Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Nitraatrichtlijn gebiedt alle Europese lidstaten om eens per vier jaar te rapporteren over de voortgang van het nitraatbeleid op het eigen grondgebied. De Europese Commissie benut deze gegevens om een overkoepelende rapportage op te stellen over de voortgang binnen Europa. Nederland heeft aan deze verplichting gevolg gegeven, zo is te lezen in een brief van de minister van VROM aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 114, brief 29 september 2008). Het rapport is vervaardigd door het RIVM in samenwerking met WUR-LEI, het CBS en de Waterdienst en is recent aan de Europese Commissie toegezonden. De minister heeft de Tweede Kamer ingelicht over de voortgang van het lopende onderzoek naar denitrificatie (afbraak van nitraat) in het grondwater (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 115). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met Alterra en Delatres en heeft tot doel meer duidelijkheid te verschaffen over het lot van het nitraat in het bovenste grondwater. Het wachten is thans op het eindrapport dat naar verwachting nog voor het einde van 2008 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7357