ondernemer in gemeenschap van goederen is gehuwd tot een verrassende uitkomst kan leiden. De casus illustreert volgens de auteur... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Fiscale gevolgen aanleg boerenwandelpaden

W.Bruil

In een artikel getiteld ‘De Wandelclub. Wandelpaden op boerenland en de fiscus’ schrijft S.F.J.J. Schenk in het Land- en Tuinbouwbulletin over de fiscale gevolgen voor landbouwers van het verkrijgen van een vergoeding voor deelname aan de aanleg van boerenwandelpaden (LTB 2009/10-11, p. 14-17). In de inkomsten- en vennootschapsbelasting speelt de vraag of een vergoeding tot de winst gerekend moet worden of dat een beroep kan worden gedaan op een vrijstelling. Maar ook omzet- en overdrachtsbelasting kunnen volgens de auteur een rol spelen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Samenvatting pachtrechtspraak

W.Bruil

L.P.J. Mertens belicht in de februari-uitgave van het Land –en tuinbouwbulletin enkele pachtuitspraken die in de tweede helft van 2009 zijn gewezen (LTB 2010/2, p. 13-15). Het arrest Den Hamer/DeCloedt van het Pachthof Arnhem van 18 augustus 2009 (Agr.r. 2009/5547) bespreekt de auteur in dezelfde uitgave in een separaat artikel (p. 5-6). Kort gezegd oordeelde het pachthof in dat arrest dat weliswaar naar algemene opvatting is aanvaard dat agrarisch natuurbeheer een vorm van bodemcultuur is, maar dat de pachter niettemin toestemming nodig heeft van de verpachter (dan wel een plaatsvervangend... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten

W.Bruil

In een artikel in het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN 2010, nr. 10, p. 12-15) getiteld ‘De vergaande werking van artikel 26 Wvg; drie beschikkingen van de Hoge Raad’, laat G.J.C. Lekkerkerker zien dat pogingen van grondeigenaren en projectontwikkelaars om onder de werking van artikel 26 lid 1 Wvg uit te komen, steeds opnieuw stranden. De auteur illustreert dat aan de hand van de beschikking van de Hoge Raad van 27 juni 2008, NJ 2009, 79 en twee (van de dertien) op 13 november 2009 door de Hoge Raad gewezen beschikkingen, RvdW 2009, 1328 en 1330. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurschoonwet 1928: fiscale faciliteiten

W.Bruil

In een arrest van 27 november 2009 (LJN BI1183) oordeelde de Hoge Raad dat de vrijstelling van erfbelasting niet van toepassing is op de onderbedelingsvorderingen, die ontstaan zijn als gevolg van de verdeling van de nalatenschap waarvan een opengesteld landgoed deel uitmaakt. De inhoud van dit arrest en de gevolgen hiervan voor de praktijk worden beschreven door E.F. Berkhemer in de februari-uitgave van het Land- en Tuinbouwbulletin (LTB 2010/2, p. 7-9). De titel luidt: ‘NSW-faciliteiten en onderbedelingsvorderingen’. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Crisis- en herstelwet

W.Bruil

Over de Crisis- en herstelwet gaat een bijdrage van M.J.C. Visser en C. Pasteuning in het tijdschrift Milieu & Recht, getiteld: ‘Crisis- en herstelwet: duurzame versnelling?’ (M&R 2010, nr. 2, p. 85-86). Het betreft een korte impressie van een op 4 december 2009 gehouden studiebijeenkomst van de Vereniging voor Milieurecht over dit wetsvoorstel. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Aankondiging Instituut voor Agrarisch Recht: studiemiddag Burenrecht

W.Bruil

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert volgende week dinsdag 16 maart 2010 in Wageningen een studiemiddag Burenrecht. Hoewel zich reeds 55 deelnemers hebben aangemeld, zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. - Inhoud studiemiddag: tijdens deze studiemiddag worden de rechtsregels behandeld die onder de vlag ‘burenrecht’ de conflicten tussen buren beheersen. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van onderwerpen komen aan de orde, waaronder: grensgeschillen, verjar... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Verbrede landbouw en pacht

W.Bruil

Over verbrede landbouw en pacht gaat een artikel van D.W. Bruil in: de landeigenaar, nummer 2- april 2010, p. 6-7. Centraal staat de (beantwoording van de) vraag of de pachtregeling een belemmering is voor de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw. Deze vraag dient zich aan bij bestaande en nieuwe pachtovereenkomsten. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pacht en melkquotum

W.Bruil

In de apriluitgave van de landeigenaar (nummer 2, p. 28) bespreekt H.A. van Basten het arrest van 9 februari 2010 van het Pachthof Arnhem inzake Beelaerts van Blokland/Dimmendaal (Agr.r. 2010/5565, met noot D.W. Bruil). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo)

W.Bruil

Over de Wabo gaat: H.D. Tolsma, ‘De toekomst van de Wabo: een omgevingsvergunning met integrale belangenafweging’, M&R 2010/3, p. 146-150. Het artikel geeft een eerste verkenning van de juridische belemmeringen die verwacht worden bij de invoering van de Wabo. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Flora en faunawet

W.Bruil

Over het nieuwe beoordelingskader van het Ministerie van LNV voor het ontheffingensysteem van de Flora- en faunawet gaat: R.M. Fieten en A. Drahmann, ‘Nieuw beoordelingskader voor Ffw-ontheffingen: probleem opgelost?’, BR 2010, p. 181-186. Aanleiding voor het nieuwe beoordelingskader is een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS 21 januari 2009, nr. 200802863/1, LJN BH0446 en ABRS 13 mei 2009, nr. 200802624/1, LJN BI3701), waarin de Afdeling oordeelde dat het bestaande ontheffingensysteem in de Flora- en faunawet in strijd is met de Vogel- en Habi... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet geurhinder en veehouderij, Wet ammoniak veehouderij

W.Bruil

In de maartuitgave van het tijdschrift Regelingen Omgevingsrecht zijn over de Wet geurhinder veehouderij (Wgv) en de Wet ammoniak veehouderij (Wav) de volgende - voor de agrarische rechtspraktijk relevante - uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) verkort weergegeven: - ABRS 30 december 2009, nr. 200903452/1/M2, LJN BK7968. Daarin oordeelt de Afdeling dat bedrijfsgebouwen ook kunnen worden aangemerkt als geurgevoelige objecten in de zin van de Wgv (TO 2010/151). - ABRS 20 januari 2010, nr. 200902613/1/M2, LJN BK9888. Een tijdelijk leegstaa... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet Milieubeheer: beste beschikbare technieken

W.Bruil

Over de beste beschikbare technieken (BBT) als uitgangspunt voor vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer gaat: C.L. Knijff, Beste beschikbare technieken. Jurisprudentie: toetsingskader, termijnen, beste en ‘light’ technieken’, M&R 2010/3, p. 151-158. De titel dekt de lading. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet milieubeheer: dieren geen geluidsgevoelige objecten

W.Bruil

In ABRS 27 januari 2010, nr. 200904387/1/M1, LJN BL0731oordeelt de Afdeling in het kader van een milieuvergunningverlening voor het oprichten van een aardgascompressorstation op een gezoneerd industrieterrein dat G.S. in redelijkheid hebben kunnen oordelen dat aan de vergunning geen grenswaarden voor piekgeluiden ten aanzien van weidegronden binnen de zone verbonden dienen te worden. Dieren, in het onderhavige geval vee, zijn geen geluidsgevoelige objecten in de zin van de Wet geluidhinder, aldus de Afdeling. Artikel 13.1 lid 2 Wet milieubeheer en het daarin genoemde hoofdstuk VIIa van de ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pachtrechtspraak

W.Bruil

In LTB 2010/4, p. 18-20`, geeft L.P.J. Mertens een samenvatting van het op 21 januari 2010 gewezen arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ) inzake van Dijk/Gemeente Kampen, Agr. r. 2010/5558. Het HvJ oordeelde dat de pachter op grond van het gemeenschapsrecht niet verplicht is om bij het einde van de pacht de op de pachtgrond opgebouwde dan wel daarmee samenhangende toeslagrechten aan de verpachter te betalen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Erfpacht

W.Bruil

In JBN 2010, nr. 21, p. 7-9 gaat A.J.H. Pleysier in op het arrest van de Hoge Raad van 5 februari 2010, Agr.r. 2010/5567 (LJN BK0870). Daarin laat de Hoge Raad zich uit over de reikwijdte van de onderzoeksplicht van de rechter die moet beslissen op een verzoek tot vervangende rechterlijke machtiging tot overdracht van een erfpachtrecht, als bedoeld in art. 5:91 lid 4 BW. Daarnaast overweegt de Hoge Raad dat de rechter aan zijn vervangende machtiging voorwaarden kan verbinden, ook al verzoekt de erfpachter om machtiging tot overdracht van een ongewijzigd erfpachtrecht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten: wetsvoorstel 31 285

W.Bruil

Was het wetsvoorstel nr. 31 285 tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging, bekendmaking en aanbiedingsprocedure) op 16 maart 2010 al door de Eerste Kamer aangenomen, inmiddels is de gewijzigde wet gepubliceerd in het Staatsblad: Stb. 2010, 155. Inwerkingtreding: op een bij een koninklijk besluit te bepalen tijdstip (met uitzondering van het gewijzigde artikel 9 lid 3 Wvg dat in werking is getreden op 23 april 2010 en terugwerkt tot en met 1 juli 2008). Voor een korte weergave van de inhoud van het wetsvoorstel wordt verwezen naar Agr.r. 2010, p. 157 (Wetgeving en ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Grondexploitatie

W.Bruil

Over het exploitatieplan, de eerste jurisprudentie en de ontwikkelingen in het wetgevingsproces gaat: J.W. Santing, ‘Afdeling Grondexploitatie’, LTB 2010/4, p. 1-5. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Actualiteiten landinrichting

W.Bruil

De ontwikkeling in de rechtspraak met betrekking tot landinrichting vanaf de periode 2009 is te lezen in: C.F. van Helvoirt, ‘Actualiteiten landinrichting’, LTB 2010/4, p. 9-13. De auteur gaat in het bijzonder in op gewezen rechtspraak over: maatstaven kavelruil bij overeenkomst, niet-agrarische meerwaarde, de lijst der geldelijke regelingen, en het begrenzingenplan. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inkomstenbelasting: terbeschikkingstellingsregeling

W.Bruil

Per 1 januari 2001 is de ‘terbeschikkingstellingsregeling’ (TBS-regeling) in de inkomstenbelasting in werking getreden. Deze regeling houdt in dat bepaalde zaken die aan derden in gebruik worden gegeven, belast worden in box I en niet in box III. Dat geldt ook voor landbouwgrond die aan derden in gebruik wordt gegeven. Over de (fiscale) gevolgen van deze regeling voor aan derde in gebruik gegeven landbouwgrond gaat: P.J.J.M. Denissen en P.L.M. Seegers, ‘TBS en landbouwgrond’, LTB 2010/4, p. 5-13. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan ter zake gewezen rechtspraak. abonneren of dit artikel kopen.

NB: VAMIL-regeling

W.Bruil

Over het begrip gebouw in de zin van art. 3.30a Wet IB 2001 en de VAMIL-regeling (Vervroegde Afschrijving Milieu Investeringen) gaat: H.J. van den Kerkhof, ‘Het begrip gebouw en de VAMIL-regeling’, LTB 2010/4, p. 13-18). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Successiewet 1956: bedrijfsopvolgingsregeling

W.Bruil

S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst beschrijft de bedrijfsopvolgingsregeling zoals neergelegd in de per 1 januari 2010 gewijzigde Successiewet 1956 in: ‘De nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling: Vragen, antwoorden en nieuwe vragen….’, WPNR (2010), 6841, p. 333-342. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Onteigening

W.Bruil

Over de wijzigingen die de Onteigeningswet heeft ondergaan als gevolg van de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet gaat: B.S. ten Kate, ‘Onteigenen in crisistijd’, TBR 2010/82, p. 428-429. De auteur gaat onder andere in op de centralisatie (onteigening gaat voortaan op basis van KB), de ontkoppeling van het verband tussen de onteigeningsprocedure en planologie en de gerechtelijke fase. De auteur plaatst ook enkele kanttekeningen bij de wijzigingen, onder andere ten aanzien van de gerechtelijke fase. Meer in het algemeen constateert de auteur dat deze wetswijziging de belangrijkste o... abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

De Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010 zijn met ingang van 8 mei 2010 gewijzigd: Stcrt. 2010, 6904. Aan de Regeling LNV-subsidies is een nieuwe subsidiemodule toegevoegd: ‘Draagvlak duurzaam voedsel’. Op grond van deze module kan de minister maximaal € 75.000, - subsidie verstrekken voor projecten die gericht zijn op het vergroten van aandacht en draagvlak voor duurzaam voedsel in de Nederlandse samenleving. Subsidies worden alleen verstrekt aan stichtingen en verenigingen (of samenwerkingsverbanden daarvan) zonder winstoogmerk. De subsidiemodule wordt open... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet Verbod pelsdierhouderij

W.Bruil

Op 20 april 2010 hebben Kamerleden Van Velzen en Waalkens een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van het initiatiefwetsvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij (wetsvoorstel 30 826): Kamerstukken II 2009/10, 32 369, nrs. 1, 2 en 3. Het gaat om aanpassing van de overgangstermijn. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel loopt deze overgangstermijn af op 17 januari 2010. In het nieuwe wetsvoorstel wordt deze verlengd tot 1 januari 2024. Uitzonderingen op het verbod om nertsen te houden zijn volgens het nieuwe wetsvoorstel derhalve nog mogelijk tot 1 januari 2024. (Na die datum geldt e... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Normen leefoppervlakte varkens

W.Bruil

De normen voor leefoppervlakte van gespeende varkens, gebruiksvarkens en niet in een groep gehouden gelten of zeugen zijn aangepast. Het gaat om een verruiming van de tijdelijke vrijstelling van de normen uit het Varkensbesluit. Hiertoe zijn de Vrijstellingsregeling dierenwelzijn en de Beleidsregels dierenwelzijn aangepast: Regeling van de Minister van LNV van 4 mei 2010, nr. 130558, Stcrt. 2010, 7162. De reden hiervoor is dat de Nederlandse varkenshouders op het punt van dierenwelzijn in Europees verband voorop lopen en uit onderzoek van het LEI is gebleken dat nog verder voorop lopen aanz... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Grasland

W.Bruil

Het verzoek van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) om melkveehouders een ruimere mogelijkheid te bieden om grasland te vernieuwen, is door de minister afgewezen (brief van de minister aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 25 maart 2010, bijlage bij niet-dossierstuk 2010D15173, Tweede Kamer). De NMV deed dit verzoek omdat de NMV grote schade verwacht aan grasland door emelten en engerlingen, terwijl er op korte termijn geen chemisch bestrijdingsmiddel voorhanden is. De vernieuwing van grasland zou dan als alternatieve bestrijdingsmethode dienst kunnen doen. Volgens de minist... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: uitstel inwerkingtreding

W.Bruil

De beoogde invoering van de Wabo blijkt ook per 1 juli 2010 niet haalbaar. De kwaliteit van de ICT tool is onvoldoende om de Wabo op die datum in werking te laten treden. In overleg met IPO, VNG en UvW heeft de Minister van VROM daarom besloten de definitieve invoeringsdatum van de Wabo te bepalen op 1 oktober 2010. Zo is te lezen in een nieuwsbericht d.d. 1 juni 2010 van het Ministerie van VROM dat op de website van het ministerie is gepubliceerd (www.VROM.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Archief). Voor daadwerkelijke inwerkingtreding per 1 oktober 2010 is alleen nog een inwerkingtredings-KB nod... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Invoeringsregeling Wabo

W.Bruil

In Stcrt. 2010, 7184 is gepubliceerd de Invoeringsregeling Wabo. Deze regeling voorziet in de aanpassing van een groot aantal wijzigingen dat verband houdt met de invoering van de Wabo en het daarop gebaseerde Besluit omgevingsrecht (Bor), de Invoeringswet Wabo en het Invoeringsbesluit Wabo. De aanpassingen zijn vooral van technische aard. Het gaat onder andere om het vervangen van verwijzingen naar AMvB´s die inmiddels zijn vervallen en het vervangen van verwijzingen naar vergunningen (bijvoorbeeld bouwvergunningen, aanlegvergunningen,etc.) door verwijzingen naar daarmee overeenkomende omg... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met Q-koorts is gewijzigd: Stcrt. 2010, 8060 (28 mei 2010). Het gaat ondermeer om: - uitbreiding van de vaccinatieplicht tot schapen en geiten die worden gehouden met het oogmerk deze te dekken of te laten dekken op een bedrijf waar meer dan 50 schapen en –geiten met dat oogmerk worden gehouden; - uitbreiding van de vaccinatieplicht tot alle schapen en geiten die worden gehouden op locaties met een publieksfunctie (voor zorgboerderijen, kinderboerderijen, dierentuinen en locaties waar lammetjesaaidagen worden gehouden,... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Megastallen

W.Bruil

Over de besluitvorming van GS met betrekking tot megastallen in Noord-Brabant gaat: L.P.J. Mertens, ‘Geen megastallen in Noord-Brabant’, LTB 2010/5, p. 12-15. abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

De Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010 zijn gewijzigd: Stcrt. 2010, 7577. De belangrijkste wijziging in de Regeling LNV-subsidies is de toevoeging in Hoofdstuk 2 (Concurrerende landbouw) en in titel 11 (Risico- en crisisbeheer) van een nieuwe subsidiemodule. Volgens deze nieuwe subsidiemodule kan de Minister van LNV een tegemoetkoming verstrekken aan ondernemers die in continuïteitsproblemen zijn geraakt door maatregelen ter bestrijding van schadelijke organismen bij planten en van dierziekten. Het gaat om een eenmalige verstrekking van minimaal € 5.000, -... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

De mei-uitgave van het tijdschrift Regelingen Omgevingsrecht bevat een verkorte weergave van de volgende milieurechtelijke uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), die relevant zijn voor de agrarische rechtspraktijk (TRO 2010/335-339): - ABRS 3 maart 2010, nr. 200902736/1/M2, LJN BL6195: Geurbelasting nertsenhouderij (Wet milieubeheer, art. 8.4; Wet geurhinder en veehouderij, art. 4 lid 1; Bijlage 2 van de Regeling geurhinder en veehouderij). Aan te houden afstand tussen een geurgevoelig object en nertsenhouderij op grond van art. 4 lid 1 Wet geurh... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inkomstenbelasting: landbouwvrijstelling

W.Bruil

De belastingdienst heeft een uitwerking gegeven van een aantal casusposities op het gebied van firmaproblematiek en landbouwvrijstelling. Over deze uitwerking gaat: A.W. de Beer, ‘Grondige herwaardering’, LTB 2010/5, p. 5-12. Daarbij komt ook de firmaproblematiek aan bod zoals die in de rechtspraak in de jaren vijftig en zestig is uitgekristalliseerd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inkomstenbelasting: verplaatsen of staken van de onderneming

W.Bruil

Op 19 maart 2010 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen met betrekking tot de vraag of sprake is van een staking dan wel van een verplaatsing van een onderneming in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 (HR 19 maart 2010, LJN BK4523 en BK4551). De beantwoording van die vraag is fiscaal relevant en speelt bij verschillende heffingen een rol, ondermeer in het kader van de Wet inkomstenbelasting 2001. Over deze arresten gaat: A. Schouten, ‘Arresten Hoge Raad van 19 maart 2010; staken of verplaatsen?’, LTB 2010/5, p. 15-18. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Buitenlands personeel in de tuinbouw

W.Bruil

Over de risico´s en aandachtspunten bij het (al dan niet via een uitzendbureau) tewerkstellen van buitenlands personeel gaat: P.P. van Rijn, ‘Buitenlanders werkzaam in de tuinbouw’, LTB 2010/5, p. 1-4. Daarin worden ook kort de risico´s aangestipt die in alle gevallen inherent zijn aan het inlenen van personeel via een uitzendbureau (dus ook indien het gaat om inlenen van niet uit het buitenland afkomstig personeel). De auteur noemt in dat kader onder andere de hoofdelijke aansprakelijkheid van de inlener voor correcte betaling door het uitzendbureau van (a) het minimumloon en de vakantiebi... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Verordening Productschap Tuinbouw onverbindend

W.Bruil

Een voorbeeld van een zaak waarin kwekers/handelaren van bloembollen met succes ageren tegen een aan hen door een publiekrechtelijk bedrijfslichaam opgelegde heffing wegens onverbindendheid van de daaraan ten grondslag liggende verordening is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 mei 2010, nr. AWB 06/827, 07/251 en 07/252, LJN BM5026. In dit geval ging het om een door het Productschap Tuinbouw aan kwekers/handelaren van bloembollen opgelegde vakheffing bloembollen op grond van de Verordening Productschap Tuinbouw vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004/2005. Het CBb oordeelt... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

H. van Basten bespreekt in de juni-uitgave van het tijdschrift de landeigenaar (nummer 3, p. 24) het arrest van het Pachthof Arnhem d.d. 18 augustus 2009 inzake Den Hamer/DeCloedt (Agr.r. 2009/5547). Het arrest HvJEG 21 januari 2010, nr. C-470/08 (Van Dijk/Gemeente Kampen, Agr.r. 2010/5558) is in het Belgische Tijdschrift voor Agrarisch Recht/Revue Droit Rural voorzien van een annotatie door Rudy Gotzen: Tijdschrift voor Agrarisch Recht/Revue Droit Rural, nr. 1- eerste kwartaal 2010, p. 21-31. De annotatie is vooral beschrijvend van aard. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

Op het gebied van ruimtelijke ordening is in de mei-uitgave van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht de volgende - voor de agrarische rechtspraktijk relevante – uitspraak gepubliceerd en geannoteerd: Vz. ABRS 18 februari 2010, nr. 200907470/2/R3, LJN BL5334, (JM 2010/59, m. nt. Bokelaar). het betreft een geslaagd beroep door een melkgeitenhouderij/akkerbouwbedrijf tegen de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van 500 woningen binnen 500 meter van het bedrijf. De voorzitter schorst het bestemmingsplan met het oog op het risico van verspreiding van Q-koorts. (Zie... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 31 maart 2010, nr. 200903784/1/R2, Agr.r. 2010/5572 inzake vergunningverlening aan een vleesvarkenshouderij ex. art. 19d Natuurbeschermingswet 1998, is geannoteerd door Zijlmans in: JM 2010/63. Zie hierna onder ‘Milieurecht’. abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-subsidies / Q-koorts

W.Bruil

Het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010 is per 1 juni 2010 gewijzigd: Stcrt. 2010, 8079. Voor bedrijven die in continuïteitsproblemen zijn gekomen als gevolg van bestrijdingsmaatregelen tegen Q-koorts, wordt de module over herstructureringssteun opengesteld (paragraaf 3 van titel 11 van de Regeling LNV-subsidies). Herstructureringssteun is een subsidie die eenmalig wordt verstrekt in de vorm van een gekapitaliseerde rentesubsidie voor een lening bij de bank. De aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni tot en met 30 november 2010. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Diervoeders

W.Bruil

De op de Kaderwet diervoeders gebaseerde Regeling diervoeders is met ingang van 11 juni 2010 gewijzigd: Stcrt. 2010, 8768. Het gaat om de aanwijzing van analysemethoden voor monsters van diervoeders en diervoedergrondstoffen zoals bedoeld in art. 24 Kaderwet diervoeders. De analysemethoden zijn vastgelegd in twee bijlagen. Deze vervangen de oude bijlage bij art. 99a van de Regeling diervoeders. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak:Wet Milieubeheer/Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

In de mei-uitgave van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht (JM) zijn de volgende uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geannoteerd, die betrekking hebben op vergunningverlening aan agrarische ondernemingen op grond van art. 8.1 en 8.4 Wet milieubeheer respectievelijk art. 19d Natuurbeschermingswet 1998: - ABRS 31 maart 2010, nr. 200906025/1/M2, LJN BL9611, m. nt. Bokelaar (JM 2010/60). Falend beroep tegen ex. art. 8.1 Wet milieubeheer verleende vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een melkgeitenhouderij. Het college van B&W heef... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

Het Belgische Tijdschrift voor Agrarisch Recht/Revue de Droit Rural heeft verslag uitgebracht van het door de Europese Vereniging voor Agrarisch Recht (Comité Européen de Droit Rural-CEDR) georganiseerde CEDR-congres d.d. 23-26 september 2009 te Cambridge: Rudy Gotzen en Roland Norer, ‘XXV European Congress and Colloquium of Agricultural Law Cambridge-23 to 26 September 2009. General Report Commission III’, Tijdschrift voor Agrarisch Recht/Revue de Droit Rural, nr. 1- eerste kwartaal 2010. (Zie ook: D.W. Bruil,'Het CEDR-congres te Cambridge', Agr.r. 2010, p. 16-18). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Landbouwraad d.d. 17 mei 2010: Kamerstukken II 2009/10, 21501-32, nr. 400. Gesproken is over: internationale concurrentiekracht van het Europees agri-food model, gender-gelijkheid in plattelandsgebieden, bosbescherming en klimaatverandering, de conferentie van directeuren van EU-betaalorganen d.d. 28-30 april 2010 en de EU-handelsonderhandelingen met de landen van de Mercosur. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toeslagrechten

W.Bruil

Het Pachthof Arnhem heeft vandaag arrest gewezen in de zaak Van Dijk/Gemeente Kampen. Anders dan de rechtbank in eerste instantie (Rechtbank Zwolle-Lelystad 25 september 2007, Agr.r. 2007/5408, m. nt. D.W. Bruil) oordeelt het Pachthof Arnhem dat de pachter volgens het nationale recht niet verplicht is om bij het einde van de pacht de gepachte gronden met inbegrip van de daarop opgebouwde dan wel daarmee samenhangende toeslagrechten aan de verpachter op te leveren of om de verpachter ter zake van deze toeslagrechten een vergoeding te betalen. Klik [A104004545.pdf]hier om het arrest ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pachtprijzen

W.Bruil

Op 16 juni 2010 heeft de Minister van LNV de Tweede Kamer het rapport ‘De prijs van pacht; nadere bezinning op Evenwicht in pachtnormen’ van de Commissie pachtnormen II toegezonden (Kamerstukken II 2009/10, 27 924, nr. 45). Het is een lijvig rapport geworden (65 pagina´s). De Commissie doet een aantal aanbevelingen voor vereenvoudiging van de pachtprijzensystematiek en stelt daarnaast voor om een nadere studie te laten uitvoeren naar (a) de mogelijkheden van invoering van toeslagen en aftrekposten in relatie tot de productieomstandigheden en (b) het functioneren van de pachtnormen voor agra... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Plantenveredeling: kwekers- en octrooirecht

W.Bruil

De Ministers van LNV en EZ hebben op 19 april 2010 aan de Tweede Kamer het rapport ‘Veredelde zaken’ toegezonden, vergezeld van een brief met toelichting (Kamerstukken II 2009/10, 27 428, nr. 162). Het rapport gaat over de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht. Zij concluderen onder andere dat de wijze waarop octrooirechten nu worden verleend en uitgeoefend, leidt tot verdere afscherming van genetisch materiaal, verdere vermindering in diversiteit aan veredelingsbedrijven en blokkering van innovatie in de plantenveredeling. Hierdoor lij... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

Het kabinet heeft besloten de in 2008 afgeschafte compartimentering van dierrechten (art. 26 Meststoffenwet) opnieuw in te voeren. Reden: de afschaffing heeft geleid tot een netto toename van met name varkens in de concentratiegebieden, waardoor de milieuproblematiek in deze gebieden is vergroot. Op korte termijn wordt een voorstel van wet aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer, overeenkomstig de regeling van compartimentering zoals die ingevolge artikel 26 Meststoffenwet gold. Zo is te lezen in een brief van de Minister van LNV aan de Tweede Kamer van 22 april 2010 (Kamerstukken II 2009/10,... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nieuwvestiging

W.Bruil

Een verzoek aanpassing van het bestemmingsplan voor de oprichting van een nieuw intensief veehouderijbedrijf in Sevenum is volgens de Raad van State, na een toetsing aan het reconstructieplan, terecht afgewezen door de gemeente (ABRS 30 juni 2010, LJN: BM9634). In dit geval zou ook een mestvergistingsinstallatie worden gebouwd. Dat zo’n installatie niet zomaar past binnen de bestemmingsomschrijving voor landbouw (die in de meeste bestemmingsplannen is opgenomen) en dat daarvoor een vrijstelling nodig is, blijkt uit ABRS 30 juni 2010, LJN: BM9637. In dit geval kon de zaak overigens wel doorg... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toekomst veehouderij

W.Bruil

Er is een voortgangsrapportage over de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Er worden flinke stappen gemaakt, maar er liggen ook nog grote opgaven (Kamerstukken II, 2009-2010, nr. 41, 29 juni 2010). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Antibiotica

W.Bruil

De minister van LNV is bezig met het probleem van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Er is overleg geweest met de KNMvD en er is ook een brief gestuurd naar de Europese Commissie, aangezien de problematiek ook buiten Nederland speelt. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de minister streeft naar een reductie van 20% in 2011 en 50% in 2013 (Kamerstukken II, 2009-2010, 29683 nr.57, 24 juni 2010). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vleeskuikens

W.Bruil

In Stb. 2010, 240 (1 juni 2010) is opgenomen het Vleeskuikenbesluit 2010. In dit besluit – implementatie van EU Richtlijn 2007/43 - worden eisen gesteld aan de bezettingsdichtheid van vleeskuikens. Hoofdregel is een maximum van 33 kg/m2. Dan gelden enkele registratie- en zorgplichten. Meer mag ook, maar dan onder extra voorwaarden. Voordat een koppel wordt geplaatst met een bezettingsgraad van meer dan 33 kg/m2, dan moet dat gemeld worden bij de minister, eventueel met een gedetailleerde beschrijving van het huisvestingssysteem, bijvoorbeeld op het punt van ventilatie. Wil de pluimveehouder... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pelsdieren

W.Bruil

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij is naar de Eerste Kamer gestuurd (Kamerstukken I, 32369 A, 16 juni 2010). Een van de initiatiefnemers van deze wet, Waalkens, zal zich hebben verheugd dat een andere, van hem afkomstige wet (verbod seks met dieren) al enkele dagen na de inwerkingtreding (1 juli 2010) kan worden toegepast op een man en een paard (Telegraaf 6 juli 2010). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wabo

W.Bruil

In De Gemeentestem 2010, 7337, blz. 265 e.v. verzorgen R.J.J. Aerts en D.S.P. Fransen een artikel over de inwerkingtreding van de Wabo onder het motto “Eerste hulp bij overgangsrecht”. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierrechten

W.Bruil

Door Capgemini Consulting en Alterra is onderzoek gedaan naar de vraag of, en zo ja welke sturingsinstrumenten noodzakelijk zijn om te bereiken dat de veehouderij binnen de milieugebruiksruimte blijft als de dierrechten en het melkquotum in 2015 worden afgeschaft. Het rapportje concludeert allereerst dat sturing nodig blijft en presenteert enkele oplossingsrichtingen. Het rapport is aan de Kamer gestuurd, maar voor een beleidsreactie wordt naar het volgende kabinet verwezen. Ook wordt een maatschappelijke discussie in het vooruitzicht gesteld (Kamerstukken II, 2009-2010, nr. 184, 24 juni 20... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nieuwe techniek

W.Bruil

De Regeling ammoniak en veehouderij (bijlage) is aangepast. Er zijn nieuwe systemen met emissiefactoren. Ook de Regeling geurhinder is gewijzigd en er is ook een nieuw computerprogramma “V-Stacks vergunning 2010”. Welke wijzigingen daarin zijn aangebracht is niet bekend, slechts dat het om een “verbeterde versie” gaat (Stcrt. 29 juni 2010, nrs. 9996 en 9998). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Coöperatie

W.Bruil

Een coöperatie had in haar statuten een exoneratieclusule opgenomen. Het Hof Den Haag kreeg te oordelen over de vraag of een dergelijke regeling te vergelijken is met algemene voorwaarden, waardoor ook de aan die voorwaarden te stellen eisen moet worden voldaan (terhandstelling e.d.). Het Hof oordeelt dat statuten de dwingende inhoud van de betrekkingen tussen de vereniging - een democratisch ingerichte ledenorganisatie - en haar leden bepalen. De verhouding tussen de vereniging en haar leden wordt niet beheerst door hetgeen partijen overeenkomen, maar door dit objectieve verenigingsrecht. ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Heffingen

W.Bruil

De Regeling tarieven I&R op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen het licht gehouden van het Europese recht. Geen vuiltje aan de lucht (CBB 29 juni 2010, LJN: BM9587). Dat lag anders bij de heffingen voor aardappelen, opgelegd door het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel. Een exporteur voerde onder meer aan dat hem voor de export van consumptieaardappelen een zwaardere last wordt opgelegd dan aan de groothandelaar die aardappelen op de Nederlandse markt afzet. Deze beroepsgrond slaagde (CBB 29 juni 2010,... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pachtprijzen

W.Bruil

De aanbevelingen van de Commissie Van Hall inzake de pachtprijzen worden integraal overgenomen door de minister. Dat betekent dat • de rekenregels voor de grondbeloning op een aantal punten worden aangepast; • het veranderpercentage wordt berekend door de nieuwe regionorm te delen door de oude regionorm (en niet langer te baseren op de werkelijk betaalde pachtprijzen). Dat is eenvoudiger en transparanter. • Naast de al geldende bovengrens van 110% van de regionorm wordt een ondergrens van 90% ingevoerd, voor bestaande overeenkomsten. • Aanpassing van de pachtprijzen zal elk jaar plaat... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Erfpacht

W.Bruil

Het erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer is in de Tweede Kamer besproken. Het gaat dan vooral over de herziening van de canon. Enkele punten: er komt een overgangstermijn voor de verhoogde erfpachtcanon; voor evidente knelgevallen komt een oplossing; bij de berekening van de nieuwe canon op basis van de residuele grondwaarde blijven de investeringen van de erfpachter buiten beschouwing. (Kamerstukken II, 2009-2010, 29659, nr. 60). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

De minister heeft een Voorlopig Programma Stikstof aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2009-2010, nr. 83, 1 juli 2010). Eind 2010 moet er een echt PAS zijn. Het instrument PAS, via de Crisis- en herstelwet in de Natuurbeschermingswet opgenomen (art. 19kg e.v.), is vooral bedoeld om de stikstofbelasting van andere bedrijfstakken dan de veehouderij in beeld te brengen en – op basis van een inschatting van de stikstofreductie per 2030 – ruimte te bieden aan ontwikkelingen bij bedrijven. Het Voorlopige Programma (VPAS) leidt uitdrukkelijk niet tot een oplossing voor de verlening va... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Melk

W.Bruil

Op de Landbouwraad van juli wordt gesproken over de aanbevelingen van de High Level Group Zuivel, inzake de mogelijkheden tot stabilisatie van de zuivelmarkt voor de middellange en lange termijn. Voor eind 2010 moeten er wetsvoorstellen liggen. De aanbevelingen die nog iets voorstellen, kunnen de goedkeuring van Nederland niet wegdragen. (Kamerstukken II, 2009-2010, 21501-32, nr. 405, 2 juli 2010). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Konijnen

W.Bruil

Ook konijnen hebben behoefte aan welzijn. Op basis van de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) moeten in 2016 allerlei maatregelen zijn doorgevoerd. Vooruitlopend daarop heeft de sector nu een plan van aanpak voorgesteld. De minister is daar tevreden over. (Kamerstukken II, 2009-2010, 28286, nr. 422, 7 juni 2010). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geiten en schapen

W.Bruil

De bestrijding van de Q-koorts is succesvol: er komen weinig nieuwe meldingen. Dat betekent dat enkele maatregelen kunnen worden versoepeld, zodra melkgeiten en melkschapen op professionele bedrijven volledig gevaccineerd zijn. Het aanvoer- en fokverbod worden opgeheven. Het uitbreidings- en nieuwvestigingsverbod blijven voorlopig van kracht tot 1 juni 2011. Jaarlijkse vaccinatie blijft verplicht. Het fokverbod blijft van toepassing op de achtergebleven niet-drachtige dieren op de bedrijven die sinds december 2009 besmet zijn verklaard. Voor de waardevermindering tengevolge van dit levens... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toezicht diertransport en slachterijen

W.Bruil

Het toezicht door de VWA is de afgelopen jaren sterk verbeterd, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2009-2010, 26991, nr. 279, 30 juni 2010). Het is verantwoord om enkele versoepelingen in het planningskader door te voeren per 1 juli 2010. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

In Staatsblad 2010, nr. 264 is verschenen de aanpassing van de Meststoffenwet in verband met de hoogte van de bestuurlijke boetes. Deze aanpassing was noodzakelijk vanwege de inwerkingtreding van de Vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht inzake de bestuurlijke boetes. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Volwaardig

W.Bruil

In veel bestemmingsplannen is de agrarische bestemming gekoppeld aan het ‘volwaardig bedrijf’. Veelal gaat het dan om de vraag of een volwaardige arbeidskracht er duurzaam een inkomen mee kan verdienen. Bij een paardenbedrijf dienen alleen de activiteiten die als ‘agrarisch’ kunnen worden aangemerkt meegenomen te worden. Dus: het opfokken van veulens en de opfok van jonge paarden met de daaraan verbonden basistraining tot een leeftijd van twee a drie jaar. En niet: de verkoop van (doorgetrainde) sportpaarden. De bouwvergunning was terecht geweigerd, aldus ABRS 14 juli 2010, LJN BN1112). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeheerplan

W.Bruil

Een belanghebbende kan beroep instellen tegen een Natuurbeheerplan. Dat is een plan dat provincies opstellen op basis van de provinciale Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer. Het Natuurbeheerplan van Overijssel is door de rechter deels vernietigd, omdat de percelen van belanghebbenden daarin blanco waren ingetekend en dat in strijd met de rechtszekerheid was (Rechtbank Zwolle, 6 juli 2010, LJN BN0654). Ook tegen de voorloper van het natuurbeheerplan – het natuurgebiedsplan – stond beroep open; zie: ABRS 14 juli 2010, LJN BN1144. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Jachtakte

W.Bruil

Een aanvraag voor een jachtakte kan ingevolge art. 39, eerste lid, aanhef en onder j, Flora- en faunawet worden geweigerd indien de aanvrager in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag is veroordeeld voor een overtreding van deze wet. Voor de wetswijziging van 1 februari 2008 kon dat ook als de overtreder een transactie met het openbaar ministerie was overeengekomen. In ABRS 14 juli 2010, LJN BN1078 werd de afwijzing van de aanvraag door de korpschef, op grond van het overgangsrecht, terecht geacht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wateroverlast

W.Bruil

Een waterschap dat bij extreme, niet voorziene neerslag adequaat reageert met maatregelen, handelt niet onrechtmatig jegens een boer die schade ondervindt door wateroverlast. Het waterschap is niet verplicht vooruitlopend op weersverwachtingen maatregelen (voorbemalen) te nemen. Geen schadevergoeding. (Rechtbank Dordrecht 14 juli 2010, LJN BN1455). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bedrijfstoeslagen

W.Bruil

Er komen nog steeds uitspraken van het CBB over kennelijke fouten bij het invullen van de formulieren voor de aanvragen van bedrijfstoeslagen. Van een kennelijke fout is sprake als reeds bij summier onderzoek kan worden vastgesteld dat de aanvraag waarschijnlijk geen goede weergave is van hetgeen de aanvrager beoogde aan te vragen. Een kennelijke fout werd aangenomen in CBB 2 juli 2010, LJN BN0919 (slechts voor 73% van de subsidiabele hectaren toeslagen gevraagd), in CBB 2 juli 2010, LJN BN0915 (slechts voor 69% van de rechten aangevraagd) en in CBB 2 juli 2010, LJN BN0914 (slechts voor 50%... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dood paard

