Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten

W.Bruil

W.J.E. van der Werf beschrijft in het aprilnummer van het Land- en Tuinbouw Bulletin de komende wijzigingen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), die in twee tranches zal worden ingevoerd (LTB 2008/4, p. 2-7). Deze wijzigingen worden door de schrijver per tranche besproken. De eerste tranche betreft de wijzigingen van de Wvg, zoals voorzien in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Van der Werf beschrijft in dat kader: (a) de introductie in de Wvg van de

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

nieuwe planfiguren van de Wro (o.a. het projectbesluit en de structuurvisie); (b) de vereenvoudiging van de vestigingsgrondslagen en (c) de toekenning van het recht aan provincies en Rijk om - naast de gemeenten – voorkeursrechten te vestigen. De tweede tranche betreft de volgende aanpassingen: (a) stroomlijning van de aanbiedingsprocedure; (b) een nieuwe regeling voor bekendmaking en inwerkingtreding van het voorkeursrecht; (c) schrapping van de ontheffingsmogelijkheid van het voorkeursrecht door GS en introductie van een mogelijkheid tot vrijstelling bij gewichtige redenen en (d) een verduidelijking van de terminologie. Ook deze onderdelen worden door de schrijver nader toegelicht. Een van de conclusies die de schrijver trekt, is dat men uit het oogpunt van rechtsbescherming vraagtekens kan plaatsen bij de vereenvoudiging van de vestigingsgrondslagen (eerste tranche). De planologische vervolgbesluitvorming noopt niet langer tot opeenvolgende voorkeursrechten. Na de vestiging van het tijdelijke voorkeursrecht door het college van B&W is alleen het eerste, door de gemeenteraad gevestigde voorkeursrecht, appellabel. Daarna zal de belanghebbende steeds zelf in de gaten moeten houden of voldaan is aan de vereisten om het voorkeursrecht in stand te laten. De belanghebbende zal, veel meer dan voorheen, zelf de vinger aan de pols moeten houden, aldus de schrijver.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Zakelijke rechten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6631