Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Actieprogramma Nitraatrichtlijn

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, PbEG L 375) verplicht lidstaten om ter implementatie van die richtlijn een actieprogramma op te stellen. Daarin moeten de lidstaten aangeven welke maatregelen zij nemen om de doelstellingen in de Nitraatrichtlijn te bereiken. Ook zijn de lidstaten gehouden dit programma, zo nodig, eens per vier jaar te herzien. Sturend voor het (nationale) generieke mestbeleid is op dit moment het derde actieprogramma inzake de Nitraatrichtlijn, dat geldt tot 2009. De minister houdt dit actieprogramma tegen het licht en loopt vooruit op het vierde actieprogramma dat de periode 2010 tot en met 2013 zal bestrijken. Ingegaan wordt onder andere op: de betekenis van het vierde actieprogramma, de doelstellingen van het mestbeleid, de ambities voor 2010-2013, de gebruiksnormen, doelmatige aanwending van meststoffen, bufferstroken en derogatie (brief 18 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 385, nr. 110). Rond de jaarwisseling hoopt de minister met de Europese Commissie tot overeenstemming te komen over de herziening van het actieprogramma. Een verdere aanscherping van de gebruiksnormen lijkt onontkoombaar.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6904