W.Bruil

Een paard overlijdt na een medische behandeling. Niet is aangetoond dat “de zorgvuldigheid die een redelijk bekwaam en redelijk handelend dierenarts in gelijke omstandigheden in acht behoort te nemen” in het gedrang is gekomen (Hof Den Haag, 6 juli 2010, LJN BM9366). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Legkippen

W.Bruil

Voor de zgn. verrijkte kooi is een ruimere overgangstermijn vastgesteld. In plaats van 1 januari 2017 moeten ze pas op 1 januari 2021 verdwenen zijn. Daarmee wordt, volgens de minister, aangesloten bij de wens van de Tweede Kamer om de verrijkte kooi zo snel mogelijk te verbieden, maar ook rekening te houden met afschrijvingstermijnen. (Stb. 30 juni 2010, nr. 284). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Boktor

W.Bruil

De gevaarlijke Anoplophora chinensis moet worden tegengehouden. Omdat deze boktor uit China komt is de import van gevoelige planten uit dat land verboden (coniferen) dan wel bemoeilijkt (Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, Stcrt. 13 juli 2010, nr. 11118). Een besmette zone en een bufferzone zijn aangewezen in de Haarlemmermeer (Stcrt. 15 juli 2010, nr. 11325) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Inrichting

W.Bruil

De eigendomssituatie is niet van belang bij de beoordeling van de aanvraag van een milieuvergunning. Een woning die eigendom is van een ander kan wel deel uitmaken van de inrichting. Uitgegaan dient te worden van de aanvraag, niet van de feitelijke situatie. De Wet geurhinder en veehouderij biedt geen bescherming voor woningen die onderdeel uitmaken van een inrichting waarvoor de vergunning is verleend (ABRS 7 juli 2010, LJN BN0485). Zie ook ABRS 14 juli 2010, LJN BN1134. Of sprake is van een inrichting bij twee (of meer) stallen hangt af van technische, organisatorische of functionele bind... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geluidhinder

W.Bruil

De te verwachten geluidhinder van een inrichting is een integraal onderdeel van de belangenafweging op grond van de Wet milieubeheer. Bij de vergunningverlening voor een pluimveehouderij (ABRS 14 juli 2010, LJN BN1123) was verzuimd te onderzoeken of er een toeslag van 5 dB(A) voor tonaal geluid van ventilatoren moest worden toegepast. Ook ontbraken controlevoorschriften. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bestemmingsplan

W.Bruil

Een milieuvergunning kan ook geweigerd worden als er strijd zou ontstaan met een bestemmingsplan (art. 8.10, derde lid, Wm). De Gemeente Hof van Twente had daarover een beleidsregel opgesteld en weigerde de vergunning wegens het ontbreken van een bouwblok. De ABRS 14 juli 2010, LJN BN1128, was het daarmee eens, ook al betoogde de vleesvarkenshouder dat de gemeente planologische medewerking had moeten verlenen omdat de inrichting in een landbouwontwikkelingsgebied (aangewezen in het reconstructieplan) zou gevestigd worden. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Schenk- en erfbelasting

W.Bruil

De Minister van Financiën heeft een Besluit inzake de schenk- en erfbelasting gepubliceerd (Stcrt. 13 juli 2010, nr. 10783). Daarin wordt behandeld het beleid inzake de aanstaande of ex-echtgenoot, de aanstaande of voormalige ongehuwde partner, de van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de echtgenoot bij wijziging van het huwelijksgoederenregime. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

Tussen kamer en minister heeft een uitgebreid schriftelijk overleg plaatsgevonden (vragen en antwoorden) over het Europese landbouwbeleid (Kamerstukken II 2009-2010, 21501-32, nr. 406, 9 juli 2010). Onderwerpen o.a. het rapport van de High Level Group Zuivel over de toekomst van de zuivelmarkt. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

S.M. van Velsen, ‘De Wabo en de Crisis- en herstelwet en de gevolgen voor de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk’, Regelingen Omgevingsrecht, nummer 6, juli 2010. Het artikel geeft niet alleen een bondig overzicht van de wijzigingen die de Wabo en de Crisis- en herstelwet meebrengen voor de bestaande ruimtelijke ordeningspraktijk, maar ook van de ter zake verschenen relevante literatuur. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

De reeds eerder door de Minister van VROM aangekondigde inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 is geformaliseerd door publicatie van het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad: Stb 2010, 231(zie voor de integrale tekst van de Wabo: Stb. 2010, 496). Naast de Wabo treden volgens dit besluit ook (geheel dan wel gedeeltelijk) in werking: - de Invoeringswet Wet algemene bepalingen (Stb. 2010, 142); - het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, 143); - het Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen (Stb. 2010, 144); - de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigin... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: distels

W.Bruil

Een landbouwer vond het beleid van de gemeente Gouda ter bestrijding van distels onvoldoende, zodat hij de provincie en het waterschap had gevraagd om een last onder dwangsom op te leggen op basis van de Distelverordening Zuid-Holland. De Afdeling vond de weigering daarvan terecht. Het aanhouden van een distelvrije zone van 50 meter is voldoende (ABRS 21 juli 2010, nr. 200908434/1/H3, LJN BN1923). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Tijdens een op 1 juli 2010 gehouden Kamerdebat over Q-koorts (Handelingen II 2009/10, 28 266, nr. 94, p. 7813-7815) is een groot aantal moties ingediend. Twee moties vonden steun bij de Tweede Kamer (Handelingen II 2009, 28 266, nr. 49, p. 7846): - de motie-Dijkgraaf c.s. over versoepeling van het maatregelenpakket per 15 juli 2010 ter bestrijding van de Q-koorts, voor zowel Q-koortsvrije als besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven (28 286, nr. 417); - de motie- Snijder-Hazelhoff c.s. over opheffing van het levenslang fokverbod voor jonge gevaccineerde geiten (28 286, nr.... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: niet functionerend mestbassin

W.Bruil

Over de aansprakelijkheid van een leverancier voor de door een veehouderij geleden schade als gevolg van een gebrekkig functionerend mestbassin gaat: Gerechtshof Leeuwarden 20 juli 2010, LJN BN1832. Lezenswaardige overweging van het hof ten aanzien van de reikwijdte van de informatieplicht van de leverancier: ‘Het hof oordeelt dat appellant aan Wateler, als deskundig leverancier van mestbassins, advies heeft gevraagd over wat voor mestbassin zij het beste (in de zin van de goedkoopste afdoende oplossing) kon aanschaffen. Op Wateler rustte de plicht zich er van te vergewissen ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met Q-koorts is per 31 juli 2010 gewijzigd: Stcrt. 2010, 12079. Belangrijkste wijziging is het uitstel van de vaccinatieplicht voor fokschapen. Volgens de gewijzigde regeling moeten zij vóór 1 augustus 2011 (was: 1 januari 2011) zijn gevaccineerd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Plantenveredeling

W.Bruil

De invoering van een generieke vrijstelling van cisgene gewassen onder de ggo-regelgeving lijkt vooralsnog niet gepast. Dat schrijft de Minister van VROM in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de resultaten van het door Rikilt verrichte onderzoek naar de voedsel- en dierveiligheid van cisgene gewassen (Kamerstukken II 2009/10, 27 428, nr. 171). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening redu...

W.Bruil

Op 24 juli 2010 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden tot wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissie glastuinbouw): Kamerstukken II 2009/10, nr. 1-4, Koninklijke boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting, Advies en nader rapport. Met dit wetsvoorstel wordt een systeem van kostenverevening ingevoerd ter beperking van de emissies van kooldioxide (hierna: CO2) in de lucht door de glastuinbouwsector. In dit systeem worden financiële gevolgen verbonden aan het overschrijden van een vastgestelde ruimte voor de totale CO2-emissie. Het collectie... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

H.A. van Basten, ‘Pacht en toeslagrechten’, De landeigenaar, aug. 2010 – nr. 4, p. 29. Samenvatting van het arrest Van Dijk/Gemeente Kampen van het pachthof Arnhem d.d. 22 juni 2010 (Dit arrest wordt gepubliceerd in de komende juli/augustus uitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, voorzien van een annotatie van D.W. Bruil). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten: wetsvoorstel 31 285

W.Bruil

De wet van 18 maart 2010 tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging, bekendmaking en aanbiedingsprocedure: Stb. 2010, 155/ wetsvoorstel nr. 31 285) is - op enkele onderdelen na - op 1 juli 2010 in werking getreden; hetzelfde geldt voor het Besluit voorkeursrecht gemeenten 2010 (Stb. 2010, 247): Stb. 2010, 248. Voor een korte omschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar: Agr.r. 2010, p. 157 (Wetgeving en literatuur). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

M.F. Evelein, ‘Schuiven met verpachte gronden fiscaal rendabel?’, De landeigenaar, aug. 2010 - nr. 4, p. 19-20. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: schade aan penen door bespuitingswerkzaamheden

W.Bruil

De schade die een penenteler heeft geleden als gevolg van bespuitingswerkzaamheden op een aangrenzend perceel, heeft geleid tot twee arresten van de Hoge Raad: Hoge Raad 18 juni 2010, nr. 08/04464, LJN BL 9596 en Hoge Raad 18 juni 2010, nr. 08/04582, LJN BL9690. De bespuitingswerkzaamheden waren in opdracht van een tulpenkweker uitgevoerd door een niet-ondergeschikte en hebben geleid tot gebreken aan de door de penenteler geteelde penen. De penenteler heeft daarop zowel de tulpenteler als degene die de werkzaamheden feitelijk heeft uitgevoerd (de niet-ondergeschikte) aansprakelijk gesteld v... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: bedrijfstoeslagen

W.Bruil

Het CBb heeft op 18 augustus 2010 weer enkele uitspraken gedaan over kennelijke fouten bij het invullen van de formulieren voor de aanvragen van bedrijfstoeslagen: CBb 18 augustus 2010, LJN BN4372, BN4373, BN4376, BN4381, BN4385. Het aanvragen van achtereenvolgens slechts 56%, 60% en 72% van de subsidiabele toeslagrechten wordt aangemerkt als een kennelijke fout; het aanvragen van 82% niet. Deze uitspraken zijn geheel in de lijn van een reeks uitspraken die het CBb op 2 juli 2010 al wees: het aanvragen van achtereenvolgens 50%, 69% en 73% van de subsidiabele toeslagrechten merkte het CBb aa... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD)

W.Bruil

Op 18 augustus 2010 is de wet van 25 maart 2010 tot wijziging van Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes (Stb. 2010, 157/wetsvoorstel nr. 31 814) in werking getreden: Stb. 2010, 318. Vooruitlopend op de voorgestelde Wet dieren worden in deze wet alvast enkele bepalingen uit de GWWD aangewezen die in geval van overtreding mede met bestuurlijke boetes gehandhaafd kunnen worden. Het gaat om bepalingen die betrekking hebben op preventie van dierziekten, het doden van vee en het vervoeren van levend vee. Belangrijkste reden vo... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: omgevallen boom

W.Bruil

Een agrariër lijdt schade doordat een boom van de gemeente, die behept was met wortelrot, op het dak van het bijgebouw van zijn boerderij is gevallen. Geen risicoaansprakelijkheid van de gemeente op grond van artikel 6: 174 BW; een boom is geen opstal in de zin van dit artikel, waardoor dit artikel niet van toepassing is: Rechtbank Roermond 4 augustus 2010, LJN BN2556 (in gelijke zin: Gerechtshof ’s-Gravenhage 31 oktober 2007, LJN BB6980). Ook geen aansprakelijkheid van de gemeente op grond van artikel 6:162 BW. De rechtbank overweegt: ‘(..) niet is komen vast te staan, dat... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling diervoeders 2010

W.Bruil

Per 1 september 2010 is de Regeling diervoeders 2010 in werking getreden: Stcrt. 2010, 13289. Deze regeling vervangt de bestaande Regeling diervoeders. Aanleiding is de inwerkingtreding per 1 september 2010 van verordening (EG) nr. 767/2009 van 13 juli 2009, betreffende het in de handel brengen van diervoeders, alsook de wijziging en de intrekking van acht richtlijnen en één beschikking. Met de komst van de verordening moet een groot deel van de bepalingen in huidige Regeling diervoeders worden geschrapt, omdat de verordening bindend is en rechtstreekse werking heeft in de lidstaten. De i... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Besluit diervoeders

W.Bruil

De hiervoor vermelde inwerkingtreding per 1 september 2010 van verordening (EG) nr. 767/2009 van 13 juli 2009 heeft ook geleid tot aanpassing per 1 september van het Besluit diervoerders: Stb. 2010, 327. Naast technische aanpassingen (het vervangen van de verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen en beschikking door verwijzingen naar de nieuwe verordening), zijn er ook enkele inhoudelijke veranderingen met betrekking tot onder andere: - de vergunningprocedure voor bioproteïnen; - de onderbouwing van claims inzake diervoeders door exploitanten van diervoederbedrijven; ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Tijdelijke vrijstellingsregeling vernietigingsverbod grasland 2010

W.Bruil

Op grond van art. 4b lid 1 Besluit gebruik meststoffen (Bgm) is het niet toegestaan om de graszode van grasland te vernietigen. Ingevolge 4b lid 2 Bgm wordt een uitzondering gemaakt voor grasland gelegen op zand- of lössgrond gedurende de periode 1 februari tot en met 31 mei (mits direct aansluitend op de vernietiging de teelt van gras aanvangt op de betreffende grond). Het verbod is ingesteld om te voorkomen dat na vernietiging ophoping optreedt van minerale stikstof in de bodem (door het afsterven van wortels en stoppels) en er versnelde mineralisatie plaatsvindt van organische stof in de... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet inrichting landelijk gebied (Wilg): literatuur

W.Bruil

B.F. Preller, ‘De Wet inrichting landelijk gebied en kavelruil II’, LTB 2010/8, p. 12-16. Onderwerp: het (op art. 88 Wilg gebaseerde) Besluit landelijk gebied, waarin de (aanvullende) voorwaarden zijn opgenomen waaraan het instrument kavelruil moet voldoen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: jacht

W.Bruil

Over de inhoud van een tussen partijen overeengekomen jachthuurovereenkomst en de strekking van art. 65 Flora- en faunawet gaat: Gerechtshof Leeuwarden 31 augustus 2010, LJN BN5861. Vraag of appellant op grond van de overeenkomst ook het exclusieve recht heeft verkregen om - in plaats van de grondeigenaar - zelf te bepalen of er op schadetoebrengende dieren gejaagd mag worden. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend. Allereerst geeft het hof aan dat deze beslissing nog steeds uitsluitend toekomt aan de grondeigenaar en verwijst hiervoor naar het bepaalde in art. 65 Flora- en faunawet. Ve... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Afschaffing dierrechten

W.Bruil

De minister heeft aan de Tweede Kamer het rapport ‘Gevolgen van het afschaffen van dierrechten’ aangeboden (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 XIV, nr. 219). Het onderzoek is uitgevoerd door het LEI, Wageningen UR. Aanleiding is de motie-Polderman (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 XIV, nr. 82), waarin om dit onderzoek is gevraagd. Het is een omvangrijk rapport geworden (68 p.). Het beschrijft de gevolgen van de afschaffing voor: - De omvang van de varkens- en pluimveehouderij in Nederland. (Pluimveehouderij: zeer waarschijnlijk een uitbreiding. Varkenssector: op korte te... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- P.S.A. Overwater en R.J. Bakhuizen, ‘Schadevergoeding voor hoogspanningsverbindingen’, LTB 2010/8, p. 1-3. - M.J. Mollema, ‘Aandachtspunten bij contractuele voorkeursrechten’, LTB 2010/8, p. 7-9. - B.F. Preller, ‘Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure)', JBN 2010, nr. 43, p. 7-9. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wettenbundel agrarisch grondgebruik

W.Bruil

De nieuwe ‘Tekstuitgave Pacht/Wetgeving landelijk gebied 2010/2011’ is verschenen (Deventer/Alphen aan den Rijn: Kluwer 2010, ISBN 9789013074208). Samensteller: D.W. Bruil. De uitgave bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen met betrekking tot het agrarisch grondgebruik, zoals die per 1 oktober 2010 gelden. Ten opzichte van de vorige editie zijn de teksten van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening niet meer opgenomen. Nieuw is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 in werking treedt. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wettenbundel ruimtelijke ordening

W.Bruil

Ook op het gebied van ruimtelijke ordening is een nieuwe uitgave van een bestaande wettenbundel verschenen: ‘Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2010/2011’, Deventer/Alphen aan den Rijn: Kluwer 2010, ISBN 9789013074413. Samensteller J.H. Potter. De regelgeving is geactualiseerd tot 1 augustus 2010. Nieuw ten opzichte van de vorige uitgave is onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

W.Bruil

In een brief van 6 september 2010 informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van beheerplannen in het licht van de voorlopige PAS en de te verwachten tussenproducten tot aan het verschijnen van de definitieve PAS eind 2010 (Kamerstukken II 2009/10, 30 654, nr. 84). Het definitieve programma vormt uiteindelijk de juridische en ecologische onderbouwing van bestaand gebruik en de ontwikkelruimte voor voorziene en onvoorziene projecten. Deze onderbouwing is specifiek voor elk Natura 2000-gebied, heeft betrekking op het aspect stikstof en is gebaseerd op afspraken tussen overheden ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de op 12 juli 2010 gehouden Landbouw- en Visserijraad (Kamerstukken II 2009/10, 21 501-32, nr. 409). Het Belgisch Voorzitterschap (juli- december 2010) presenteerde het officiële werkprogramma ‘Samen voor een Europa in actie’. Op landbouwgebied gaf minister Laruelle aan dat de focus vooral op de zuivelsector en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nà 2013 zal liggen. Ook werd het rapport High Level Group Zuivel (HLG) door de Commissie aan de Raad gepresenteerd. Dit rapport bevat zeven aanbevelingen om te komen tot s... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- J.A.M.A. Sluysmans en J.J. van der Gouw, ‘Onteigening en crisis. De gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor het onteigeningsrecht’, NTB 2010, 31, p. 192-197. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

Een veehouder wil een betonnen pad op een naastgelegen perceel van een fruitteler gebruiken om - onder andere - zijn vee enkele malen per jaar te verweiden, zodat hij geen gebruik hoeft te maken van de openbare weg. De fruitteler gaat daarmee niet akkoord. Er volgt een gerechtelijke procedure in twee instanties. De veehouder vordert in hoger beroep primair dat het hof voor recht verklaart dat sprake is van een uitweg, subsidiair dat het hof de fruitteler gebiedt mee te werken aan het vestigen van een erfdienstbaarheid en meer subsidiair dat het hof de fruitteler gebiedt een uitweg aan te wi... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- M.J. Tolsma, ‘Wijzigingen in de Wet voorkeursrecht gemeenten’, LTB 2010, p. 8-10. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

De vraag of een vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking mogelijk is naast de in de Landinrichtingswet ingerichte procedures ter verkrijging van compensatie of vergoeding voor verlies van eigendom wordt ontkennend beantwoord door de Hoge Raad in HR 24 september 2010, LJN BM9600. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- H.E. Woldendorp, ‘Kroniek Flora- en faunawet, recente ontwikkelingen in het soortenbeschermingsrecht’, M en R 2010/7, p. 425-433. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Per 21 september 2010 is in werking getreden het Besluit houdende beleidsregels toekenning tegemoetkoming aan melkgeiten- of melkschapenbedrijven in verband met oplegging levenslang fokverbod: Stcrt. 2010, 14439. De in het besluit opgenomen beleidsregels vormen het kader voor de toekenning aan melkgeiten- of melkschapenbedrijven van een tegemoetkoming in de schade als gevolg van een levenslang fokverbod. Al eerder informeerden de Ministers van LNV en VWS de Tweede Kamer over de voorwaarden waaronder de tegemoetkoming zou worden toegekend: Kamerstukken II 2009/10, 28 286, nr. 426 (brief 20 a... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- R. Uylenburg, E.M. Vogelzang-Stoute, M.N. Boeve e.a., ‘De Wet milieubeheer als kader voor de implementatie van Europese wetgeving’, M en R 2010/7, p. 418-424. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- H.J. de Boer, ‘Invloed ‘btw-pakket’ op de agrarische praktijk’, LTB 2010/9, p. 1-4. De auteur bespreekt de gevolgen voor de agrarische praktijk van de per 1 januari 2010 ingevoerde wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Implementatie richtlijnen BTW-pakket), Stb. 2009, 546 en 565. - A. Schouten, ‘Nagekomen bedrijfsbaten’, LTB 2010/9, p. 4-8. Aan de hand van rechtspraak geeft de auteur aan in welke gevallen agrarische ondernemers na staking van de onderneming kunnen worden geconfronteerd met (nagekomen) winst uit onderneming. - A.W. de Beer, ‘Grondige herwaardering ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij (wetsvoorstel 30 826 en 32 396)

W.Bruil

De minister heeft de Eerste Kamer op 24 september 2010 schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van haar onderzoek naar de mogelijke kosten voor de Staat en de te verwachten schadeclaims tegen de Staat als gevolg van het op 20 april 2010 ingediende wetvoorstel tot wijziging van het wetsvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij: Kamerstukken I 2010/11, 30 826, nr. J. Ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel (nr. 30 826) voorziet het nieuwe wetsvoorstel (nr. 32 396) in een langere overgangstermijn (zie Agr.r. 2010, p. 229, Wetgeving en literatuur). In de brief geeft de ministe... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

In HR 17 september 2010, LJN BM6087 vordert een rozenteler vernietiging van een tussen hem en een exploitant van het kwekersrecht op rozencultivars gesloten licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst houdt kort gezegd in dat de exploitant de rozenteler het recht verleent om rozenplanten met de merknaam Anouschka te telen voor de productie van snijbloemen. De rozenteler legt aan zijn vordering ten grondslag dat sprake is van dwaling omdat hij is misleid met betrekking tot de haalbaarheid van de in het vooruitzicht gestelde termijn van aflevering van de stekken. Het hof heeft het beroep op... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

Bij de Tweede Kamer is ingediend het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering): Kamerstukken II 2009/10, 32 469, nr. 1-4. Het wetsvoorstel komt niet als een verrassing. Op 22 april 2010 stelde de minister van LNV de Tweede Kamer al op de hoogte het besluit van het kabinet om de in 2008 afgeschafte compartimentering van dierrechten opnieuw in te voeren middels een (voorstel tot) wijziging van de Meststoffenwet: Kamerstukken II 2009/10, 28 385, nr. 180, brief 22 april 2010 (zie Agr.r. 2010, p. 270, Wetgeving en Literatuur). Klik [kst32469.pdf] hier om ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

M.L. Lennarts en H.E. Boschma, ‘Een nieuwe stap voorwaarts in de richting van de Flex-BV: het wetsvoorstel Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’, WPNR (2010) 6857, p. 704-715. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

Over non-conformiteit in geval van koop van een weiland gaat: Gerechtshof Leeuwarden 28 september 2010, LJN BN8769. Het hof oordeelt dat ‘normaal gebruik’ in de zin van art. 5.3 van de schriftelijke koopovereenkomst in dit geval mede inhoudt dat het weiland geschikt is voor het weiden van paarden. Voorts oordeelt het hof dat het aangetroffen puin in het weiland van zodanige aard is dat het weiland niet geschikt is voor het weiden van paarden en dus niet geschikt is voor het normaal gebruik. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Erfpacht

W.Bruil

In JBN 2010, nr. 51 bespreekt A.J.H. Pleysier het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden d.d. 14 januari 2010, NJ 2010, 236 waarin het hof oordeelde dat het betalen van een financiële vergoeding geen voorwaarde kan vormen voor de toestemming tot vervreemding van een erfpachtsrecht. De auteur twijfelt of hij een kettingbeding moet aanraden om te bereiken dat bij overdracht van een erfpachtsrecht een vergoeding verschuldigd is. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

Op het gebied van ruimtelijke ordening zijn de volgende boeken verschenen: - C.W.M. van Alphen e.a., Raakvlakken RO, Relaties met andere wetten, Alpen aan den Rijn: Kluwer 2010 (ISBN 9789013075823, 386 blz.). Het betreft een compact overzicht van recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en aanverwante beleidsterreinen. Het betreft een actualisatie van de uitgave van 2009. Er zijn geen hoofdstukken verwijderd of toegevoegd. De ontwikkelingen zijn bijgewerkt tot 1 juli 2010: ook de gevolgen van de Crisis- en herstelwet komen aan bod. Verder is het hoofdstuk water met de invoer... abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV- subsidies: jonge landbouwers

W.Bruil

Er is € 4.000.000, - extra subsidie beschikbaar gesteld voor de subsidiemodule ‘jonge landbouwers’ (art. 2:42 Regeling LNV-subsidies). Hiertoe is het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010 gewijzigd met ingang van 6 oktober 2010: Stcrt. 2010, 15653. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts: uitbreiding fokverbod

W.Bruil

De geldende regeling van een levenslang fokverbod voor dieren op met Q–koorts besmet verklaarde geiten– en schapenbedrijven wordt uitgebreid van gevaccineerde dieren naar tijdig (dus voor de dracht) gevaccineerde dieren. Om dit te bewerkstelligen is de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met Q-koorts gewijzigd: Stcrt 2010, 15314. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet: Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet(bestuurlijke boetecateg...

W.Bruil

In Stb. 2010, 698 is gepubliceerd het Besluit van 21 september 2010, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (bestuurlijke boetecategorieën). Het besluit treedt in werking op het moment dat de wet van 20 mei 2010 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de hoogten van bestuurlijke boetes (Stb. 2010, 264) in werking treedt. Artikel 62 lid 2 van laatstgenoemde wet geeft aan dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de maximale hoogte van de bestuurlijke boete die kan worden opgelegd voor aldaar genoemde o... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur: wateroverlast

W.Bruil

Schade door overmatige regenval: ook agrariërs hebben daar mee te maken. Over de mogelijkheid om schade door wateroverlast vergoed te krijgen via de verzekering dan wel de schade te verhalen op de overheid gaat een artikel van D.W. Bruil, ‘Wateroverlast’ in het tijdschrift Coöperatie van september 2010, nummer 604 (een kwartaaluitgave van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Op 23 september 2010 vond een debat plaats over de Q-koorts (Handelingen II 2010/11, nr. 3, p. 3-7). Tijdens het debat zijn vier moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen (Handelingen II 2010/11, nr. 3, p. 22): - de motie-Dijkgraaf c.s. waarin de regering wordt verzocht om opheffing van het fokverbod voor jaarlingen op bedrijven die in 2010 besmet zijn verklaard, maar aantoonbaar tijdig en volledig hebben gevaccineerd (28 286, nr. 431); - de motie-Ormel c.s. waarin de regering wordt verzocht om op korte termijn een plan van aanpak op te stellen ter bestrijding van Q-ko... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel Verbod pelsdierhouderij (wetsvoorstel 30826 en 32 396)

W.Bruil

De onzekerheid met betrekking tot de invoering van het wetsvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij (wetsvoorstellen 30 826 en 32 396) blijft nog wel even voortbestaan. De Eerste Kamer heeft op 12 oktober 2010 besloten de behandeling van het wetsvoorstel te schorsen: www.eerstekamer.nl. Reden: de Eerste Kamer heeft bewilligd in het voorstel van initiatiefnemers Gerven en Dijsselbloem (de opvolgers van initiatiefnemers Waalkens en Van Velzen) om hen een aanvulling op het wetsvoorstel te laten uitwerken, met ondersteunend flankerend beleid voor betrokken ondernemers. Wat betreft de inhoud van dat... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

De door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van der Vlies waarin wordt gevraagd om de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zo aan te passen dat ruimte wordt geboden voor reparatiebemesting voor fosfaat met bewerkte organische meststoffen (Kamerstukken II 2009/10, 28 385, nr. 179), wordt niet uitgevoerd. Dat laat de minister de Tweede Kamer in een brief van 6 oktober 2010 weten: Kamerstukken II 2010/11, 28 385, nr. 193. Uitvoering van de motie strookt niet met het Vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn, en instemming vragen van de Europese Commissie is volgens de minister op dit moment ongewenst... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

In Gerechtshof Leeuwarden 24 augustus 2010, LJN BN9921 heeft een agrariër een perceel grond aan de gemeente verkocht. Het perceel had ten tijde van de koop een agrarische bestemming, maar de gemeente heeft het perceel aangekocht om daarop een uitbreiding van het woongebied te realiseren. In de koopovereenkomst is bepaald dat - kort gezegd - de gemeente zich verbindt de agrariër eventuele belastingschade te vergoeden die hij ten gevolge van de verkoop zal leiden. Het geschil spitst zich toe op de vraag wat partijen hebben bedoeld met het begrip ‘belastingschade’. De gemeente haakt aan bij de... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wettenbundel

W.Bruil

Er is een nieuwe uitgave van de wettenbundel Teksten wetgeving dierenwelzijn, Editie 2010-2011, Den Haag: Sdu uitgevers 2010 (ISBN 9789012384575). Samenstellers: E. Evertsen en E.C. Bordes. In de bundel is de belangrijkste regelgeving opgenomen met betrekking tot het welzijn van dieren. Daarnaast wordt in korte inleidingen ingegaan op de betreffende regelgeving. Er is gekozen voor een andere opzet. In eerdere uitgaven stonden zowel gehouden dieren als in het wild levende dieren centraal. De nieuwe uitgave beperkt zich tot gehouden dieren. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

In een brief van 14 oktober 2010 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2010/11, 28 286, nr. 439) laat (inmiddels voormalig) Minister van LNV weten dat: - de motie-Dijkgraaf c.s. (TK 28 286, nr. 431) niet wordt uitgevoerd. Deze motie behelst het verzoek om opheffing van het fokverbod voor jaarlingen. Onduidelijk is of met de opheffing opnieuw een bron van besmetting ontstaat, aldus de minister; - de motie-Ormel c.s. (TK 28 286, nr. 434) wordt uitgevoerd. In deze motie is verzocht om op korte termijn een plan van aanpak op te stellen ter bestrijding van Q-koorts; - de open... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Transport

W.Bruil

Het handhavingsbeleid van de Transportverordening (Verordening (EG) nr. 1/2005, PbEG 2005, L 93/1) wordt voor hobbydierhouders versoepeld. Dat volgt uit een brief van 14 oktober 2010 van (inmiddels voormalig) Minister van LNV aan de Tweede Kamer: Kamerstukken II 2010/11, 28 286, nr. 440. Bij hobbydiertransporten met een hobbymatig karakter wordt niet de gehele Transportverordening gehandhaafd, maar alleen (voor zover van toepassing) de basiseisen van artikel 3 van de verordening. Samengevat is voor beperkte handhaving van de Transportverordening vereist dat: - het gaat om transport v... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Kaas

W.Bruil

Gouda Holland en Edam Holland zijn erkend als ‘beschermde geografische aanduidingen' (BGA) in de zin van verordening (EG) nr. 510/2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten (PbEG 2006, L 93/12). Dat schrijft (voormalig) Minister van LNV de Tweede Kamer in een brief van 13 oktober 2010: Kamerstukken II 2010/11, 21 501-32, nr. 415. Dit leidt ertoe dat deze aanduidingen alleen mogen worden gebruikt als is voldaan aan de door de Nederlandse Zuivel Organisatie en de producenten opgestelde eisen die de Europese Commissie heeft goedgekeur... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: fokstiersperma

W.Bruil

In CBb 7 oktober 2010, LJN BN9947 komt een in fokstiersperma handelende onderneming met succes op tegen een door de NMa aan de onderneming opgelegde boete (aanvankelijk € 2.600.000,- later € 1.273.000,-). Anders dan de NMa is het CBb van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de onderneming met het hanteren van de kwantumkortingsregeling, de regeling klantentrouw of de testerskorting misbruik heeft gemaakt van haar economische machtspositie. Het CBb voorziet zelf in de zaak door het besluit van de NMa te herroepen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

I. Sievens, ‘De Omgevingsvergunning’, M en R 2010, p. 488-493. De auteur beschrijft in hoofdlijnen de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun 2006

W.Bruil

In CBb 13 oktober 2010, LJN BO1859 is de vraag aan de orde of sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit dat ziet op vaststelling en uitbetaling van bedrijfstoeslag op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006. Het besluit dateert van 12 november 2007, terwijl het bezwaar pas op 14 juli 2008 is ingediend (dat is derhalve ruimschoots na afloop van de bezwaartermijn van zes weken). Appellante legt aan een beroep op verschoonbare termijnoverschrijding ten grondslag dat zij het besluit van 12 november 2007 nooit heeft ont... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

A. Hahn en N. de Jong, ‘Co-vergisting in Nederland’, M en R 2010, p. 494-499. Auteurs staan stil bij de betekenis van co-vergisting, de milieuaspecten, de toepasselijke regelgeving, de belangrijkste conclusies van de AID naar aanleiding van verrichte controles bij vergistingsinstallaties alsmede de (politieke) gevolgen ervan, en de meningsverschillen tussen provincies en het Ministerie van LNV over de toepassing van artikel 10.63 Wet milieubeheer. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- Van Mourik-Burgerhart, De personenvennootschap (2010), Deventer: Kluwer 2010 (ISBN 9789027153340, 202 blz.). De auteurs hebben ervoor gekozen om het boek te schrijven alsof titel 7.13 al in werking is getreden. Onder de titel, De personenvennootschap, publiceerde Van Mourik eerder een boek in de serie Studiepockets Privaatrecht (nr. 22) waarvan de vierde druk dateert uit 1993. Het nieuwe recht verlangde een geheel nieuwe opzet en algehele herschrijving. Mede daarom geldt deze uitgave als ‘eerste druk’. - I.C.P. Groenland, ‘Invoeringswet Flexibilisering BV-recht’, JBN 2010, nr. 57. ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

Erlbacher/von Rintelen, ‘Neueste Rechtsprechung der Europäischen Gerichte in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Tiergesundheid und Pflanzenschutz’, Agrar und Umweltrecht, nr. 10, oktober 2010, p. 289-296. De auteurs geven een samenvattend overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het eerste halve jaar van 2010 op het gebied van landbouw, visserij, diergezondheid en plantenbescherming. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: koop boerderij

W.Bruil

Gerechtshof Leeuwarden 26 oktober 2010, LJN BO2052: verkoop van een boerderij met stallen met gebruikmaking van een koopakte Agrarisch Onroerend Goed naar NVM-model. Na verkoop blijkt ondermeer de fundering van de ligboxenstal gebrekkig te zijn. Vraag of sprake is van een non-conforme ligboxenstal in de zin van art. 7:17 BW. Hof: er is sprake van non-conformiteit indien komt vast te staan dat de houten palen van de fundering van de ligboxstal ten tijde van de levering niet volledig onder water stonden. Aan koper wordt ter zake een bewijsopdracht verstrekt. Geen sprake van schending onderzoe... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ecologische hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

De onlangs aangetreden staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (H.Bleker), gaat flink bezuinigen op uitgaven voor natuurbeleid. Zo is te lezen in zijn brief aan de Tweede Kamer van 25 oktober 2010: Kamerstukken II 2010/11, 30 825, nr. 61. Met name gedane uitgaven voor verwerving in de robuuste verbindingszones en recreatie om de stad komen niet meer in aanmerking voor financiering uit het eerder aan de provincies verleende budget. Daarnaast kan de staatssecretaris niet verzekeren dat de verplichtingen die de provincies nog aangaan, uitgezonderd die voor continuïteit va... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft de Tweede Kamer bij brief van 27 oktober 2010 verzocht om in te stemmen met een onderzoek naar de knelpunten bij de implementatie van Natura 2000 en de mogelijke oplossingsrichtingen die kunnen worden meegenomen in de integratie van de Natuurwetgeving (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet) dat in het voorjaar 2011 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend: Kamerstukken II 2010/11, 32 548, nr. 1. De onderzoeksvragen zijn opgedeeld in drie subonderdelen: - een juridisch onderzoek (juridische knelpunten en oplossingen). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Lancering nieuwe juridische dienst voor de agrarische rechtspraktijk

W.Bruil

In de Nederlandse land- en tuinbouw worden veel contracten tussen agrarische ondernemers met leveranciers of afnemers gesloten die niet waterdicht zijn. Er zijn veel contracten met gebreken in omloop. Ook komt het in de agrarische praktijk nog steeds vaak voor dat gemaakte afspraken helemaal niet op papier worden gezet. In arbitragezaken die bij het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) worden behandeld, blijkt de gebrekkige vastlegging van de afspraken in veel gevallen de oorzaak te zijn van het juridische geschil. Veel van deze juridische problemen kunnen worden voorkomen door een goed c... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Jurisprudentiebundel

W.Bruil

De nieuwe uitgave Jurisprudentiewijzer Grondzaken, Pacht en Landelijk gebied 2011 is verschenen (Alphen aan den Rijn: Kluwer 2010, ISBN 9789013079392, 369 blz.). De uitgave bevat samenvattingen van ca. 1200 uitspraken op het gebied van pacht, grondzaken en landelijk gebied. Het is uitgegeven voor advocaten, juridisch adviseurs, beleidsmedewerkers en gemeenteambtenaren die werken binnen het vakgebied ruimtelijke ordening. Ten opzichte van de vorige editie (2010) zijn bijna 200 uitspraken toegevoegd, waarvan de meesten zijn gedaan na augustus 2009. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Boekbespreking

W.Bruil

W.L. Valk, ‘Boekbespreking’, WPNR (2010) 6862, p. 800-803. Valk bespreekt daarin de tweede druk (2009) van de Asser-serie Pacht: G.M.F. Snijders, Asser/Snijders 7-III, Deventer: Kluwer 2009 (ISBN 9789013050493, 316 blz.). Volgens de auteur is de Asser/Snijders zonder twijfel een betrouwbare bron voor de rechtspracticus, of deze nu in het notariaat, de advocatuur of in de rechterlijke macht werkzaam is. Snijders is volgens de auteur een knap jurist die boven de stof staat en in staat is verbanden te leggen, die de gemiddelde lezer gemakkelijk zouden ontgaan. Ook de ervaring van Snijders als ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- G.L.L.C. Waardenburg, ‘De invoering van de plattelandswoning. Een oplossing voor toekomstige problemen in het buitengebied?’, TBR 2010/193, p. 1051-1056. De auteur bespreekt de doelstelling en inhoud van de intiatiefnota- Van Heugten ‘Beter wonen op het platteland’ (Kamerstukken II 2008/09, 32 030, nr. 2). Ook staat de auteur stil bij de kritiek en aanbevelingen vanuit de literatuur op het wetsvoorstel, o.a. van P.P.A. Bodden in zijn artikel in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht ‘ De plattelandswoning in de Wet milieubeheer. Van de regen in de drup’ (Agr.r. 2010, p. 193-196) en van E.H.... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling inrichting landelijk gebied

W.Bruil

De Regeling inrichting landelijk gebied (Rilg) is met ingang van 13 november 2010 gewijzigd: Stcrt. 2010, 17734. Het gaat om de opschorting van de op het bureau beheer landbouwgronden rustende koopplicht ex. artikel 5 en 6 Rilg. Deze koopplicht is met ingang van 15 november 2010 opgeschort voor grond gelegen in de provincies Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland of Overijssel (De koopplicht houdt in dat als het bureau een recht van eigendom of een daarvan afgeleid recht wordt aangeboden in de gevallen als bedoeld in artikel 5 of artikel 6 Rilg, het bureau gehouden is dit recht te verwerven ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten is met ingang van 10 november 2010 gewijzigd: Stcrt. 2010, 17630. Het gaat om enkele technische wijzigingen ten aanzien van de Q-koortsmaatregelen, onder andere in verband met de opheffing van de besmetstatus van bedrijven. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak: wateroverlast

