Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Toetsingskader ammoniak en Natura 2000

W.Bruil

Bij brief van 22 april 2008 (Kamerstukken II, 30 654, nr. 47) gaat de minister uitvoerig in op de - inmiddels veelbesproken - uitspraak van de Raad van State van 26 maart 2008 over het ´toetsingskader ammoniak en Natura 2000´ (ABRS 26 maart 2008, zaaknr. 200800289/1). De brief omvat vooral een nadere (juridische) uitleg over de kwestie. Met deze brief geeft de minister de Tweede Kamer tevens een samenvatting van het advies dat de Raad van

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

State (RvS) over het ontwerp van een AMvB ammoniak heeft uitgebracht (het rapport hiervan is ter inzage gelegd bij het centraal Informatiepunt Tweede Kamer. De RvS oordeelt dat het ontwerpbesluit in strijd is met de Habitatrichtlijn, en legt daaraan volgens de minister de volgende twee pijlers ten grondslag: a. artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn Alleen wanneer er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen voor een Natura 2000- gebied, kan toestemming worden verleend voor het plan of project. Een generieke ontheffing van de vergunningplicht voor vestiging of uitbreiding van veehouderijen is weliswaar denkbaar, maar alleen indien op voorhand door de voorwaarden en beperkingen van het ontwerpbesluit ten aanzien van elk individueel plan of project, in relatie tot elk individueel Natura 2000-gebied, zeker is gesteld dat zich geen significante gevolgen voordoen. Wetenschappelijk onderzoek moet daarover zekerheid bieden. Gegeven het aan het ontwerp AMvB ten grondslag liggende onderzoek van Altera is de Raad van oordeel dat aan dit vereiste niet is voldaan. b. contraproductief effect De noodzakelijke afname van de ammoniakdepositie die nodig is om de instandhoudingdoelstellingen van de Habitatrichtlijn te realiseren, is afhankelijk van andere maatregelen die een eventuele toename van de depositie als gevolg van het ontwerpbesluit nog moeten compenseren. De Raad acht daarmee het ontwerpbesluit contraproductief gelet op de huidige stand van de ammoniakdepositie en daarom in strijd met de Habitatrichtlijn en het ´standstillprincipe´ van de Kaderrichtlijn water, mede gelet op het voorzorgsbeginsel van het gemeenschapsrecht. Volgens de minister moet overigens niet de conclusie worden getrokken dat uitbreiding van veehouderijen niet meer mogelijk is. De minister verwijst in dat verband ondermeer naar vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, recent bevestigd in een uitspraak van 2 april 2008 (zaak nr. 200703386/1), op grond waarvan uitbreiding binnen de bestaande depositie nog wel kan worden toegestaan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6632