Vastgoedcontracten 2022

Concerngarantie

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Geactualiseerd op: 24-1-2018 Huurder en verhuurder kunnen overeenkomen dat de huurder ten behoeve van de verhuurder een con¬cerngarantie overlegt. Door middel van een concernga¬rantie stelt een aan de huurder gerelateerde rechtsper¬soon (meestal de moedermaatschappij) zich garant voor bepaalde (of alle) met de huurovereenkomst samenhan¬gende (financiële) verplichtingen. Uiteraard is het ook mogelijk dat een niet aan de huurder gerelateerde (rechts)persoon zich garant stelt. In dat geval wijzigt de naam van ‘concerngarantie’ in ‘garantie’. Deze vorm van zekerheid

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

kan in plaats van een bankgarantie wor¬den gesteld. Een concerngarantie kan echter ook naast een bankgarantie worden verstrekt, als extra zekerheid voor de verhuurder. Voor de huurder heeft een con¬cerngarantie ten opzichte van een bankgarantie als voordeel dat hij zich de kosten van een bankgarantie be¬spaart en/of geen (extra) beroep op kredietruimte bij zijn bank hoeft te doen. Een concerngarantie betreft vaak een hoger bedrag dan een bankgarantie en bevat soms zelfs helemaal geen maximum, hetgeen uiteraard een voordeel voor de verhuurder is. Daarnaast is het bij een concerngarantie waarschijnlijk (gelet op de geli¬eerdheid) eerder mogelijk te bedingen dat door de ga¬rant geen regres zal worden genomen op de huurder dan bij een bankgarantie, hetgeen een voordeel kan zijn voor de verhuurder aangezien dit ertoe leidt dat wel verhaal bestaat voor schade die de verhuurder in geval van (onder meer) faillissement van de huurder lijdt in die vorm van gederfde huurinkomsten na de (in begin¬sel) geldende termijn van drie maanden voor de recht¬matige opzegging van de huur door de curator ingevol¬ge artikel 39 Fw. Daar staat tegenover dat het risico dat een bank failliet gaat, door¬gaans kleiner is dan de kans dat een ‘gewone’ rechtsper¬soon failliet gaat. Of de verhuurder de concerngarantie als enige zekerheid aanvaardbaar acht, zal vanzelfspre¬kend afhangen van de gegoedheid van de zich garant¬stellende rechtspersoon en is daarmee vooral een com¬merciële afweging.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11295