Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2017 nr. 12

Inleiding

De Europese Vereniging voor Agrarisch Recht

mr. E.H.M. Harbers

In deze editie treft u aan het verslag van het congres van de Europese Vereniging voor Agrarisch Recht, meestal aangeduid onder de Franse afkorting CEDR (Comité Européen de Droit Rural). Dit jaar heeft het CEDR het 60-jarig bestaan gevierd. In november 1957 maakte de Franse krant Le Figaro melding van de oprichting van deze vereniging. Het jaar van oprichting houdt verband met het in 1957 gesloten Verdrag van Rome, waarin het gemeenschappelijk landbouwbeleid een basis kreeg. De Nederlandse Vereniging voor Agrarisch Recht, opgericht in april 1959, is lid van de Europese Vere... ...lees meer

Artikel

Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan

mr. ing. J. Heinen1

In 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van de hand van mr. drs. H.F.A.M. Schuurmans waarin een overzicht werd gegeven van de landinrichtingsjurisprudentie over de jaren 1997 tot en met 2010. Het overzicht had betrekking op de Landinrichtingswet. Deze wet is met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken en per gelijke datum vervangen door de Wet inrichting landelijk gebied (hierna: Wilg). Inmiddels is er ruim tien jaar ervaring met de Wilg. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de onder de Wilg gewezen jurisprudentie met betrekking tot het inrichtingsplan. In een volgend ar... abonneren of dit artikel kopen.

De landbouwcoöperatie en haar leden als economische eenheid 

mr. H.C.E.P.J. Janssen1

Op 19 juni 2017 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een persbericht op haar site waarin wordt gemeld dat ‘guidance’ is gegeven aan de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB). De bedoelde ‘guidance’ is vervat in een aan CNB gerichte brief van dezelfde datum[2]. In deze brief schrijft de ACM: ‘Het verzoek omvat, kort gezegd, een beschrijving van de door u zo genoemde Huidige Handelswi... abonneren of dit artikel kopen.

Het CEDR bijeen in Lille

prof. mr. D.W. Bruil

De Europese Vereniging voor Agrarisch Recht hield het tweejaarlijkse congres van 21-23 september 2017 in Lille, Noord-Frankrijk. Het congres kende de gebruikelijke opzet, met plenaire zittingen en bijeenkomsten in drie commissies. De Franse organisatie heeft geprobeerd de openingszitting wat te verlevendigen met een wetenschappelijke inleiding, door prof. Patrick Meunier van de Universiteit van Lille en een inhoudelijk debat op het podium. Voorafgaand aan het congres waren er een groot aantal nationale rapporten ingezonden, ook door landen van (ver) buiten Europa.[1] Aan het eind van het... abonneren of dit artikel kopen.

Registers jaargang 2017

I. ArtikelenAuteur Titel Paginamr. P.P.A. Bodden De normering van geur in het Besluit kwaliteit 357mr. drs. L. Boerema Soortenbescherming en het agrarisch bedrijf onder de Wet 5 natuurbescherming Wet natuurbescherming: de lange weg naar een meer planmatige 63 aanpak van de jacht prof. mr. D.W. Bruil De Boswet in de Wet natuurbescherming 69 Onder het fosfaatplafond! 99 Het CEDR bijeen in Lille 629prof. mr. dr. W. Burgerhart Estate planning/erfrecht/successierecht 149... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden , 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:20...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, E.B. Knottnerus en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H. J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen)Met noot van B. NijmanMondelinge pachtovereenkomst. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:397] Gemeente ruilt in 1996 gronden van agrariër voor woningbouw en verpacht op grond van de grondruilovereenkomst nadien die gronden van jaar tot jaar, vanaf 2008 op grond van een geliberaliseerde overeenkomst. In 2014 onderhandelt de gemeente met derden over ander gebruik van de grond. Pachter weigert ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 21 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. E. Oostra en ir. H.K.C. Roelofsen)Met noot van B. NijmanGebruiksregeling. Pachtovereenkomst[Burgerlijk Wetboek, art. 3:168, art. 3:169] Pachtovereenkomst voortgezet of totstandgekomen na overlijden verpachtster tevens moeder en erflaatster van de echtgenote van vermeend pachter?De echtgenote van de vermeend pachter, heeft als deelgenoot in de gemeenschap die de nalatenschap van haar moeder vo... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - Europees Hof van Justitie, 9 november 2017, ECLI:EU:C:2017:8...

D.W. Bruil

(A. Borg Barthet, M. Berger F. Biltgen)Met noot van D.W. BruilToeslagrechten.[Verordening (EG) nr. 73/2009, art. 1, art. 4, art. 5, art. 33, art. 43; Verordening (EG) nr. 1782/2003, art. 1, art. 4, art. 5, art. 6; Regeling GLB-inkomenssteun, art. 10 en 16, Burgerlijk Wetboek, art. 3:40, art. 3:41, art. 6:212, art. 6:258, art. 6:260]Prejudiciële verwijzing . De verordening moet aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een contractuele clausule waardoor het bedrag van de steun waarop een kalvermester aanspraak ka... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26 oktober 2017, ECLI:NL...

P.G. Grijpstra

(mrs. R.R. Winter, mr. H.L. van der Beek, mr. C.M. Wolters, mr. H.G. Rottier en mr. C.J. Borman)Met noot van P.G. GrijpstraBoete Meststoffenwet.[Algemene wet bestuursrecht, art. 5:10a, art. 5:11, art. 5:44, art. 5:49, art.5:56, art. 8:12a, art. 8:69a, Meststoffenwet, art. 7, art. 8, art. 14, art. 47, art. 51, art. 55, art. 57]College volgt conclusie A-G Keus t.a.v. artikel 5:44 van de Awb: het tweede en derde lid van dit artikel strekken niet tot de bescherming van de belangen van de (mogelijke) overtreder. Voorts... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving literatuur jurisprudentie

PachtOntbindingOntbinding wegens niet-persoonlijk gebruik. Indeplaatsstelling kleinzoon. Pachter (79 jaar oud) heeft het gebruik van de gronden, zo al niet juridisch, in ieder geval feitelijk afgestaan en voldoet niet meer aan het uit art. 7:347 BW voortvloeiende vereiste van persoonlijk gebruik voldoet. De omstandigheid dat een vordering tot indeplaatsstelling van zijn kleinzoon voorligt, kan meewegen bij de vraag of de tekortkoming wegens zijn bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt. Kleinzoon (20 jaar oud) voldoet niet aan ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Basiscursus Agrarisch Recht 2018Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht in de periode 21 februari t/m 27 juni 2018 in Wageningen.AlgemeenHet agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend kara... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS