Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Melkquotum en pacht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onder de titel: ‘Melkquotum op vervangen pachtcontract’ bespreekt L.P.J. Mertens in het Land- en Tuinbouw Bulletin van april 2008 het arrest van het Pachthof Arnhem van 19 februari 2008 (LJN: BC7324, zaaknr. 104.003.363). Samengevat oordeelde het Pachthof in deze zaak als volgt. De samenhang tussen melkquotum en pachtgrond wordt niet verbroken door eigendomsoverdracht. Ook de vervanging van de oude pachtovereenkomst door een nieuwe pachtovereenkomst leidt niet tot verbreking van voornoemde samenhang, tenzij partijen zulks overeenkomen, aldus het Pachthof. Grondslag voor dit oordeel vormden artikel 34 Pachtwet (oud), 6:212 BW, 7:361 BW, artikel 7 lid 1 van de Verordening (EEG) nr. 857/84, zoals gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 590/85 alsmede een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1989 (5/88, Wachauf/BRD, AB 1992, 14).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6630