W.Bruil

In HR 19 november 2011, LJN BN8061 staat de vraag centraal of het Hoogheemraadschap ten opzichte van een akkerbedrijf in de Klappolder aansprakelijk is voor de door het akkerbouwbedrijf geleden schade als gevolg van het onder water lopen van haar percelen. Het Gerechtshof ´s -Gravenhage wees de vordering tot schadevergoeding van het akkerbouwbedrijf in eerdere instantie - na tussenarrest d.d. 29 maart 2007, LJN BA4449 - bij eindarrest van 30 september 2008, LJN BG3997 af. Hoewel het cassatieberoep van het akkerbouwbedrijf tegen beide arresten door de Hoge Raad wordt afgewezen op grond van a... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Minasheffingen

W.Bruil

De verschillende varkensbedrijven die beroep hadden ingesteld tegen de minas- naheffingsaanslagen over de jaren 1998 en 1999 zijn door het Gerechtshof ´s-Gravenhage in het ongelijk gesteld. De naheffingsaanslagen zijn volgens het gerechtshof terecht opgelegd: Gerechtshof Den Haag 17 november 2010, LJN BO3612 t/m BO3619. De varkensbedrijven hebben niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van ontoelaatbare onnauwkeurigheid in de uitvoering van de bemonstering, zoals bedoeld in het verwijzingsarrest van de Hoge Raad d.d. 9 april 2009 (Agr. r. 2009/5527, met noot D.W. Bruil). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

B.F. Preller, ‘Productie- en toeslagrechten in pachtverhoudingen; ontwikkelingen in de rechtspraak’, JBN 2010, nr. 62, p. 9-11. De auteur bespreekt onder andere het arrest Beelaerts van Blokland/Dimmendaal van Pachtkamer Hof Arnhem d.d. 9 februari 2010, Agr.r. 2010/5565 (m. nt. D.W. Bruil) en de uitspraken inzake Van Dijk/Gemeente Kampen: - Rechtbank Zwolle-Lelystad 25 september 2007, Agr.r. 2007/5408, m. nt. D.W. Bruil; - Pachtkamer Hof Arnhem 28 oktober 2008, Agr.r. 2008/5476, m. nt. D.W. Bruil; - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 21 januari 2010, Agr.r.... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

In ABRS 1 december 2010, nr. 201003832/1/H1, LJN BO5699 komt appellant zonder succes op tegen de weigering door B&W van een tijdelijke ontheffing ex. art. 3.22 lid 1 Wro voor het gebruiken van een bijgebouw ten behoeve van huisvesting van tuinbouwmedewerkers: ‘Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 17 maart 2010, in zaak nr. 200906942/1, is voor de toepassing van artikel 3.22, eerste lid, van de Wro vereist dat aannemelijk is dat na het verstrijken van de gestelde termijn geen behoefte meer bestaat aan de tijdelijke voorziening. (…) Nu onvoldoende zekerheid best... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wettenbundel

W.Bruil

Er is een nieuwe uitgave van de wettenbundel Teksten Flora- en faunawet c.a.: editie 2011, Den Haag: Sdu uitgevers 2010 (ISBN 9789012384629). Redactie: L. Boerema. De uitgave bevat de nationale regelgeving ter bescherming van dier- en plantsoorten. De tekstuitgave is bijgewerkt tot 15 oktober 2010. Opgenomen is de Flora- en faunawet en overige (aanvullende) regelgeving met betrekking tot: (1) beschermde inheemse dier- en plantensoorten; (2) jacht; (3) beheer en schadebestrijding; (4) preparatie; (5) overige vijstellingen en (7) handhaving en buitengebied. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

C.J.M. van de Luijtgaarden, ‘Meerwaardeclausules fiscaal bezien’, WPNR 2010(6865), p. 853-861. De auteur beschrijft de fiscale gevolgen van bedrijfsopvolgingen tegen lagere going-concernwaarde en de invloed van contractuele meerwaardeclausules hierop. De schenkbelasting, erfbelasting en de inkomstenbelasting komen daarbij aan bod. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

H.A. Van Basten, ‘Het melioratierecht’, de landeigenaar, december 2010 (nr. 6), p. 29. Van Basten bespreekt het arrest Dings/Het Kruis BV van het Pachthof Arnhem d.d. 14 september 2010, LJN BO0401. Daarin buigt het hof zich over de vraag of de pachter een vergoeding toekomt voor door hem aangebrachte verbeteringen aan het gepachte ex. art. 7:350 BW. Dit arrest wordt komend jaar gepubliceerd in Agr.r. met een annotatie van E.H.M. Harbers. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

Het Land- en tuinbouwbulletin van december 2010 (nr. 11/12) staat in het teken van de Wabo. Het bevat de volgende artikelen: - P.P.A. Bodden, ‘ De wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Enkele inleidende beschouwingen’, p. 1-3; - W.J. Bosma, ‘Totstandkomingsprocedures onder de Wabo’, p. 4-6; - W.J. Bosma, ‘Rechtsbescherming onder de Wabo’, p. 7-10; - S.G. van Hoogmoed, ‘Wabo en overgangsrecht; een nadere beschouwing’, p. 11-14. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun 2006

W.Bruil

De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd: Stcrt. 2010, 17359. (Een deel van de bepalingen werkt terug tot en met 1 januari 2010). Met de wijzigingen wordt gevolg gegeven aan de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de Health Check van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het gaat onder meer om: 1. Uitsluiting van bepaalde ondernemingen van directe steunverlening. - Aan de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 is een nieuw artikel 6 toegevoegd waarin is bepaald welke ondernemingen niet in ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Het evaluatierapport inzake de aanpak en bestrijding van Q-koorts van de commissie Van Dijk is op 22 november 2010 aan de Tweede Kamer verstuurd: Kamerstukken II 2010/2011, 28 286, nr. 443. Het is een lijvig rapport geworden (130 pagina´s). De centrale vraag die de commissie diende te onderzoeken is op welke wijze de ministeries van VWS en LNV de aanpak van Q-koorts ter hand hebben genomen en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken voor de toekomst. Het rapport bevat hiertoe een uitvoerige beschrijving van de historische feiten met betrekking tot het Q-koortsdossier, antwoord op een ti... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Het groene front

W.Bruil

“Het Groene Front voorbij” is de titel van een boek in de serie Historia Agriculturae (nr. 43), van de hand van Daniël Broersma en uitgegeven door het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut. Het boek gaat over de agrarische belangenbehartiging door LTO Nederland in de periode 1995-2005. Daarbij komen onder meer aan de orde: het ontstaan van LTO-Nederland, de rol bij de afhandeling van de waterschade van 1995, de veranderende landbouw (marktordening, minas) en wordt ook de organisatie als zodanig onder de loep genomen. (183 blz.). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Juridisering

W.Bruil

Het LEI heeft een boekje het licht doen zien over Juridisering in de agrosector; verkenning van een veelkoppig fenomeen. Het is geschreven door C.A. Hazeu en H.J. Silvis. De laatste conclusie kan onderstreept worden: “Zo zou er bijvoorbeeld extra gedaan kunnen worden aan kennisverspreiding op agrarisch-juridisch gebied. Dat begint al van onderop. Zo zouden er in alle agrarische (beroeps)opleidingen ten minste enkele lessen en colleges onderdeel van het curriculum moeten uitmaken waarin aandacht is voor de relevante hoofdzaken van het intellectueel eigendomsrecht (kwekersrecht, octrooirecht)... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landeigenaren

W.Bruil

In de Landeigenaar van april 2011 staan twee artikelen over de pacht. De Federatie Particulier Grondbezit heeft een toekomstvisie ontwikkeld, waarin men tot 9 aanbevelingen voor verbetering van het pachtrecht komt. Deze aanbeveling staan in het teken van een verdere liberalisering en herstel van onvolkomenheden. In een tweede artikel werpt Erik Jan Bennema een blik op het Duitse pachtrecht. Een aantal jaren geleden is dat recht flink geliberaliseerd, hetgeen geleid heeft tot een behoorlijke toename van het pachtareaal. Een voorbeeld voor Nederland, wellicht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Soortenbescherming

W.Bruil

In een omvangrijk artikel in Bouwrecht (Kluwer) beschrijft H.E. Woldendorp de conclusie van de AG van het Europese Hof van Justitie inzake het Franse beleid ten aanzien van de hamster, onder de titel ‘De hamster spookt weer rond!’ (Bouwrecht 2011, blz. 209 e.v.). Tot nu toe werd aangenomen dat de soortenbescherming vooral bestond uit het nalaten van ingrepen (vangen en/of doden, verstoren, vernielen of rapen van eieren, beschadiging van voortplantings- of rustplaatsen (art. 12 Habitatrichtlijn). De AG gaat nu veel verder: vereist is ook een actief beleid om de soorten in een goede staat van... abonneren of dit artikel kopen.

NB: GGO-gewassen

W.Bruil

De toelating van genetisch gemodificeerde organismen is thans strikt geregeld op Europees niveau. Het is de bedoeling dat lidstaten wat meer vrijheid krijgen om gewassen te beperken en te verbieden, ook al is er op Europees niveau een vergunning verleend. Daartoe is een voorstel van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG opgesteld (COM(2010) 380 definitief). De Eerste Kamer heeft gevraagd op welke juridische gronden zo’n beperking of verbod zou kunnen worden geregeld. De staatssecretaris verwijst naar een lijstje van de Commissie. (Kamerstukken I, 2010/11, 32472 C). Dit lijstje... abonneren of dit artikel kopen.

NB: ELI

W.Bruil

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota), Kamerstukken II, 2010-2011, 32780-XIII, nrs. 1-2. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Prijzen

W.Bruil

De Staatssecretaris reageert op een drietal binnengekomen brieven over de nieuwe pachtprijzen (Kamerstukken II, 2010-2011, 27824, nr. 53). In grote lijnen wordt ingegaan op de steekproef, het bruto modaal inkomen, het melkquotum, agrarische bedrijfsgebouwen, het rendement van de verpachter en minder goede gronden. Niets aan de hand, abonneren of dit artikel kopen.

NB: Megastallen

W.Bruil

De maatschappelijke discussie over megastallen woedt voort in Nederland. Op 7 juni is verschenen het langverwachte IRAS-rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij. Uit het onderzoek blijkt dat Q-koorts meer voor komt in de omgeving van geitenbedrijven. Rondom pluimvee- en geitenbedrijven komt vaker longontsteking voor. Daarentegen komen astma en COPD minder voor in de nabijheid van veehouderijbedrijven. Uit de resultaten blijkt geen duidelijke afstand tot veehouderijbedrijven, een relatie met megastallen of dierdichtheid te benoemen waarbij gezondheidseffect... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbescherming

W.Bruil

Over de bevoegdheidsverdeling in provinciegrensoverschrijdende Natura 2000 gebieden gaat een artikel van M. Claessens in het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2011, blz. 406 e.v.. Welke provincie is bevoegd om dan vergunningen af te geven? Het artikel gaat uitgebreid in op art. 2 en 2a van de NB-wet, waarbij wordt vergeleken met oplossingen in het waterrecht. In Bouwrecht van mei 2011, blz. 297 e.v. is een uitgebreide kroniek van het natuurbeschermingsrecht over 2010 opgenomen, van de hand van M.M. Kaajan. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Muskusratten

W.Bruil

De wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers (Stb. 1985, 715), wordt ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt een enkele bepaling in de Waterschapswet. De muskusrattenvangers, nu nog in dienst van de provincies, gaan over naar de waterschappen. Daar kunnen ze dan verder met het vangen van deze waterkonijnen. (Stb. 2011, 270). abonneren of dit artikel kopen.

NB: EHS

W.Bruil

De Tweede Kamer heeft het maar weer eens over de Ecologische Hoofdstructuur gehad. Een verslag van een algemeen overleg is verschenen onder Kamerstukken II, 2010-2011, 30825, nr. 79. Er is, aldus de staatssecretaris, nog geen overeenstemming met de provincies over de herijking EHS, maar hij is al wel vast met zijn deel begonnen: de verkoop van gronden door Staatsbosbeheer en BBL, voor in totaal meer dan € 200 mln. Er volgt nog een “Grondnota” (Kamerstukken II, 2010-2011, 29659, nr. 69). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vogelgriep

W.Bruil

Het zit de mensen in Kootwijkerbroek niet mee: nu is er weer vogelgriep. Een bedrijf is geruimd en er is een beperkingsgebied ingesteld (Kamerstukken II 2010-2011, 29683, nr. 73; Stcrt. 8 juni 2011, nr. 10231). Op 17 juni was het al weer achter de rug: Stcrt. 17 juni 2011, nr. 10611). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Paardenwelzijn

W.Bruil

Wie denkt dat het met de paarden wel goed zit, zal zich verbazen dat de Sectorraad Paarden toch nog twaalf richtlijnen voor het welzijn van deze dieren heeft kunnen bedenken. Deze zijn door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2010-2011, 28286 nr. 508). Het gaat dan om zaken als voeding, drinkwater, minimale boxoppervlakte, beperking van het zweepgebruik e.d. Veel zal via voorlichting – o.a. via een Gids van Goede Praktijken - en via privaatrechtelijke regeling – zoals reglementen van organisaties – moeten worden geïmplementeerd, maar op drie punten pleit de S... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vriesbranden

W.Bruil

De vrijstelling voor het vriesbranden van koeien (Ingrepenbesluit) is verlengd tot 1 juni 2013, Men wacht op Europese ontwikkelingen in het bedenken van alternatieven voor de identificatie van koeien (Stcrt. 31 mei, nr. 9552). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe strategie voor het dierenwelzijn als vervolg op het actieplan 2006-2010. De Nederlandse inzet daarbij is als volgt: er moet een EU-kaderwet komen, er moet specifieke wetgeving komen voor dieren waarvoor nu nog niets geregeld is, bestaande regelgeving moet worden geharmoniseerd en herzien. Ook zijn er voorstellen voor een verbetering van de handhaving en naleving. (Kamerstukken II, 2010-2011 28286, nr. 514. abonneren of dit artikel kopen.

NB: EHEC

W.Bruil

Uit enkele brieven aan de Tweede Kamer blijkt dat de Nederlandse regering de ontwikkelingen nauwkeurig volgt (Kamerstukken II, 2010-2011, nr. 32801, nrs. 1-4. De Russen worden onder druk gezet om het importverbod op te heffen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

De vrijstelling voor het niet emissie-arm gebruiken van mest in het veenkoloniaal bouwplan (artikel 5 Besluit gebruik meststoffen), ter bestrijding van verstuiving is per 1 januari 2010 vervallen. Daar is de staatssecretaris nu op teruggekomen en er is toch weer een vrijstelling verleend. In het kader van het vijfde Actieplan nitraatrichtlijn wordt de discussie verder gevoerd (Kamerstukken II, 2010-2011, 28385, nr. 206). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Boetes

W.Bruil

Door de invoering van de vierde tranche van de Awb per 1 juli 2009 is de bevoegdheid van de minister om bestuurlijke boetes op te leggen voor overtredingen van het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet onverhoeds komen te vervallen, zo besliste de Rechtbank Den Haag op 23 februari 2011 (LJN BP 9769). Alle boetes worden terugbetaald en er volgt een wetswijziging (Kamerstukken II 2010-2011, 28385, nr. 204) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Luchtkwaliteit

W.Bruil

Bij de Tweede Kamer is zorg gerezen over het halen van de doelstellingen voor de luchtkwaliteit, die uit de desbetreffende EU-Richtlijn voortvloeien, naar aanleiding van metingen van het RIVM. Staatssecretaris Atsma heeft er echter nog alle vertrouwen in (Kamerstukken II 2010-2011, 30175, nr. 115). Het komt ook door het droge weer. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

Een verslag van de Landbouwraad van mei 2011 vindt men in Kamerstukken II, 2010-2011, 21501-32, nr. 493. Geen spectaculaire zaken aan de orde. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Herziening GLB

W.Bruil

In het kader van de herziening van het GLB heeft de regering onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van deregulering in vergelijking met omliggende landen en versimpeling van controles. In Duitsland en België gaat het beter doordat daar een ander systeem is gekozen. In de brief (Kamerstukken II, 2010-2011, 28625, nr. 126) worden ook de ontwikkelingen in het cliënt-volgsysteem van Dienst Regelingen en de toepassing van GPS0technieken uit de doeken gedaan. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Griffierechten

W.Bruil

De regering is van plan de griffierechten te verhogen om ze kostendekkend te maken. Het wetsvoorstel voor een kostendekkend griffiestelsel is op 31 maart 2011 voor consultatie rondgestuurd. Dat leverde veel negatieve reacties op: de Nationale Ombudsman heeft een “zorgenbrief” geschreven, de Raad voor de Rechtspraak ontraadt de invoering van het systeem, het Register Belastingadviseurs vindt dat een en ander leidt tot onrechtvaardigeid en machteloosheid. Laat de overheid maar duidelijker belastingregels maken, dan nemen de procedures vanzelf af. In het NJB van 24 juni 2011, blz. 1602 windt o... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Faunafonds

W.Bruil

Het Faunafonds en de schadevergoedingen zullen worden gedecentraliseerd naar de provincies. De decentralisatie van het natuurbeleid is nu nog voorwerp van bestuurlijk overleg en zal zijn beslag moeten krijgen in de nieuwe Wet Natuur. Op basis van bestuurlijke afspraken gaat – in 2012 – het Faunafonds al eerder over (Kamerstukken II, 2010/11, 29446, nr. 78). abonneren of dit artikel kopen.

NB: EHEC

W.Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de Staatssecretaris van ELI dat de Russen weliswaar wel weer groenten en fruit willen importeren, maar dat er nog geen goedgekeurd certificaat is, zoals Poetin eist. Daarover wordt nog onderhandeld. Europa komt met een opkoopregeling en een promotiecampagne. (Kamerstukken II, 2010/11, 32801, nr. 5) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierrechten

W.Bruil

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet, waarin de herinvoering van de compartimentering is neergelegd, is bij de Eerste Kamer aangekomen (Kamerstukken I, 2010/11, 32469, A. Als de wet wordt aangenomen werkt de regeling terug tot 23 april 2010. Er kunnen geen varkens- en pluimveerechten worden overgedragen tussen de concentratiegebieden en naar deze gebieden. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Stikstof

W.Bruil

Uit Europees onderzoek blijkt dat stikstof veel schade veroorzaakt. Voor Nederland is dit becijferd op 3 tot 15 miljard per jaar. De schade door de landbouw is 1 tot 8 miljard per jaar, vanwege de ammoniak. De staatssecretaris ziet in het rapport en de aanbevelingen een ondersteuning van zijn beleid om de verliezen bij mestgebruik verder terug te dringen. Ook de consumptie van dierlijk eiwit moet worden verlaagd. Dat kan via voorlichting. (Kamerstukken II, 2010/11, 30654, nr. 95). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Covergisting

W.Bruil

Er komen meer producten beschikbaar voor covergisting. Alle stoffen waarvan komt vast te staan dat er geen landbouwkundige of milieukundige bezwaren tegen zijn komen op de positieve lijst te staan (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) aan de hand van een daartoe opgesteld Protocol. In de toekomst wil de staatssecretaris de beoordeling aan het bedrijfsleven zelf overlaten (Kamerstukken II, 2010/2011, 28385, nr. 210). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Op de agenda voor de bijeenkomst van de Raad van Ministers van juni 2011 staan veel onderwerpen rond de visserij. Ook de vergoeding voor EHEC-getroffenen komt aan de orde (Kamerstukken II, 2010/11, 21501-32, nr. 500). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetgeving

W.Bruil

Bij Kluwer is verschenen de editie 2011/2012 van Wetgeving makelaardij o.g., een kloek boek met bijna dichtbedrukte 2.300 blz. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Moties

W.Bruil

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van ELI, in november 2010, is een aantal moties aangenomen. In een brief aan de Tweede Kamer geven de bewindslieden aan hoe zij met die moties zullen omgaan (Kamerstukken II, 32500 XIII, nr. 197). Het gaat dan onder meer over: • Een keurmerk voor ‘streekeigen producten’ (wordt over overlegd); • Het vereenvoudigen van archeologisch onderzoek (beleid wordt geëvalueerd) • Zwaardere straffen voor dierenmishandelaars (wordt bekeken) • De handhaving van de investeringsregeling voor jonge landbouwers (daarvoor is de Regeling LNV-subsiedies aangep... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Prijzen

W.Bruil

De nieuwe pachtprijzen – die al eerder aan de Tweede kamer waren meegedeeld – zijn nu ook in regelgeving gepubliceerd: wijziging Pachtprijzenbesluit Stb. 27 juni 2011, 322)en de wijzing van de Uitvoeringsregeling (Stcrt. 30 juni 2011, nr. 11493). Daaraan is nog een schriftelijk overleg met de vasts commissie voor ELI aan vooraf gegaan (Kamerstukken II, 27924, nr. 54). abonneren of dit artikel kopen.

NB: AMVB Ruimte

W.Bruil

De nationale ruimtelijke ordening is in juni in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2010-2011, 31500, nr. 25). Het gaat om: • Een ontwerp structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (in drie delen); • Een ontwerp Algemene maatregel van bestuur (Amvb) Ruimte en bijbehorende nota van toelichting; • een plan Milieueffectrapport (plan-MER); • eenNota van Antwoord voor zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van SVIR • een wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt op korte termijn ingediend. De AMVB-Ruimte (ook wel Barro – Besluit a... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet dieren

W.Bruil

De nieuwe Wet dieren is in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2011, 345). De bedoeling van het geheel staat uitvoerig in de considerans: (…) dat het wenselijk is ter uitvoering van Europese verplichtingen en in het belang van de gezondheid en het welzijn van dieren en in dat van de volksgezondheid, regels te stellen betreffende dieren, in het bijzonder door de mens gehouden dieren, onder erkenning van de intrinsieke waarde van het dier en acht slaand op ethische aspecten in relatie tot biotechnologie, en daarbij, uitdrukking gevend aan de samenhang met die regels, te betrekken regels omtrent di... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toekomst intensieve veehouderij

W.Bruil

De vaste commissie van ELI heeft overlegd over de dierhouderij (Kamerstukken II, 2010-2011, 28973, nr. 73). Naar aanleiding van de in veehouderijen gemaakte filmpjes (zie http://achtergeslotendeuren.org; niet geschikt voor jeugdige kijkers) reageert de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2010-2011, 28286, nr. 522). De desbetreffende actiegroep ‘Ongehoord’ heeft banden met dierenextremisten. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duurzame stallen

W.Bruil

Er kan sinds 2008 subsidie worden verstrekt voor duurzame stallen. Wat dat zijn staat in de Regeling LNV-subsidies (gewijzigd Stcrt. 21 juli 2011, nr. 13382); het komt er op neer dat een zo’n innovatieproject op een aantal punten betermoet scoren dan de wettelijke eisen (ammoniakuitstoot, geur, fijn stof, diergezondheid, dierenwelzijn). Het aantal aanvragen is wat teruggelopen maar er is nog steeds meer vraag dan budget, aldus de staatssecretaris (Kamerstukken II , 2010-2011, 28286, nr. 517). In dezelfde brief wordt ook ingegaan op de Röntgenbeunhazen en de ontwikkeling van de combikip. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pluimvee

W.Bruil

Verschillende ingrepen bij pluimvee (snavels, achterste tenen, sporen, kammen) zijn vanaf 2001 verboden op basis van het Ingrepenbesluit, maar er geldt een vrijstelling. Deze vrijstelling wordt verlengd met 10 jaar tot 2021. Die tijd kan worden benut om te zoeken naar alternatieven. Wel wordt de infraroodmethode bij snavelbehandeling verplicht. (Kamerstukken II, 2010-2011, 28286, nr. 521). Ook bij het slachten van pluimvee verbetert het dierenwelzijn. De multipele waterbadverdoving wordt uitgefaseerd en vervangen door de ‘head only’-methode. Dit betekent niet dat de kippen zonder kop verder... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vogelgriep

W.Bruil

Bij een bedrijf in Creil is vogelgriep geconstateerd. De staatssecretaris informeerde de Kamer (Kamerstukken II, 2010-2011, 29683, nrs. 102, 128) en stelde een beperkingsgebied in (Stcrt. 8 juli 2011, nrs, 12159 en 12163). Over de strategie bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten in meer algemene zin gaat de brief van 15 juli 2011, Kamerstukken II, 2010-2011, 29683, nr. 103). abonneren of dit artikel kopen.

NB: GGO-gewassen

W.Bruil

Op Europees niveau is het niet gelukt om de verordening inzake de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen aan te passen. Het was de bedoeling dat lid-staten meer ruimte zouden krijgen om ggo’s op hun grondgebied tegen te gaan. Nu is het even afwachten of er een vervolg komt (Kamerstukken II, 2010-2011, 32427, nr. 11). abonneren of dit artikel kopen.

NB: EHEC

W.Bruil

Er zijn enkele overleggen geweest met de vaste commissie voor ELI (Kamerstukken II, 2010-2011, 32801, nrs. 7, 8). In Horst aan de Maas doen tuinders een beroep op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Dat moet de gemeente zelf weten, zegt de staatssecretaris (nr. 6). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ammoniak

W.Bruil

Het ministerie is in een of ander artikel verweten informatie achter te houden over het programma AAgro-stacks en foutenmarges heeft laten verwijderen uit een rapport over kritsiceh depositiewaarden. Daar klopt niets van, volgens de staatssecretaris (Kamerstukken II, 2010-2011, 30654, nr. 96). De geschiedenis wordt nog eens op een rijtje gezet en meegedeeld wordt dat in het kader van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een nieuw rekenmodel, genaamd Aerius. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gebruiksnormen

W.Bruil

Door te lage stikstofgebruiksnormen voor gerst kan er geen fatsoenlijk bier meer van gebrouwen worden. Dat is een alarmerend bericht en men zou onmiddellijke actie verwachten, maar de staatssecretaris gaat het eerst verder nog uitzoeken (Kamerstukken II, 2010-2011, 28385, nr. 211). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Raakvlakken

W.Bruil

Bij Kluwer is verschenen het boek Raakvlakken RO 2011; Relaties met andere wetten, door C.W.M. van Alphen e.a. Het boek beschrijft allerlei wetgeving die verband houdt met de ruimtelijke ordening, zoals infrastructuurwetgeving, milieuwetgeving. Archeologie, natuurbescherming, water, externe veiligheid. Een apart hoofdstuk is gewijd aan veehouderijen, met daarin onder meer de Wet geurhinder en de Wet ammoniak en veehouderij. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wro

W.Bruil

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel tot wijziging van de Wro (Kamerstukken II, 2010/11, 32821, nr. 5, verslag). Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor rijk en provincie inzake de afwijkingsbevoegdheid van respectievelijk de rijks-amvb (Barro) en de provinciale verordeningen ruimte. Hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd blijkt uit het dossier, met name uit het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel, dat deze wettelijke grondslag thans ontbreekt. Provinciale ontheffingen ontberen thans dus rechtskracht en men mag aannemen dat de desbetreffende v... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Bij de Tweede Kamer is aanhangig een wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (Kamerstukken II, 2010/11, 32588, nr. 21, brief van de staatssecretaris). Ter gelegenheid daarvan is door de Tweede Kamer voorgesteld om de referentiedatum van artikel 19kd van de natuurbeschermingswet te veranderen, van 7 december 2004 in 31 maart 2010. De brief betoogt dat dat voorstel in strijd is met de Habitatrichtlijn. Intussen wordt hard gewerkt aan het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). In een aparte brief wordt daarop ingegaan (Kamerstukken II, 2010/11, 30654, nr. 97). Het lukt n... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet dieren

W.Bruil

De staatssecretaris van ELI heeft een soort werkprogramma naar de Eerste kamer gestuurd voor de invulling van de Wet dieren. Het geeft een overzicht van de amvb’s die in voorbereiding zijn, het tijdpad dat men voor ogen heeft en de te volgen procedure, met maatschappelijke invloed en parlementaire voorhang. (Kamerstukken I 2010/11, 31389, R.) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Personenvennootschappen

W.Bruil

De regering heeft besloten de aanpassing van titel 7.13 BW, waarvoor een voorstel (al lang) bij de Eerste Kamer ligt, in te trekken. Daarvoor wordt verwezen naar een “procedure”, waarmee waarschijnlijk die van art. 89 Gw wordt bedoeld. Dat houdt in dat de Koning een machtiging tot intrekking moet geven. (Kamerstukken I, 2010/11, 31065, C). abonneren of dit artikel kopen.

NB: GLB

W.Bruil

In het kader van de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is er een interdepartementale conferentie geweest. Een verslag daarvan is naar de Tweede kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2010/11, 26625, nr. 134). De agenda voor de Landbouwraad van september is verschenen onder nummer 21501-32, nr. 511. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bestuursprocesrecht

W.Bruil

Het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) heeft het septembernummer geheel gewijd aan wetsvoorstel 32621 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, met bijdragen van Daalder, Verheij, Van Male, Konijnebelt, Zijlstra e.a. Jurgens gaat in op het vermoedelijk meest omstreden onderdeel van de wet, het relativiteitsvereiste: de rechter kan een besluit in stand laten als een rechtsnorm is geschonden die niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich erop beroept (art. 8:69a). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geschetst

W.Bruil

Bij Ars Aequi is verschenen “Goederenrecht geschetst”, met bijdragen van Bartels, Ensink, Oudemans, Ploeger en Spath, een handzaam boekje (143 blz.) met een gestructureerd overzicht van het goederenrecht. Onder meer hoofdstukken over burenrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal. Veel schema’s maken het geheel inzichtelijk. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 7 september 2011 inzake art. 19kd Natuurbeschermingswet heeft de staatssecretaris een brief naar de Kamer gestuurd. De Afdeling oordeelde dat wel een vergunning vereist is, ook al neemt de depositie niet toe. Materieel heeft dat geen betekenis, meent de de regering. (Kamerstukken II, 2011-2012, 30825, nr. 109). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dieren in het geding

W.Bruil

Onder deze titel is een boek verschenen bij SDU Uitgevers, geschreven door Eugenie de Bordes. Het gaat over de regelgeving ter bescherming van dieren en over de interpretatie daarvan door de rechter. Na een inleidend hoofdstuk wordt een historische volgorde aangehouden, waarbij een bepaalde periode een soort kenmerk meekrijgt: de ontwikkeling van het denken over dieren (hoofdstuk 3), de periode 1886-1981 (openbare zedelijkheid), 1981-1992 (intrinsieke waarde van dieren), 1992-2011 (Gezondheid- en welzijnswet voor dieren. Daarna volgen enkele thematische hoofdstukken over dierenmishandeling:... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duurzame veehouderij

W.Bruil

De Commissie Van Doorn heeft een rapport gepresenteerd “Al het vlees duurzaam; de doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020”. In het rapport – ook wel bekend als Verdrag van Den Bosch – wordt een mooi toekomstbeeld geschetst. Ook worden er concrete maatregelen voorgesteld: een integraal ketenkwaliteitssysteem, geen preventief gebruik antibiotica, sluitende milieukringlopen, dierenwelzijn e.d. Het rapport is te vinden via www.brabant.nl/actueel/nieuws/2011/september/advies-commissie-van-doorn.aspx. Ook Alders is klaar met zijn maatschappelijke dialoog over megas... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Paarden

W.Bruil

De sectorraad Paarden heeft een Gids voor Goede Praktijken opgesteld t.b.v. het paardenwelzijn (Kamerstukken II, 2011-2012, 28286, nr. 524). Over “Paard en recht” is ook een boek verschenen bij Berghauser Pont. Het boek beoogt het paard juridisch van alle kanten te bezien. Vele auteurs hebben onder leiding van Luuk Boerema hoofdstukken geschreven over eigendom en houderschap, aansprakelijkheid, huur en pacht, overeenkomsten en contracten – met daarin een beschrijving van de vele soorten van overeenkomsten rond paarden - , koop en verkoop van paarden, gezondheid en welzijn, paard en omgeving... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Fokkerij

W.Bruil

In een uitvoerige brief van de staatssecretaris van ELI wordt ingegaan op het fokkerijbeleid in relatie tot diergezondheid en dierenwelzijn. De indruk die men ervan krijgt is dat het vooral over gezelschapsdieren gaat. In de landbouw is kennelijk alles in orden, met het Fokkerijbesluit en de desbetreffende (vernieuwde) verordening van het productschap voor Vee en Vlees, op grond waarvan fokkerijorganisaties ook iets moeten doen aan erfelijke gebreken en inteelt. (Kamerstukken II, 2011-2012, 28286, nr. 525). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Legbatterijen

W.Bruil

Uit het verslag van de Landbouwraad van 20 september jl. blijkt dat sommige lidstaten zich zorgen maken over de handhaving van het batterijverbod na 1 januari 2012. De Europese Commissie is gevraagd om daar strikt op toe te zien, en vooruitlopend daarop alvast een overzicht te geven van de stand van zaken (Kamerstukken II, 2011-2012, 21501-32, nr. 512). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Derogatie

W.Bruil

Het nieuwe Nederlands verzoek om derogatie van de nitraatrichtlijn is naar Brussel gestuurd. Daarbij hoort ook een rapportage. De monitoring laat zien dat het gemiddelde gebruik van stikstof uit dierlijke mest op de derogatiebedrijven is gestegen, maar dat men met 46 mg/l nog wel aan de doelstelling van de richtlijn voldoet. Wel werd meer fosfaat geproduceerd dan was toegestaan. Toch concludeert de staatssecretaris dat de naleving van de voorwaarden die aan de derogatie verbonden zijn op een hoog niveau ligt (Kamerstukken II, 2011-2012, 28385, nr. 214). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mestbeleid

W.Bruil

Het mestbeleid voor de toekomst wordt uiteengezet in een brief van twee staatsecretarissen (ELI en IM), Kamerstukken II, 2011-2012, 33037, nr. 1. Er zijn drie sporen waarlangs naar oplossingen wordt gezocht. Spoor 1 betreft een nieuw stelsel voor duurzaam evenwicht tussen productie en afzet. Bedrijven met een mestoverschot worden verplicht tot verwerking, van niet verwerkte mest moet de afzet gegarandeerd zijn. Spoor 2 gaat over voermaatregelen: 10% minder fosfor in veevoer. Spoor 3 beoogt mestproducten uit dierlijke mest als kunstmestvervanger aan te wenden. De samenwerking met het bedrijf... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- M. de Koe, ‘Hoe staat het met erfpacht in de agrarische sector?’, LTB 2011/393, p. 10-11 (oktoberuitgave). - L.P.J. Mertens, ‘Erfpacht en extra melkquotum’, LTB 2011/39, p. 11-12 (oktoberuitgave). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet Natuur

W.Bruil

Het wetsvoorstel Wet Natuur dat de staatssecretaris van EL&I in het voorjaar 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer is op 6 oktober in concept voor consultatie rondgestuurd (de consultatietermijn is op 18 november 2011 gesloten). Het (ontwerp)wetsvoorstel voorziet in een nieuw wettelijk kader voor de natuurwetgeving ter bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden. De bedoeling is dat de Wet Natuur de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet uiteindelijk zal vervangen. Kerndoelen van het (ontwerp)wetsvoorstel zijn: (a) vereenvoudiging, (b) aansluiting bij international... abonneren of dit artikel kopen.

NB: EHS

W.Bruil

De staatssecretaris van EL&I heeft de Tweede Kamer de voortgangsrapportages ILG en EHS 2010 toegezonden (Kamerstukken II 2011/12, 30 825, nr. 111, brief 6 oktober 2011). Enkele kernpunten: - de omvang van het beheerde areaal EHS, inclusief Natura-2000 gebieden, bedroeg op 31 december 2010 570.700 ha (onderverdeeld naar 453.500 ha bestaande EHS en 117.200 ha nieuwe EHS). Dat is minder dan in 2009 (613.000 ha). Het verschil wordt grotendeels verklaard door de categorie ‘beheer door derden’. In voorgaande rapportages is oppervlakte beheer door derden niet aangepast, terwijl in wer... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur: Natura 2000

W.Bruil

- E.J. Snijders-Storm, ‘Compenseren! En dan? Borging van mitigerende en compenserende maatregelen in het kader van Natura 2000’, TBR 2011/163, p. 900-907. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duurzame veehouderij

W.Bruil

De staatsecretaris van EL&I heeft zijn visie gegeven op de schaalgrootte en toekomst van de veehouderij (Kamerstukken II 2011/12, 28 793, nr. 85, brief 23 november 2011). Hij laat weten dat het kabinet met de heer Alders en de commissie Van Doorn van mening is dat de huidige intensieve veehouderij door het kabinet en het bedrijfsleven tezamen moet worden getransformeerd naar een zorgvuldige duurzame veehouderij. Het kabinet wil deze doelstelling in 2020 bereiken door een aanpak langs twee sporen: (1) een ketengestuurde verduurzaming van de veehouderij en (2) een zorgvuldige inpassing van ve... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Transport

W.Bruil

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop het private kwaliteitssysteem QLL is geborgd (Kamerstukken II 2011/12, 26 991, nr. 322, brief 9 november 2011). Het QLL is sinds 1 juli 2011 het enige kwaliteitssysteem voor alle sectorpartijen die zijn betrokken bij veetransport, verzamelplaatsen en veehandel. Een eerste inventarisatie laat zien dat het kwaliteitssysteem in de praktijk breed wordt gedragen, maar dat er vooral in het interne toezicht nog verbeteringen nodig zijn. De staatssecretaris vertrouwt erop dat die verbeteringen worden doorgevoerd en is bere... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Paardenwelzijn

W.Bruil

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft een Gids voor Goede Praktijken samengesteld. Daarin zijn de eerder door de SRP opgestelde twaalf richtlijnen van welzijn voor paarden (Kamerstukken II 2011/12, 28 286, nr. 508) verder uitgewerkt. In de gids wordt ook ingegaan op de verankering van de richtlijnen in onder andere sectoreigen kwaliteitssystemen en reglementen. Wageningen UR/ Livestock Research (WUR/LR) is door de staatssecretaris gevraagd om een onafhankelijke reactie op de gids. Deze reactie is neergelegd in een rapport dat op 9 november 2011 aan de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II 2... abonneren of dit artikel kopen.

NB: EHEC

W.Bruil

De situatie op de markt van de glastuinbouw na de EHEC crisis is nog steeds verre van rooskleurig. Zo is te lezen in een brief van de staatssecretaris van El&I aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/12, nr. 32 801, nr. 10, brief 6 oktober 2011). Dit is volgens de staatssecretaris niet enkel aan de EHEC crisis te wijten; ook een groot aanbod van groenten en fruit en een lagere consumptie van saladegroenten zouden daar debet aan zijn. De staatssecretaris laat weten dat hij zich kan vinden in de door Spanje en Frankrijk voorgestelde aanvullende maatregelen op Europees niveau, voor zover zij... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- Y. Flietstra, ‘De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Vijftien jaar jurisprudentie in vogelvlucht’, JM 2011/102, p. 685-691 (afl. 9, 22 oktober 2011). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- W.J.M. Overtoom, ‘Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht in de familiesfeer’, LTB 2011/391, p. 3-7 (oktoberuitgave). - B.F. Peller, ‘Goedkeuringsbeleid kan nadeel overdrachtbelasting door originaire eigendomsverkrijging opheffen’, LTB 2011/392, p. 8-9 (oktoberuitgave). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Aankondiging Actualiteitendag Agrarisch Recht 2012

W.Bruil

Op vrijdag 13 januari 2012 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van het agrarisch recht. De cursus is opgesteld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, ju... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Programma (wijzigingen voorbehouden)

W.Bruil

09.00 uur – 09.30 uur Ontvangst met koffie/thee 09.30 uur – 09.35 uur Welkom door de voorzitter mr. G.M.F. Snijders (Wijn & Stael Advocaten / Radboud Universiteit Nijmegen) 09.35 uur – 09.55 uur Actualiteiten Pachtrecht mr. J.G. Bongers (Centrale Grondkamer) 09.55 uur – 10.15 uur Actualiteiten fiscaal recht mr. A. Verduijn FB (Countus Accountants en Adviseurs) 10.15 uur – 10.35 uur Personenvennootschappen en Flex-BV mr. B. Snijder-Kuipers (De Brauw / RU Groningen) 10.35 uur – 11.00 u... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Deelname en kosten

W.Bruil

Aan de Actualiteitendag kunnen maximaal 180 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Deelname aan de Actualiteitendag kost € 440,-- excl. 19 % BTW netto. Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht en leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters betalen € 425,-- excl. 19 % BTW. Prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunch en een aperitief. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Studiepunten

W.Bruil

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn aan het volgen van deze opleiding 5 opleidingspunten verbonden op het hoofdgebied Juridisch. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft 5 studiepunten toegekend aan de Actualiteitendag. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft 6 studiepunten verbonden aan de studiedag. De Bond van Medewerkers in het Notariaat heeft 6 BMN-punten toegekend aan de Actualiteitendag Bij de volgende instanties worden nog studiepunten aangevraagd: Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat,... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mededeling Dienst Regelingen: pachtcontracten gaan digitaal

W.Bruil

Vanaf november kunnen bij Dienst Regelingen pachtcontracten digitaal samengesteld worden. Het gaat hierbij om overeenkomsten voor geliberaliseerde pacht. Hiermee speelt Dienst Regelingen in op een wens vanuit de sector. Uit onderzoek blijkt dat pachters open staan voor een snelle digitale oplossing, omdat dit de doorlooptijd van de pachtcontracten aanzienlijk verkort. Daarom heeft Dienst Regelingen een pachtcontract gemaakt dat digitaal in te vullen is. ”De demonstratieversie is getest tijdens een bijeenkomst met pachters, verpachters en tussenpersonen”, vertelt Feikje Krikk... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Versnelde afhandeling

W.Bruil

Het digitaal invullen van een pachtcontract geldt alleen voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor zes jaar of korter. In het verleden duurde het soms wel een half jaar voordat een pachtcontract werd afgehandeld. Door de digitale oplossing is de afhandeltijd maar enkele maanden. Dit komt door de verschillende controles die in het digitale formulier zitten. Deze controles worden al gedaan tijdens het invullen en hoeven daarom niet meer na het insturen gedaan te worden. Toch kan de afhandeltijd variëren, omdat sommige pachtcontracten worden besproken in de Grondkamers. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Een druk op de knop

W.Bruil

Digitale pachtcontracten worden samengesteld in ‘Mijn dossier’ op de website van Dienst Regelingen: www.drloket.nl. In ‘Mijn dossier’ kan een ondernemer zijn correspondentie met Dienst Regelingen digitaal inzien en kan hij aanvragen doen voor subsidies. De aanvrager vult daar onder meer zijn kadastrale gegevens en de pachtprijs per hectare in. Met een druk op de knop stelt de aanvrager vervolgens zijn persoonlijke pachtcontract digitaal samen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Eerste stap

W.Bruil

“Dit is nog maar de eerste stap naar volledige digitalisering van het pachtcontract”, vertelt Feikje Krikke. “In de toekomst hopen we dat het mogelijk is om het pachtcontract digitaal terug te sturen en gebruik te maken van de online gegevens van het Kadaster”. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden kijken op www.drloket.nl of contact opnemen met het DR-Loket: 0800- 22 333 22. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Product- en bedrijfsschappen

W.Bruil

De Tweede Kamer steunt de motie Aptroot om de product- en bedrijfsschappen af te schaffen. De regering is verzocht om binnen zes maanden een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen, dat voorziet in de aanpassing op de Wet op de bedrijfsorganisatie alsmede om een voorstel te doen voor de afbouw van de schappen en het onderbrengen van de wettelijke taken en activiteiten van publiek belang op het gebied van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid: Kamerstukken II 2011/12, 33 000 XV, nr. 61. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wettenbundel: Tekst & Commentaar Pachtrecht

W.Bruil

De nieuwe uitgave van Tekst & Commentaar Pachtrecht is eind november 2011 verschenen. Met artikelsgewijs commentaar van A.H.T. Heisterkamp en W.L. Valk (ISBN 9789013089806). Deze eerste herdruk bevat ook commentaar op de Uitvoeringswet grondkamers en Regeling pachtprijzen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- R.J.J. Aerts en D.S.P. Roelands-Fransen, ‘Eén jaar Wabo. Enige overdenkingen over de verklaring van geen bedenkingen!’, Gst. 2011/118, p. 646. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wetsvoorstel voor de plattelandswoningen

W.Bruil

Op 7 november 2011 is het wetsvoorstel voor de plattelandswoningen aan de Tweede Kamer aangeboden: “Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)”: Kamerstukken II 2011/12, 33 078, nrs. 1-4. Zoal de titel van het wetsvoorstel al doet vermoeden, valt het wetsvoorstel uiteen in twee onderdelen. In de eerste plaats wordt geregeld dat de planologis... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pelsdierhouderij

W.Bruil

Op 7 november 2011 is een wetsvoorstel tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij ingediend: Kamerstukken II 2011/12, 33 076, nrs. 1-3. De nadere wijziging voorziet in extra flankerend beleid voor de afbouw van de pelsdierhouderij. Het betreft een sloopregeling (art. 1, onderdeel B van het wetsvoorstel), fiscale voorzieningen en een hardheidsclausule voor pensioenproblematiek (art. 1, onderdeel C van het wetsvoorstel). abonneren of dit artikel kopen.

NB: BTW en levende dieren

W.Bruil

De wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) zal – anders dan aanvankelijk beoogd – niet per 1 januari 2012 in werking treden. Zo is te lezen in een brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 19 december 2011 (Kamerstukken II 2011/12, 30 922, nr. 18). De reden hiervoor is dat de staatsecretaris nog geen reactie heeft ontvangen van de Europese Commissie op zijn verzoek om uitstel van de inwerkingtreding in verband met het mogelijke concurrentienadeel dat zou optreden voor de Nederlandse paardensector. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ammoniak

W.Bruil

Met ingang van 19 oktober 2011 is de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gewijzigd: Stcrt. 18 oktober 2011, nr. 18726. De belangrijkste wijziging is de aanvulling van de bijlage van de Rav met (a) een aantal nieuwe huisvestingssystemen en (b) een aantal nieuwe additionele systemen voor de opslag van mest en voor de reductie van fijn stof. Verder wordt in de bijlage bij een aantal huisvestingssystemen het systeemnummer aangepast in verband met actualisering van de betreffende systeembeschrijvingen. In samenhang met deze wijziging wordt tegelijkertijd bijlage 1 van de Regeling geurhinder e... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geurhinder

W.Bruil

De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is per 19 oktober 2011 gewijzigd: Stcrt. 18 oktober 2011, nr. 18729. Deze wijziging hangt nauw samen met de hiervoor omschreven wijziging van de Rav. De kern van de wijziging wordt in de toelichting als volgt verwoord:, ‘Door middel van deze wijziging wordt de inhoud van de Rgv in vereenstemming gebracht met de gewijzigde Rav. In bijlage 1 worden twee nieuwe gecombineerde luchtwassystemen opgenomen die toepasbaar zijn in de varkenshouderij en een biofilter voor toepassing in de pluimveehouderij. Bovendien zijn de chemische en biologische l... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- B. Hoekstra, ‘Significant verstorend effect en beoordeling van stikstofdepositie’, TRO 2011/896, p. 7. Dit artikel is een bewerking van een onderzoeksscriptie Natuurbeschermingsrecht bij de Universiteit van Tilburg. De auteur geeft een beschrijving van de regelgeving met betrekking tot de beoordeling van stikstofdepositie en geeft ook de knelpunten aan. De auteur stelt onder andere vast dat de regelgeving versnipperd is en dat er onbekendheid bestaat met de effectbeoordeling van stikstofdepositie. Dit is een probleem voor veehouderijen, bedrijven en de realisatie van wegen. Er is b... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Literatuur

W.Bruil

- Wemdzio, ‘Stellenwert von Abstandskriterien Für Bürger, Behörden und Gerichte’, Agrar- und Umweltrecht, november 2011, p. 421. - Köpernik, ‘Zum aktuellen Stand der Anbindehaltung von Rindern in Deutschland’, Agrar- und Umweltrecht, november 2011, p. 429. - Von Twickel, ‘Können die Buchwerte für Milch- und Zuckerrübenlieferrechte vom Pauschal ermittelten Buchwert des Grund und Bodens abspalten?’, Agrar- und Umweltrecht, november 2011, p. 430. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Grondkamers

W.Bruil

De wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers zal per 1 juli 2012 in werking treden (Stb. 2012, 194). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft een ‘voorlichting’ uitgebracht over de Programmatische Aanpak Stikstof, op verzoek van de regering. In dit advies gaat de Raad van State na of de gekozen aanpak (herstelmaatregelen, extra generieke maatregelen en ontwikkelingsruimte) zich verdraagt met de Natuurbeschermingswet en de Habitatrichtlijn. De RvS komt niet tot een eindoordeel. De concept-PAS zal nog op een aantal punten aangepast, uitgewerkt en verduidelijkt moeten worden. Het grootste probleem lijkt te zitten bij de vraag of vergunningen verleend kunnen worden voor projecten die... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Percelen

W.Bruil

De Tweede Kamer had gevraagd of de perceelsgrenzen via een gps-meting zouden kunnen worden vastgesteld. Dat blijkt niet mogelijk. Voor het actueel houden van de perceelsregistratie zijn dus luchtfoto’s nodig (Kamerstukken II, 2011/12, 27428, nr. 230). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Biotechnologie

W.Bruil

De Vaste Commissies van ELI en IM hebben overleg gevoerd met de betrokken bewindslieden over het onderwerp biotechnologie en kwekersrecht. Veel schot zit er niet in de zaak van de veredelingsvrijstellingen (Kamerstukken II, 2011/12, 27428, nr. 230). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

De staatssecretaris heeft een overzicht verstrekt van toegelaten middelen in zgn. kleine teelten (Kamerstukken II, 2011/12, 27858, nr. 108). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

Veel „nieuw GLB“ op de landbouwraad van april 2012, waarvan een verslag in Kamerstukken II, 2011/12, 21501-32, nr. 597. Een ander punt was de groepshuisvesting voor zeugen, die op 1 januari 2013 moet zijn geimplementeerd. Nu al heeft de landbouwcommissaris Dalli aangekondigd om alle middelen in te zetten tegen landen die in gebreke blijven. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet Puber

W.Bruil

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken is geëvalueerd. In het algemeen is de informatievoorziening verbeterd, maar een groot deel van de notarissen en makelaars vindt het nog onvoldoende en wil graag een register, bij het kadaster. Of dat mogelijk is wordt nu onderzocht. Een belangrijke vraag was nog, waar de gemeentelijke voorkeursrechten moeten worden geregistreerd. Deze worden voortaan bij het kadaster geregistreerd en hebben ook pas gelding als zij daar zijn ingeschreven. Dit zal in de Omgevingswet worden geregeld. Dat duurt dus nog wel even. (Kamerstukken II... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Schmallenberg

W.Bruil

Eind juni 2012 waren 1683 bedrijven gemeld waarvan op 350 bedrijven het virus is aangetoond. Het aantal meldingen neemt sterk af. De meldplicht wordt afgeschaft. Het onderzoek duurt voort. (Kamerstukken II, 2011/12, 29683, nr. 135) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Antibiotica

W.Bruil

Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van antibiotica op veehouderijbedrijven. Het gebruik wordt sinds september 2011 centraal geregistreerd. Zowel bij varkens, als kippen en kalveren is er een grote groep bedrijven die relatief weinig gebruikt en een kleine groep die veel tot zeer veel gebruikt. Aan deze koplopers worden streefwaarden voorgehouden. (Kamerstukken II, 2011/12, 29683, nr. 125). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

De Nationale Ombudsman heeft in een rapport geconstateerd dat de overheid onbehoorlijk heeft gehandeld jegens de slachtoffers van de Q-koorts (“Het spijt mij”; Over Q-koorts en de menselijke maat, 19 juni 2012). De overheid wil individuele patienten geen schadevergoeding geven; wel krijgt de Stichting q-koortspatienten € 10 mln. (Kamerstukken II, 2011/12, 28286, nr. 569). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Groepshuisvesting

W.Bruil

Per 1 januari 2013 moeten drachtige zeugen vanaf 4 dagen na inseminatie in groepen worden gehuisvest. Het blijkt dat 15% van de bedrijven nog moet omschakelen. De regering duldt echter geen uitstel. Er zal direct handhavend worden opgetreden (Kamerstukken II, 2011/12, 28286, nr. 571). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Een ontwerp van het Nederlandse Actieplan duurzame gewasbescherming is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2011/12, 27858, nr. 110). Dit actieplan vloeit voort uit de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden van de EU. De onderwerpen zijn: opleiding (spuitlicenties), verkoop (vakbekwaam), informatie en bewustmaking, kennis spuitapparatuur (keuring), voorlichting van het publiek. De waterkwaliteitsdoelstellingen vormen een belangrijk richtpunt. In 2027 mogen er geen overschrijdingen van de normen voor oppervlaktewaterwaliteit en voor innamepunten voor drinkwater meer zijn. Tenslotte... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

Een wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2011/12, 33322, nrs. 1-4). Het belangrijkste thema is de mestverwerkingsplicht. Een nieuwe Titel 6 “Productie-evenwicht en mestverwerking” wordt daartoe ingevoerd. De productie mag de mestplaatsingsruimte van een bedrijf niet overschrijden. Deze mestplaatsingsruimte wordt bepaald door a) de hoeveelheid mest die op de grond mag worden gebruikt, b) de hoeveelheid mest die op grond van een mestverwerkingsovereenkomst mag worden afgevoerd en c) de hoeveelheid die op grond van een mestplaatsin... abonneren of dit artikel kopen.

NB: BV

W.Bruil

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht is in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2012, 299), evenals de bijbehorende Invoeringswet (Stb. 2012, 300). De wet treedt in werking op 1 oktober 2012 (Stb. 2012, 301). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

Tijdens de Landbouwraad van juni 2012 is gediscussieerd over het plattelandsbeleid (de tweede pijler). Ook het GLB kwam nog weer aan de orde. (Kamerstukken II, 2011/12, 21501-32, nr. 625). In juli staan deze onderwerpen ook weer op de agenda (nr. 626). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vastgoedwetgeving

W.Bruil

Bij Kluwer is verschenen de bundel Vastgoedwetgeving (voor opleiding en praktijk van makelaars), 2012/13, 2400 blz. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Crisis

W.Bruil

De wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht is in een gewijzigd ontwerp bij de Eerste Kamer ingediend (Kamerstukken II, 2011/12, 33135, A). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geiten

W.Bruil

B&W van de gemeente Landerd verleenden vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning voor de bouw van een geitenstal en een sleufsilo. De provincie Noord-Brabant draagt de besluiten bij de Kroon voor ter vernietiging (art. 268 Gemeentewet), vanwege de door de provincie ingestelde bouwstop voor geitenhouderijen. De Kroon schorst de besluiten van de gemeente, KB 12 juli 2012, Stb. 2012, 318. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Schmallenberg

W.Bruil

De meldplicht voor Schmallenberg is opgeheven door wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring va besmettelijke dierziekten, zoonosen en TSE’s, Stcrt. 26 juli 2012, nr. 13041. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Intensieve veehouderij

W.Bruil

De vaste commissie voor ELI heeft overlegd over de intensieve veehouderij. Daarbij passeerden tal van onderwerpen de revue, waaronder de wettelijke regeling inzake de megastallen (Kamerstukken II, 2011/12, 28973, nr. 126). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Boktor

W.Bruil

De Aziatische Boktor is aangetroffen in Winterswijk. Het betreft een quarantaine-organisme in de hoogste risico-categorie. De regering treedt drastisch op (Kamerstukken II, 2011/12, 27858, nr. 113). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Multifunctionele landbouw

W.Bruil

Er is een einde gekomen aan de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Het eindrapport is ‘met gepaste trots’ aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2011/12, 30252, nr. 19). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Oormerken

W.Bruil

Nog steeds wordt in Europa nagedacht over alternatieve manieren van identificatie, mede ten behoeve van de gewetensbezwaren tegen oormerken. De regering ziet wel kansen om de identificatiebolus in te voeren (Kamerstukken II, 2011/12, 21501-32, nr. 628). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Voedselveiligheid

W.Bruil

Onder de titel ‘Verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid’ schrijven Bernd van der Meulen e.a. in het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid over de werking van het levensmiddelenrecht in tijden van crisis, naar aanleiding van de EHEC-crisis. Grootschalige incidenten zijn niet uit te bannen, ondanks een hoog niveau van bescherming. Het bedrijfsleven draagt het risico, ook bij achteraf gebleken onjuiste waarschuwingen (O&A, juni 2012, blz. 68 e.v.). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

De vaste commissie van LNV heeft overlegd over de landbouwraad van juni 2012, zie Kamerstukken II, 2011/12, 21501-21, nr. 629 voor een verslag daarvan. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Planschade

W.Bruil

“Planschade en nadeelcompensatie” is de titel van een boek van I.P.A. van Heijst en IJ.A. Elbers- van der Meer (Amsterdam 2012, 237 blz) in de serie Ruimtelijk relevant. Het boek behandelt schadevergoedingen bij rechtmatig overheidshandelen op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare ruimte in infrastructuur. Na een inleidend hoofdstuk over de juridische context komen aan de orde: planschade Wro, nadeelcompensatieregelingen, zowel de wettelijke (o.a. Tracewet, Wabo, Waterwet) als buitenwettelijke (o.a. infrastructuur en ruimte voor de rivier. Het boek biedt een compleet overzicht van ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Na de Raad van State heeft ook de Commissie Mer het licht laten schijnen over de programmatische aanpak stikstof (PAS), 12 juli 2012, rapportnr. 2540-168. De commissie concludeert “dat voor een goed werkzame, in de praktijk haalbare PAS nog veel werk moet worden verzet. Daarbij verdient het de voorkeur om de PAS zodanig uit te werken dat een tijdpad wordt gegeven waarbinnen de instandhoudingsdoelstellingen worden behaald. Idealiter dient ontwikkelingsruimte niet eerder te worden uitgegeven dan nadat natuurherstel feitelijk is opgetreden. Vanwege de weerbarstigheid van de voorliggende probl... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun

W.Bruil

De regeling is gewijzigd (Strct. 30 juli 2012). Opgenomen is een nieuwe steunmaatregel voor welzijnsvriendelijke vloeren in de vleeskalverhouderij.Daarin wordt 60% van de investeringen vergoed. Een tweede wijziging betreft de verhoging van toeslagrechten vanwege de afschaffing van de gekoppelde steun voor aardappelzetmeel en gedroogde voedergewassen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mestbeleid

W.Bruil

In juli 2012 is door de Kamercommissies beraadslaagd over het mestbeleid. Het betrof een hoofdlijnendebat over het nieuwe mestbeleid, waarover inmiddels een wetsvoorstel is verschenen. Het verslag van de bijeenkomst: Kamerstukken II, 2011/12, 33037, nr. 29. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duitsland

W.Bruil

Ook in Duitsland worden grote veehouderijen met argwaan bekeken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen landbouw-veehouderij (landwirtschaftliche Tierhaltung) en industriële veehouderij (Gewerbliche Tierhaltung). In het Bundesbaugesetz heeft de eerste categorie een voorkeurspositie in het buitengebied. De tweede categorie op dit moment ook nog, maar daar komt door een wetswijziging een einde aan: alleen als deze inrichtingen niet mer-plichtig zijn houden zij een voorkeurspositie; de overige (massentiethaltung) moeten een veel zwaardere planologische toetsing ondergaan. Over de wetswijzigi... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wro

W.Bruil

De wijziging van de Wet ruimtelijke ordening (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels) heeft het Staatsblad bereikt en zal op 1 oktober 2012 in werking treden (Stb. 2012, 391). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet natuurbescherming

W.Bruil

Een voorstel van wet Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming), is naar de Tweede Kamer gestuurd, voorzien van een kloeke memorie van toelichting, het – eveneens omvangrijke - advies van de Raad van State en tientallen adviezen van andere organisaties. Deze wet (die in de concept-fase nog Wet Natuur heette) moet de bestaande wetgeving gaan vervangen (Boswet, Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet). (Kamerstukken II, 2011/12, 33348, nrs. 1-4). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Biotechnologie

W.Bruil

Trojan heeft een rapport opgesteld over ‘Oplossingsrichtingen voor de problematiek van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht in de plantenveredeling’. Daarbij is een aantal belangenverenigingen geconsulteerd. Hoofdonderwerp: een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht. Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2011/12, 27428, nr. 236). Zo’n veredelingsvrijstelling zal veel voeten in de aarde hebben, aldus de brief van de minister van ELI. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

Het Landbouw Economisch Instituut heeft een ex-ante evaluatie uitgevoerd over de invoering van de mestverwerkingsverplichting (Kamerstukken II, 2011/12, 33037, nr. 30). Er zijn verschillende varianten in beeld gebracht: mestverwerkingsplicht niet overdraagbaar, beperkt overdraagbaar of vrij overdraagbaar. In de ex-ante analyse wordt een aantal conclusies getrokken over de druk op de mestmarkt en de verwerkingscapaciteit, de kosten van mestafzet en de concurrentieverhoudingen. De staatssecretaris ziet het rapport als een ondersteuning van zijn beleid. Hij is ook van mening dat het stelsel va... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de agenda van de informele landbouwraad van september 2012 te Cyprus (Kamerstukken II, 2011/12, 21501-32, nr. 633). Er zal worden gesproken over het behoud van Europa’s potentieel voor voedselproductie en over publieke diensten, die waterschaarste en risico’s op het verlaten van landbouw-grond als gevolg van ongunstige klimaatomstandigheden beperken. Het Voorzitterschap wil het onderwerp bespreken aan de hand van vragen over welk pakket van maatregelen nodig is om waterschaarste en het risico op het verlaten van landbouwgrond tegen te gaan, de bodem bete... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Spil

W.Bruil

Door het overlijden van Arend Jan Voortman komt er een einde aan het blad Spil, een “kritisch tijdschrift over productie en verbruik van voedsel, grondstoffen en energie, voedselveiligheid, relaties tussen stad en land, landbouw- en plattelandsontwikkeling, landschaps-, natuur- en milieubeheer”. De titels van de artikelen uit het allerlaatste nummer: vegetarisch is niet perse duurzaam, haperend natuurbeleid is catastrofaal voor weidevogels, klimaatdebat, waar staan we?, certificeren draagt weinig bij aan het instandhouden van bossen. Uiteraard ook een overzicht van het verleden van Spil en ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pachtvisie

W.Bruil

De BLHB (Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers) bestaat dit jaar 90 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft men een visie uitgebracht “Pacht als vorm van grondgebruik”. Deze visie gaat vergezeld van een beschouwing van Louis Slangen over de pacht. De BLHB-visie zelf is samengevat in zes punten: de reguliere pacht moet worden uitgebreid, de geliberaliseerde pacht is een bedreiging, er moet onderzoek komen naar de mogelijkheid van insteekgeld, het pachtprijzensysteem moet worden aangepast op basis van de kwaliteit van de grond, een fiscale vrijstelling voor particuliere verpachters en he... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Grondprijzen

W.Bruil

De regering heeft de Grondprijsmonitor 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd met een beel van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. Na een periode met flinke grondprijsstijgingen tussen 2005 en 2009 is er in de jaren 2010 en 2011 sprake van slechts een lichte toename van de grondprijzen met respectievelijk 3 en 0,3 procent. In relatie tot de stedelijke vastgoedmarkt, die de gevolgen van de economische neergang sterk ondervindt, is de agrarische grondmarkt redelijk stabiel (Kamerstukken II, 2012/13, 29576, nr. 87). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

De voorschriften voor het uitrijden van mest zullen worden aangescherpt in verband met de te verminderen ammoniakemissie in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Per 1 januari 2014 moet mest ook op grasland, klei en veen in de bodem worden gebracht (Kamerstukken II, 2012/13, 33037, nr. 32). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Uitvoeringsbesluiten Wet dieren

W.Bruil

De verschillende uitvoeringsbesluiten zullen niet per 1 januari 2013 in werking treden, aldus de regering in Kamerstukken II, 2012/13, 28286, nr. 595. De Tweede Kamer moet de ontwerpen nog behandelen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

Nederland beschikt over een derogatie van de Europese Commissie inzake het gebruik van stikstof uit dierlijke mest. Daarvoor moet de mestproductie elk jaar worden gemonitord. De nitraatconcentraties in grond- en oppervlaktewater voldoen aan de norm, zo blijkt uit het rapport (Kamerstukken II, 2012/13, 33037, nr. 35). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Decentralisatie

W.Bruil

De stand van zaken met betrekking tot de decentralisatie van het natuurbeleid (bestuursakkoord natuur) is te vinden in kamerstukken II, 2012/13, 30825, nr. 185). Het afgelopen half jaar zijn forse stappen gezet. Aldus de staatssecretaris. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Er is voldoende dekking voor de uitgaven, o.a. voor herstelbeheer in Natura 2000 gebieden, in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), aldus de staatssecretaris (Kamerstukken II 2012/13, 32670, nr. 64). De PAS zelf zal per 1 januari 2014 klaar zijn. Daarvoor is nog wel een wetswijziging nodig. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Betalingen

W.Bruil

Om te voorkomen dat het nationale plafond voor rechtstreekse betalingen (830,6 mln) wordt overschreden, worden de toeslagrechten verlaagd met 0,6% (Stcrt. 30 oktober 2012, nr. 22488). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

In een Nota naar aanleiding van het verslag gaat de regering in op vragen over de nieuwe Meststoffenwet (Kamerstukken II, 2012/12, 33322, nr. 6). Een nota van wijziging is in voorbereiding. De verplichting tot het afsluiten van mestplaatsingsovereenkomsten zal, mede gelet op de aanzienlijke kosten, nog niet meteen worden ingevoerd, maar pas als de dierrechten worden afgeschaft. Dat gebeurt pas als er voldoende mest wordt verwerkt, op basis van de mestverwerkingsverplichting. Er komt dus een soort overgangsfase. Het is nog wel steeds de bedoeling om het nieuwe stelsel per 1 januari 2013 in w... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Staatsbosbeheer

W.Bruil

De uitrol van de erfpacht op basis van de nieuwe algemene voorwaarden van Staatsbosbeheer is begonnen. In het hele land vindt overleg plaats tussen erfpachters en SBB om contractafspraken te maken op basis van die nieuwe voorwaarden en overgangsregelingen. Er zijn nieuwe uitgiften en een aantal zittende erfpachters heeft ervoor gekozen over te stappen naar een vernieuwde erfpacht. Voor de verkoop van erfpachtpercelen worden door SBB voorbereidingen getroffen. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillene door de Tweede Kamer aangenomen moties. Voor de verkoop van gronden buiten de EHS wo... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gebiedsontwikkeling

W.Bruil

Bouwrecht nr. 11 van 2012 is een themanummer over gebiedsontwikkeling, met bijdragen over staatssteun (Hessel), duurzaam aanbesteden (Parlevliet), privaatrechtelijke trends (Heijmans en Urper), grondwaterverontreiniging (Woldendorp en Molenaar) en energie-efficiëntie (Pront-Van Bommel). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Buisleidingen

W.Bruil

De Structuurvisie Buisleidingen is vastgesteld (Stcrt. 14 november 2012, nr. 23289) en naar de Staten-Generaal gezonden (Kamerstukken I/II, 33473, nr. A/1). In deze structuurvisie is de ruimtelijke behoefte aan buisleidingen voor de komende decennia neergelegd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Omgevingswet

W.Bruil

In NJB 2012, nr. 41, is op blz. 2282 e,v, een artikel opgenomen over de nieuwe Omgevingswet, waarvan de contouren zichtbaar worden. De auteurs Nijman en Langenbach baseren zich op de in maart 2012 naar de Tweede Kamer gezonden regeringsnota. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Doden

W.Bruil

Het Besluit doden van dieren en het Besluit ritueel slachten zijn aangepast in verband met EU-Verordening 1099/2009). Het betreft vooral juridisch-technische aanpassingen (Stb. 2012, 586). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet dieren

W.Bruil

De Wet dieren vervangt een aantal wetten. Ook het stelsel van uitvoeringsregelgeving wordt opnieuw vormgegeven. Ter bevordering van de toegankelijkheid en de samenhang van de regelgeving worden, per doelgroep, zes algemene maatregelen van bestuur opgesteld: het Besluit houders van dieren, het Besluit diergeneeskundigen, het Besluit dierlijke producten, het Besluit diergeneesmiddelen, het Besluit diervoeders en het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren. Onder elk van deze besluiten wordt een gelijknamige ministeriële regeling tot stand gebracht. Met deze indeling naar doelgroep word... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nertsenhouderij

W.Bruil

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel, strekkende tot een verbod op de nertsenhouderij. Daaraan voorafgaande hebben de indieners (waarbij Dijsselbloem is vervangen door Recourt (Kamerstukken I, 2012/13, 33076, nr. F) hebben de indieners een voorlopig verslag opgesteld (nr. E) en heeft de regering nog een aantal vragen beantwoord (nr. H) en een actualisering van de schadeberekening door het LEI overgelegd (nr. I). Voor flankerend beleid is tot 2024 een bedrag van 28 mln. gereserveerd. Verdere schadeclaims worden niet verwacht. Ook de indieners van het wetsvoorstel he... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Antibiotica

W.Bruil

In het eerste half jaar van 2012 daalde de totale verkoop van antibiotica met 51% ten opzichte van 2009. Dat is veelbelovend, aldus de regering. In de kamerbrief (Kamerstukken II, 2012/13, 29683, nr. 142) staat ook een lijstje met gegeven van andere landen over 2010. Toen hadden alleen Belgie, Portugal, Spanje en Hongarije een hoger gebruik dan Nederland. Nu is dat misschien anders. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt aangepast ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. Een van de nieuwe elementen is een procedure om een biocide in een keer in de hele Unie toe te laten (Kamerstukken II, 2012/13, 33490, nrs. 1-4). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gezondheid

W.Bruil

Het langverwachte rapport van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen is eind november verschenen en aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2012/13, 28973, nr. 129). De belangrijkste vraag was: moeten er minimumafstanden worden vastgesteld? Het rapport: “Het is niet bekend tot welke afstand mensen in de omgeving (omwonenden, bezoekers) onder reguliere omstandigheden verhoogde gezondheidsrisico’s lopen. Bij uitbraken van zoönosen (infectieziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen) weten we meer: in het geval van Q-koorts kan het om afstanden t... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Emissie

W.Bruil

Over de stoppersregeling intensieve veehouderij schrijft staatssecretaris Mansveld dat de bedrijven die per 1 januari 2013 niet aan de nieuwe emissie-eisen voldoen, nog drie maanden de tijd krijgen om andere maatregelen (aangepast voer, managementmaatregelen of minder dieren). Deze bedrijven stoppen op termijn. Er komt geen wettelijke regeling, het blijft bij het eerder gepubliceerde gedoogbeleid. (Kamerstukken II, 2012/13, 33037, nr. 39). abonneren of dit artikel kopen.

NB: België

W.Bruil

In het Belgisch tijdschrift voor Agrarisch Recht schrijven E. en A. Gregroire over “L’agriculture et les exigences du développement durable”. Alle instrumenten die kunnen bijdragen aan duurzame landbouw passeren de revue. De schrijvers zijn van mening dat de Waalse regio goed op weg is, maar dat er nog wel een en ander dient te gebeuren. Gepleit wordt voor een kaderregeling, terwijl de Europese wetgeving strikter kan worden omgezet. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duitsland

W.Bruil

“Was der Jäger wissen muss“ is de ondertitel van het artikel “Die neue Allegemeine Verwaltungsvorschrift zum WaffG (WaffVwV)“ in Agrar- und Umweltrecht van november 2012, geschreven door Stefan Braun. Nuttige lectuur voor wie wel eens in Duitsland gaat jagen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Interparlementaire conferentie

W.Bruil

In november zijn de voorzitters van de landbouwcommissies uit alle parlementen van Europa naar Cyprus geweest. Op de agenda stonden o.a. het nieuwe GLB en de Klimaatverandering. Een verslag is te vinden in Kamerstukken I / II, 2012/12, 33338, nr. 5. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Tarieven

W.Bruil

Alles wordt duurder, dus ook de tarieven van de Plantenziektenwet. Het gaat dan om Regeling tarieven Plantenziektenwet. In deze regeling zijn de tarieven vastgelegd die in rekening worden gebracht voor fytosanitaire keuringen alsmede voor een aantal andere fytosanitaire werkzaamheden zoals het uitvoeren van monsteranalyses en de behandeling van aanvragen met betrekking tot het verlenen van bepaalde vergunningen. De fytosanitaire werkzaamheden worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de keuringsdiensten, te weten de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteits... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Algemene wet bestuursrecht

W.Bruil

De wijziging van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) heeft het Staatsblad bereikt (Stb. 2012, 682). Met name hoofdstuk 8 van de Awb is flink gewijzigd. De bevoegdheid van de verschillende rechters is uit de bijzondere wetgeving verwijderd en nu geregeld in bijlage 2 bij de Awb: de bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak. Een voorbeeld: afdeling III uit de Boswet komt te vervallen; artikel 4 van genoemde regeling bepaalt dat beroep open (blijft) bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Geiten

W.Bruil

Geen voorspoedige start van 2013 voor de geitenhouder uit Landerd die van B&W een vrijstelling van het bestemmingsplan had gekregen voor de bouw van een geitenstal en een sleufsilo. Dat besluit was al eerder geschorst en op 31 december 2012 heeft de Kroon besloten de schorsing met drie maanden te verlengen (Stb. 697). Er moet eerst nog gekeken worden naar de consequenties van het rapport van de Gezondheidsraad. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet dieren

W.Bruil

De eerste fase van de Wet dieren treedt in werking per 1 januari 2013 (Stb. 2012, 659). Deze eerste fase betreft de inwerkingstelling van de artikelen inzake diergeneesmiddelen, diervoeders, dierlijke producten alsmede het merendeel van de meer algemene bepalingen van die wet, zoals die inzake de bestuurlijke boete. Voorts treden in werking het artikel dat handelt over de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren (art. 1.3 van de wet) en het artikel dat voorziet in de wijzing van het Burgerlijk Wetboek waarbij wordt bepaald dat dieren geen zaken zijn (art. 11.2 van de wet). Bij dit bes... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

De minister van EZ heeft gereageerd op het rapport “Naleving dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie” (Kamerstukken II, 2012/13, 28286, nr. 608). Met dat rapport van Varkens in Nood en de stichting Dier en Recht wordt de vloer aangeveegd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Doden van dieren

W.Bruil

Met ingang van 1 januari 2013 treedt Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden in werking. Deze verordening bevat de regels voor het doden van dieren die bedrijfsmatig voor productiedoeleinden worden gehouden. De verordening vervangt Richtlijn (EG) nr. 93/119/EG. Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de verordening zijn het Besluit doden en dieren en het Besluit ritueel slachten met ingang van dezelfde datum gewijzigd (Stb. 586). De Regeling doden van dieren 2012 is gebaseerd op die beide besluiten en voorziet in nadere uitvoeringsbepalingen. De onderwe... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Subsidies

W.Bruil

De publicatie van subsidiegegevens kan wel wat doorzichtiger, zo vindt ook de regering, maar men heeft ook rekening te houden met privacy-belangen van individuen. Nederland publiceert de gegevens conform de regels van de EU. Dat Nederland daarmee slechts 35% op de transparantie-index scoort en dat andere landen daarop veel hoger staan, kan de minister ook niet helpen (Kamerstukken II, 2012/13, 28625, nr. 156). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Veel vragen

W.Bruil

Bij de voorbereiding van de begroting van ELI heeft de vaste kamercommissie maar liefst 506 vragen gesteld. Deze zijn beantwoord in Kamerstukken II, 2012/13, 33400 XIII, nr. 36. Het gaat werkelijk over van alles. Mocht de lezer nog ergens een vraag over hebben, dan is dat zeker te vinden in dit document van 132 blz. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Zonnerechten

W.Bruil

Onder deze titel schreef S.C.A. van Nierop een artikel in WPNR 5-12 januari 2013, blz. 15 e.v. De exploitatie van zonne-energie kan worden gehinderd door naastgelegen bebouwing of beplanting, die voor schaduw zorgen. Welke mogelijkheden biedt het privaatrecht om dit te voorkomen? Aan de orde komen het opstalrecht, de erfdienstbaarheid, de kwalitatieve verplichting en het kettingbeding. Deze kunnen de zgn. preventieve zonnerechten veilig stellen. Achteraf regelen is een stuk lastiger (burenrecht, hinder), maar er zijn voorbeelden uit andere landen die navolging verdienen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ecologische hoofdstructuur

W.Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris een overzicht van de overeenkomsten die zijn gesloten met de provincies ter uitvoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Nog dit jaar wordt de decentralisatie een feit en is de ILG afgelopen. De middelen gaan naar het Provinciefonds. De Kamer wordt gevraagd het wetsvoorstel wijziging WILG (33441) snel in behandeling te nemen (Kamerstukken II, 2012/13, 30825, nr. 187). De overeenkomsten zelf zijn te vinden op de website van het ministerie. Wat er precies met de EHS gaat gebeuren is nog niet duidelijk. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Glastuinbouw

W.Bruil

De glastuinbouw kampt met problemen, zo erkent ook de staatssecretaris. Zij gaat in de komende tijd onderzoeken wat er moet gebeuren (Kamerstukken II, 2012/13, 32627, nr. 10). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pelsdierhouderij

W.Bruil

De ministerraad heeft besloten het initiatiefvoorstel verbod pelsdierhouderij ter bekrachtiging aan de koningin voor te leggen. Inwerkingtreding is voorzien op 15 januari 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, 30826, nr. 29). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Omgevingsrecht

W.Bruil

Publicatie nr. 40 van de Vereniging voor Bouwrecht bevat maar liefst acht preadviezen en een synthese onder de titel “Naar een nieuw omgevingsrecht”. Onderwerpen zijn o.a. het normatief kader, integraal en flexibel omgevingsrecht, de omgevingsvergunning, grote projecten. Nijmeijer schreef een bijdrage over de programmatische aanpak, met nogal wat aanbevelingen die ook voor de PAS (programmatische aanpak stikstof) van groot belang kunnen zijn. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ecologische hoofdstructuur

W.Bruil

De afspraken tussen rijk en provincie over het natuurbeleid zijn samengevat in een brief aan de Tweede kamer (Kamerstukken II, 2012/13, 30825, nr. 189). Het gaat om middelen voor het versterken van de bestaande natuur en het ontwikkelen van extra natuur voor een robuuste EHS. Ook gaat er 7,5 mln. naar de natuur op Caribisch Nederland. De verantwoording en afwikkeling van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is beschreven in Kamerstukken II, 2012/13, 30825, nr. 188. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pelsdieren

W.Bruil

In Stcrt. 15 januari 2013, nr. 825, is verschenen de Regeling uitvoering Wet verbod pelsdierhouderij. De uitvoeringsregeling heeft betrekking op de melding. Alleen bedrijven die zich melden mogen nog tot 2024 nertsen blijven houden. De wet zelf staat in drie Staatsbladen: Stb. 2013, nrs. 11, 12 en 13. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bijen

W.Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer somt de staatssecretaris op welke maatregelen de afgelopen jaren ten behoeve van de bijensector zijn genomen. Imkers mogen bijvoorbeeld bijenkasten op daken van overheidsgebouwen plaatsen. (Kamerstukken II, 2012/13, 32327, nr. 96). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

De handhaving van de regeling inzake de groepshuisvesting voor zeugen is in volle gang. Gewerkt wordt met een LOD (last onder dwangsom). Eind maart 2013 zullen ook de laatste bedrijven aan de eisen voldoen. De Europese Commissie treft voorbereidingen voor ingebrekestellingen, maar Nederland is van mening dat alles in orde is. De opgestarte procedure inzake het verbod op legbatterijen is door de Commissie stopgezet, In Nederland zijn geen legbatterijen meer. (Kamerstukken II, 2012/13, 28286, nr. 614). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nieuwe Meststoffenwet

W.Bruil

Hoe het verder moet met de wijziging van de Meststoffenwet wordt uit de doeken gedaan in een brief (Kamerstukken II, 2012/13, 33322, nr. 8). Na de indiening van het wetsvoorstel zijn vragen en bedenkingen gerezen tegen de mestafzetovereenkomst. Deze zullen niet worden ingevoerd zolang de dierrechten nog gelden. Deze blijven in beeld als extra sturingsinstrument. In de wet zal een bepaling worden opgenomen waarmee de dierrechten ook voor rundvee ingevoerd kunnen worden. Eind 2013 zal de keuze gemaakt worden. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Stalbranden

W.Bruil

Het kabinet heeft besloten het Bouwbesluit aan te passen, om stallen brandveiliger te maken. Onder de categorie lichte industrie komt een subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren. De aanscherpingen hebben betrekking op nieuwbouw (technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend en constructieonderdelen brandklasse B). Deze laatste eis geldt ook bij verbouw (Kamerstukken II, 2012/13, 33400 XIII, nr. 129). abonneren of dit artikel kopen.

