Vastgoedcontracten 2022

Design & Constructovereenkomst

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een Design & Constructovereenkomst (D&C) (ook wel: Design & Build) kan gebruikt worden wanneer zowel het ontwerp als de bouw van een werk door dezelfde partij wordt uitgevoerd. Design & Construct kent twee kernaspecten. Ten eerste is dat de integratie van, enerzijds, het ontwerp en, anderzijds, – eventueel – het onderhoud van het werk in de concrete bouwopdracht aan de aannemer. Daarnaast is kenmerkend voor Design & Construct dat de opdrachtgever

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

een meer beperkte, passieve rol heeft tijdens de uitvoering van het contract. Dit in tegenstelling tot de meer klassieke verhouding opdrachtgever-aannemer, waarbij de opdrachtgever de ontwerpverantwoordelijkheid zelf draagt en bovendien ook een duidelijk sturende rol heeft in de uitvoeringsfase. Geheel afwezig is de rol van de opdrachtgever bij de uitvoeringsfase overigens ook weer niet: Design & Construct kent doorgaans nog diverse controlemomenten rondom het ontwerp en – mogelijk – ook rondom belangrijke stadia van de werkuitvoering. Hiermee onderscheidt een Design & Constructovereenkomst zich bijvoorbeeld van de (geïntegreerde) contractvorm die gewoonlijk met de term “Turn Key” worden aangeduid (zie ook de Turnkey-koopovereenkomst) bij welke laatste de actieve rol van de opdrachtgever eindigt bij het opstellen de vraagspecificatie en pas weer aanvangt in het kader van de oplevering. Extra informatieDesign & Construct is één van de geïntegreerde contractvormen die sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw meer en meer de aandacht hebben gekregen. Van oorsprong zijn het voornamelijk de grotere opdrachtgevers die van Design & Construct contracten gebruik maakten, en dan voornamelijk alleen in de GWW-sector. Voor grotere publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, is het gebruik van geïntegreerde contractvormen inmiddels staande praktijk geworden. Voor de meer complexe infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling op grote schaal, die doorgaans door dit type opdrachtgevers worden gerealiseerd, zijn met name de Uniforme Administratieve Voorwaarde voor Geïntegreerde Contracten 2005 (“UAV GC 2005”) en de daarbij behorende Basisovereenkomst bijzonder geschikt. Overigens worden zelfs de UAV-GC 2005 minder geschikt bevonden, en dan met name als in de overeenkomst met de aannemer ook een financierings- en exploitatie-element ligt besloten. Dan spreekt men over een Design-, Build-, Finance-, Maintain- en Operate-contract (DBFMO). Een dergelijke overeenkomst gaat buiten het bestek van deze uitgave. De wenst van integratie van taken als het ontwerp en onderhoud in de overeenkomst met de aannemer groeit de laatste jaren echter ook bij de minder complexe projecten, en dan vooral in de B&U-sector. Over het algemeen is de visie dat de UAV GC 2005 een dusdanig omvangrijk en complex geheel van regels omvatten dat zij voor deze doelgroep minder geschikt blijken. Met de onderhavige modelovereenkomst wordt beoogd om voor die doelgroep een gepast en redelijk alternatief te bieden. De onderhavige modelovereenkomst is gebaseerd op het “Model Bouwcontract voor ontwerp en realisatie 2003, met toetsing ontwerp door Opdrachtgever” van Bouwend Nederland. De UAV GC noch enige andere set bouwrechtelijke algemene contractvoorwaarden, zijn op deze modelovereenkomst van toepassing verklaard. De modelovereenkomst kent een eigen afstemming van verantwoordelijkheden en controle- en beslismomenten. Kenmerkend is – onder andere – dat geen sprake is van een intensieve procedure kwaliteitsborging tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zoals dat onder de UAV-GC 2005 wel aan de orde is (artikel 2, derde lid). Wel heeft de Opdrachtgever het recht zich over de voortgang van het Werk te laten informeren (artikel 5, derde lid). Naar gelang de Opdrachtgever meer bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken wil zijn, zijn aanvullende voorzieningen in het contract op te nemen, zoals – zogenaamde – stop- en bijwoonpunten en/ of de bevoegdheid van de Opdrachtgever om supervisie te houden. In dit opzicht neigt de modelovereenkomst dus enigszins richting een overeenkomst die men met “Turn Key” aanduidt.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11307