Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Volgens de minister vordert de implementatie van Natura 2000 gestaag. Dit volgt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer, waarin de stand van zaken rondom Natura 2000 uitvoerig wordt omschreven (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIV, nr. 11, brief 22 oktober 2008). Aan de orde komen: (a) de ondertekening van de intentieverklaring met betrekking tot de totstandkoming van de beheerplannen door de minister enerzijds en de betrokken maatschappelijke organisaties en het bevoegde gezag anderzijds; (b) de totstandkoming van de aanwijzingsbesluiten en de vervaardiging van beheerplannen; (c) de hoeveelheid ontwerp-aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden die in inspraak is gebracht;(d) de handhaving van het besluit van de minister om het Wierdense Veld (Overijssel) aan te wijzen als Natura 2000-gebied. In opdracht van de minister heeft Alterra een kwantitatief onderzoek verricht naar de praktijk van vergunningverleningen voor Natura 2000-gebieden sinds de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 (1 oktober 2005). Het resultaat van dit onderzoek heeft de minister op 4 november 2008 aangeboden aan de Tweede Kamer, vergezeld van een brief met toelichting (Kamerstukken II 2008-09, 31 700 XIV, nr. 12, brief 4 november 2008). Het onderzoek geeft onder andere inzicht in (a) het aantal vergunningaanvragen dat is ingediend, afgehandeld en is toe- of afgewezen en (b) het aantal vergunningaanvragen dat nog in behandeling is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7382