NB: ILG

W.Bruil

De zgn. Afrondingsovereenkomsten tussen het Rijk en de provincies over de uitfasering van het Investeringsbudget landelijk gebied zijn in de Staatscourant geplaatst: 8 februari 2013, nr. 2934 e.a. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Ook de Eerste Kamer is geïnteresseerd in de voortgang van Natura 2000 en heeft een schriftelijk overleg geëntameerd (Kamerstukken I, 2012/13, 32670, A). Vraag: heeft de regering vertrouwen in de PAS? Antwoord: ja. De PAS is overigens in een “concept definitieve versie” aan de Raad van State gestuurd en als bijlage bij een verslag van een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over het mestbeleid (Kamerstukken II, 2012/13, 33037, nr. 42. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Subsidies

W.Bruil

In de Staatscourant (2013, nr. 2879) is geplaatst een Besluit openbaarmaking subsidiegegevens GLB. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mestbeleid

W.Bruil

De Vaste Commissie van EZ heeft een groot aantal vragen gesteld over het mestbeleid en de programmatische aanpak stikstof (PAS). De staatssecretaris gaat uitvoerig in op de juridische houdbaarheid van de PAS. De PAS is al v oor een belangrijk deel klaar; een “concept definitieve versie” is naar de Raad van State gezonden. Ontwikkelingsruimte wordt verkregen door natuurmaatregelen en door generieke maatregelen voor de landbouw. Deze laatste gaan per 1 januari 2014 in: aanscherping van eisen voor het emissiearm toepassen van dierlijke mest, verminderen van de uitstoot van ammoniak uit stallen... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

Het verslag van de Landbouwraad van januari 2013 laat zien dat o.a. gesproken is over de invoering van het GLB (spoed) en over de naleving van de groepshuisvesting voor drachtige zeugen. Nog maar 10 lidstaten hebben de regels volledig geïmplementeerd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Erfpacht

W.Bruil

Onder het kopje “pachtbeleid” heeft de minister van Wonen een rapport over erfpacht naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport “Ervaringen met erfpacht” blijkt vooral over de stedelijke erfpacht te gaan (Kamerstukken II, 2012/13, 27924, nr. 57). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Windmolens

W.Bruil

In de Gemeentestem van 26 maart 2013, blz. 114 e.v., worden in een artikel van J.J. Peelen en A. Creutzberg tips gegeven om geslaagde beroepen tegen windparken op land te voorkomen. Zo is lang niet iedereen “belanghebbende”. Ook wordt de aandacht gevestigd op het relativiteitsvereiste. abonneren of dit artikel kopen.

NB: WILG

W.Bruil

Het wetsvoorstel wijziging WILG (decentralisatie ILG) heeft een verslag van de vaste commissie opgeleverd. Alleen D’66 is ertegen (Kamerstukken II, 2012/13, 33441, nr. 5). De regering heeft vervolgens een uitvoerige Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht (nr. 6). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

De regering wil vaart maken met de definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Dan kunnen ook de beheerplannen definitief worden gemaakt. Drie gebieden zijn vervallen, met instemming van de Europese Commissie. Over twee andere gebieden is nog discussie. Ook wordt nog nagegaan of enkele gebieden kunnen worden samengevoegd. (Kamerstukken II, 2012/13, 32670, nr. 68). De verkoop van bestaande natuur door Staatsbosbeheer gaat van start in Overijssel, waar landschapselementen buiten de EHS worden verkocht. Staatsbosbeheer moet voor € 100 mln. binnenhalen (nr. 69). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeleid

W.Bruil

Het natuurbeleid verkeert in een spannende en in veel opzichten veelbelovende fase, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/13, 33567, nr. 1). Op korte termijn worden de volgende acties voorzien: indiening van een Wetsvoorstel Natuurbescherming (aanpassing van wetsvoorstel 33348); het opstellen van een hoofdlijnennotitie als vervolg op de natuurakkoorden rijk-provincies; een strategische agenda biodiversiteit; vereenvoudiging van het agrarisch natuurbeheer, waarbij gebiedscollectieven een belangrijke rol krijgen; afronden Natura 2000. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vogelpest

W.Bruil

In Lochem is vogelpest ontdekt. De staatssecretaris heeft allerlei maatregelen genomen: Kamerstukken II, 2012/13, 28807, nr. 154. Zie ook: Stcrt. 15 maart 2013, nr. 7097. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Ter voorbereiding van een debat over de Q-koorts heeft de staatsecretaris een brief naar de Tweede Kamer gezonden met een overzicht van de stand van zaken: de Gezondheidsdienst, het schadefonds voor slachtoffers en de rechtszaak, de openbaarmaking van gegevens van geitenhouders (Kamerstukken II, 2012/13, 28625, nr. 160). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Er zijn weer allerlei schadelijke organismen actief: de Aziatische boktor uit China, nematoden uit Portugal en de paprikasnuitkever (we weten niet waar vandaan). De staatssecretaris is ook actief, zo blijkt uit Kamerstukken II, 2012/13, 27858, nr. 144. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Octrooi

W.Bruil

De staatssecretaris vermeldt in een brief aan de Tweede Kamer enkele octrooi-onderwerpen. Een wetsvoorstel met een beperkte veredelingsvrijstelling voor octrooien ligt bij de Tweede Kamer. Er komt een unitair octrooirecht, waardoor met een aanvraag in 26 landen octrooi kan worden verleend. Ook de gedachtenvorming over de verhouding kwekersrecht-octrooirecht gaat voort (Kamerstukken II, 2012/13, 27428, nr. 242). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Activiteitenbesluit

W.Bruil

In het tijdschrift Bouwrecht van Kluwer van maart 2013 schrijft E. Alders over vijf jaar Activiteitenbesluit. Sinds dit jaar is dat Besluit ook voor de landbouw van groot belang omdat de agrarische amvb’s in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: België

W.Bruil

In het Belgisch tijdschrift voor agrarisch recht van oktober-december 2012 vindt men een artikel over de jacht in natuurgebieden in Wallonië, van de hand van H. de Radzitzky d’ Ostrowick. In de jaargang 2012 is ook nog een “bijzonder nummer” verschenen. Het is eigenlijk een boekwerk getiteld “Droit rural et forestiers; evolutions et perspectieves” van in totaal 350 blz.. Bijdragen gaan o.a. over de verkoopakte van agrarisch onroerend goed, belastingrecht, de boscode, de duur van pachtovereenkomsten en alternatieve contracten, pachtrechtspraak, de toekomst van het voorkooprecht, langdurige p... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Staatsbosbeheer

W.Bruil

Staatsbosbeheer breng gronden ter verkoop naar een veiling. In Daarle is een pilot gestart. De belangstelling schijnt heel behoorlijk te zijn. Of de hoogste bieder ook koper wordt staat echter niet vast. Daarvoor moet de staatssecretaris nog toestemming geven. Daarbij wordt ook bezien of de verkoop past binnen het natuurbeleid van het kabinet, aldus Kamerstukken II, 2012/13, 29659, nr. 100). Men zou menen dat dat vooraf wel bekeken had kunnen worden. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling GLB-Inkomenssteun

W.Bruil

In de regeling is een nieuwe steunmaatregel opgenomen voor de instandhouding van vezelgewassen. Telers ontvangen een bedrag van € 300 per hectare. Dit geldt alleen voor 2013. De steun voor vlas was immers ontkoppeld. Verder is de steunmaatregel Diervriendelijk produceren aangevuld met enkele goedgekeurde certificatiesystemen, zoals Beter Leven. (Stcrt. 25 maart 2013, nr. 7854). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Wet dieren

W.Bruil

De ontwerp-uitvoeringsregelingen van de Wet dieren waren het onderwerp van een nota-overleg met de vaste commissie voor EZ. Vooruitlopend daarop heeft de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om het Besluit houders van dieren, diergeneeskundigen, gezelschapsdieren. Verder worden verschillende moties en toezeggingen nagelopen (Kamerstukken II, 2012/13, 31389, nr. 124). Zie voor het verslag: nr. 125. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Beschermde soorten

W.Bruil

In Stcrt. 28 maart 2013, nr. 8498, zijn de nieuwe lijsten met beschermde inheemse diersoorten bekendgemaakt, zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen en vissen. De verschillen met de lijst van 2001 zijn niet groot. Enkele vissen zijn verhuisd naar de Visserijwet (de rivierprik, het bermpje en de meerval), de bergeend is erbij gekomen en de huiskraai en de heilige ibis zijn als exoten afgevoerd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vogelgriep

W.Bruil

De vogelgriep in Lochem is onder controle, de uitbraak in Zeewolde (Stcrt. 10 april 2013, nr. 9726) ook. Een afschermplicht is niet nodig (Kamerstukken II, 2012/13, nr. 28807, nr. 156). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Antibiotica

W.Bruil

Het anti-antibioticabeleid begint vruchten af te werpen. De doelstelling van 50% reductie in 2013 is al bijna gehaald. De veehouderijsectoren en de dierenartsen hebben forse inspanningen verricht. Instrumenten zijn de centrale registratie, de verplichting om bedrijfsgezondheidsplannen en bedrijfsbehandelplannen op te stellen alsmede de introductie van de “geborgde rundveedierenarts” en de “geborgde varkensdierenarts”. Zie: Kamerstukken II, 2012/13, 29683, nr. 156. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Voedselveiligheid

W.Bruil

In een brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de boetes ter handhaving van de regelgeving inzake de voedselveiligheid. De bestuurlijke boetes worden voorlopig niet verhoogd. (Kamerstukken II, 2012/13, 26991, nr. 347). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

Het is nog steeds de bedoeling om de nieuwe Meststoffenwet per 1 januari 2014 in werking te doen treden. Na een (spoed)advies van de Raad van State wil de staatssecretaris nog voor de zomer een Nota van Wijzigingen naar de Kamer sturen (Kamerstukken II, 2012/13, 33322, nr. 10). Een verslag van een overleg met de Tweede Kamer is te vinden in nr. 11. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Met de Tweede Kamer is overleg gevoerd over LNV-raad van februari 2013. De uitkomsten zijn te vinden in Kamerstukken II, 2012/13, 21501-32, nr. 698. De agenda voor de Raad van april omvat vooral het onderwerp hervorming GLB. Er vinden nog trilogen (?) plaats. (nr. 701). Een apart overzicht van de stand van zaken is te vinden in Kamerstukken II, 2012/13, 28625, nr. 159. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nieuwe druk

W.Bruil

Van deel 7III in de Asser-serie (Bijzondere overeenkomsten – Pacht) is een derde druk verschenen. De auteur, Snijders, geeft in zijn voorwoord toe dat het overgrote deel van het boek over de reguliere pacht gaat, terwijl deze pachtvorm steeds minder belangrijk wordt. De nieuwe druk is uiteraard geheel bijgewerkt met literatuur en rechtspraak. Het standaardwerk over pacht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Crisiswet

W.Bruil

De wet die de Crisis- en herstelwet permanent maakt (Stb. 2013, 144) is, met uitzondering van enkele onderdelen, in werking getreden per 25 april 2013 (Stb. 2013, 145) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

In Bouwrecht van april 2013, p. 245 e.v., schreef A.W. Bekker een artikel onder de titel: “Veehouderijbedrijven nabij N-2000 gebieden op slot?” Het stuk gaat vooral over de (on)mogelijkheid om in bestemmingsplannen nog ruimte te geven aan bouwblokken, omdat de Raad van State vindt dat de effecten moeten worden bekeken van een maximale invulling van die bouwblokken. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ritueel slachten

W.Bruil

Het ritueel slachten houdt het parlement bezig. Zie Kamerstukken I, 2012/13, 31571, nr. T en Kamerstukken II, 2012/13, 31572, nr. 26. Alles rond het initiatief-wetsvoorstel van mevrouw Thieme. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bruinrot

W.Bruil

Bij regeling van 23 april 2013, Stcrt. 1 mei 2013 nr. 11172, zijn de nieuwe gebieden aangewezen waar een beregeningsverbod geldt voor oppervlaktewater bij aardappelen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Paardenvlees

W.Bruil

De minister van VWS en de staatssecretaris van EZ informeerden de Tweede Kamer over de stand van zaken van de lopende strafrechtelijke onderzoeken van de paardenvleesaffaire. Er is onder meer een grootschalig ketenonderzoek geweest. Daarbij is, naast paarden-DNA, ook gekeken naar residuen van bestrijdingsmiddelen in vlees. De onderzoeken van de NVWA laten zien dat enkele malafide bedrijven een grote impact kunnen hebben. Op Europees niveau wordt gewerkt aan een systeem voor identificatie en registratie van paarden (Kamerstukken II, 2012/13, 26991, nr. 348). Over deze stukken hebben de desbe... abonneren of dit artikel kopen.

NB: PBO

W.Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de regering informatie over de opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De publieke taken van de pbo’s worden door de ministeries (vooral EZ) overgenomen. In een bijlage bij de brief staat een lijst van regelingen. De overige pbo-taken moeten vooral privaatrechtelijk geregeld worden. Een integrale intrekkingswet moet rond de zomer gereed komen. De publieke taken zullen al vanaf 1 januari 2014 worden overgeheveld. (Kamerstukken II, 2012/13, 32615, nr. 8). Tijdens een studiemiddag van het Instituut voor Agrarisch Recht (Den Haag, 16 mei 2... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

In Stcrt. 7 mei 2013, nr. 12211, zijn de aanwijzingsbesluiten voor 33 Natura 2000-gebieden bekendgemaakt, van Rottige Meenthe tot Savelsbos. Documenten kunnen worden gedownload via www.rijksoverheid.nl/natura2000. Zie voorts: Kamerstukken II, 2012/13, 32670, nr. 71 en 72) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Faunafonds

W.Bruil

Het jaarverslag over 2012 van het Faunafonds is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2012/13, 29446, nr. 85). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ganzen

W.Bruil

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft een advies uitgebracht over het doden van ganzen. De te hanteren methoden verschillen per situatie. Daaronder: vergassing en afschot met een geweer. De zaak wordt verder aan de provincies overgelaten. (Kamerstukken II, 2012/13, 28286, nr. 627) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duurzame veehouderij

W.Bruil

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport “Duurzame intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013” naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2012/13, 31478, nr. 6). Het rapport gaat o.a. in op verminderen ammoniakuitstoot en stikstofdepositie en de bevordering van het dierenwelzijn. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Neonicotinoiden

W.Bruil

De bijensterfte heeft op Europees niveau tot actie geleid. Enkele gewasbeschermingsmiddelen die deze bijensterfte veroorzaken worden verboden in de loop van 2013. Nederland zal niet afwijken van het besluit van de Europese Commissie, en dus niet eerder handelen (Kamerstukken II, 2012/13, 21501-32, nr. 707. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Paardenvlees

W.Bruil

Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar de paardenvleesaffaire. Ook worden allerlei maatregelen genomen (recall van producten)en sancties opgelegd (Kamerstukken II, 2012/13, 26991, nr. 358). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mestbeleid

W.Bruil

In een brief aan de Tweede kamer gaat de staatssecretaris in op de stand van zaken met betrekking tot het mestbeleid. Er is al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn is in voorbereiding, evenals de volgende derogatie. In dat actieprogramma komen enkele maatregelen, zoals reparatiebemesting en het optrekken van enkele stikstofgebruiksnormen (Kamerstukken II, 2012/13, 33037, nr. 63). abonneren of dit artikel kopen.

NB: GLB

W.Bruil

Er wordt in Brussel nog volop onderhandeld over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid tussen de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Alle verordeningen zijn nu globaal aan de orde geweets. In de LNV-Raad van juni moet een politiek akkoord worden bereikt. Het tempo blijft erin (Kamerstukken II, 2012/13, 21501-32, nr. 704). In maart is over het onderwerp ook een interparlementaire conferentie gehouden in Dublin. Een verslag daarvan in Kamerstukken SG, 2012/13, 33338, nr. 6. In Dublin was ook een informele landbouwraad (nr. 709). Ook de Tweede ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bestemmingsplan

W.Bruil

S.M. van Velsen schrijft in het Tijdschrift voor Bouwerecht van mei 2013 (blz. 412 e.v.) over de representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden van een bestemmingsplan, met een analyse van recente jurisprudentie en rechtsvragen die nog open staan. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Buitengebied

W.Bruil

In de serie Ruimtelijk Relevant van Berghauser Pont is een deeltje verschenen onder de titel ‘Milieu en ruimte in het buitengebied”, geschreven door P.P.A. Bodden, T.J.H. Verstappen en H.J.M. Wingens (150 blz.). De hoofdstukken zijn: regelgeving, milieueffectrapportage, Natura 2000 en bestemmingsplan, spuitzones, geurhinder en de plattelandswoning. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Begin juni zijn opnieuw aanwijzingsbesluiten gepubliceerd voor 30 gebieden, van Alde Faenen tot Vlijmens Ven (Stcrt. 4 juni 2013, nr. 14643). Over het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur heeft de Vaste Commissie voor EX een aantal vragen gesteld aan de staatssecretaris. Vragen en antwoorden – ook weer over Natura 2000 – zijn opgenomen in Kamerstukken II, 2012/13, 30825, nr. 192. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Dierziekten en antibiotica

W.Bruil

Met de Tweede Kamer is overlegd over het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij. Het gebruik is met meer dan de helft afgenomen, maar niet bij alle middelen. Bovendien moeten er nog minder antibiotica worden gebruik. (Kamerstukken II, 2012/13, 29683, nr. 164). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gezondheidspakket

W.Bruil

De EU-Commissie heeft voorstellen gedaan voor een nieuw rechtskader voor de gezondheid van dieren en planten: COM (2013) 264, 260, 262, 265 en 267. Alleen de Verordening (voorstel) over de diergezondheid, nr. 260) omvat al bijna 250 blz; deze vervangt 31 oudere verordeningen, richtlijnen en beschikkingen. Naast een diergezondheidsverordening liggen er ook een plantgezondheidsverordening, een teeltmateriaalverordening, een verordening betreffende officiële controles, en een voorstel voor uitgavenbeheer. Een overzicht van de wijzigingen in het gehele systeem is te vinden in COM (2013) 264. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Opheffing PBO

W.Bruil

De Eerste Kamer heeft een brief naar de minister van EZ gestuurd over de PBO. Daarin wordt de door de regering gevraagde steun voor de voornemens inzake de opheffing van de PBO niet gegeven. Het wetsvoorstel voor een intrekkingswet is er nog niet; staatsrechtelijk is het niet zuiver dat de Eerste Kamer alvast instemt. Onomkeerbare stappen die worden voorgesteld moeten niet worden genomen. De minister antwoordt in een brief dat hij toch doorgaat, maar dat e.e.a. wel zorgvuldig zal gebeuren (Kamerstukken I, 2012/13, 32615, B). Toch blijft de Eerste Kamer enigszins weerbarstig over de voorstel... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Recht op onteigening

W.Bruil

Dit was de titel van de oratie van Jacques Sluysmans, bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht te Nijmegen, op 4 juli 2013. Hij bepleit een ‘recht op onteigening’, met name in situaties dat bedrijf of particulier onherroepelijk is ‘wegbestemd’. (Radboud Universiteit, 43 blz.) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Plattelandswoning

W.Bruil

Hoewel de titel van het artikel van H.C.W.M. Moesker in het Tijdschrift voor Bouwrecht (juni 2013, blz. 526 e.v.): ‘De Wet plattelandswoningen; ruikt u dat ook? Eh, natuurlijk, maar ja….” belangrijke kritiek suggereert, valt dat wel mee. Het artikel geeft voornamelijk een uitgebreide beschouwing over de wettelijke regeling. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Omgevingswet

W.Bruil

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van juli 2013 staan enkele artikelen over de Omgevingswet, die geheim is, maar uitgelekt in een zgn. toetsversie. Een artikel gaat over de omgevingsvergunning een ander biedt een overzicht en doet aanbevelingen. In het andere Bouwrecht (Kluwer) ook een stuk over de omgevingsvergunning, maar dan de huidige, van P.J.M. de Haan en G. Klapwijk (blz. 411 e.v.). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Edelherten

W.Bruil

Er zijn nogal veel edelherten op de Veluwe. De provincie Gelderland heeft besloten om al vroeg in het seizoen tot beheer (afschot) te komen. De Staatssecretaris stelt de Kamer gerust: de herten zijn nu hoogzwanger en de jagers kunnen dat zien. Zij zullen deze dan niet neerschieten (Kamerstukken II, 2012/13, 31581, nr. 20). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Agrarisch natuurbeheer

W.Bruil

De staatssecretaris schetst in een brief de contouren van het nieuwe agrarisch natuurbeheer. Kern van het nieuwe stelsel, dat samen met de provincies is ontwikkeld: een collectieve benadering en alleen daar waar het voor een goed natuurrendement het beste is. Vooral internationale natuurdoelen moeten in beeld zijn. Het is de bedoeling dat er eind 2014 een nieuwe regeling ligt, die is goedgekeurd door de Europese Commissie als onderdeel van het POP 3 (plattelandsontwikkelingsprogramma). Medio 2015 wordt de regeling dan door de provincies opengesteld. Het eerste beheersjaar is dan 2016. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Evaluatie Staatsbosbeheer

W.Bruil

Staatsbosbeheer heeft in Overijssel grond verkocht. Dat is geevalueerd. Voorlopig wordt er geen grond meer verkocht, maar in de toekomst is dat niet uitgesloten (Kamerstukken II, 2012/13, 29659, nr. 118). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeschermingswet

W.Bruil

Een ontwerp-wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 is naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2012/13, 33669, nrs. 1-4). Het betreft hier de uitgewerkte wettelijke verankering van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Nieuw is onder meer, dat er (weer) een grenswaarde kan worden vastgesteld. Interessant is ook het gebruik van termen die men normaal niet in wetgeving aantreft. Het voorgestelde artikel 19kg: “Het programma beoogt een ambitieuze en realistische vermindering van de stikstofdepositie”. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gehouden dieren

W.Bruil

De Staatssecretaris heeft een zgn. positieflijst naar de Tweede Kamer gestuurd. De dieren die op die lijst staan mogen worden gehouden. Dieren die er niet op staan zijn, op grond van de Wet dieren, verboden. Uitgangspunten voor de lijst zijn dierenwelzijn en risico’s voor de mens. Een ander uitgangspunt is het voldoen aan het Andibel-arrest van het Hof van Justitie uit 2011, op grond waarvan alleen handelsbelemmeringen mogen worden opgevoerd als daar een reden voor is. (Kamerstukken II, 2012/13, 31389, nr. 130). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toekomst veehouderij

W.Bruil

Er is veel maatschappelijke onrust rond de intensieve veehouderij. Het kabinet acht het noodzakelijk om grenzen te stellen aan de groei. Dat moet gebeuren op regionaal of lokaal niveau. Het ontbreekt echter aan een wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidsrisico’s, zo bleek ook nog maar weer eens uit de rapportage van de Gezondheidsraad. Daarom gaat het kabinet een wet maken op grond waarvan het straks wel mogelijk is om veehouderijen te begrenzen wegens gezondheidsrisico’s. Een wet hoeft kennelijk niet te worden onderbouwd (Kamerstukken II, 2012/13, 28973, nr. 134). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duurzame stallen

W.Bruil

Er zijn verschillende categorieën duurzame stallen (stallen op biologische veebedrijven, stallen die voldoen aan de Maatlat duurzame veehouderij, stallen met een Milieukeurcertificaat, stallen die voldoen aan de Investeringsregeling integraal duurzame stallen). Van de in totaal 83.000 stallen in Nederland waren er op 1 januari 2013 5,7% duurzaam, variërend van 3,7% in de rundveehouderij, 8,8% in de varkenshouderij en 15,7% in de pluimvee. Daarmee is de doelstelling nagenoeg gerealiseerd, aldus de staatssecretaris. Bovendien is er een gestage toename van de aantallen duurzame stallen (Kamers... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duitsland

W.Bruil

In Duitsland hebben “leistungsfahige landwirtschaftliche Betriebe” in het recht een bepaalde voorkeurspositie, bijvoorbeeld op het terrein van het erfrecht. Manfred Kohne stelt zich de vraag welke privileges dat zijn en hoe deze bedrijven in de rechtspraak worden geïdentificeerd. De schrijver pleit voor uitsluitend economische criteria (Agrar- und Umweltrecht, juni 2013, blz. 205 e.v.) abonneren of dit artikel kopen.

NB: GLB

W.Bruil

Gemeld wordt dat er nog niet op alle onderdelen overeenstemming is over het nieuwe GLB (Kamerstukken II, 2012/13, 28625, nr. 163). abonneren of dit artikel kopen.

NB: PBO

W.Bruil

Met de Commissies SZW en VWS van de Eerste Kamer is overlegd over de toekomst van de PBO. Minister Kamp gaf daarin een toelichting over de gang van zaken. De Eerste Kamer ligt enigszins dwars omdat men het gevoel heeft dat er straks, als de wetsvoorstellen voorbijkomen, niets meer te kiezen heeft. (Kamerstukken I, 2012/13, 32615, E). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Erfpacht

W.Bruil

In Groningen is F.J. Vonck gepromoveerd met een proefschrift getiteld “De flexibiliteit van het recht van erfpacht” (BJU 2013, 333 blz.). De volgende hoofdstukken zijn daarin opgenomen: moderne functies van erfpacht (waaronder uitgifte door beleggers – agrarische erfpacht), erfpacht en de doorkruising van het publiekrecht, de zakelijke werking van erfpachtsvoorwaarden, wijziging en verlenging van erfpachtverhoudingen, beëindiging van erfpacht. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Executoriale verkoop

W.Bruil

“De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder” is het de titel van het proefschrift van I. Visser, ook al in Groningen (BJU, 2013, 497 blz.). Het hoofddoel zou moeten zijn: een zo hoog mogelijke netto-opbrenst. Gepleit wordt voor een flexibeler wettelijke regeling en een efficiënte en effectieve procedure. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Vos

W.Bruil

De vos blijft op de landelijke vrijstellingslijst Flora- en faunawet staan. Daarmee kan schade door vossen worden bestreden door de grondgebruiker. Een vrijstelling is daarvoor wel nog steeds nodig. De staatssecretaris legt de werking van de desbetreffende artikelen uit (Kamerstukken II, 2012/13, 28286, nr. 642). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pelsdieren

W.Bruil

In het kader van de behandeling van de Wet verbod pelsdierhouderij heeft de Tweede Kamer nog enkele vragen gesteld, vooral over de controle. De staatssecretaris heeft die vragen beantwoord in Kamerstukken II, 2012/13, 30826, nr. 33. Aan een amvb wordt nog gewerkt (nr. 32). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Kootwijkerbroek

W.Bruil

De zaak rond de MKZ-uitbraak (2001) in Kootwijkerbroek is nog niet afgerond. De staatssecretaris geeft een overzicht van de stand van zaken. Zoals bekend menen de Kootwijkerbroekers dat er geen sprake was van MKZ en een aantal hebben bezwaren ingediend tegen de verdachtverklaring en ruiming. Bij het CBB lopen nog beroepen. (Kamerstukken II, 2012/13, 27622, nr. 147). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Antibiotica

W.Bruil

In een kamerbrief informeert de staatssecretaris over de nadere uitwerking van de UDD-maatregel (diergeneesmiddelen die alleen door een dierenarts mogen worden verspreid en toegediend). Alle antibiotica krijgen de UDD-status. Onder strikte voorwaarden mag de veehouder zelf antibiotica toedienen. (Kamerstukken II, 2012/13, 29683, nr. 167). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Om het streven naar biologische gewasbeschermingsmiddelen (i.p.v. chemische) kracht bij te zetten gaat de staatsecretaris met producenten in gesprek om ecologisch verantwoorde middelen te ontwikkelen (Kamerstukken II, 2012/13, 27858, nr. 211). Men is nog bezig met de neonicotinioiden (idem, nr. 212). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Voedsel

W.Bruil

De regering heeft een Beleidsbrief Duurzame Voedselproductie naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2012/13, 31532, nr. 118). Onderwerpen: voedselvertrouwen, verduurzaming, terugdringen voedselverspilling, verdienmodel en beleidsregels over mededinging en duurzaamheid, voedselzekerheid. De beleidsbrief bevat actiepunten. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Paardenvlees

W.Bruil

Wie de stand van zaken rond het paardenvlees wil vernemen leze Kamerstukken II, 2012/13, 26991, nr. 365. Over de meldingen van voedselfraude valt te melden dat sinds januari 2012 maar liefst 211 meldingen zijn binnengekomen bij de NVWA, over de etikettering van voedsel (nr. 366). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nieuwe Meststoffenwet

W.Bruil

Via een nota van wijziging (Kamerstukken II, 2012/23, 33322, nr. 14) is het wetsvoorstel dat moet leiden tot een verantwoorde mestafzet, gewijzigd. Belangrijke wijzigingen: • Verantwoording achteraf in plaats van vooraf vastleggen mestverwerking; • Versterking registratieplicht intermediairs; Bobob-toetsing. Dat snelheid geboden is staat in nr. 13. Per 2014 moet de wet in werking treden. Stemming over het wetsvoorstel moet dan uiterlijk medio oktober plaatsvinden. Zie ook het advies van de Raad van State en het Nader Rapport van de regering (Stcrt. 17 juli 2013, nr. 19932). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

W.Bruil

De regeling is aangepast om te verduidelijken dat, indien een veehouder die gebruikt maakt van derogatie, bij overschrijding van de gebruiksnorm van 250 kg. terugvalt op 170 kg, vanaf welke norm de boete dan ook wordt berekend. (Stcrt. 24 juli 2013, nr. 20753). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Russisch invoerverbod

W.Bruil

Op 1 juli jl. hebben de Russen de grenzen gesloten voor consumptie- en pootaardappelen en plantmateriaal uit de EU. De Europese inzet is erop gericht om aan de Russische eisen met betrekking tot traceerbaarheid tegemoet te komen. Om het handelsconflict op te lossen wordt ook overwogen om de invoer uit Rusland van Siberische pijnbomen en aardappelen, waarvoor al decennialang een verbod geldt, toe te laten. Daar zijn wel fytosanitaire risico’s aan verbonden (Kamerstukken II, 2012/13, 21501-32, nr. 724, zie ook nr. 723). abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-raad

W.Bruil

Over de herziening van het GLB is men in Europa zo langzamerhand uitonderhandeld. Het Europees parlement sputtert nog wat, maar de Commissie gaat voort met het opstellen van wetsteksten. (Kamerstukken II, 2012/13, 21501-32, nr. 725). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ganzen

W.Bruil

De ganzen blijven de Tweede Kamer bezighouden. Er is overlegd over de teelt van gansaanlokkkende gewassen rond Schiphol en de Richtlijn ganzendoden van de Raad voor Dieraangelegenheden (Kamerstukken II, 2012/13, 28286, nr. 646). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

In de serie Wijziging Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) is het advies van de Raad van State over de nota van wijzigingen gepubliceerd, alsmede het nader rapport (Kamerstukken II, 2012/13, 33322, nr. 15). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Kavelruil

W.Bruil

In Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN) van september 2013 schrijft B.F. Preller over de kavelruil. Het artikel bevat geen nieuws. abonneren of dit artikel kopen.

NB: PAS

W.Bruil

Het verslag van de vaste commissie EZ dat is ingebracht ter zake van de wijziging Natuurbeschermingswet (programmatische aanpak) bevat een groot aantal kanttekeningen bij het wetsvoorstel. Het CDA is ervoor en de VVD ook. De PvdA had geen inbreng, dus die zal er ook wel voor zijn. De Partij voor de Dieren: stijgende verbazing, schrijnend, verbijsterd, bezorgd, verbaasd, met afgrijzen. De SP vat het kernachtig samen: “De leden van de SP-fractie vragen hoe de casus Luttenberg geduid worden? Dit naar aanleiding van de brief van de Staatssecretaris van EZ van 16 juli 2013 aan de Kamer (…). Ged... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

In het wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet is een kleine wijziging aangebracht. Het betreft een uitbreiding van de uitzondering op de mestverwerkingsplicht (Kamerstukken II, 2012/13, 33322, nr. 19). De inzet voor het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn is neergelegd in een brief aan de kamer (Kamerstukken II, 2012/13, 33037, nr. 74). Het mestbeleid wordt steeds strenger. De gebruiksnormen worden verlaagd. De derogatie is belangrijk. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000 Gelderland

W.Bruil

Zoals te verwachten viel is na het Overijsselse nu ook het Gelderse ammoniakbeleid rond Natura 2000 door de Raad van State van onwaarde verklaard: ABRS 3 oktober 2013, zaaknummer 201307089/2/R2. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Antibiotica

W.Bruil

De regeling diergeneesmiddelen is gewijzigd (Stcrt. 22 augustus 2013) in verband met het toepassen van antibiotica door houders van dieren. In een nieuwe bijlage staat een uitvoerige opsomming van de voorwaarden daarvoor. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toezicht

W.Bruil

Door een kamerlid is gevraagd naar het toezicht op private kenmerken voor duurzaamheid zoals het Beter Leven Keurmerk. Aangezien het hier om privaatrechtelijke, bovenwettelijke regelingen is de controle ook in handen van private partijen, zoals de Dierenbescherming. De NVWA kijkt dan weer of de Dierenbescherming dat goed doet, in verband met de GLB-subsidie (Kamerstukken II, 2012/13, 26991, nr. 371). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

Naar aanleiding van vragen over de Nederlandse inzet voor het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt het belang van de derogatie nog eens benadrukt (Kamerstukken II, 2013/14, 33037, nr. 75). De staatssecretaris wil ruimte geven voor “equivalente maatregelen”. Een daarvan is de kringloopwijzer voor fosfaatevenwichtbemesting in de melkrundveehouderij. De zevende rapportage over de derogatie is naar Brussel en ook naar de Tweede Kamer gestuurd (nr. 76). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

In de procedure van het voorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is een voorlopig verslag uitgebracht (Kamerstukken I, 2013/14, 33490 A). abonneren of dit artikel kopen.

NB: LNV-Raad

W.Bruil

Volgens een brief van de Staatssecretaris zijn door de Europese Commissie geconsolideerde wetgevingsteksten verspreid waarin de uitkomsten van het bereikte akkoord van juni 2013 zijn verwerkt. OP de site van de EU heb ik alleen de nieuwe plattelandsverordening kunnen vinden: COM(2013) 226 final. (Kamerstukken II, 2013/14, 21501-32, nr. 744). abonneren of dit artikel kopen.

NB: PAS

W.Bruil

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet (programmatische aanpak) is gewijzigd. Nieuw (art. 19koa) is een systeem met grenswaarden. Als een vergunningaanvraag onder een bepaalde waarde blijft kan de vergunning zonder meer worden verleend. Dit wordt nader geregeld in een ministeriële regeling. (Kamerstukken II, 2013/14, 33669, nr. 7). Gelet op de recente jurisprudentie rond het Overijsselse en Gelderse systeem van drempelwaarden, lijkt dit niet erg kansrijk bij de rechter. Er is ook een uitvoerige Nota naar aanleiding van het verslag (nr. 6). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Welzijn

W.Bruil

In juli en augustus heeft de NVWA controles uitgevoerd op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen. In 12 gevallen (van de 496 controles) zijn overtredingen geconstateerd (2,6%). Daarbij ging het vooral om het niet functioneren of niet aanwezig zijn van een alarmsysteem, of het ontbreken van een permanente watervoorziening. (Kamerstukken II, 2013/14, 28286, nr. 650). In een brief aan de kamer geeft de staatssecretaris een overzicht van de stand van zaken, maatregelen en plannen daarvoor, op het hele terrein van het dierenwelzijn. Onderwerpen: beter leven, ingrepen etc. (Kamerstukken II, 201... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

De staatssecretaris is in overleg getreden met IPO en VNG over versnelling van de procedures voor mestverwerking. Daar moet een convenant uitkomen. Oorzaken van vertraging: er worden vaak ongeschikte locaties aangevraagd, de aanvrager heeft onvoldoende kennis van zaken, effecten op de volksgezondheid is weinig over bekend, er is verzet van omwonenden. (Kamerstukken II, 2013/14, 33322, nr. 47). Mij dunkt dat men deze oorzaken niet kan wegnemen met een convenant. Overigens ook niet met de zesde tranche van de Crisis- en herstelwet, waarin de mestverwerking is opgenomen. Het wetsvoorstel tot ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Glastuinbouw

W.Bruil

In een brief aan de Tweede kamer geeft de staatssecretaris een visie op de tuinbouwsector in Nederland. De economische prestaties zijn van wereldformaat maar er liggen ook maatschappelijke opgaven, vooral op het terrein van het streven naar duurzaamheid. Naast verdere internationalisering is een een ruimtelijke herstructurering van de glastuinbouw nodig. Per thema worden concrete acties aangekondigd. (Kamerstukken II, 2013/14, 32627, nr. 14) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Toeslagrechten

W.Bruil

Het betalen van de bedrijfstoeslagrechten 2013 start op 1 december 2013. Voor 1 mei 2014 moeten alle boeren hun toeslagen hebben ontvangen. (Kamerstukken II, 2013/14, 28625, nr. 166). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

De bijen zorgen nog steeds voor beweging in het gewasbeschermingsbeleid. Fipronil in zaadcoatings wordt door de EU verboden (met uitzonderingen voor een aantal gewassen). In 2014 wordt gestart met een (versnelde) herbeoordeling van acetamprid en thiacloprid, en er is een Europees richtsnoer voor de risicobeoordeling voor bijen. (Kamerstukken II, 2013/14, 27858, nr. 216). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is gewijzigd (Stcrt. 31 oktober 2013, nr. 30477). Het gaat om de nieuwe gebruiksnormen die per januari 2014 in werking treden. In het algemeen gaat het om een verlaging van die normen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nieuw GLB

W.Bruil

In een kwartaalrapportage geeft de staatssecretaris een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De nationale plafonds zijn nu ook bekend. Voor directe betalingen lopen de bedragen voor Nederland van € 793 mln. (2014) tot € 732 mln. (2020) en voor plattelandsbeleid kan in de periode 2014-2020 € 87 mln. worden uitgegeven. Over de toekomst van de zuivelsector is een rapport verschenen (The EU dairy sector: developing beyond 2015) dat ook in Brussel is besproken. Het idee is dat er voldoende instrumenten zijn om als vangnet te kunnen dienen in t... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Trekkerrijbewijs

W.Bruil

Het gaat er nu toch komen: een rijbewijs voor bestuurders van tractoren. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet en de Wet rijonderricht motorrijtuigen is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2013/14, 33781, nrs. 1-3). abonneren of dit artikel kopen.

