Vastgoedcontracten 2022

Sloopovereenkomst

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Geactualiseerd op: 20 oktober 2017. De naam zegt het eigenlijk al: een sloopovereenkomst is de overeenkomst die partijen sluiten wanneer er iets gesloopt dient te worden. Onder ‘slopen’ dient volgens artikel 1 lid 1 sub b van de Woningwet te worden verstaan: ‘het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan’. Slopen kan mitsdien betreffen het volledig slopen van een bouwwerk, in welk geval de overeenkomst een relatief beperkte omvang zal hebben. De belangrijkste onderdelen van

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

de sloopovereenkomst zijn in dat geval de inhoud en omvang van het uit te voeren sloopwerk (welk object dient tegen welke voorwaarden gesloopt te worden?), de vereiste vergunningen en natuurlijk de aanneemsom. Slopen gaat in de praktijk echter vaak gepaard met (her-/ver)bouwen. Het betreft dan tevens het gedeeltelijk slopen van een bouwwerk. Afhankelijk van de aard en omvang van de sloop- en bouwwerkzaamheden vertoont de sloopovereenkomst in een dergelijk geval een (sterke) gelijkenis met de overeenkomst tot aanneming van werk. In de UAV 2012 komt sloop niet voor. Bij het opstellen van deze sloopovereenkomst is ervan uitgegaan dat de opdrachtgever geen natuurlijke partij is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien zulks wel het geval is, kent het Burgerlijk Wetboek een aantal dwingend rechtelijke bepalingen die zijn opgenomen in art. 7:765 tot en met 769 BW. Deze dwingend rechtelijke bepalingen kunnen afwijken van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald. Extra informatieIn de toelichting van artikel 1 van de DNR is beschreven dat een scala aan werkzaamheden kan leiden tot een uit te voeren product van stoffelijke aard. Eronder valt niet alleen het uitvoeren van werkzaamheden om te komen tot een nieuw gebouw of nieuwe zaak, maar ook het bewerken, uitbreiden, veranderen, repareren en slopen van een gebouw of bouwwerk. Onder ‘aanneming van werk’ dient op grond van artikel 7:750 BW te worden verstaan ‘de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld’. Zie ook de Aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW. Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt niet onomstotelijk dat slopen ook kan worden geschaard onder ‘het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard’. In de Asser-serie (bijzondere overeenkomsten deel 5-III) wordt gesteld dat het tot stand brengen van een werk zowel het vervaardigen van een nieuwe zaak als het bewerken van een reeds bestaande zaak omvat, derhalve het bewerken, uitbreiden, veranderen repareren en slopen. In de Memorie van Toelichting wordt de term slopen echter niet gebezigd. In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de ketenaansprakelijkheid wordt onder de term ‘het uitvoeren van een werk van stoffelijke aard’ mede geschaard het onderhoud van huizen en gebouwen en het afbreken of slopen van bouwwerken. ‘Uitvoeren’ is weliswaar een ruimer begrip dan ‘tot stand brengen’, maar zeer wel verdedigbaar is dat de activiteit van slopen ook in het BW tot aanneming van werk wordt gerekend. Bij verbouwingen kan immers gezegd worden dat een nieuw werk tot stand komt (het gebouwde is immers na de verbouwingswerkzaamheden niet meer hetzelfde object als daarvoor). Bij algehele sloop gaat het gebouwde weliswaar in zijn geheel teniet, maar het werk dat in een dergelijk geval tot stand komt kan bijvoorbeeld de oplevering van bouwgrond zijn, althans het afbreken, verwijderen en/of opslaan van de bij de sloop vrijgekomen materialen (alle zijnde werken van stoffelijke aard). Hoe het ook zij, het is zeer aannemelijk dat de uit te voeren sloopwerkzaamheden naar hun aard zodanig nauw verbonden zijn met het oprichten/(her-/ver)bouwen van een object of bouwwerk, dat voor de werking van de sloopovereenkomst de wettelijke bepalingen inzake Aanneming van Werk (artt. 7:750-7:769 BW) van overeenkomstige toepassing mogen worden geacht. Ten behoeve van deze model-sloopovereenkomst is derhalve nauw aansluiting gezocht bij de model-aannemingsovereenkomst elders in deze serie. Niet alle bepalingen uit de modelovereenkomst van werk zullen echter op iedere sloopovereenkomst van toepassing zijn. Indien de te verrichten sloopwerkzaamheden een nauw(er) verband houden met bouwwerkzaamheden en deze werkzaamheden aan dezelfde aannemer zijn opgedragen, kan het nuttig zijn ook die bepalingen die hier niet zijn overgenomen in de sloopovereenkomst op te nemen. Verwezen wordt in dat geval naar de modelaannemingsovereenkomst en bijbehorende toelichting.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11301