Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij brief van 7 mei 2008 heeft de minister van VROM de Tweede Kamer geïnformeerd over de beoordelingsmethode voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op het aspect persistentie in de bodem (Kamerstukken II 2007/08, 27 858, nr. 68). Ingegaan wordt op de nieuwe beoordelingsmethodiek die - in opdracht van de ministeries van LNV en VROM – is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit RIVM, CTB en Alterra. Aanleiding voor deze opdracht was een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, die een onderdeel van de sinds de jaren negentig gehanteerde beoordelingsnorm voor persistentie in strijd met de Europese gewasbeschermingrichtlijn (RL91/414/EEG). Op Europees niveau is recent besloten een nieuwe beoordelingsmethode voor persistentie te ontwikkelen. De door de werkgroep ontwikkelde methode is daar als Nederlands voorstel ingebracht. De minister gaat derhalve nu niet over tot invoering van de nieuwe methodiek, maar wacht eerst de Europese ontwikkelingen ter zake af.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6718