NB: PBO

W.Bruil

De stand van zaken met betrekking tot de opheffing van de PBO wordt weergegeven in Kamerstukken I, 2013/14, 32615, F. Zie ook: Kamerstukken II, 2013/14, 32615, nr. 15). Per 1 januari 2014 zullen 80% van de publieke teken door het rijk zijn overgenomen, de rest volgt per 1 juli 2014 of 1 januari 2015. Er is ook een concept-wetsvoorstel waarover werd geconsulteerd: www.internetconsultatie.nl/pbo.Deze consultatie is intussen afgerond. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Pachtprijzenbesluit

W.Bruil

Het Pachtprijzenbesluit is gewijzigd naar aanleiding van een gemeentelijke herindeling. De nieuwe gemeente Hollands Kroon is ingedeeld bij Westelijk Holland. Dat betekent dat Wieringen en de Wieringermeer niet langer bij de IJsselmeerpolders horen. (Stb. 2013, 446). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Plattelandswoning

W.Bruil

“De Wet plattelandswoningen: een koppeling tussen milieu en ruimtelijke ordening” is de titel van een artikel van J. van Dam en P.M.J. de Haan in Jurisprudentie Milieurecht (JM 8 november 2013, blz. 1025 e.v.). Daarin een beschrijving van de systematiek van de wet en een overzicht van de doelstellingen en achtergronden.. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

De staatssecretaris bericht over de voortgang van de PAS (programmatische aanpak stikstof). Voor een zorgvuldige afronding van de PAS is meer tijd nodig. Er wordt naar gestreefd om de PAS in de zomer van 2014 in te voeren. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natuurbeleid

W.Bruil

De regering is op weg naar een nieuwe natuurvisie. Een tussenbalans wordt opgemaakt in Kamerstukken II, 2013/14, 33576, nr. 9. Trefwoorden: een robuust natuurnetwerk realiseren, soortenbescherming door consitieverbetering, de streek aan zet voor een natuurlijker landbouw, het zelforganiserend vermogen benutten. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duurzame veehouderij

W.Bruil

Aan de Tweede Kamer is gezonden de 4e voortgangsrapportage van het samenwerkingsverband van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (Kamerstukken II, 2013/14, 28973, nr. 135). Deelnemers aan dit samenwerkingsverband zijn: de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Dierenbescherming (DB), de Groene Kennis Coöperatie (GKC), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), het Ministerie van Economische Zaken (EZ), de stichting Natuur & Milieu (N&M), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Meststoffenwet is in de Eerste Kamer behandeld (Kamerstukken II, 2013/14, 33322, B, voorlopig verslag, nr. C, memorie van antwoord, nr. E, eindverslag). Over de fraudebestrijding in het nieuwe mestbeleid is een aparte brief aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2013/14, 33322, nr. 48). Het stelsel van verplichte mestverwerking moet 1 januari 2014 in werking treden (nr. D). Een ontwerp voor een wijziging van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet is eveneens naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft hier de door de EU voorgeschreven controleprogramma... abonneren of dit artikel kopen.

NB: België

W.Bruil

In het Belgisch tijdschrift voor agrarisch recht schrijft Gilles Fourneau over de juridische aspecten van de werken in een ruilverkaveling. Daaraan vooraf gaat een inleiding in het ruiiverkavelingsrecht in het algemeen op basis van de Ruilverkavelingwet, toegepast in het Vlaamse Gewest (T.Agr.R, 2013, blz. 109 e.v.). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Duitsland

W.Bruil

Ook in het Duitse Agrar- und Umweltrecht een artikel over ruilverkaveling: Klaus Thomas – Die verfassungsrechtliche Einordnung der verfahren des Flurbereinigungsgesetzes. Conclusie: de ruilverkaveling moet worden gezien in het kader van het onteigeningsrecht abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwraad

W.Bruil

Over de uitkomsten van de LNV-raad van oktober: Kamerstukken II, 2013/14, 21501-32, nr. 754: de gefinaliseerde wetgevingsteksten voor de basisverordeningen nieuw GLB zijn goedgekeurd. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nieuw GLB

W.Bruil

De nationale keuzes voor het nieuwe GLB zijn bekend gemaakt (Kamerstukken II, 2013/14, 28625, nr. 168). Het gaat om de volgende onderwerpen: a. de invulling van de vergroeningsverplichting; b. extra ondersteuning voor jonge boeren. c. de interne convergentie (de overgang van het huidige systeem van historische toeslagen naar gelijke hectarebetalingen) en gekoppelde betalingen; d. het type agrarisch bedrijf en de subsidiabele landbouwgronden die in het GLB worden opgenomen; e. internationale doelen. Er zijn drie generieke vergroeningsmaatregelen Europees vastgesteld. 1. Gewasdiv... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

Voor melkveehouders komt er geen systeem van dierrechten waarmee een maximum wordt gesteld aan het aantal koeien. Groei blijft mogelijk, maar daarbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond heeft om de extra mest die dat oplevert uit te rijden. Het bevorderen van deze zogenoemde grondgebondenheid in de melkveehouderij stimuleert eveneens de mogelijkheden voor meer koeien in de wei. Een alternatief is dat extra mestproductie wordt verwerkt. Het systeem van rechten voor veehouders om een maximaal aantal varkens en pluimvee te houden, blijft voorlopig bestaan. Dat schrijft staatss... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Bijen

W.Bruil

Er is een Actieprogramma Bijengezondheid, opgesteld door 25 organisaties en omarmd door de staatssecretaris van EZ (Kamerstukken II, 2013/14, 27858, nr. 224) abonneren of dit artikel kopen.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

De wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) heeft het Staatsblad bereikt (Stb. 2013, 576). De wet is per 1 januari 2014 in werking getreden. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouwregeling

W.Bruil

Er is een nieuw besluit Omzetbelasting Landbouw (Besluit van 20 december 2013, Stcrt. 2013, nr. 36819). Het besluit bevat vooral wijzigingen ten aanzien van levering en opfok van paarden. Ook is de veehandelsregeling verduidelijkt. abonneren of dit artikel kopen.

NB: PBO

W.Bruil

De Eerste Kamer heeft nog enkele vragen gesteld inzake de opheffing van de PBO (Kamerstukken I, 2013/14, 32615, G). Een van die vragen betreft de uitvoering van taken door private organisaties. Daar wordt aan gewerkt, aldus de regering. Ook de Tweede Kamer praat nog over het onderwerp (Kamerstukken II, 2013/14, 32615, nr. 16). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Plant- en diergezondheidspakket

W.Bruil

De Tweede kamer heeft overlegd over de voorstellen voor een herziening van de Europese regelgeving inzake planten en diergezondheid Kamerstukken II 2013/14, 33643, nr. 13). Er zijn nogal wat bezwaren tegen het Brusselse pakket, met name de overheveling van allerlei bevoegdheden naar de Commissie. Vooral de teeltverordening ontmoet kritiek. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Slachterij

W.Bruil

Een slachthuis in Gelderland is onderzocht naar mogelijke strafbare feiten. Alle partijen vlees zijn geblokkeerd. Ook is de erkenning geschorst. (Kamerstukken II, 2013/14, 26991, nr. 395). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mestbeleid

W.Bruil

Het Planbureau voor de Leefomgeving en de WUR hebben een ex-ante evaluatie uitgevoerd. Volgens deze evaluatie bestaat het risico dat er te weinig verwerkingscapaciteit zal zijn in 2015, gelet op de hoeveelheid te verwerken mest. Verdere conclusies: er komt een toename van de melkproductie (20%); geen uitbreiding in de intensieve veehouderij; de fosfaatproductie blijft onder het plafond van 172 mln. kg; dierrechten kunnen beter blijven; het mestoverschot zal toenemen door de strengere normen. Voor de lange termijn is innovatie noodzakelijk (Kamerstukken I, 2013/14, 33037, nr. A). Over de me... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Natura 2000

W.Bruil

F. Damen schrijft in Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) een artikel over de toepassing van artikel 19kd Natuurbeschermingswet bij plannen. Zij pleit voor een gelijke uitleg van de NB-wet en de Habitatrichtlijn bij plannen en projecten. Voor plannen betekent dat dat uitgegaan moet worden van de feitelijk bestaande en op de referentiedatum vergunde emissies. Erkend wordt dat dit voor grote bestemmingsplannen met meerdere veehouderijen niet goed uitvoerbaar is. (TBR 2014, blz. 84 e.v.) abonneren of dit artikel kopen.

NB: QLL

W.Bruil

Quality system Livestock Logistics (QLL) is een Nederlandse kwaliteitsregeling die voorschriften omvat betreffende het transport en verzamelen van landbouwhuisdieren. Deze regeling wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitssysteem Dierenlogistiek. QLL is opgezet om het welzijn van dieren tijdens transport te waarborgen, en verspreiding van dierziekten via transport of verzamelen van dieren te voorkomen. Naast de wettelijk geldende eisen is een aantal bovenwettelijke zaken in de regeling opgenomen. Door een audit van de NVWA is vast komen te staan dat er een aantal tekortkomingen in het sys... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Ook buiten de landbouw worden chemische middelen gebruikt. Op verhardingen wordt dat per november 2015 verboden. Op andere terreinen gaat het verbod in in november 2017 (voor professioneel gebruik). Daar zijn wel enkele uitzonderingen op, bijvoorbeeld voor sportterreinen, golfbanen, siertuinen, recreatiebedrijven en de bestrijding van Amerikaanse vogelkers, de eikenprocessierups en de Aziatische boktor. (Kamerstukken II, 2013/14, 27858, nr. 227). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Opheffing PBO

W.Bruil

De regels van het PPE (Productschap Pluimvee en Eieren) inzake welzijn van ouderdieren vleeskuikens, kalkoenen, konijnen en nertsen worden bij de Wet dieren ondergebracht. Een ontwerp-besluit houders van dieren is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2013/14, 28286, nr. 725). abonneren of dit artikel kopen.

NB: PAS

W.Bruil

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Natuurbeschermingswet inzake de programmatische aanpak stikstof (PAS) zijn enkele amendementen ingediend. Daarover is voorlichting gevraagd aan de Raad van State (Kamerstukken II, 2013/14, 33669, nr. 40). Het eerste amendement hield in dat de minister een drempelwaarde kon vaststellen, waaronder de toename van de ammoniakdepositie zonder vergunning zou kunnen worden toegestaan. Volgens de Raad van State kan dat niet. Het tweede amendement beoogt de huidige mogelijkheid van saldering ook in de nieuwe regeling te behouden. Ook daarover is ... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Nieuw GLB

W.Bruil

De Tweede Kamer heeft uitgebreid overlegd over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Kamerstukken II, 2013/14, 28625, nr. 188). Er zijn veel vragen over bijvoorbeeld de weg naar de gelijke hectarepremie. De staatssecretaris kiest voor maximale geleidelijkheid, maar dat kan natuurlijk niet de problemen in bepaalde sectoren, zoals de kalverhouderij, wegnemen. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun

W.Bruil

De waarde van de toeslagrechten wordt verlaagd met 11% per 15 mei 2014. Het totale budget voor Nederland is verlaagd en dit maakt de operatie noodzakelijk (Stcrt. 12 maart 2014, nr. 7566). De wijziging van de regeling betreft verder de steunregeling voor vezelgewassen, die in 2014 (opnieuw) wordt opengesteld. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

De staatssecretaris komt met een verbeterde handhavingsstrategie mestregelgeving (Kamerstukken I, 2013/14, 33322, nr. I). In de brief wordt een groot aantal maatregelen opgesomd, waaronder onafhankelijke monsterneming voor vaste mest. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De uitkomsten van de LNV-Raad van februari 2014 zijn te vinden in Kamerstukken II, 2013/14, 21501, nr. 767. De Grieken hebben hun programma toegelicht (invoering nieuw GLB, promotie landbouwproducten e.d.). Ook is gesproken over de zuivelmarkt na 2015: goede vooruitzichten, maar kwestbaar. Commissaris Ciolos wil de afspraken over beeindiging van het melkquotum in 2015 niet veranderen. Hij meent dat het nieuwe GLB voldoende instrumenten bevat om te kunnen inspelen op veranderingen. Nederland heeft om extra quotum gevraagd in het laatste quotumjaar. Aangekondigd is dat de gedelegeerde regelge... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Opheffing PBO

W.Bruil

De Eerste Kamer is nog in discussie met minister Kamp over de Toekomst van de Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Kamerstukken !, 2013/14, 32615, H). Het voorstel van wet (Wet opheffing bedrijfslichamen) zoals dat naar de Raad van State is gestuurd is, samen met het advies van de RvS geplaatst in Stcrt. 9 april 2014, nr. 10125, en een wetsontwerp is naar de Tweede Kamers gestuurd (Kamerstukken II, 2013/14, 33910, nr. 2). De regering geeft in de memorie van toelichting twee redenen voor het vervallen van het tuchtrecht: het gaat niet langer om regelgeving voor de eigen kring; uniformitei... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Stikstof

W.Bruil

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van april 2014 staan twee artikelen over de stikstofproblematiek: een van Van der Feltz (recente ontwikkelingen) en een van Frins over mitigatie en compensatie naar aanleiding van de zaak bij het Europese Hof van Justitie (zie ook Agr.r. 2014, blz. 79, Mitigeren of compenseren). abonneren of dit artikel kopen.

NB: PAS

W.Bruil

Het is de bedoeling dat de Programmatische Aanpak Stikstof nog in 2014 van start gaat. Er zijn nog enkele aandachtspunten te verwerken (Kamerstukken II, 2013/14, 33669, nr. 41). Intussen is met het landbouwbedrijfsleven een afspraak gemaakt over generieke maatregelen die moeten leiden tot een reductie van de ammoniakemissie. Via vrijwillige voer- en managementmaatregelen wordt een reductie beoogd van 10 kiloton in 2030. Meer dan de helft daarvan komt weer ter beschikking voor uitbreiding. Daarnaast worden de emissie-eisen van het Besluit huisvesting aangescherpt en wordt een aanscherping va... abonneren of dit artikel kopen.

NB: Ziekten

W.Bruil

De vogelgriep is weer in het land. In een brief aan de Tweede kamer beschrijft de staatssecretaris over de besmetting en de maatregelen die zijn getroffen (Kamerstukken II, 2013/14, 28807, nr. 165). Erger is de varkenspest die er aan schijnt te komen in een zeer besmettelijke variant. De kans op insleep vanuit Polen en Litouwen wordt echter niet groot geacht (Kamerstukken II, 2013/14, 21501-32, nr. 775). Ook niet best is de ontdekking van de aardappelspindelknolviroide (PSTVd). Er zijn strenge maatregelen genomen (Kamerstukken II, 2013/14, 27858, nr. 260). abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gezondheidspakket

W.Bruil

Wie wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot het EU-plant- en diergezondheidspakket kan kamerbrief II 2013/14, 33643, nr. 14 lezen. Het Europese Parlement heeft het voorstel van de Commissie voor een Verordening Teeltmateriaal verworpen. Ook Nederland is kritisch. De Verordening Plantgezondheid hangt nog. Er dreigt een gesloten importsysteem. Nederland wil dat niet. Ook de Controleverordening is nog niet door het Europese Parlement. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Biologische productie

W.Bruil

De Europese Commissie is bezig met het herzien van de verordening voor de biologische landbouwproductie (minder, maar strengere regels). Zo zullen allerlei derogaties worden geschrapt. Nederland is daar tegen, want het zou negatieve gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van de biologische sector (Kamerstukken II, 2013/14, 21501-32, nr. 768). Zie voorts nr. 776. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Mest

W.Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer zet de staatssecretaris uiteen hoe het staat met de derogatie voor de periode 2014-2017. De Commissie wil wel derogatie verlenen, maar niet voor het centrale en zuidelijk zandgebied en het lössgebied. Daar wordt de maximum stikstofgiftuit graasdiermest 230 kg. (was 250). Ook de eis voor de aanwezigheid van grasland op het bedrijf wordt verhoogd: van 70% naar 80%). (Kamerstukken II, 2013/14, 33037, nr. 90). In nr. 119 wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de derogatie voor de mestmarkt. Deze zijn beperkt, aldus de staatssecretaris. abonneren of dit artikel kopen.

NB: Gezondheid

W.Bruil

Er is veel discussie over het thema gezondheid in relatie tot de veehouderij. In een brief aan de Tweede Kamer wordt uiteengezet war de mogelijkheden voor provincies en gemeenten zijn om bij het ruimtelijk beleid en bij de vergunningverlening de gezondheid als criterium te hanteren. Milieuvergunningen mogen tot nu toe niet worden geweigerd wegens het risico op zoonosen. De mogelijkheden zijn dus, bij gebrek aan algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten over de relatie veehouderij-gezondheid beperkt. Het kabinet wil de mogelijkheden vergroten door een wettelijke regeling op basis van de... abonneren of dit artikel kopen.

AFM maakt kenbaar hoe zij de hoogte van een bestuurlijke boete bepaalt

André Paijmans

Bij het opleggen van een bestuurlijke boete houdt de AFM rekening met een aantal factoren te weten : 1) de ernst en duur van de overtreding; 2) de verwijtbaarheid; 3) recidive; 4) behaald voordeel; 5) de draagkracht Op welke wijze hiermee wordt omgegaan valt te lezen in een publicatie op de website van de AFM. abonneren of dit artikel kopen.

Cloud computing: de digitale risico’s nader bekeken

Robbert - Jan Boswijk

1. De problematiek Cloud computing is het digitaal verwerken en opslaan van informatie op de externe server van de clouddienstverlener. Via het internet wordt toegang verkregen tot de clouddienst. Vooropgesteld: het gebruikmaken van cloud computing is niet slecht. Het biedt verschillende voordelen aan de advocatuur. Men denke aan de kostenbesparing die de digitalisering met zich meebrengt. De digitalisering heeft echter ook een keerzijde, de aard van de gegevens vereist een vergaande bescherming. Drie risico’s: Allereerst moet sprake zijn van voldoende dataprotectie. Derden mogen geen toeg... abonneren of dit artikel kopen.

Resulteert zelf melden van omkopingsgevallen in een lagere FCPA-boete?

Robbert - Jan Boswijk

Deze conclusie is op zijn minst verbazingwekkend, daar de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Department of Justice (DOJ) stellen de sanctioneren te matigen als sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit is niet het geval. Dit resultaat lijkt bepaald geen stimulans om FCPA-overtredingen te melden en leidt ertoe dat de bestrijding door de Amerikaanse autoriteiten lastiger wordt. Het is dus maar zeer de vraag hoe het meldingsbeleid in de toekomst gaat uitpakken. In het rapport valt echter meer te lezen dan de hierboven geschreven conclusie. De wetenschappers onderzoeken in ... abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe Europese Consumentenrichtlijn (okt 2011)

Thomas de Weerd

In oktober 2011 hebben het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie ingestemd met een richtlijn die de rechten van consumenten versterkt. De Richtlijn breidt onder meer de informatieplichten van de leverancier bij transacties op afstand (via website, mobiele telefoon e.d.) uit. Het herroepingsrecht van de consument (de termijn waarbinnen een bestelling kan worden herroepen) wordt verlengd. De Richtlijn bevat ook bepalingen voor colportage en offline overeenkomsten met consumenten. De Richtlijn moet uiterlijk 13 december 2013 zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving. De b... abonneren of dit artikel kopen.

aanpak btw-carrouselfraudes succesvol en grotere rol voor private organisaties

Robbert - Jan Boswijk

De aanpak van btw-fraude staat sinds 2009 prominent op de politieke agenda. Na de aanvankelijke alarmerende berichten over de omvang de btw-fraude, is een stevige aanpak geïnitieerd. Ter bestrijding van de carrouselfraude heeft de Belastingdienst meer personeel ingezet. Ook zijn er maatregelen genomen om de preventie en detectie te verbeteren. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. De omvang van de carrouselfraude is gedaald van 131 miljoen euro in de jaren 2003-2007 naar 39 miljoen euro in de jaren 2008-2011. De fraudestrijd is echter nog lang niet gestreden. Het probleem vereist een ... abonneren of dit artikel kopen.

Accijnsfraude

Robbert - Jan Boswijk

Het digitale loket moet de drempelvrees bij burgers, om de signalen fraude in een eerder stadium te melden, verminderen. Deze maatregel past in het dit jaar ingezette beleid om accijnsfraude steviger en doelgerichter aan te pakken. In het door de Algemene Rekenkamer opgestelde rapport Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak blijkt dat in de jaren 2005-2012 onvoldoende zicht was op de bestrijding van accijnsfraude. De bestrijding van de fraude heeft in die jaren geen hoge prioriteit gekregen. Ook bleek het voor de opsporende autoriteiten onvoldoende duidelijk welke concrete do... abonneren of dit artikel kopen.

Cloud computing en de USA Patriot Act

Robbert - Jan Boswijk

Het gebruik van cloud computing is niet zonder risico. Kunnen de opgeslagen gegevens bijvoorbeeld wel voldoende afgeschermd worden van buitenlandse overheden? Op verzoek van de Nederlandse ICT-belangenorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek (SURF), hebben drie wetenschapper van de UvA in het bijzonder onderzocht of de huidige juridische regelgeving voldoende bescherming biedt tegen de USA Patriot Act. De USA Patriot Act stelt de Amerikaanse autoriteiten in staat informatie te vergaren over eigen burgers en buitenlandse personen. De Patriot Act kan toegepast worden om gegevens ... abonneren of dit artikel kopen.

Marktmanipulatie

Robbert - Jan Boswijk

De reden voor het Europese initiatief, is de tot op heden versplinterde aanpak van marktmisbruik binnen de lidstaten. Ook blijkt uit recente schandalen dat het opleggen van administratieve boetes onvoldoende afschrikwekkend werkt. De financiële sector blijkt onvoldoende in staat haar gedrag te veranderen. De politiek vreest dat de fraude een hardnekkige kwaal is binnen de sector. Deze mening is in het bijzonder gesterkt door het in juli van dit jaar verschenen rapport, door Labaton Sucharow, over de beroepsethiek van bankiers. Op Wall Street oordeelt een kwart van de bankiers dat fraude,... abonneren of dit artikel kopen.

Wijziging WWFT in het kader van aanbevelingen FATF

Robbert - Jan Boswijk

Het cliëntenonderzoek heeft ten doel de zeggenschapsstructuur te ontrafelen. Bovendien dient het ten doel om de zakelijke relaties en transacties te monitoren. Tenslotte creëert de aanpassing de mogelijkheid om te achterhalen welke persoon een beslissende invloed kan uitoefenen op de personenvennootschap. De autoriteiten worden door de nieuwe regelgeving in staat gesteld om te achterhalen wie de onderneming wezenlijk naar zijn hand kan zetten. Deze persoon, de belanghebbende in de onderneming, moet kunnen worden geïdentificeerd en geverifieerd. Het cliëntenonderzoek kan na invoering va... abonneren of dit artikel kopen.

Compliance: Verslag RvC voor verbetering vatbaar

Robbert - Jan Boswijk

In de onderzoeken wordt gekeken op welke wijze de Raad van Commissarissen verantwoording aflegt aan de aandeelhouders en andere stakeholders. Op 9 oktober jongstleden is een expert meeting gehouden waarin de onderzoeksresultaten tegen het licht werden gehouden. Uit de onderzoeken volgt dat de verslaglegging over de door de onderneming gevaren koers veelal in orde is. Onvoldoende duidelijk is echter hoe de RvC zelf gefunctioneerd heeft en op welke wijze toezicht op de onderneming is uitgeoefend. In de verslaglegging ontbreekt ook vaak een duidelijke verantwoording van de aan- en afwezighe... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie publiceert handboek over toepassing AGVV

Joep Hendriks

De AGVV stelt belangrijke steuncategorieën vrij van het aanmelden van staatssteun. Steunverleners en -ontvangers passen de AGVV toe voor steunmaatregelen die ten goede komen aan onder meer werkgelegenheid, het MKB, duurzaamheid en R&D. Het handboek geeft inzicht in veelvoorkomende vragen over toepassing van de AGVV. Zo wordt ingegaan op de reikwijdte van de Verordening, de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding, de berekening van aanmeldingsplafonds en toegestande steunintensiteiten, cumulatie van steun en de eis dat een steunmaatregel een prikkel vormt om verdere activiteiten of p... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie verlengt Richtsnoeren inzake reddings- en herstructurering...

Joep Hendriks

De Richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun bepalen dat in uitzonderlijke gevallen reddings- en herstructureringssteun mag worden toegekend. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer, als gevolg van een faillissement, ernstige sociale problemen zouden ontstaan of ingrijpende gevolgen voor de regionale economie zijn te verwachten. De Richtsnoeren zijn overigens niet van toepassing op steun aan financiële instellingen in het kader van de mondiale credietcrisis. Daarvoor geldt andere - tijdelijke - regelgeving. Reddingssteun stelt een noodlijdende onderneming in staat zich te han... abonneren of dit artikel kopen.

Besluit tot wijziging van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 ten beho...

André Gaastra

De drijver van een inrichting voor de ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen moet binnen termijnen die uiteenlopen van 3 maanden tot 12 maanden na 7 maart 2012 (de dag na publicatie van het Staatsblad) voldoen aan de als gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit voor zijn inrichting geldende BRZO verplichtingen. Deze verplichtingen hebben tot doel het beheersen van de risico’s op zware ongevallen die zich buiten de inrichting kunnen manifesteren als gevolg van de ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen. Ter beheersing van de risico’s binnen een dergelijke inrichting gelden ree... abonneren of dit artikel kopen.

New European Privacy Regulation (Jan 2012)

Thomas de Weerd

On 25 January 2012, the European Commission has released the long awaited draft Regulation that will replace the Privacy Directive 95/46/EC. It is expected that it will take another two years before the Regulation enters into force. Once in force, there will be a transitional period of two years before the rules actually apply. The draft Regulation contains ambitious rules for the protection of privacy of data subjects to be complied with by controllers and by processors. Some of the main points from the draft Regulation are: • There will be a single set of rules for the entire EU. ... abonneren of dit artikel kopen.

Ontduiking van het provisieverbod wordt door de AFM niet getolereerd

Daniel Haas

Op grond van het provisieverbod, dat naar verwachting op 1 januari 2013 in werking treedt, stuurt de financieel dienstverlener zijn klant voortaan een separate rekening voor zijn werkzaamheden bij de advisering en/of de bemiddeling. Advies en bemiddeling worden daarmee aparte diensten die de consument los van het product afneemt en waar hij ook apart voor betaalt. Het doel van het provisieverbod is om de productgedreven verkoop te doorbreken en financieel dienstverleners aan te zetten tot een klantgerichte advisering en bemiddeling. De nieuwe provisieregels houden een verbod in op het berek... abonneren of dit artikel kopen.

Regeerakkoord: uitbreiding bevoegdheden College Bescherming Persoonsgegevens

Thomas de Weerd

Regeerakkoord (pagina 29): "De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt. Daar hoort een zogenaamd privacy impact assessment (PIA) standaard bij. Inbreuken door de overheid zijn voorzien van een horizonbepaling en worden geëvalueerd." abonneren of dit artikel kopen.

Regeerakkoord: nieuw beleid online kansspelen

Thomas de Weerd

De belangrijkste aangekondigde wijzigingen van het (online) kansspelbeleid: a. Er komt strikte regulering van online kansspelen, sportweddenschappen en pokerevenementen; b. Binnen de termijn van de komende regeerperiode wordt de online markt gelegaliseerd en gereguleerd. Er zal kansspelbelasting (29%) worden geheven op deze online kansspelen, wat naar verwachting ca EUR 31 miljoen zal opleveren. Illegale aanbieders worden actief geweerd en vergunningen vervallen wanneer de kansspelbelasting niet wordt voldaan; c. Holland Casino wordt verkocht; d. Per 2015 worden de vergunningen voor lot... abonneren of dit artikel kopen.

Short sell verordening per 1 november 2012

Cati Langendijk

Deze nieuwe regels vloeien voort uit de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps en de technische uitvoeringsnormen daarvan. Een shortpositie moet gemeld worden bij de AFM bij het bereiken van 0,2% en elke 0,1% daarboven van het geplaatste kapitaal. Meldingen vanaf 0,5% en elke 0,1% daarboven worden openbaar gemaakt via het register short selling. Ook netto shortposities in overheidsschulden moeten bij het over- of onderschrijden van bepaalde drempelwaarden gemeld worden. Deze worden echter niet openbaar gemaakt. De meldingsplicht en bepaalde bep... abonneren of dit artikel kopen.

Uitspraak voorzieningenrechter over medewerkingsplicht derden aan kartelonder...

Pascal Broers

Dat blijkt uit het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 5 oktober 2012. In deze zaak had de NMa bij een onaangekondigd bedrijfsbezoek bij een onderneming die van kartelafspraken werd verdacht, een auditrapport aangetroffen. Het auditrapport was opgesteld door een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in digitaal forensisch onderzoek. Het rapport bevatte aanwijzingen voor kartelafspraken. Op dit rapport rustte blijkbaar geen legal privilege omdat de audit (door de NMa aangeduid als “mededingingsrechtelijk onderzoek”) kennelijk niet was uitgevoerd door een advoca... abonneren of dit artikel kopen.

Memorie van Antwoord bij Wet op het accountantsberoep

Stefan Haagen

In de memorie van antwoord is naar aanleiding van opmerkingen en vragen door de minister onder meer aangegeven dat de wetgever de keuze heeft gemaakt om door middel van het lidmaatschap van de beroepsorganisatie aan alle accountants een minimum niveau aan deskundigheid en beroepsregels van hoge kwaliteit op te leggen nu dit van openbaar belang wordt geacht. Vervolgens gaat een groot deel van de memorie van antwoord nader in op de voorgestelde amendementen van Plasterk c.s. en Van Vliet. Kortgezegd scheiding van controle- (en hieraan gerelateerde diensten) van overige werkzaamheden en de ... abonneren of dit artikel kopen.

Minister EL&I verzoekt Eerste Kamer Instellingswet ACM spoedig te behandelen

Wynand Brants

De Instellingswet ACM regelt de samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit tot Autoriteit Consument en Markt (ACM). Doel van de samenvoeging is de vergroting van de efficiëntie en de effectiviteit van het markttoezicht in Nederland. Gestreefd wordt het voorstel per 1 januari 2013 in werking te laten treden. Vanwege de gewenste onafhankelijkheid wordt de nieuwe autoriteit vormgegeven als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZB0) zonder rechtspersoonlijkheid. Belangrijk onderdeel van het voorstel is dat Minister van EL&I alleen in het geval dat de ACM buiten zijn bevoegdheid treed... abonneren of dit artikel kopen.

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Wetboek van Strafvorderin...

André Gaastra

De registratieplicht rust nu al op opkopers van onder meer gebruikt en ongeregeld platina, goud, zilver alsmede een aantal overige goederen. De registratieplicht wordt per 1 januari 2013 uitgebreid zodat deze niet alleen meer geld voor opkopers van platina, goud en zilver, maar voor opkopers van alle metalen. Onder “metalen” worden ook verstaan “legeringen en metalloïden”. De wijziging van het Uitvoeringsbesluit is volgens de Nota van Toelichting een uitvloeisel van het Convenant Actie Koperslag. In het Convenant Actie Koperslag zijn maatregelen opgesteld om de heling van gestolen koper – e... abonneren of dit artikel kopen.

Voldoet uw VMS al aan de eisen van NTA (8009-2011)?

Niels van den Burg

Artikel 3 van de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) verplicht zorgaanbieders de zorgverlening op zodanige wijze te organiseren, de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel te voorzien, en voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling zorg te dragen, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Op grond van artikel 4 Kwz dient de zorgaanbieder een veiligheidsmanagementsysteem te hebben voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Over 2 maanden dienen de veiligheidsma... abonneren of dit artikel kopen.

Enquete-onderzoek implementatie UK Bribery Act

Robbert - Jan Boswijk

In het onderzoeksrapport Implementatie UK Bribery Act 2010 bij ondernemingen in Nederland wordt onderzocht, zoals uit de titel van het rapport blijkt, in hoeverre de wettelijke regeling al geïmplementeerd is binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 95% van het bedrijfsleven bekend is met de Bribery Act. Opvallend is dat de prioriteit die wordt gegeven aan de implementatie beduidend lager ligt. De mogelijke verklaring voor de achterblijvende implementatie is de verhoogde regeldruk in Nederland, dat de naleving reeds is geregeld via een ander compliance be... abonneren of dit artikel kopen.

Waarschuwingslijst FATF, verscherpt clientenonderzoek ex art. 8 WWFT

Robbert - Jan Boswijk

Indien een jurisdictie is opgenomen in een waarschuwingslijst van de FATF geven DNB en het MvF hieraan uitvoering door instellingen te wijzen op het verscherpt clientenonderzoek ex art. 8 WWFT. Bij landen met onvoldoende verbetering geldt dat er één of meerdere aanvullende maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van deze jurisdicties en het uitvoeren van transacties van/naar deze jurisdicties nodig zijn. Onder verscherpt cliëntenonderzoek vallen de volgende maatregelen: * verkrijgen van aanvullende informatie over cliënten en de uiteindelijk belanghebbenden die ingezetene... abonneren of dit artikel kopen.

Financieel toezicht in het regeerakkoord VVD-PvdA

Michael van Woerden

Een gezonde financiële sector is onmisbaar voor het functioneren van onze economie. Maar als bankiers te grote risico’s nemen, kan dat onze economie ook grote schade toebrengen. Die ervaring hebben we en dat willen we niet nog eens meemaken. Daarom zetten we de fundamentele hervorming van de bankensector door, zodat banken weer een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de reële economie. Er komt een verplichte bankierseed met strenge sancties bij overtreding. Niet alleen topbankiers worden door de AFM en DNB gescreend, ook bankmedewerkers verantwoordelijk voortransact... abonneren of dit artikel kopen.

DNB neemt hobbel weg voor 'outsourcen in the cloud'

Thomas de Weerd

De mogelijkheden van gebruik van cloud-outsourcing diensten door financiële instellingen waren tot op heden beperkt omdat DNB als toezichthouder geen mogelijkheid had om onderzoeken uit te voeren bij de cloud service provider ('right to examine' ontbrak). Microsoft zal een onderzoeksrecht voor DNB opnemen in de overeenkomsten met betrekking tot Office 365 cloud-diensten bij de Nederlandse financiële instellingen. Met andere cloud aanbieders wordt nog gesproken. abonneren of dit artikel kopen.

Prestatiebekostiging tweedelijns curatieve ggz

Niels van den Burg

De nacalculatie houdt in dat als een zorgaanbieder over het schadelastjaar 2013 in totaal meer dbc’s (inclusief normatieve huisvestingscomponenten als vergoeding voor de kapitaallasten) bij individuele verzekeraars declareert dan met de representerende verzekeraar is afgesproken, de NZa deze zorgaanbieder zal verplichten het verschil terug te betalen aan de betreffende individuele verzekeraars via het instrument vereffeningbedrag. Op welke wijze dat zal gaan gebeuren dient de NZa verder vorm te geven. Het nieuwe regime van de prestatiebekostiging, waarbij instellingen worden afgerekend o... abonneren of dit artikel kopen.

Naleving WTZi is bij zorginkoop niet voldoende

Jurriaan Verduijn

Bij vonnis in kort geding van 17 oktober jl. heeft de Voorzieningenrechter te Breda de vordering van een AWBZ-aanbieder, Stichting het Robertshuis, om alsnog te worden toegelaten tot de inkoopprocedure van CZ Zorgkantoor afgewezen. De stichting zou volgens de rechter de Zorgbrede Governancecode niet aantoonbaar hebben ingevoerd. In het kader van de inkoopprocedure diende de zorginstelling te verklaren dat zij beschikte over en voldeed aan de voorwaarden voor de toelating op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen. Daarnaast diende zij te verklaren dat zij de Zorgbrede Governancecode... abonneren of dit artikel kopen.

Wijzigingen prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

Niels van den Burg

In de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistisch zorg'is bij het begrip ‘face-to-face contact’ een uitzondering opgenomen dat in geval van screen-to-screen beeldcontact tussen patiënt en poortspecialist een herhaalpolikliniekbezoek kan worden vastgelegd. Voor de add-ons geneesmiddelen is een verduidelijking in de add-on aanvraag doorgevoerd en zijn nieuwe geneesmiddelen en een aantal off-label indicaties aan de add-on lijst toegevoegd in verband met de overheveling per 2013. Verder zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de prestaties en tarieven voor bijzondere tand... abonneren of dit artikel kopen.

Accountantskamer berispt accountant DSB

Stefan Haagen

Deze samenvatting behandelt niet alle klachtonderdelen tegen de accountant die verantwoordelijk was voor de controle van jaarrekening 2008 van DSB, maar zal enkele belangrijke onderdelen kort toelichten. De AFM heeft een groot aantal verwijten aan haar klacht ten grondslag gelegd die niet allen doel treffen. De Accountantskamer lijkt met name zwaar aan te rekenen dat de accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen met betrekking tot het proces kredietverstrekking en de juistheid en volledigheid van de balanspost kredieten. Deze balanspost bedroeg volgens de jaarrekenin... abonneren of dit artikel kopen.

AFM publiceert persbericht en rapport over onderzoek naar accountantscontrole...

Stefan Haagen

In het persbericht is te lezen dat twee van de vier Big-4 kantoren al bij hun controle over boekjaar 2010 - en dus eerder dan de maatschappelijke onrust over Vestia - maatregelen hebben genomen om de kwaliteit van de controles te verbeteren en te bewaken. Van de andere twee heeft er één extra maatregelen genomen, maar pas nadat veel aandacht was ontstaan voor woningcorporaties. In haar rapport concludeert de AFM dat drie Big 4-accountantsorganisaties de eigen interne dossieronderzoeken naar de controles bij woningcorporaties zelf voldoende kritisch hebben uitgevoerd en waar nodig gepaste ma... abonneren of dit artikel kopen.

AFM en CFV sluiten convenant over kennisdeling en uitwisseling van informatie

Stefan Haagen

Uit het gezamenlijk persbericht van AFM en CFV volgt dat aanleiding voor dit convenant zijn de vragen die leven over de kwaliteit van de accountantscontrole van woningcorporaties. Dit is mede naar aanleiding van de problemen bij de Stichting Vestia Groep (Vestia) en de problemen met de derivatenportefeuilles van woningcorporaties. Op grond van het convenant kan het CFV aan de AFM informatie verstrekken over (vermoedelijke) overtredingen die externe accountants en financiële ondernemingen in de woningcorporatiesector hebben begaan. abonneren of dit artikel kopen.

Over-The-Counter (OTC) Clearing Derivaten onder EMIR. Kostbare Veiligheid voo...

Roger Coenen

Onder het regime van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) dienen zowel financiële als niet-financiële tegenpartijen hun Over-The-Counter derivaten transacties af te wikkelen bij zogenoemde centrale tegenpartijen (Central Counterparties). Dit regime geldt voor de 27 landen van de Europese Unie. De wet is van kracht sinds 16 augustus 2012 en vanaf 2013 zou EMIR bindend moeten zijn. Echter, op 3 december jl. werd aangekondigd dat pas medio 2014 gevolg moet worden gegeven aan het regime. Voor pensioenfondsen heeft dit Clearing regime een aanzienlijke kostenimpact. EMIR is opgezet... abonneren of dit artikel kopen.

