Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 11/12

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Artikel

Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

mr. W.J.E. Van der Werf

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet een aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikkelingen en toekomstplannen op de korte en langere termijn wordt in deze brieven aan elkaar geknoopt. Hoewel door de vele bomen het bos bijna niet meer is te zien, blijkt dat de stikstofproblematiek het Leitmotiv is. De belangrijkste brief voor de agrarische sector gaat over de "Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos... abonneren of dit artikel kopen.

De Europese Diergezondheidsverordening

mr. G.J.M. de Jager1

Op 21 april 2021 is de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (hierna: Diergezondheidsverordening)[2] in werking getreden. Per 21 april 2021 vormt de Diergezondheidsverordening als basisverordening samen met inmiddels verscheidene gedelegeerde en uitvoeringsverordeningen van de Europese Commissie, de rechtstreekse bron van regels in het belang van de diergezondheid. Met deze verorden... abonneren of dit artikel kopen.

Nabetalingsclausule bij eigendomsoverdracht agrarische gronden

mr. M.A.P. Latour en mr. Q.L.A. Kuijpers1

Het komt regelmatig voor dat een gemeente of een projectontwikkelaar agrarische gronden aankoopt met het voornemen om deze gronden te herontwikkelen ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouw of een bedrijventerrein. Als gevolg van deze herontwikkeling zullen de gronden in de toekomst een hogere waarde verkrijgen. In dergelijke situaties kan een nabetalingsclausule in de onderhandelingen een uitkomst bieden. Van belang is dat een dergelijke clausule zorgvuldig wordt geformuleerd. Een geval waarin een onduidelijke formulering de gemeente mogelijk duur komt ... abonneren of dit artikel kopen.

Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een 'schot hagel'?

R. Scholten1

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitspraken gedaan in het kader van mestboetezaken welke de moeite waard zijn om (nogmaals) de revue te laten passeren. Daarnaast deel ik graag mijn eigen ervaringen op het gebied van het procederen tegen opgelegde mestboetes, op grond waarvan ik aan het einde van dit artikel tracht de vraag, opgenomen in de titel, te beantwoorden: Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een "schot hagel"? 1. Aanleiding Jaarlijks wordt een aanzienlijk aantal agrariërs beboet voor het feit dat zij de Meststoffenwet (... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen Nieuwe minister van LNV De heer P. Adema is de nieuwe minister van LNV. Zie voor de Beslisnota behorende bij het afschrift van de brief van het koninklijke besluit houdende de benoeming Kamerstukken II 2022/23 35788, nr. 208. Pacht Zelfbewoningsplicht Verpachter wil de pachtovereenkomst met zijn zoon als pachter ontbinden omdat hij vindt dat zijn zoon op een aantal punten als pachter tekortschiet. De pachtkamer van de rechtb... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2023   Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.   In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snell... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS