Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Staking landbouwbedrijf

W.Bruil

Over staking van een landbouwbedrijf en het waardedrukkend effect van duurzame zelfbewoning bij waardering als complex, heeft de Hoge Raad zich bij arrest van 25 april 2008 uitgelaten (LJN: BD0473, zaaknr. 43995). Het ging om een landbouwbedrijf dat bestond uit een woning met erf, een landbouwschuur, twee bioloodsen en landbouwgrond. Voornoemde vermogensbestanddelen waren in verband met de staking overgebracht naar het privévermogen. De taxateurs waren bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer uitgegaan

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van een waardering als complex. Het erfperceel van dit complex was door de taxateurs op 5000 m2 gesteld. Daarvan was een deel, groot 2350 m2 (hierna: het restperceel), vóór de staking als bouwland in gebruik in het landbouwbedrijf. Na de staking is het restperceel samen met bouwland ter grootte van 1.45.10 hectare, als één aansluitend geheel in gebruik gegeven aan een familielid, die het voor agrarische doeleinden gebruikt. De vraag die ondermeer voorlag, was of het waardedrukkend effect van de duurzame zelfbewoning van de woning zich mede uitstrekt tot de bioloodsen en het restperceel. In de lijn van zijn eerdere arresten (HR 18 november 1959, nr. 14109, BNB 1960/4 en HR 13 november 1996, nr. 31 491, BNB 1997/10) beantwoordde de Hoge Raad deze vraag ontkennend, nu de bioloodsen en het restperceel op het moment van staking niet voor woondoeleinden werden gebruikt (r.o. 3.3): ´(..) min of meer duurzame zelfbewoning (is) een omstandigheid welke de waarde van het economisch verkeer van een woning kan beïnvloeden en waarmee derhalve bij het bepalen van die waarde rekening dient te worden gehouden. Ingeval een woning als zojuist bedoeld behoort tot een complex van onroerende zaken dat als zodanig wordt gewaardeerd, is er slechts reden voor het in aanmerking nemen van min of meer duurzame zelfbewoning bij die tot het complex behorende onroerende zaken die op het moment van staking van de onderneming min of meer duurzaam voor woondoeleinden werden gebruikt.´

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6638