Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2017 nr. 7/8

Inleiding

Artikel

De normering van geur in het Besluit kwaliteit leefomgeving

mr. P.P.A. Bodden1

Op 1 juli 2016 is het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) vrijgegeven voor de internetconsultatie.[2],[3] De zogeheten voorhangprocedure is inmiddels afgerond. Op 20 mei 2017 vond het debat in de Eerste Kamer plaats. De volgende stap is advisering door de Raad van State. Benhadi heeft eerder in dit tijdschrift stilgestaan bij de normering van geluid in het Bkl.[4] In deze bijdrage ga ik in op de normering van geur in het Bkl. Ik behandel de hoofdlijnen van de regeling voor geurhinder van bedrijfsmatige activiteiten. Daarbij zal ik de verschillen met het huidig recht nadrukkelijk... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht en bedrijfsopvolging

mr. W.L. Valk1

Bedrijfsopvolging in het geval van pacht kan in verband worden gebracht met de regeling van art. 7:366 BW met betrekking tot erfopvolging, die van art. 7:363 BW met betrekking tot indeplaatsstelling en ten slotte met die van art. 7:364 BW over medepacht. Het begrip ‘bedrijfsopvolging’ komt in deze bepalingen als zodanig niet voor. Intussen lijkt het mogelijk maken van bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven wel de achtergrond van deze regelingen te vormen. Wat als van bedrijfsopvolging in deze zin geen sprake is? In hoeverre kan die omstandigheid toch een rol spelen? abonneren of dit artikel kopen.

Twee handboeken op het terrein van eigendom en beperkte rechten

mr. W.L. Valk1

Bespreking van:S.E. Bartels & A.A. van Velten, ‘Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Zakenrecht, eigendom en beperkte rechten, 16e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017, LVII+697 pp.D.L. Rodrigues Lopes, ‘Eigendom en beperkte rechten’, Serie Recht en Praktijk: Vastgoedrecht VG5, 2e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017, XLVI+611 pp.Toezending aan de redactie van dit tijdschrift van de nieuwe druk van ‘Eigendom en beperkte rechten’ van mr. D.L. Rodrigues Lopes is de aanleiding voor deze boekbespreking. Het leek me goed om in d... abonneren of dit artikel kopen.

Bedrijfsoverdracht in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2017, Vereniging ...

mr. A.K. van der Vis1

Op vrijdag 12 mei 2017 vond in de sfeervolle kasteelboerderij van het Nederlands openluchtmuseum te Arnhem de 58ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Agrarisch Recht plaats. Het thema van deze dag op de idyllische locatie was ‘bedrijfsoverdracht in de landbouw’. Er is een drietal preadviezen geschreven over dit thema, welke in nummer 4 van jaargang 2017 van dit tijdschrift zijn gepubliceerd. De drie preadviezen zijn op de vergadering nader toegelicht; daarnaast is een viertal pitches gehouden. Allereerst zal het preadvies van de heer mr. J.R. Geerlings, omtrent de sociaaleconom... abonneren of dit artikel kopen.

Naschrift bij het artikel Gedoogplicht in de Belemmeringenwet Privaatrecht

mr. D.M.H.M. van Dijk en ing. F.A. van Lynden

Ondergetekenden hebben in het juninummer van dit blad een artikel geplaatst met als titel Gedoogplicht in de Belemmeringenwet Privaatrecht. In die bijdrage hebben wij aandacht geschonken aan de gedoogplicht, en, zulks ter voorkoming daarvan, aan het bereiken van overeenstemming middels het plegen van minnelijk overleg. In die bijdrage hebben wij ons enigszins somber uitgelaten over de eisen, die aan een netbeheerder worden gesteld een serieuze en redelijke poging te ondernemen om langs minnelijke weg tot overeenstemming te komen (zie hoofdstuk 4 eerste alinea). Nadat wij dit artik... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 20 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ir. H.J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen) Pachtovereenkomst. Melkquotum. Ontbinding. [Burgerlijk Wetboek, art. 6:80 lid 1, art. 6:248 lid 1, art. 7:348, art. 7:359, art 7:367 lid 2, art. 7:397] Pachter is tekort geschoten door het melkquotum dat met het verpachte samenhing tussentijds in te brengen in een melkmaatschap waardoor hij niet meer, althans niet bij uitsluiting, over het melkquotum kon beschikken. Ook mocht pachter niet zonder toestemming van ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 29 november 2016, ECLI:NL:GHARL:201...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, E.B. Knottnerus en F.J.P. Lock en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius) Geen pachtovereenkomst. Huur. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:376] Vordering tot ontbinding wegens tekortkoming; geen bedrijfsmatige landbouw. Hof overweegt dat de kweek van bomen en heesters agrarisch gebruik van de grond (tuinbouw) betreft, maar dit gebruik strekt niet (overwegend) ten behoeve van een agrarische onderneming. Een hoveniersbedrijf is geen landbouwbedrijf. Daarmee kwalificeert de rechtsverhouding tussen p... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:201...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. H.K.C. Roelofsen) Hoevepacht. Ontduiking. [Burgerlijk Wetboek, art. 6:248 lid 1, art. 7:311, art. 7:313 lid 3, art. 7:325 lid 3, art. 799, Uitvoeringswet Grondkamers, art. 17 lid 1.] Laarakker Landbouwgronden B.V. pacht jaarlijks circa 210 ha landbouwgrond van BBL, verpachter. Laarakker Groenteverwerking B.V. heeft op basis van een bruikleenovereenkomst een bedrijfswoning en een aantal bedrijfsgebouwen van BBL om niet in bruikleen. De ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 21 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, A. Smeeïng-van Hees en B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.B.M. Duenk) Pachtovereenkomst. Dwaling. Misbruik van omstandigheden. [Burgerlijk Wetboek, art. 3:44 lid 1 en lid 4, art. 6:228 lid 1, art. 6:265, art. 7:370 lid 1a, art. 7:376, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 164 lid 2] Verpachtster heeft een reguliere pachtovereenkomst getekend en vordert de vernietiging ogv 6:228 en 3:44 BW. De stelling dat de pachter haar door een onjuiste inlichting in dwaling heeft... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 14 juni 2017...

(mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. E. Helder en mr. D.J.C. van den Broek, leden) Gedoogplicht. [Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19, art. 8:45, Belemmeringenwet Privaatrecht, art. 1, art. 2 lid 5] Bij besluit van 29 april 2016 heeft de minister krachtens artikel 2, vijfde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht een plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van een 150 kV en 380 kV-hoogspanningsverbinding met bijkomende werken tussen Doetinchem en Voorst. (zie ook bijdrage Van Dijk en Van ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

PachtOntbindingVervolg van ECLI:NL:GHARL:2017:3537 Ontbinding/beëindiging wegens niet-bewoning gepachte boerderij. Verpachtster heeft langdurig gedoogd dat ouders van pachter in boerderij bleven wonen, mede in afwachting van onderhandelingen over verkoop van het gepachte, maar zegt op een gegeven moment de pachtovereenkomst op en eindigt de gedoogperiode. Pachter is niet (alsnog) gaan wonen in boerderij. Tekortkoming. Ontbinding volgt. Hof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5619Zakelijke rechtenBelemmeringenwet privaatrechtHoogspa... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Aankondigingen

Studiemiddag Pacht 2017Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.Datum en plaatsWoensdag 4 oktober 2017, locatie Van der Valk Hotel Uden-Veghel, UdenWoensdag 11 oktober 2017, locatie Van der Valk Hotel Houten-Utrecht, Houten abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS