Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Besluit beheer schadebestrijding, Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft aan de Eerste en Tweede Kamer een Ontwerpbesluit gezonden, houdende wijziging van het Besluit beheer schadebestrijding dieren en het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XIV, nr. 236). De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen, schadebestrijding van inheemse diersoorten op begraafplaatsen, alsmede de uitbreiding van de bevoegdheid van de minister ex art. 3, aanhef en onderdeel a, van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet tot vergunningverlening op grond van art. 19d Natuurbeschermingswet ten aanzien van het grensgebied tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland in het Eems-Dollard-gebied (ook wel ´betwist gebied´genoemd). Ingevolge art. 16, zevende lid, Flora- en Faunawet en art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 moet voor dit Ontwerpbesluit de zogenoemde ´voorhangprocedure´worden doorlopen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7308