Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel modernisering regelgeving milieueffectrapportage

W.Bruil

Er is een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in de modernisering van de regelgeving over de milieueffectenrapportage, getiteld: ´Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) ´: Kamerstukken II 2008/09, 31 755, nr. 1-4, Koninklijke boodschap, Voorstel van Wet, Memorie van Toelichting, Nader Rapport). Het wetsvoorstel voorziet in de tweede tranche van de stelselherziening van het instrumentarium voor milieubeoordeling. Samengevat vindt de modernisering plaats op

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

grond van de volgende uitgangspunten (MvT, Kamerstukken II 2008/09, 31 755, nr. 3, p. 1-2): - de herziening van het wettelijke stelsel voor milieueffectbeoordeling mag niet ten koste gaan van het doel van milieueffectbeoordeling: het geven van een volwaardige plaats aan milieu, natuur en cultuurhistorisch erfgoed in de bestuurlijke besluitvorming; - één samenhangend systeem voor milieubeoordelingen voor plannen en projecten; - het zwaartepunt van de milieubeoordeling moet liggen op het niveau van plannen en projecten waarvoor geen milieuvergunning is vereist alsmede activiteiten waarvoor wel een milieuvergunning is vereist, maar waarvoor tevens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig is, waarvoor een passende beoordelingmoet worden gemaakt. Reden: hier komen voor het milieu de belangrijkste afwegingen aan de orde. Tevens spelen bij plannen en deze projecten in veel gevallen locatiekeuzen een rol. - Nederland regelt niet meer dan waartoe de EU verplicht, tenzij er aantoonbaar redenen zijn om dat wel te doen; - de herziening van het huidige systeem moet leiden tot een belangrijke verlaging van de regel- en lastendruk. De eerste Nota van verbetering is inmiddels ook door de Tweede Kamer ontvangen (Kamerstukken II 2008/09, 31 755, nr. 5). Het gaat om enkele redactionele aanpassingen, die geen inhoudelijke consequenties hebben.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7387