Wet op het accountantsberoep (Wab) aangenomen door de Eerste Kamer

Stefan Haagen

Nadat de Tweede Kamer op 14 februari 2012 met het wetsvoorstel (Kst 33 025, A) had ingestemd, heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 11 december jl. aangenomen. Voorafgaand aan de stemming heeft de Minister van Financiën de Eerste Kamer nog per brief van 7 december 2012 geïnformeerd over zijn intentie om de verplichte kantoorroulatie (wijziging van artikel 23 Wta) op 1 januari 2016 van kracht te laten worden. Deze verplichte kantoorroulatie houdt in dat een accountantsorganisatie gedurende een periode van twee jaren geen wettelijke controles bij een organisatie van openbaar bel... abonneren of dit artikel kopen.

Regelgevende arbitragemogelijkheden vanaf 2013

Roger Coenen

EMIR is in werking getreden op 16 augustus 2012. Per 1 januari 2013 had de verplichte Clearing van OTC-derivaten bindend moeten zijn. Echter, op 4 december jl. verklaarde Verena Ross, executive director bij ESMA, dat pas rond de zomer van 2014 gevolg moet worden gegeven aan dit regime. In de Verenigde Staten wordt verplichte Clearing van Swaps onder Title VII van de Dodd-Frank Act vanaf 2013 gefaseerd ingevoerd. Beleggers en marktpartijen zijn zeer bezorgd dat een dergelijk verschil van inwerkingtreding kan leiden tot regelgevende arbitrage. Partijen kunnen geneigd zijn om OTC-derivaten t... abonneren of dit artikel kopen.

AFM legt boete op voor het doorgeven van voorwetenschap

André Paijmans

De heer Mol was in 2010 medewerker bij een beleggingsonderneming. In die hoedanigheid had hij onder embargo informatie verkregen van een emissie die zijn werkgever begeleidde. De heer Mol heeft deze vertrouwelijke informatie met een klant gedeeld en overtrad hiermee het mededelingsverbod van artikel 5:57, eerste lid onder a Wft. Door voorwetenschap aan een derde te verstrekken voordat deze openbaar is, ontstaat een informatievoorsprong op de andere marktdeelnemers waarop ten koste van die deelnemers kan worden gehandeld. Het basisbedrag van de boete bedraagt € 2.000.000,- maar is in de ... abonneren of dit artikel kopen.

Nadere informatie over het provisieverbod op de website van de AFM

André Paijmans

De AFM vindt dat de kern van het provisieverbod bestaat uit de strikte scheiding tussen het advies en het eventueel af te sluiten financieel product. Iedere vorm van het al dan niet in rekening brengen van advies die hier toch enig verband tussen tussen legt, is onwenselijk. Het doel van de neiuwe regelgeving is eerlijk en zuiver financieel advies in het belang van de klant, en kan met een ongewenste koppeling worden ondergraven. De afgelopen weken heeft de AFM al twee maal eerder gewezen op ongewenste ontwikkelingen. De advieskosten mogen niet worden betaald via (een deel van) de premie... abonneren of dit artikel kopen.

IFIAR publiceert overzicht van bevindingen van toezichthouders op accountants...

Stefan Haagen

Het doel van dit overzicht van IFIAR is te identificeren welke bevindingen door haar leden, toezichthouders op accountantsorganisaties uit diverse landen, veelvuldig worden geconstateerd. Onder een bevinding wordt verstaan een belangrijk aspect van de controle waar de accountant onvoldoende werkzaamheden heeft verricht om te voldoen aan de van toepassing zijnde controlestandaarden of andere wet- en regelgeving. Bij beursgenoteerde ondernemingen werden met name bevindingen geconstateerd op de volgende onderdelen van de controle: 1) reële waardeberekeningen; 2) interne beheersingsmaat... abonneren of dit artikel kopen.

Accountantskamer legt in tuchtzaak over vastgoedfraude een waarschuwing op aa...

Stefan Haagen

In november 2007 wordt bekend dat PPF betrokken is bij de zeer omvangrijke Klimop-vastgoedfraude. De AFM diende een klacht in die uit vijf onderdelen bestond: I:De accountant is op grond van een vijftiental feiten en fraudesignalen onvoldoende professioneel-kritisch geweest en beschikte niet over toereikende controle-informatie. II: De accountant heeft de vakbekwaamheid, objectiviteit en werkzaamheden van de taxateurs en managementtaxaties niet (voldoende) beoordeeld. III:De accountant is akkoord gegaan met het niet zichtbaar in de jaarrekening presenteren van een afwaardering. IV:... abonneren of dit artikel kopen.

Ex-werknemers hebben zwijgrecht bij verhoor door de NMa

Yvonne Maasdam

Ex-werknemers zijn dus niet verplicht om volledig mee te werken - onder dreiging van een boete - aan het onderzoek van de NMa. Tot nu toe hoorde de NMa in de praktijk vaak ex-werknemers die volgens de NMa verplicht waren om volledig mee te werken aan het onderzoek en belastende informatie over hun voormalige werkgever moesten verstrekken. De NMa had in 2009 twee natuurlijke personen (een ex-algemeen directeur en een ex-verkoop directeur) een boete opgelegd van € 100.000,- respectievelijk € 150.000,-- wegens het niet meewerken aan een onderzoek van de NMa naar overtreding van de Mededingings... abonneren of dit artikel kopen.

Normcommissie Compliance Programma's opgericht tbv ontwikkeling ISO Richtlijn...

Michael van Woerden

De eerste internationale vergadering wordt begin april 2013 gehouden in Sydney. Daar zullen delegaties uit alle deelnemende landen met elkaar discussiëren over het door het secretariaat voorbereide werkdocument en afspraken maken over het verdere ontwikkeltraject. Nederlandse marktpartijen die belang hebben bij en willen deelnemen aan de ontwikkeling van deze norm kunnen zich melden bij NEN. abonneren of dit artikel kopen.

Raad van Europa kritisch over kwetsbaarheid van Poolse autoriteiten voor corr...

Michael van Woerden

GRECO erkent dat is voorzien in het benodigde juridische kader in Polen om belangenconflicten en corruptie te voorkomen, echter het ontbreekt volgens GRECO aan het benodigde inzicht bij rechters, parlementariërs en leden van het openbaar ministerie over hoe te handelen in specifieke situaties op dit gebied. 'The ethical principles in their current form – as well as some of the pertinent legal provisions – are too general to provide clear guidance in specific situations', aldus GRECO. Dit vertrouwen 'still appears to be wanting despite a positive trend noted in recent years', aldus de... abonneren of dit artikel kopen.

AFM start onderzoek naar niet-OOB-accountantsorganisaties

Stefan Haagen

De afgelopen periode heeft de AFM vooral onderzoeken uitgevoerd bij de OOB-accountantsorganisaties (de Big-4 en nog negen andere OOB-accountantsorganisaties, dit zijn de accountantsorganisaties die wettelijke controles mogen verrichten bij organisaties van openbaar belang). In 2013 zijn nu de niet-OOB-accountantsorganisaties aan de beurt. De AFM zal van de circa 450 niet-OOB-accountantsorganisaties een selectie maken van dertig NBA- en twintig SRA-kantoren. Van ieder geselecteerd kantoor zal de AFM de kwaliteit van een aantal controles en jaarrekeningen beoordelen. De uitkomsten van het ... abonneren of dit artikel kopen.

NZa maakt speerpunt van correct declareren

Jurriaan Verduijn

In een nieuwsbericht op haar website geeft de NZa aan dat zij behalve rechtstreeks onderzoek bij zorgaanbieders, waaronder het VU Medisch Centrum, ook bij zorgverzekeraars informatie heeft opgevraagd over hoe zij hun controles van ingediende zorgdeclaraties verrichten en op welke wijze zij deze controles de komende jaren gaan verbeteren. De NZa signaleert dat controles door de zorgverzekeraars, waaronder met name ook de ‘materiële controle’, te laat en niet diepgaand genoeg plaatsvinden. Fraudeonderzoek vindt bovendien te weinig planmatig plaats. abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie publiceert voorstel voor een Netwerk- en Informatiebeveili...

Thomas de Weerd

De richtlijn is gericht op lidstaten en lokale overheden, maar ook op zogenoemde ‘market operators’. Hieronder worden aanbieders van internetdiensten begrepen, zoals platforms voor elektronische handel, sociale netwerken, zoekmachines, cloud computing diensten en app stores. Daarnaast vallen exploitanten van essentiële infrastructuur in de sectoren energie, transport, banken, effectenbeurzen en gezondheid onder de werking van de richtlijn. Op grond van het voorstel dienen market operators technische en organisatorische maatregelen te nemen om risico’s voor de veiligheid van hun netwerk-... abonneren of dit artikel kopen.

Budgetvaststelling AWBZ-instellingen

Niels van den Burg

De NZa hanteert bij de uitvoering van het voormelde systeem de beleidsregel Contracteerruimte (thans versie 2013, CA-300-546). Op basis van deze beleidsregel kan sprake zijn van een eenzijdig verzoek tot vaststelling van het budget (van zorgkantoor of zorgaanbieder) of een tweezijdig verzoek tot vaststelling van het budget (van zorgkantoor en zorgaanbieder gezamenlijk). Dit onderscheid is van belang voor de wijze waarop het verzoek wordt verwerkt. Zo staat in artikel 9.3.1 vermeld: “Als partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen over de hoogte van de productie en/of de hoogte van d... abonneren of dit artikel kopen.

Thema's DNB toezicht 2013 gepubliceerd

Michael van Woerden

In aanvulling op het instelling-specifieke toezicht zet DNB een aanzienlijk deel van haar capaciteit in op het thema-gerichte toezicht. Voor 2013 zijn de volgende overkoepelende thema's benoemd (elk onderverdeeld per sub-thema): - verhoging weerbaarheid financiële sector; - werken aan een toekomstbestendig bedrijfsmodel; - instellingen kennen, begrijpen en beheersen hun risico's; - instellingen beschikken over een sterk bestuur en integere cultuur; - beter toezicht door betere data (waaronder juiste, betrouwbare en tijdige rapportages). De cross-sectorale toezichtthema's bestaan uit... abonneren of dit artikel kopen.

AFM onderschrijft ESMA en EBA waarschuwing voor CFD's

André Paijmans

De AFM steunt de boodschap van ESMA dat aan CFD's aanzienlijke risico's verbonden zijn. In het persbericht van ESMA is een rekenvoorbeeld opgenomen en worden de belangrijkste risico's op een rijtje gezet. Zie ook afm.nl (link hieronder) abonneren of dit artikel kopen.

CZ stoot zich opnieuw aan “feitelijke hinderpaal”

Jurriaan Verduijn

De zaak voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant was aangespannen door Stichting Momentum GGZ Diagnostiek en Behandelcentrum te Veldhoven. CZ had in haar polisvoorwaarden voor 2013 opgenomen dat de kosten van medisch specialistische GGZ door niet-gecontracteerde zorgaanbieders voortaan nog maar voor 50% van het gemiddeld gecontracteerde tarief zouden worden vergoed. In 2012 was dat nog 75%. De zorgaanbieder stelde dat deze vergoeding zodanig laag is dat daarmee voor verzekerden van CZ een feitelijke hinderpaal ontstaat om hulp in te roepen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dat is ni... abonneren of dit artikel kopen.

AFM publiceert rapport over de 9 overige accountantsorganisaties die OOB’s mo...

Stefan Haagen

De AFM heeft bij deze 9 accountantsorganisaties onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de controle en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Uit diverse sectoren (10 financieel, 14 bouw/vastgoed, 4 productie, 8 handel en 11 overig) zijn in totaal 47 controles onderzocht. Factoren die volgens de AFM van invloed zijn op de kwaliteit zijn: - toon aan de top; - stelsel van kwaliteitsbeheersing; - de externe accountant; en - omgevingsfactoren. De AFM heeft in haar onderzoek naar de controles geconstateerd dat: 1. bij alle 9 accountantsorganisaties in alle onderzochte sectoren op belangrij... abonneren of dit artikel kopen.

Aanbevelingen toekomst Code Banken gepubliceerd

Michael van Woerden

De Commissie constateert dat de Code in de afgelopen jaren een belangrijke en nuttige functie heeft vervuld en dat hij bij banken veel zaken in beweging heeft gebracht. Wil de Code ook voor de komende jaren een belangrijke bijdrage blijven leveren aan hervorming van de bancaire sector en aan vertrouwensherstel, dan zal hij naar het oordeel van de Commissie moeten worden aangepast. Aanpassing van de Code kan naar het oordeel van de Commissie het best door de sector zelf ter hand worden genomen. Eén van de factoren die tot aanpassing van de Code aanleiding geeft is dat diverse in de Code g... abonneren of dit artikel kopen.

AFM publiceert rapport over de naleving van de overgangsregeling bij de schei...

Stefan Haagen

De Big-4 hebben in de laatste twee maanden van 2012 in totaal 277 contracten afgesloten voor niet-controlediensten bij OOB-cliënten waar zij ook de wettelijke controles verrichten. De AFM heeft hiervan per kantoor circa 20 contracten nader onderzocht. Van de in totaal 82 door de AFM nader onderzochte contracten bleken 52 contracten aan het einde van 2012 te zijn afgesloten, veelal door te lopen tot 31 december 2014 en niet of niet uitsluitend te zien op nog af te ronden werkzaamheden, gelet op algemene beschrijvingen van de werkzaamheden. De AFM heeft de indruk dat de open contracten zijn a... abonneren of dit artikel kopen.

Arrest HvJ EU: meldingsverplichtingen van ongebruikelijke transacties voor fi...

Robbert - Jan Boswijk

De in Gibraltar gevestigde Jyske Bank opereert rechtstreeks in Spanje en de door de bank aangeboden diensten vallen onder het vrije dienstenverkeer in de EU. De Spaanse financiële-inlichtingendienst had sterke aanwijzingen dat Jyske Bank betrokken zou zijn bij het witwassen van geld en vroeg om inlichtingen, welke geweigerd werden met een beroep op het in Gibraltar geldende bankgeheim. Jyske Bank betoogde dat haar informatieplicht slechts geldt ten aanzien van de financiële-inlichtingendienst van Gibraltar. Het Hof moest in deze zaak antwoorden op de vraag of de Spaanse financiële autoritei... abonneren of dit artikel kopen.

Stijging van tarieven voor toezicht AFM leidt tot gemiddeld hogere toezichtla...

Michael van Woerden

Bij de vaststelling van de tarieven is rekening gehouden met de wens van de Tweede Kamer om kleinere ondernemingen zoveel mogelijk te ontzien. Als gevolg van het zogenoemde draagkrachtbeginsel worden vooral de grotere partijen geconfronteerd met substantieel hogere tarieven. Deze tarieven zijn exclusief het effect van een naheffing of teruggave van te verrekenen bedragen uit 2012 uit hoofde van het individuele toezicht. Instellingen waarvoor extra toezichtcapaciteit moet worden vrijgemaakt, betalen in principe namelijk eveneens een hogere bijdrage. De totale begrote lasten van de AF... abonneren of dit artikel kopen.

KPMG door AFM beboet voor bijna 9 ton

Stefan Haagen

De AFM had aan KPMG een boete opgelegd van € 871.250,- voor het niet voeren van adequaat beleid ten aanzien van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) (een overtreding van artikel 8, eerste lid Bta). De rechtbank stelt vast dat KPMG zowel bij de vergunningverlening als nadien verschillende signalen hebben bereikt dat de OKB niet goed functioneerde en dat KPMG ter zake geen adequaat beleid heeft gevoerd om het tij te keren. Voor haar oordeel dat geen adequaat beleid is gevoerd acht de rechtbank van belang dat bij KPMG: 1) geen sprake was van een oorzaakanalyse; 2) geen passende ... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag: NMa mag informatie kartel opvragen bij derde partij

Wynand Brants

Het gerechtshof Den Haag heeft op 23 april jl. in een hoger beroep ingesteld door de Staat der Nederlanden, namens de NMa, het vonnis van de voorzieningenrechter van 5 oktober jl.(LJN: CA3041) vernietigd.Difotrust maakt op verzoek van ondernemingen forensische analyses waarin wordt onderzocht of de opdrachtgever mededingingsovertredingen heeft begaan. Bij een inval van de NMa bij onderneming X wordt een dergelijke analyse aangetroffen. Vervolgens heeft de NMa Difotrust verzocht haar een lijst met ondernemingen te overhandigen waarvoor Difotrust mededingingsrechtelijke onderzoeken heeft ... abonneren of dit artikel kopen.

Commissie publiceert geactualiseerde versie gids Diensten van Algemeen Econom...

Joep Hendriks

In de gids heeft de Commissie de in december 2011 en april 2012 aangenomen staatssteunregels inzake DAEBs, het zogenaamde ‘Almunia-pakket’, meegenomen. De gids voorziet in een uitleg ten aanzien van de mogelijkheden voor lidstaten om een DAEB te omschrijven, de vereisten voor een besluit om een aanbieder te belasten met een DAEB en de regels inzake de compensatie voor aanbieders. Verder geeft de Commissie aan ten aanzien van grote compensatiebedragen – waardoor er een grotere kans is dat de steun de mededinging verstoort – na te gaan of de aanbestedingsregels zijn nageleefd. abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe concept-Verordening inzake ‘de-minimis’ steun

Joep Hendriks

In 2012 vond reeds een consultatie plaats op basis van een beknopte explanatory note. Een concepttekst was toen echter nog niet voorhanden. De nieuwe Verordening beoogt de bestaande regels te verduidelijken en vereenvoudigen, teneinde de administratieve lasten voor overheden en ondernemingen te verminderen. De belangrijkste bepalingen uit de huidige Verordening keren in het Commissievoorstel terug. Zo wordt onder andere de algemene de-minimisdrempel gehandhaafd op EUR 200.000 over een periode van drie belastingjaren. Nieuw in het voorstel is de introductie van een gedifferentieerde dremp... abonneren of dit artikel kopen.

ESMA publishes review on short selling regulation

Hugo Oppelaar

The ESMA has prepared this in response to a European Commission request for Technical Advice to inform its report to the European Parliament and Council on the impact of the Regulation, due by end of June 2013. The advice was requested only a short time after the implementation of the Regulation on 1 November 2012 and so there were limits to the market data available, and limited regulatory experience in supervising the Regulation’s requirements to draw on. The report makes a number of recommendations that would help to improve how the Regulation works in practice, with the overall... abonneren of dit artikel kopen.

Comparison of liability regimes in Member States in relation to the Prospectu...

Hugo Oppelaar

This is the first report of its kind and provides a comparison of liability regimes covering the 27 EU Member States along with Iceland and Norway and is aimed at providing clarify for market participants about the different regimes in place. The report contains an overview of the different arrangements and frameworks in place in EEA Sates to address administrative, criminal, civil and governmental liability. The report was compiled in response to the European Commission request of January 2011 for assistance in identifying and monitoring the different regimes in EEA states. The report ... abonneren of dit artikel kopen.

Co-operation on Alternative Funds

Hugo Oppelaar

It must be mentioned that the agreements are bilateral and therefore must be signed between each EU securities regulator and the non-EU authorities. The actual supervision of AIFMs lies with the national securities regulators, therefore each authority decides with which non-EU authorities it will sign a MoU (Memoranda of Understanding). The key elements of the cooperation arrangements are: -EU and non-EU authorities will be able to supervise fund managers that operate on a cross-border basis both withi... abonneren of dit artikel kopen.

AFM is tevreden met verdere optimalisatie van pensioencommnunicatie

Hugo Oppelaar

In de kamerbrief werkt SZW haar aanbevelingen over pensioencommunicatie van 26 juni 2012 verder uit. In de aanbevelingen staan het belang en de behoeften van de pensioendeelnemer centraal. De AFM geeft aan volledig met deze uitspraak van de Staatssecretaris eens te zijn: “Het is belangrijk dat pensioendeelnemers inzicht krijgen in de hoogte en toereikendheid van het eigen pensioen, zodat zij weten of het nodig is om eventueel aanvullende maatregelen te nemen.” SZW gaat de aanbevelingen verder uitwerken langs de lijnen van onderzoek, advies, en indien noodzakelijk, wetgeving. De AFM gaat... abonneren of dit artikel kopen.

Meting voortgang voorbereiding op het nieuwe pensioencontract

Hugo Oppelaar

Begin juli zullen DNB en de AFM een meting houden over de voorbereiding van middelgrote en kleine pensioenfondsen, behalve fondsen die volledig zijn verzekerd en fondsen in liquidatie. Deze meting is het vervolg op een meting die DNB en de AFM eind vorig jaar hebben gehouden bij zestig pensioenfondsen. Uit de meting van eind vorig jaar bleek dat een groot deel van de fondsen zich weliswaar voorbereidt, maar dat die voorbereiding vaak niet verder ging dan oriëntatie op de nieuwe contracten. In de meting van juli willen DNB en de AFM bekijken of er voortgang is geboekt. Om beh... abonneren of dit artikel kopen.

Financieel Stabiliteitscomité acht verdere versterking van bankbalansen cruci...

Hugo Oppelaar

In dit comité spreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën twee keer per jaar onder leiding van de president van DNB over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Behalve over kredietverlening en de financiering van banken sprak het comité ook over macroprudentiële instrumenten en het balansonderzoek bij Europese banken. De belangrijkste conclusies van de vergadering waren: Het Financieel Stabiliteitscomité acht het van groot b... abonneren of dit artikel kopen.

Verlaging meldingsdrempel naar 3 procent en melden bruto shortposities

André Paijmans

Verlaging meldingsdrempel naar 3 procent en melden bruto shortposities 20-06-2013 Op 1 juli 2013 treedt een wetswijziging in werking die bepaalt dat voor de melding van aandelen en zeggenschap de eerste drempelwaarde daalt naar 3 procent. Dat is nu nog 5 procent. Ook de meldingsplicht van bruto shortposities wordt geïntroduceerd. Deze meldingsplicht geldt naast de meldingsplicht van een netto shortpositie onder de Short selling Verordening. De wetswijziging vloeit deels voort uit het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. De Autoriteit Financiële Markten (AFM... abonneren of dit artikel kopen.

CBP publiceert Richtsnoeren beveiliging

Thomas de Weerd

In de richtsnoeren wordt uitgelegd uit hoe het CBP bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast. abonneren of dit artikel kopen.

Concept-voorstel aanpassing Cookiewet

Thomas de Weerd

Een belangrijk doel van dit wetsvoorstel is het beperken van de typen cookies waarvoor vooraf toestemming moet worden gevraagd aan internet-gebruikers, wat nu veelal via een door veel gebruikers als storend ervaren ‘cookie-wall’ plaatsvindt. Voor cookies die inzicht geven in de kwaliteit of de effectiviteit van de via internet geleverde diensten en die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetter komt een lichter regime, waarbij geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd. Cookies die nuttig zijn voor de aangeboden dienstverlening, zoals analytische cookie... abonneren of dit artikel kopen.

Openbaarmaking van niet-financiële informatie en het diversiteitsbeleid door ...

Michael van Woerden

Wanneer het op 16 april 2013 gepubliceerde Voorstel van kracht wordt, zullen ondernemingen met meer dan 500 werknemers worden verplicht om in hun jaarverslag informatie op te nemen over gemaakte beleidskeuzes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema's lopen uiteen van diversiteitsbeleid, milieubeleid tot en met beleid ter voorkoming van corruptie en omkoping. Kerndoelstellingen van deze Richtlijn zijn: 1. transparantie verbeteren en de relevantie, samenhang en vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie verhogen door bestaande voorschriften te versterke... abonneren of dit artikel kopen.

Toezicht en Scheiding der machten: een dialoog

Hugo Oppelaar

Theodor Kockelkoren sprak over het spanningsveld tussen formele en maatschappelijke legitimiteit. Daarnaast ging hij in zijn toespraak in op de mogelijkheden van de AFM om verantwoording af te leggen en op het belang van een dialoog bij het versterken van de formele en maatschappelijke legitimiteit van de toezichthouders. In zijn toespraak zit er een duidelijke opbouw. Kockelkoren begint allereerst met het beschouwen van de kritiek. Hij maakt hierbij een onderscheid tussen kritiek van voor de Wft en de kritiek na de Wft. In de drie beschouwingen die er volgen weegt Kockelkoren de ve... abonneren of dit artikel kopen.

CZ opnieuw gehouden hoger tarief te betalen aan niet-gecontracteerde zorgaanb...

Niels van den Burg

De Voorzieningenrechter overweegt dat CZ in het polisjaar 2012 de vergoeding voor deze zorgcategorie stelde op 75% van het marktconforme tarief en dat in 2012 een vergoeding van 75 % van het genoemde marktconforme tarief gold als een breed gedragen praktijknorm voor hoe laag de vergoeding mag zijn wil deze geen hinderpaal vormen. Omdat bovendien als onbetwist wordt aangenomen dat patiënten die zijn aangewezen op de door Opvoedpoli verleende zorg veelal weinig financiële armslag hebben, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter aannemelijk dat de verlaging van 75% naar 50% van de verg... abonneren of dit artikel kopen.

Aanpak zorgfraude

Niels van den Burg

Het tijdens het Kamerdebat aangekondigde onderzoek maakt onderdeel uit van de op 15 mei jl. in een brief aan de Kamer aangekondigde maatregelen om fraude in de zorg tegen te gaan. abonneren of dit artikel kopen.

Ziekenhuizen verantwoordelijk voor regiomaatschappen medisch specialisten

Niels van den Burg

Deze benadering van de ACM beperkt de vrijheid van medisch specialisten als zelfstandig ondernemer en vergroot de rol van ziekenhuisbestuurders. Waren bestuurders van ziekenhuizen in het verleden veelal slechts zijdelings betrokken bij de besluitvorming ten aanzien van (de vorming van) stads- of regiomaatschappen, thans zullen zij de regie naar zich toe moeten gaan trekken. Immers; als een maatschap van het ene ziekenhuis fuseert met een maatschap van een ander ziekenhuis, wordt dit door de ACM beoordeelt als een samenwerking tussen de twee betrokken ziekenhuizen voor dat specifieke spec... abonneren of dit artikel kopen.

Geen huurbescherming bij begeleid wonen

Niels van den Burg

In veel gemeenten bestaan tussen woningcorporaties en hulpverleningsinstanties samenwerkingsovereenkomsten ter bevordering van de huisvesting van kwetsbare personen. Op basis van dit soort samenwerkingen stellen de woningcorporaties aan de hulpverleningsinstellingen woningen ter beschikking (verhuur), die door de hulpverleningsinstellingen worden onderverhuurd aan de doelgroep. Met de bewoner gaat de hulpverleningsinstelling naast een huurovereenkomst dan veelal gelijktijdig een woonbegeleidingsovereenkomst aan. Bij beëindiging van de woonbegeleidingsovereenkomst (veelal omdat de bewoner... abonneren of dit artikel kopen.

Paper ‘Op naar een actieve pensioenconsumenten’

Hugo Oppelaar

De paper beschrijft weke informatie consumenten nodig hebben en hoe de pensioensector deze informatie op de consument kan overbrengen. De paper reikt een checklist aan die de pensioensector kan gebruiken om de eigen communicatie-instrumenten te toetsen of te ontwikkelen. Ook wordt het model gebruikt als een mogelijke blauwdruk voor het toekomstige Pesioendashboard. Het Pesioendashboard is een interactief hulpmiddel waarmee consumenten overzicht en inzicht kunnen krijgen in hun eigen pensioensituatie en naar aanleiding hiervan actie kunnen ondernemen. Volgens de auteurs is het pensio... abonneren of dit artikel kopen.

Brief van de DNB: onderzoek commercieel vastgoed

Hugo Oppelaar

De DNB schrijft in haar brief aan de minister van Financiën dat het voor het vertrouwen in de financiële sector van groot belang is dat er duidelijkheid bestaat dat de risico’s (op de markt van commercieel vastgoed) waaraan de Nederlandse banken bloot staan onderkend en adequaat beheerst worden en dat de banken voldoende gekapitaliseerd zijn. De brief bevat een toelichting op de activiteiten die de DNB heeft verricht, de resultaten die er zijn geboekt en welke nadere stappen er nog ondernomen moeten worden. De waardering van vastgoedportefeuilles blijft echter nog een punt van aandacht.... abonneren of dit artikel kopen.

Topoverleg kabinet, pensioenfondsen en verzekeraars

Hugo Oppelaar

Vooralsnog zijn er alleen concrete plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Het plan is om bestaande NHG-gegarandeerde hypotheken vanuit de banken onder te brengen in een hypotheekvehikel met financiering via hypotheekobligaties. Voordelen van een dergelijke constructie zijn onder andere verhandelbaarheid, het is eenvoudig, transparant, garantie van de staat. Hypotheken worden al namelijk door de Nationale Hypotheek Garantie gegarandeerd, maar de obligaties als zodanig worden nog eens door de staat gegarandeerd. De banken bundelen de hypotheken in een pakket en verkopen vervolg... abonneren of dit artikel kopen.

AFM publiceert rapport met eerste resultaten onderzoek niet-OOB-accountantsor...

Stefan Haagen

De AFM heeft bij 30 NBA-kantoren onderzoek gedaan en een beeld verkregen van de kwaliteit van de controles door NBA-kantoren. Slechts 21% (13 van de 63 beoordeelde controles) behaalde naar het oordeel van de AFM een voldoende. Dat wil zeggen dat de AFM geen ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. 25% scoorde volgens de AFM zwaar onvoldoende. De AFM constateerde in die dossiers dat slechts enkele administratieve of samenstelwerkzaamheden waren uitgevoerd en dat er niet of nauwelijks sprake was van controlewerkzaamheden. In nog eens 33% was het niet veel beter gesteld. Daar waren wel eni... abonneren of dit artikel kopen.

Gebruik telefoontaps door ACM opnieuw als bewijs verboden

Silvia Vinken

De Rechtbank Rotterdam acht hierbij doorslaggevend dat het gebruik van de telefoontap als opsporingsinstrument een ingrijpend en zwaar middel is dat in beginsel enkel voorbehouden is aan het OM. Het OM heeft de telefoontaps aan de ACM verstrekt op basis van de Wet justitiële strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Voor een dergelijke verstrekking dient sprake te zijn van een kenbare, voor de rechter toetsbare afweging van de officier van justitie zelf, waaruit afgeleid kan worden dat er sprake is van een noodzaak tot het verstrekken van de gegevens vanwege een zwaarwegend algemeen beland. Ook die... abonneren of dit artikel kopen.

Richtlijn privaatrechtelijke handhaving gepresenteerd

Wynand Brants

Het doel van het voorstel is tweeledig. Enerzijds wil de Commissie de mogelijkheden om schade te verhalen op karteldeelnemers verbeteren. Anderzijds wil de Commissie voorkomen dat kartelisten geen clementie meer aanvragen vanwege mogelijke follow-on acties. De Commissie introduceert in het voorstel een speciale disclosure-procedure voor het mededingingsrecht.Daarnaast bevat het voorstel onder andere een regeling voor de verjaringstermijnen, voor de hoofdelijke aansprakelijkheid en het doorberekenen van prijsvoordelen ("passing on defence"). Ten slotte stelt de Commissie voor om een zwar... abonneren of dit artikel kopen.

Mogelijke streep door vrijstelling vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

Joep Hendriks

Volgens de Commissie zouden overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen en daarbij concurreren met particuliere ondernemingen gewoon belastingplichtig moeten zijn, net als hun particuliere counterparts. Naar het oordeel van de Commissie verschaft de vrijstelling van bepaalde ondernemingen, enkel en alleen omdat zij in handen zijn van de overheid, hun een concurrentievoordeel dat op grond van de staatssteunregels niet te verdedigen is. Volgens de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb) zijn economische activiteiten van overheidsinstanties in beginsel vrijgesteld van venn... abonneren of dit artikel kopen.

Accountantskamer (AK) berispt accountant Ernst & Young voor tekortkomingen in...

Stefan Haagen

Aan de door de AFM ingediende klacht liggen twee verwijten ten grondslag. Ten eerste zou de accountant het fundamentele beginsel van integriteit hebben geschonden door een valse factuur op te maken om in schijn te voldoen aan onafhankelijkheidsregels en door misleidende of onjuiste informatie te verstrekken over de afronding van controlewerkzaamheden, de LOR (schriftelijke bevestiging van het bestuur van Van der Moolen (VDM)) en de continuïteitsveronderstelling. Ten tweede zou de accountant het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid niet in acht hebben genomen door de con... abonneren of dit artikel kopen.

Consultatie beleidsregel en position paper inzake mededinging en duurzaamheid

Pascal Broers

Het Ministerie van EZ heeft een concept-beleidsregel gepubliceerd met betrekking tot afspraken die de mededinging kunnen beperken en die als doel hebben om duurzame ontwikkeling te bevorderen. De voorgestelde beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de ACM bij de toepassing van de vrijstelling van het kartelverbod van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet het belang van de bescherming van milieu, ecologie, dierenwelzijn en volksgezondheid in haar afweging dient te betrekken. De beleidsregel houdt geen algemene vrijstelling van het kartelverbod in voor afspraken die zijn gemaa... abonneren of dit artikel kopen.

AFM wijst op gevaren risicovolle obligaties

Hugo Oppelaar

In 2012 wees de AFM al op de risico’s die vastgoedobligaties met zich meebrengen. Andere risicovolle beleggingen zijn obligaties waarmee de opbrengst wordt belegd in zonnepanelen, boskavels, landbouwgrond, aandelen of midden-en kleinbedrijf. Beleggers lopen bij dergelijke beleggingen meer gevaar, omdat over het algemeen het eigen vermogen van de uitgevende onderneming beperkt is. Bij faillissement van de uitgevende onderneming lopen beleggers het gevaar hun investering te verliezen. De AFM doet op het moment van schrijven onderzoek naar deze categorie beleggingen. De AFM richt hierbij h... abonneren of dit artikel kopen.

Uitspraak in repenoorlog

Wynand Brants

Mars en Nestlé produceren candybars en bite-sizes en verkopen deze producten, onder meer via tankstations, aan de consument. Mars biedt pomphouders bonussen en vergoedingen wanneer zij de schapruimte inrichten volgens de voorwaarden van Mars en daarbij een prominente plaats inruimen voor Mars-producten. Daarnaast dienen de pomphouders extra displays te plaatsen voor de exclusieve verkoop van Mars-producten.Op 29 juli 2011 heeft de voorzieningenrechter,op vordering van Nestlé, Mars veroordeeld dit verkoopprogramma te staken. Dit verbod gold echter niet voor de pomphouders met wie Mars al een... abonneren of dit artikel kopen.

Kamp wil boetes Autoriteit Consument en Markt fors verhogen

Silvia Vinken

Om de afschrikkende werking van de boetes die de ACM kan opleggen te vergroten en een einde te maken aan de relatieve bevoordeling van grote ondernemingen wil Kamp een aantal aanpassingen in het boetebeleid van de ACM doorvoeren: •Een verdubbeling van het absolute boetemaximum van 450.000 euro naar 900.000 euro. Dit zorgt voor achterstallige inflatiecorrectie en brengt voorts het absolute boetemaximum in het markttoezicht dat de ACM uitoefent meer in lijn met dat in het strafrecht en het financieel toezicht dat wordt uitgeoefend door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Ma... abonneren of dit artikel kopen.

Brief DNB: resultaten themaonderzoek beheersing renterisico pensioenfondsen

Hugo Oppelaar

Het themaonderzoek heeft tot de volgende uitkomsten (in hoofdlijnen) geleid: Bij een substantieel aantal pensioenfondsen ontbreekt een voldoende uitgewerkte vastlegging van het renteafdekkingsbeleid. In het bijzonder ontbreekt in veel gevallen een concrete beschrijving van de strategische normering (afdekkingspercentage), de gehanteerde bandbreedtes rondom deze normering, de rentetermijnstructuur of benchmark waartegen wordt afgedekt en de instrumenten of mandaten die ter afdekking worden gebruikt. Hierdoor kan de daadwerkelijke renteafdekking substantieel afwijken van de door het bestuu... abonneren of dit artikel kopen.

Wetsvoorstel ontslagrecht

Maaike van Viegen

Met dit wetsontwerp, welk voorstel voortvloeit uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april dit jaar sloten, wil het kabinet het ontslagrecht vereenvoudigen en eenduidiger maken, de rechtspositie van flexwerkers versterken en het recht op WW beperken. Alle werknemers, ook flexwerkers, krijgen bij beëindiging van een dienstverband van tenminste 2 jaar een ‘transitievergoeding’, waarmee ze bijvoorbeeld scholing voor ander werk kunnen betalen. Voorts wordt de wettelijke maximale duur van de WW tussen 2016 en 2019 teruggebracht van 38 maanden naar 2 jaar. Daarna... abonneren of dit artikel kopen.

Positief advies Raad voor de Rechtspraak over wetsvoorstel ontslagrecht

Maaike van Viegen

De Raad erkent dat het ontslagstelsel zoals dat nu is tot ongelijke behandeling kan leiden en vindt het ‘een goede en terechte keuze’ dat de kantonrechter met zijn expertise een belangrijke rol blijft houden. In het eerdere wetsvoorstel werd de kantonrechter een zeer beperkte rol toegekend (pagina 2 Advies Raad voor de Rechtspraak). Over het feit dat de keuze is gemaakt voor de invoering van de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie, is de Raad verheugd (pagina 2 Advies Raad voor de Rechtspraak). De Raad heeft wel haar bedenkingen bij het vergoedingensysteem , zoals dat in het wet... abonneren of dit artikel kopen.

Wetsvoorstel meldpunt datalekken op 21 juni 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd

Michael van Woerden

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden conform het wetsvoorstel verplicht om inbreuken op de beveiliging die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden. De Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp bevat indicaties wanneer wel of niet gemeld zou moeten worden. Relevant is in dit verband: - of sprake is van een inbreuk op de getroffen beveiligingsmaatregelen; - of de inbreuk tot gevolg heeft dat de verwerkte persoonsgegevens zijn blootgesteld aan een aanmerkelijk risico van verlies of onrechtmatige verwerking; - ... abonneren of dit artikel kopen.

Hof 's-Hertogenbosch: 50% vergoeden is feitelijke hinderpaal

Niels van den Burg

In hoger beroep is door CZ betoogt dat de voorzieningenrechter rekening had moeten houden met de door de regering voorgenomen wijziging van artikel 13 Zvw en de regering in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel gegeven uitleg aan dat het hinderpaalcriterium (dat voortvloeit uit het arrest HvJ EG 13 mei 2003, c-385/99 inzake Müller-Fauré) inmiddels is achterhaald door de Richtlijn 2011/24EU. Volgens CZ had de voorzieningenrechter had dienen na te gaan in hoeverre art. 13 Zvw (nu al) buiten toepassing moet blijven wegens strijd met de Richtlijn. Het Gerechtshof overweegt terecht... abonneren of dit artikel kopen.

Ziekenhuis mocht overeenkomst over EPD niet ontbinden

Niels van den Burg

Partijen sloten in 2008 een overeenkomst voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en een ICT-systeem voor alle zorgprocessen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis gaf in de loop van 2011 aan van de overeenkomst af te willen en heeft de samenwerking in oktober 2011 opgezegd. Het ziekenhuis stapte vervolgens naar de rechter met het verzoek te oordelen dat het ziekenhuis de overeenkomst terecht heeft ontbonden of de overeenkomst alsnog te ontbinden. De rechtbank heeft geoordeeld dat het ziekenhuis de samenwerking niet eenzijdig had mogen beëindigen, in het bijzonder niet om... abonneren of dit artikel kopen.

