Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Taskforce ammoniak

W.Bruil

Het rapport “Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000. Een verkenning van oplossingsrichtingen” van de Commissie-Trojan is gisteren (30 juni 2008) aan de minister van LNV aangeboden. Na een beschrijving van de problematiek wordt allereerst ingegaan op de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland. Geconstateerd wordt dat bij de totstandkoming van de richtlijnen onvoldoende rekening is gehouden met de uitvoeringsimplicaties. De nationale implementatie is zelfs nu nog niet afgerond. De conclusie is dat de kritische

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

depositiewaarde een te absoluut karakter heeft gekregen, ook in het toetsingskader. Ook andere factoren moeten in de beschouwing worden betrokken. Het rapport besteedt vervolgens aandacht aan de situatie in andere landen. Dat levert weinig nieuwe gezichtspunten op. De volgende oplossingsrichtingen worden dan verkend: - meer beoordelingsruimte voor het bevoegd gezag. De kritische depositiewaarde moet niet langer als absolute norm gelden; - lange termijn: integrale afweging maken in het beheersplan, inclusief herprioritering van ILG-gelden. - korte termijn: opstellen van een handreiking voor het bevoegd gezag; - toepassing van emissiebeperkende, depositiebeperkende en beheersmaatregelen; - saldering – ook gebiedssaldering – zou mogelijk zijn. Facilitering van bedrijfsbeëindiging kan erbij horen; - vermijden van de gang naar de rechter door overleg met belanghebbenden; - optimaal benutten van aanvullend beleid (NEC-plafonds aanscherpen). Op basis van deze verkenning worden aanbevelingen geformuleerd. Ik noem nog een enkel punt: - voor de melkveehouderij zou, in het licht van de uitfasering van het quotastelsel, een nationaal ontwikkelplan moeten worden uitgewerkt, waarbij enerzijds generieke maatregelen worden aangescherpt en anderzijds op regionaal niveau door een combinatie van bedrijfsgerichte maatregelen en bedrijfsbeëindiging de ruimte wordt geschapen voor bedrijfsontwikkeling; - onderzocht moet worden of de rechtstoegang kan worden aangepast, specifiek in relatie tot de Natuurbeschermingswet 1998. Degenen die spectaculaire resultaten van de Commissie-Trojan hadden verwacht zullen teleurgesteld zijn. Toch biedt het rapport voldoende aanknopingspunten voor beleid. In de komende uitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch recht besteedt A.A. Freriks in de rubriek ´Kort & Bondig´ aandacht aan dit onderwerp (Agr.r. 2008, p. 239), in het bijzonder aan de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 maart 2008 ( ABRS 26 maart 2008, zaaknr. 200800289/1, Agr.r. 2008/ 5432, met noot Bruil). Deze uitspraak en het negatieve advies van de Raad van State over een ontwerp van een AMvB ammoniak (brief 22 april 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 47) vormden de aanleiding voor de instelling van de Taskforce.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6907