Leidraad meldingen IGZ 2013

Niels van den Burg

Op grond van artikel 4a van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn zorginstellingen verplicht om calamiteiten en situaties van seksueel misbruik te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid. In de Leidraad meldingen IGZ 2013 is vastgelegd aan welke eisen meldingen moeten voldoen en hoe IGZ met een melding zal omgaan. abonneren of dit artikel kopen.

Markttoezichthouders reageren op wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders

Silvia Vinken

De toezichthouders brachten hun advies dit najaar uit. Plasterk haalde op donderdag 31 oktober in de Tweede Kamer passages aan uit deze brief aan. Dit deed hij tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. In de brief reageert het Markttoezichthoudersberaad op het wetsvoorstel. “De toezichthouders onderschrijven het grote publieke belang bij het stimuleren van het melden van misstanden bij de relevante instanties.” Tegelijkertijd zijn de toezichthouders bezorgd over de implicaties van het huidige wetsvoorstel. abonneren of dit artikel kopen.

LIBE Committee van Europees Parlement stemt over tekst Privacy Verordening

Thomas de Weerd

Enkele belangrijke aanpassingen: - Sancties: maximale boete van EUR 100 miljoen of 5% van jaarlijkse wereldwijde omzet; - Right to erasure (right to be forgotten): een betrokkene dient het recht te krijgen om zijn persoonsgegevens door een verantwoordelijke te laten verwijderen; - Explicit consent: indien een verwerking plaatsvindt op basis van toestemming, dan moet dat expliciete toestemming zijn. - Profiling: beperkingen in het opstellen en gebruik van online profielen. Er is nog geen nieuwe doorlopende tekst van de concept-Privacy Verordening beschikbaar. Persbericht Europese... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie stelt wijzigingen op Safe Harbor Framework voor

Thomas de Weerd

Voorgestelde wijzigingen: - Safe Harbor self-certified ondernemingen moeten een privacy policy publiceren; - De website privacy policies van deze ondernemingen moeten linken naar de Safe Harbor list van het US Department of Commerce; - De Safe Harbor list van het US Department of Commerce zou moeten aangeven van welke onderneming de (zelf-)certificering niet up-to-date is; - Toevoegen van een Alternative Dispute Resolution mechanisme in het Safe Harbor Framework; - Meer actieve controle op en naleving van Safe Harbor Framework; - Een beroep van de Verenigde Staten op de nationale veil... abonneren of dit artikel kopen.

De Vrijstellingsregeling Wft gewijzigd per 1 januari 2014

Hugo Oppelaar

Eén van de wijzigingen houdt in dat ondernemingen, zoals salarisadministratiekantoren en accountants, zijn per 1 januari 2014 vrijgesteld van de vergunningplicht als zij salarisgegevens doorgeven aan bijvoorbeeld pensioenfondsen. Op 11 december 2013 is de wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in de Staatscourant gepubliceerd. abonneren of dit artikel kopen.

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Hugo Oppelaar

Een van de doelen van dit wetsvoorstel is het vergroten van het pensioenbewustzijn van Nederlanders. De wettelijk verplichte informatie over het pensioen is namelijk voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en te omvangrijk. Bovendien geeft het niet altijd een realistisch beeld over de hoogte van het pensioen, omdat het geen inzicht geeft in de risico’s. Hierdoor kunnen mensen op het verkeerde been worden gezet. De Pensioensector heeft daarnaast te maken met een gedaald vertrouwen onder deelnemers. In het wetsvoorstel staat daarom dat er ruimte zal zijn voor maatwerk door pen... abonneren of dit artikel kopen.

Thema’s DNB toezicht 2014

Hugo Oppelaar

Extra aandacht gaat dit jaar uit naar integriteitsrisico’s in de financiële sector. Zo is de DNB een onderzoek gestart naar de kwetsbaarheid van processen bij banken en financiële instellingen in Nederland in verband met een mogelijke manipulatie van internationale prijszettingsmechanismen op valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten. Verder zal de DNB onderzoek blijven verrichten naar gedrag en cultuur binnen de financiële instellingen. Daarnaast gaat de DNB aandacht besteden aan de toekomstbestendigheid van financiële instellingen, het herstel van de financiële buffers en de overgan... abonneren of dit artikel kopen.

AFM publiceert artikel over betrouwbaarheidstoetsing

Hugo Oppelaar

In dit artikel schrijven de auteurs (Angela van Lamsweerde, Joris de Wolf en Annemarije Schoonbeek, allen werkzaam bij de AFM) over de verplichtingen van financiële ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers te melden aan de toezichthouder. Zij behandelen specifiek de categorie overige antecedenten. Daarnaast gaan de auteurs in op de rol die de compliance officer kan spelen bij het naleven van de betrouwbaarheidsnorm en de daarbij behorende meldplicht en behandelen de auteurs de mogelijkheden om informatie van derd... abonneren of dit artikel kopen.

AFM artikel: van angstcultuur naar dialoog

Hugo Oppelaar

Men durft geen fouten te maken om zo conflicten met de toezichthouders te voorkomen. Het gevolg volgens de auteurs is dat de leidraden van de AFM met daarin de interpretatie van open normen strikt en letterlijk als verplichte regels door ondernemingen worden geïnterpreteerd. Daarnaast worden aanbevelingen of adviezen in formele documenten, Q&A’s en nieuwsbrieven als rule based norm geïmplementeerd. De auteurs geven aan dat het niet de bedoeling van de AFM is dat de markt ‘rule based’ omgaat met de adviezen en de aanbevelingen. De AFM wil daarom de dialoog aangaan met marktpartijen met b... abonneren of dit artikel kopen.

Provisieverbod beleggingsdienstverlening een feit

Hugo Oppelaar

Het provisieverbod verandert en versimpelt de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener. Hiermee wordt gewaarborgd dat de sector zich bij het verlenen van beleggingsdiensten op een eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belegger. Waar in het verleden een prikkel kon bestaan om de belegger te leiden naar de aanbieder die de meeste provisie opbracht, is deze nu weggenomen. Het wordt zo voor de belegger inzichtelijk wat de kosten van beleggingsdienstverlening zijn. Daarnaast is de beleggingsonderneming met de overstap naar directe beloningen beter in s... abonneren of dit artikel kopen.

AFM agenda 2014

Hugo Oppelaar

De AFM schetst in haar agenda relevante ontwikkelingen in het binnen- en buitenland welke zich voordoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld over de herstructurering van het Europees toezicht, waaronder de komst van een Europese bankenunie. Hierbij wordt tevens aangegeven welke risico’s de AFM gesignaleerd heeft. De AFM geeft aan dat zij vanwege beperkte invloed deze risico’s onvoldoende tegen kan gaan. Een voorbeeld hiervan is de grote hoeveelheid complexe internationale wet- en regelgeving waarmee de financiële sector te maken heeft. Daarnaast vormt cybercrime een risicofactor voor d... abonneren of dit artikel kopen.

Eerste Europese anti-corruptierapport gepubliceerd

Michael van Woerden

De officiële samenvatting van de landenparagraaf over Nederland uit het European Anti-Corruption Report luidt als volgt: "The Netherlands' integrated approach to prevent and detect corruption could serve as a model elsewhere in the EU. However, political parties have only recently agreed new rules on the transparency of financing, and evidence that foreign bribery is tackled adequately is lacking. In today's report, the European Commission suggests that the categories of assets of elected officials that must be declared are extended. The Commission is also suggesting that the Netherlands ... abonneren of dit artikel kopen.

Wetsvoorstel winstuitkering zorg nu toch weer in behandeling

J. Verduijn

Het voorstel van wet dat het voor instellingen voor medisch-specialistische zorg mogelijk moet maken om, onder bepaalde voorwaarden, winstuitkeringen te doen, is nu klaar voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Dat heeft minister Schippers van VWS in een brief aan het parlement medegedeeld. Voor instellingen voor medisch-specialistische zorg bestaat nu nog een verbod op het hebben van een winstoogmerk. abonneren of dit artikel kopen.

13. Rb. Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam 6 juni 2014 ECLI:NL:RBROT...

Samenvatting Beëindiging (buitengerechtelijk); huur middenstandsbedrijfsruimte, gebrek dat niet hersteld behoeft te worden, beroep op verrekening Doordat het gehuurde recreatiegebouw is afgebrand, is het genot van het gehuurde onmogelijk geworden en dat rechtvaardigt de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst ex art. 7:210 BW. Daaraan doet niet af dat er een alternatief bestaat, nu het gaat om het genot van het gehuurde. Een beroep op verrekening slaagt slechts als de tegenvordering op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld. Kantonrechter ... abonneren of dit artikel kopen.

14. Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:219 D.E.M. Manag...

Samenvatting Oplevering, normale slijtage, onderhoudsverplichting Partijen zijn in de huurovereenkomst overeengekomen dat de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichting van de verhuurder niet geldt indien sprake is van "normale slijtage". In de onderhavige procedure twisten partijen over de reikwijdte van deze onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichting van de verhuurder en specifiek over de uitleg van het begrip "normale slijtage" in dit kader. Het hof overweegt dat het begrip "normale slijtage" in het onderhavige geval geen helder aanknopingspunt biedt. In h... abonneren of dit artikel kopen.

15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 17 juni 2014 ECLI:NL:GHARL:...

Samenvatting beëindiging, 230a-ruimte, uitleg einddatum, bewijswaardering In het kader van een voorvraag in een procedure ex art. 7:230a lid 1 BW, twisten partijen over de vraag of de huurovereenkomst op 1 november 2013 is geëindigd, zoals huurder stelt, of al op 1 januari 2012 en verlengd tot 1 januari 2013, zoals verhuurder stelt. De kantonrechter geeft huurder de bewijsopdracht dat de huurovereenkomst is verlengd tot 1 november 2013. Nadat getuigen zijn gehoord, oordeelt de kantonrechter dat huurder niet in zijn bewijsopdracht is geslaagd. Wel komt de kantonrechter... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland SMD beschikking 31 juli 2013

Zittingsplaats Nijmegen. Datum uitspraak 31 juli 2013 Beschikking in de zaak van Stichting Multiculturele Dagverzorging gevstigd te Nijmegen Verzoekende partij gemachtigde mr D.A.J. Coppens en overheidsinstelling Gemeente Nijmegen gevestigd te Nijmegen verwerende partij gemachtigde mr. C.W.J. Raaimakers abonneren of dit artikel kopen.

16. Hoge Raad 11 april 2014 ECLI:NL:HR:2014:899 De Koninklijke Nederlandse Ve...

Samenvatting Kwalificatie, gebouwde onroerende zaak, ontruimingsbescherming De landingsbaan van vliegveld Valkenburg is geen gebouwde onroerende zaak in de zin van art. 7:230a BW. Zo oordeelde de Hoge Raad, in navolging van het Hof en de Kantonrechter te 's-Gravenhage. Een zaak kan in elk geval worden aangemerkt als een ‘gebouwde onroerende zaak’ in de zin van art. 7:230a BW als zich op of onder de grond een gebouw bevindt, tenzij dat gebouw als onderdeel van het gehuurde van verwaarloosbare betekenis is. Onder ‘een gebouw’ dient te worden verstaan... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland SMD beschikking 31 mei 2013

Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 865464\AZ VERZ 13-7073\91   Zittingsplaats Nijmegen. Datum uitspraak 31 juli 2013 Beschikking in de zaak van Stichting Multiculturele Dagverzorging gevstigd te Nijmegen Verzoekende partij gemachtigde mr D.A.J. Coppens en overheidsinstelling Gemeente Nijmegen gevestigd te Nijmegen verwerende partij gemachtigde mr. C.W.J. Raaimakers     abonneren of dit artikel kopen.

Wet Werk en Zekerheid, de belangrijkste wijzingen per 1 januari 2015

M. van Viegen

Per 1 januari 2015 zal het eerste deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking treden. Het gaat om het zogenoemde flexrecht; loondoorbetalingsplicht indien de werknemer niet werkt, de aanzegplicht bij tijdelijke contracten langer dan 6 maanden, wijziging van de bepalingen over de uitzendovereenkomst en aanpassingen met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding. De belangrijkste bepaling omtrent de bescherming van flexibele werknemers, de ketenregeling treedt eerst op 1 juli 2015 in werking. Evenals de wijzigingen in het ontslagrecht, en de invoering van de transitieverg... abonneren of dit artikel kopen.

Evaluatie

prof. mr. D.W. Bruil

De Eerste Kamer wil van de staatssecretaris te vernemen wat het beoogde tijdpad is boor een nieuwe regeling van de pacht en wat de contouren van het overgangsrecht zullen zijn (Kamerstukken I, 2014/15, 30448, I). De evaluatie en het Akkoord van Spelderholt zullen in februari en maart 2015 in de Kamercommissie worden besproken. abonneren of dit artikel kopen.

Wet natuurbescherming

prof. mr. D.W. Bruil

In de procedure is een Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen (Kamerstukken II, 2014/15, 33348, nr. 9). Interessant is een bijlage, waarin een overzicht wordt verstrekt van de internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel. abonneren of dit artikel kopen.

Vergroening

prof. mr. D.W. Bruil

Een van de methoden om aan de vergroeningseisen te voldoen is agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Over de uitvoering daarvan heeft de regering een brief naar de kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 28625, nr. 220). Motto: slim combineren van vergroening en natuurbeheer. De nationale Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB is gepubliceerd in Stcrt. 16 december 2014, nr. 36127. abonneren of dit artikel kopen.

Residuen

prof. mr. D.W. Bruil

  De oude productschapsverordeningen die deelname aan de Monitoring Kritische Stoffen (geneesmiddelen en groeihormonen in vlees) verplicht stelden, worden niet gecontinueerd. Er is al een Europees systeem, waarbinnen ook zelfcontrole verplicht is. Dat blijft dus aanwezig. Wel wordt de Regeling diergeneesmiddelen aangepast. (Kamerstukken II, 2014/1... abonneren of dit artikel kopen.

Pelsdieren

prof. mr. D.W. Bruil

In Kamerstukken II, 2014/15, 30826, nr. 37 wordt gemeld dat het hoger beroep bij het grechtshof Den Haag tegen de uitspraak van de rechtbank – waarbij de Wet vebod pelsdierhouderij buiten werking werd gesteld – loopt. Intussen is er ook een ontwerpbesluit subsidiering sloop- en ombouwkosten perlsdierhouderij voor consultatie aangeboden. Daarin is ook een fiscale voorziening opgenomen. abonneren of dit artikel kopen.

Couperen

prof. mr. D.W. Bruil

Het stoppen met het couperen van biggenstaarten blijkt nog niet zo gemakkelijk. Over een realistische einddatum wordt met de sector besproken, zodra er meer duidelijkheid is op Europees niveau, inzake het verbeteren van de uitvoering van de Varkensrichtlijn abonneren of dit artikel kopen.

Mestbeleid

prof. mr. D.W. Bruil

Door de Tweede Kamer is een groot aantal vragen gesteld, onder andere over het ontwerp-besluit emissiearme huisvesting en de programmatische aanpak stikstof. Deze zijn beantwoord door de regering (Kamerstukken II, 2014/15, 33037, nr. 140). De invoering van het nieuwe Huisvestingsbesluit – met een reductie van de stalemissies, is gekoppeld aan de PAS. Deze reducties komen immers deels weer ten goede aan de ontwikkelingsruimte. Ook wordt overwogen om het einde van de zgn. stoppersregeling van 2020 naar voren te halen. De PAS is op 15 januari 2015 ter inzage gelegd. Ook is er een ontw... abonneren of dit artikel kopen.

Dierrechten

prof. mr. D.W. Bruil

Om mestverwerking aantrekkelijker te maken is besloten een voorziening te treffen die een gedeeltelijke ontheffing mogelijk maakt van het verbod meer dieren te houden dan het varkensrecht of het pluimveerecht. Men kan een ontheffing aanvragen voor maximaal 2.500 varkens of 20.000 kippen (Stcrt. 22 januari 2015, nr. 1578). Voorwaarden: men moet een integraal du... abonneren of dit artikel kopen.

Circusdieren

prof. mr. D.W. Bruil

Circusdieren worden verboden. Een ontwerp van ene wijziging van het Besluit houders van dieren is naar de kamer gestuurd (Kamerstukken I, 2014/15, 28286, K). Zie ook Kamerstukken II, 2014/15, 28286, nr. 775. abonneren of dit artikel kopen.

Verantwoorde groei

prof. mr. D.W. Bruil

Het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij is toch met spoed door de Eerste Kamer behandeld:  Kamerstukken I, 2014/15, 33979, E en F, en is op 16 december 2014 aangenomen. De wet is geplaatst in Stb. 2014, 560 en per 1 januari 2015 in werking getreden (Stb. 2014, 561). abonneren of dit artikel kopen.

Duitsland

prof. mr. D.W. Bruil

Ook in Duitsland loopt het melkquotum af. In het Duitse Agrarrecht (2015/1) is daarover een artikel van de hand van Christian Busse opgenomen. Het artikel gaat ook in op pachtsituaties. abonneren of dit artikel kopen.

EU-US

prof. mr. D.W. Bruil

Er komt mogelijk een handelsovereenkomst tussen de USA en de EU over landbouwproducten. Daar heeft het EU-parlement een rapport over laten schrijven. Nederland is daar tevreden over en de regering zet in op een ambitieus en veelomvattend akkoord. Wij kunnen daar veel aan verdienen (Kamerstukken II, 2014/15, 21501-32, nr. 820). Dat betekent overigens niet dat g... abonneren of dit artikel kopen.

Agrarisch verkeersrecht

prof. mr. D.W. Bruil

Er komt een zogenaamd T-rijbewijs, dat men nodig heeft om trekkers en oogstmachines te mogen besturen. De Wegenverkeerswet en de Wet rijonderricht motorrijtuigen worden daarvoor aangepast. Het trekkercertificaat wordt afgeschaft (Stcrt. 21 januari 2015, nr. 1399) abonneren of dit artikel kopen.

Evaluatie WILG

prof. mr. D.W. Bruil

De Wet inrichting landelijk gebied is geëvalueerd door Alterra en het Instituut voor Agrarisch Recht. Het evaluatierapport is naar de beide kamers gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 33962, nr. 11). Kort samengevat komen de bevindingen erop neer dat la... abonneren of dit artikel kopen.

Programmatische aanpak stikstof

prof. mr. D.W. Bruil

De Eerste Kamer heeft schriftelijk overleg gevoerd over de PAS (Kamerstukken II, 2014/15, 33669,, J). Daarbij vooral inbreng van de PvdA, Groen-Links en de Partij voor de Dieren. abonneren of dit artikel kopen.

Handelspolitiek

prof. mr. D.W. Bruil

De staatssecretaris verricht allerlei activiteiten om de exportpositie van de Nederlandse agro-sector te versterken. Daarbij is aandacht voor markttoegang (voorkomen dat landen ongerechtvaardigde eisen stellen aan invoer) en internationalisering van de Nederlandse agrosec... abonneren of dit artikel kopen.

Vogelgriep

prof. mr. D.W. Bruil

  Aangezien er geen gevallen van vogelgriep meer zijn geweest sinds eind 2014 worden de beperkingen opgeheven, met uitzondering van de ophokplicht voor commercieel pluimvee. Dat brengt de status van bedrijven met “vrije uitloop” of “biologisch” in de problemen. Om deze status te behouden mag de ophokplicht niet te lang dure... abonneren of dit artikel kopen.

Paarden

prof. mr. D.W. Bruil

Er wordt gefraudeerd met paardenpaspoorten, dus is de controle aangescherpt. In 2016 zal een nieuwe Europese verordening van kracht worden, ter verbetering van de identificatie en registratie van paarden. (Kamerstukken II, 2014/15, 28286, nr. 779). abonneren of dit artikel kopen.

Muizen

prof. mr. D.W. Bruil

De staatssecretaris heeft een bezoek gebracht aan de door de muizenplaag getroffen boeren in Noord-Nederland. Er is een soort plan van aanpak ontwikkeld.een schadevergoeding zit er niet in, omdat de muis bestreden mag worden (Kamerstukken II, 2014/15, 27858, nr. 295). Zie nr. 296 voor vragen en antwoorden. abonneren of dit artikel kopen.

Besluit emissiearme huisvesting

prof. mr. D.W. Bruil

De Kamer heeft aangedrongen op een bespreking met de staatssecretaris over het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting, voordat het naar de Raad van State voor advies wordt gestuurd. Dat is toegezegd (Kamerstukken II, 2014/15, 33037, nr. 141). abonneren of dit artikel kopen.

Brazilie

prof. mr. D.W. Bruil

Over het Braziliaanse systeem van de financiering van agrarische bedrijven gaat het boek Financiamento Rural, van de hand van Lutero de Pavia Pereira (Curitiba, 2014, 299 blz.). abonneren of dit artikel kopen.

Vietnam

prof. mr. D.W. Bruil

Nguyen Lan Huong is onlangs gepromoveerd in Groningen met het proefschrift Farmers’ Land Tenure Security in Vietnam and China; legislative changes and challenges (2014, 251 blz.). In die landen wordt geleidelijk en voorzichtig bewogen naar privatiseri... abonneren of dit artikel kopen.

Vogelgriep

prof. mr. D.W. Bruil

  De Regeling landelijke maatregelen vogelgriep 2014 is ingetrokken (Stcrt. 10 februari 2015, nr. 4063). Zie ook: Kamerstukken II, 2014/15, 28807, nr. 185. De staatssecretaris mag de complimenten van de kamer in ontvangst nemen (nr. 186).   abonneren of dit artikel kopen.

Gezondheidsheffing

prof. mr. D.W. Bruil

Nu de productschappen zijn opgeheven moet het Diergezondheidsfonds op een andere wijze worden gevuld. Het besluit heffing bestrijding dierziekten voorziet daarin. Op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren moet dat besluit bij goedkeuringswet door het parlement worden goedgekeurd. Een wetsvoorstel daartoe is ingediend: Kamerstukken II, 2014/15, 34... abonneren of dit artikel kopen.

Gewasbescherming

prof. mr. D.W. Bruil

Het voorgeschreven gewasbeschermingsplan (art. 26 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden) functioneert niet zoals beoogd – het op bedrijfsniveau uitvoering geven van geintegreerde gwasbescherming – en daarom is genoemd besluit gewijzigd (Stb. 2015, 69). Het plan wordt vervangen door een zgn. gewasbeschermingsmonitor. Daarin worden de daadwer... abonneren of dit artikel kopen.

Wet verantwoorde groei melkveehouderij

prof. mr. D.W. Bruil

De Wet verantwoorde groei melkveehouderij (onderdeel van de Meststoffenwet) beoogt verplichte mestverwerking te introduceren bij melkrundvee. Momenteel wordt een amvb voorbereid die bepaalt aan welke voorwaarden melkrundveehouderijen moeten voldoen om te kunnen uitbreiden. Doel: tenminste gedeeltelijke grondgebondenheid. De regering verwacht om nog voor 1 maar... abonneren of dit artikel kopen.

Hongarije

prof. mr. D.W. Bruil

  Over de nieuwe Hongaarse grondverkeerswetgeving gaat een artikel van J. Szilagyi in Agrarrecht van februari 2015 (blz. 44 e.v.). Daarin komt onder meer aan de orde of buitenlanders agrarische grond kunnen verwerven.   abonneren of dit artikel kopen.

Neonicotinoiden

prof. mr. D.W. Bruil

Op Europees niveau wordt bezien of de toelating van neonicotinoiden, die schadelijk zijn voor o.a. bijen, zou moeten worden ingetrokken (Kamerstukken II, 2014/15, 27858, nr. 304). abonneren of dit artikel kopen.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

prof. mr. D.W. Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer informeert de staatssecretaris over de voortgang van de uitvoering van het nieuwe GLB, speciaal de betalingsrechten. De gecombineerde opgave 2015 is cruciaal. (Kamerstukken II, 2014/15, 28625, nr. 224) abonneren of dit artikel kopen.

Programmatische aanpak stikstof

prof. mr. D.W. Bruil

De programmatische aanpak stikstof zal volgens de staatssecretaris per 1 juli 2014 in werking treden (Kamerstukken II, 2014/15, 33037, nr. 151. Met de Tweede Kamer is nog uitvoerig over de PAS gesproken, ook over de juridische houdbaarheid ervan. De staatssecretaris is daar optimistisch over (Kamerstukken II, 2014/15, 32670, nr. 97). abonneren of dit artikel kopen.

Productierechten

prof. mr. D.W. Bruil

Op grond van de regeling ontheffing productierechten konden varkens- en pluimveerechten worden aangevraagd. In een brief aan de Tweede kamer wordt een overzicht geboden van de aanvragen en de resultaten (Kamerstukken II, 2014/15, 33037, nr. 150). abonneren of dit artikel kopen.

Plattelandsontwikkeling

prof. mr. D.W. Bruil

De Europese Rekenkamer heeft geconstateerd dat er nogal wat fouten zijn gemaakt bij het uitvoeren van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013. De wijzigingen in het nieuwe programma (minder thema’s en uitvoering agrarisch natuurbeheer door collectieven) zullen naar verwachting in de toekomst tot minder fouten leiden (Kamerstukken II, 2014/15, 28625, nr. 223 abonneren of dit artikel kopen.

Pachtbeleid

prof. mr. D.W. Bruil

Vragen van kamerleden over de pachtevaluatie en het akkoord van Spelderholt zijn beantwoord door de staatssecretaris in een brief (Kamerstukken II, 2014/15, 27924, nr. 63). In de beantwoording geeft de staatssecretaris niet veel prijs over haar plannen. Er wordt op gewezen dat partijen bij Spelderholt nog aan het overleggen zijn over het overgangsrecht en een alternatief voor de eerder voorgestelde prijstoetsing bij flexibele pacht. Als daar wat uit komt, kunnen wij verder. Wel wordt een minimum-wettelijke termijn van zes jaar, zoals voorgesteld in de evaluatie, afgewezen.  abonneren of dit artikel kopen.

Inkomenssteun

prof. mr. D.W. Bruil

Om de vergroeningspremie te ontvangen worden ook duurzaamheidscertificaten ontwikkeld. Omdat de certificaten voor akkerranden en stroken pas laat werden gepubliceerd en al voor 15 april moest worden ingezaaid, wordt coulant omgegaan met enkele dagen te laat inzaaien (Kamerstukken II, 2014/15, 21501-32, nr. 838). Over de kalverregeling worden nog gesprekken gevoerd, met de sector en in Brussel. abonneren of dit artikel kopen.

Inkomenssteun

prof. mr. D.W. Bruil

Om de vergroeningspremie te ontvangen worden ook duurzaamheidscertificaten ontwikkeld. Omdat de certificaten voor akkerranden en stroken pas laat werden gepubliceerd en al voor 15 april moest worden ingezaaid, wordt coulant omgegaan met enkele dagen te laat inzaaien (Kamerstukken II, 2014/15, 21501-32, nr. 838). Over de kalverregeling worden nog gesprekken gevoerd, met de sector en in Brussel. abonneren of dit artikel kopen.

Pachtnormen

prof. mr. D.W. Bruil

De nieuwe pachtnormen zijn te vinden in Kamerstukken II, 2014/15, 27924, nr. 64. Het hoogste veranderpercentage is + 25 (in drie gebieden), het laagste +9 (Zuid-Limburg). Het veranderpercentage voor tuinland in Westelijk Holland is + 31. Zie ook Stcrt. 18 juni 2015, nr. 16515. abonneren of dit artikel kopen.

Pachtboek

prof. mr. D.W. Bruil

Er is een nieuwe druk verschenen van D.L Rodrigues Lopes – Pacht (zevende druk, Wolters Kluwer, 670 blz.). Het is in ieder geval het dikste (actuele) boek over pacht. Het boek is ook on-line te raadplegen, aldus een trotse schrijver in het voorwoord. abonneren of dit artikel kopen.

Vogel- en Habitatrichtlijn

prof. mr. D.W. Bruil

Deze richtlijnen worden momenteel door Europa aan de Fitness Check onderworpen. Het gaat dan om een samenhangende evaluatie gericht op het beoordelen van de doelmatigheid van de VHR en of de regelgeving proportioneel is ten opzichte van de doelen. De inzet van ons kabinet daarbij is: het gaat om het versterken van de natuur met de samenleving in plaats van het beschermen van de natuur tegen de samenleving. (Kamerstukken II, 2014/15, 33576, nr. 43). abonneren of dit artikel kopen.

Wet natuurbescherming

prof. mr. D.W. Bruil

Er is een derde nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd, met enkele technische aanpassingen in het wetsvoorstel (Kamerstukken II, 2014/15, 33348, nr. 19). abonneren of dit artikel kopen.

Diergezondheid

prof. mr. D.W. Bruil

De bestrijding van besmettelijke dierziekten valt nu onder het “Convenant financiering bestrijding besmettelijk dierziekten 2015-2019” als opvolger van het Diergezondheidsfonds. (Kamerstukken II, 2014/15, 29683, nr. 198). Het convenant is geplaatst in Stcrt. 27 mei 2015, nr. 13794.  abonneren of dit artikel kopen.

Gewasbescherming

prof. mr. D.W. Bruil

Uit een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014/15, 27858, nr. 309) blijkt onder meer dat het teeltverbod voor plantgoed op percelen die besmet zijn met het stengelaaltje komt te vervallen. Telers zijn voortaan zelf verantwoordelijk;  zij kunnen wel een register met besmette percelen raadplegen bij de Bloembollenkeuringsdienst.   Er blijken nog steeds verschillen te zijn tussen de EU-lidstaten voor wat betreft de toelating van middelen (kamerstukken II, 2014/15, 27858, nr. 310), ondanks dat al een grote harmoniseringsslag heeft p... abonneren of dit artikel kopen.

Asbest

prof. mr. D.W. Bruil

Over het ontwerp-Asbestverwijderingsbesluit, dat in maart 2015 aan de Tweede kamer is voorgelegd, heeft een schriftelijk overleg plaatsgevonden (Kamerstukken II, 2014/15, 25834, nr. 98). Het is de bedoeling om asbesthoudende daken per 2024 te verbieden. Dat gaat naar schatting 882 miljoen kosten. Er komt wel een subsidie voor. abonneren of dit artikel kopen.

Mest en muizen

prof. mr. D.W. Bruil

In Stcrt. 27 mei 2015, nr. 14549 is opgenomen een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met aanpassing van derogatievoorwaarden voor bedrijven die getroffen zijn door muizenschade. Een ontwerp-wijzigingsbesluit is naar de Staten-Generaal gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 33037, nr. 154), met het oog op het vernietigen van de graszode in geval van schade en het zaaien van aaltjesbeheersende gewassen in plaats van grondontsmetting. abonneren of dit artikel kopen.

Verantwoorde groei

prof. mr. D.W. Bruil

Op basis van de Nitraatrichtlijn, het vijfde Actieprogramma en de derogatiebeschikking van de Europese Commissie is Nederland gehouden aan een nationaal plafond voor de fosfaatproductie van 172,9 mln. kg (het niveau van 2002). Het CBS heeft in een tweede prognose aangegeven dat wij in 2014 op 172,3 mln. kg. zaten. Dat is een toename van 6,7 mln. ten opzichte van 2013, die vrijwel geheel voor rekening van de melkveehouderij komt, waardoor het sectorplafond ook wordt overschreden. Er moet dus iets gebeuren. De regering bereidt wettelijk ingrijpen voor, waarbij de fosfaatproductie in de mel... abonneren of dit artikel kopen.

PAS

prof. mr. D.W. Bruil

Ook de Eerste Kamer heeft nog overlegd over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een verslag is te vinden in Kamerstukken I, 2014/15, 33669, L. Er zijn nog steeds twijfels of het wel zal werken. Een beschrijving van de PAS is te vinden in BR 2015/48, blz. 315 e.v. van de hand van D. Sietses en A. Drahmann onder de titel “De programmatische aanpakstikstof: komt de PAS van pas? De auteurs laten zich niet uit over de juridische houdbaarheid van de PAS. abonneren of dit artikel kopen.

Aanvragen

prof. mr. D.W. Bruil

Enkele regelingen zijn gewijzigd met het oog op uitstel van de termijn voor opgaven, steunaanvragen en betalingsaanvragen (Stcrt. 12 juni 2015, nr. 16150). abonneren of dit artikel kopen.

Biologische landbouw

prof. mr. D.W. Bruil

In de informele Landbouw- en Visserijraad begin juni 2015 in Riga is gesproken over de biologische landbouw aan de hand van een notitie van de Letten “Biologische productie: duurzaamheid, groei en consumentenbehoeften voor en na 2020”. (Kamerstukken II, 2014/15, 21501-32, nr. 844). Op de landbouwraad in juni staat dit ook weer op de agenda, evenals plant- en diregezondheidspakket, de genetisch gemodificeerde organismen, herkomstetikettering (nr. 845). abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe pachtprijzen

prof. mr. D.W. Bruil

De Uitvoeringsregeling Pacht is gewijzigd door Stcrt. 18 juni 2015, nr. 16515. Zie over de nieuwe pachtnormen uitgebreid: de Landpachter, juni 2015. abonneren of dit artikel kopen.

Wet natuurbescherming

prof. mr. D.W. Bruil

Over het wetsvoorstel 33348 heeft een wetgevingsoverleg plaatsgevonden. In een brief geeft de staatssecretaris een mening over enkele amendementen (Kamerstukken II, 2014/15, 33348, nr. 111). Twee onschuldige amendementen worden omarmd, de overige veelal “ontraden”. abonneren of dit artikel kopen.

Glastuinbouw

prof. mr. D.W. Bruil

De glastuinbouw moet lozingswater gaan zuiveren. De zuiveringsplicht gaat in per 1 januari 2018 en het rendement daarvan wordt 95%. (Kamerstukken II, 2014/15, 32627, nr. 19) abonneren of dit artikel kopen.

Productiebegrenzing melkveehouderij

prof. mr. D.W. Bruil

In een brief aan de Tweede Kamer van 2 juli jl. heeft de regering een nieuw stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aangekondigd. Twee alternatieven zijn nog overwogen: dierrechten en melk(productie)rechten. Voor fosfaatrechten is gekozen omdat dat rechtstreeks stuurt op de fosfaatproductie. Deze fosfaatproductie was nu juist het probleem vanwege de eis van ... abonneren of dit artikel kopen.

PAS

prof. mr. D.W. Bruil

Onder de titel “Programmatische Aanpak Stikstof ter inzage; spanning tussen natuur en economie” schreef Godert van de Feltz een uitvoerig artikel in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht. De regeling is zeer complex en stelt hoge eisen aan uitvoering en actualisering, aldus de schrijver. abonneren of dit artikel kopen.

Spelderholt II

prof. mr. D.W. Bruil

Het overleg over een nieuw pachtstelsel is deze zomer voortgezet en heeft geresulteerd in een nieuw voorstel, dat naar Den Haag is gestuurd. De belangrijkste verschillen met Spelderholt I zijn: abonneren of dit artikel kopen.

Opstalrecht

prof. mr. D.W. Bruil

In WPNR 19 september 2015, nr. 7075, schrift T.E. Booms over “De oorsprong der soorten en het afhankelijk opstalrecht”. De schrijver ziet er nu geen voordelen in en zoekt naar nieuwe toepassingen.  abonneren of dit artikel kopen.

PAS

prof. mr. D.W. Bruil

Vanaf 1 juli 2015 is de PAS van start gegaan. In een brief aan de Tweede Kamer berricht de staatssecretaris over de eerste ervaringen (Kamerstukken II 2014/15, 33037, nr. 159). Er zijn ruim 900 meldingen (voor uitbreidingen onder de grenswaarde) gedaan en ruim 1.300 vergunningaanvragen binnengekomen. Voor 12 Natura 2000 – gebieden is de gereserveerde depositieruimte voor activiteiten onder de grenswaarden opgeraakt. Daar kunnen dus geen meldingen meer worden gedaan. Over de provinciale beleidsregels wordt gemeld dat de meeste provincies een maximum van 3 mol aan ontwikkelingsruimte... abonneren of dit artikel kopen.

Tijdelijke natuur

prof. mr. D.W. Bruil

Grondeigenaren met ontwikkelplannen proberen de vestiging van beschermde plant- en diersoorten te voorkomen om conflicten met natuurwetgeving te vermijden, zij voeren een natuurwerend beheer. Om dat probleem op te lossen is de Beleidslijn Tijdelijke Natuur opgesteld (Stcrt. 10 september 2015, nr. 29016). Om te zijner tijd de ontstane natuur weer te mogen opruimen kan vooraf een ontheffing worden gevraagd. Om die  te kunnen krijgen moet aan een groot aantal voorwaarden zijn voldaan. abonneren of dit artikel kopen.

Landgoederen

prof. mr. D.W. Bruil

De staatssecretaris van Financiën heeft bekendgemaakt dat, onder de voorwaarde dat het behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed, een niet in Nederland gelegen onroerende zaak kan worden aangemerkt als een landgoed als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Natuurschoonwet 1928. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze uitspraak ( ECLI:NL:RVS:2015:2299 ) ging over een in Engeland gelegen huis (The Bean House) en in dat geval werd geen verband met het Nederlands cultureel erfgoed aangenomen. abonneren of dit artikel kopen.

Groenten en fruit

prof. mr. D.W. Bruil

De Regeling uitvoering GMO groenten en fruit is gewijzigd. Deels gaat het om het wegwerken van onvolkomenheden die zijn ontstaan door de overgang van de schappen naar de staat. Er zijn ook enkele inhoudelijke aanpassingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de looptijd van operationele programma’s (Stcrt. 15 september 2015, nr. 30008) abonneren of dit artikel kopen.

Uitrijden

prof. mr. D.W. Bruil

De jaarlijkse verlenging van de uitrijperiode voor dierlijke mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters heeft ook weer zijn beslag gekregen: Stcrt. 22 september 2015, nr. 31711). abonneren of dit artikel kopen.

Duitsland

prof. mr. D.W. Bruil

In het septembernummer van het Duitse tijdschrift voor Agrar- und Umweltrecht gaat vooral over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Christian Busse schrijft over het nieuwe marktordeningsrecht. Over handhaving en controle in de Eu gaat een stuk van Meinhard List, terwijl Carmen Danicke de tweede pijler (Das umweltrelevante Agrarforderrecht nach der jungsten Agrarreform) onder de loep neemt. abonneren of dit artikel kopen.

Steun

prof. mr. D.W. Bruil

In een kamerbrief (kamerstukken II, 2014/15, 21501-32, nr. 868) wordt een overzicht gegeven van de steun die de Franse overheid aan de boeren heeft toegezegd, in totaal 3 miljard euro. De Nederlandse regering blijft inzetten op marktoriëntatie en is een tegenstander van verhoging van de interventieprijs. In België willen men in de keten voor een prijsverhoging, in de vorm van een toeslag, zorgen. Dat moet nog wel worden getoetst door de Belgische mededingingsautoriteit. (nr. 867). Ook op EU-niveau worden allerlei maatregelen voorgesteld (nr. 874), deze zijn in de informele Land... abonneren of dit artikel kopen.

Wereld

prof. mr. D.W. Bruil

Bij de uitgever Thomson Reuters (UK) is verschenen “Global Agricultural Law”, onder redactie van Jan V.M. Holthuis, een Nederlandse advocaat bij  HIL International Lawyers en Advisers te Peking. Het doel van deze rechtsvergelijking is om investeerders, voedselproducenten, juridische  professionals en beleidsmakers in staat te stellen om een vergelijking tussen de landen te maken. Verschillende juridische onderwerpen komen aan de orde zoals landeigendom, buitenlandse investeringen, zaadregelgeving, kwekersrecht, genetische planten en dieren, handel in voedingsmiddele... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Deel deze pagina:

Vorige edities

Eerdere edities kunt u doorzoeken in het archief.
RSS