Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet ammoniak en veehouderij

W.Bruil

De uitkomsten van het meerjarig onderzoek (2003-2008) naar de discrepantie tussen gemeten en berekende concentraties van ammoniak in de lucht (het ‘ammoniakgat’) zijn aan de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een brief met toelichting van de Minister van VROM (Kamerstukken II 2008/09, 30 654, nr. 59, brief 6 november 2008). In de brief komen de volgende onderwerpen aan bod: - de resultaten van het onderzoek. De berekende concentraties kwamen destijds circa 25

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

% lager uit dan de gemeten waarden. Oorzaak: de gemeten concentraties, de emissieschattingen en het verspreidingsmodel OPS. Met name het verspreidingsmodel blijkt tot een forse onderschatting van de concentraties in de lucht te leiden. Na correctie resteert een ammoniakgat van 5% . De Minister van VROM concludeert dat met het nu ingezette ammoniakbeleid zal worden voldaan aan het NEC-plafond 2010; - het verzoek van de Tweede Kamer in 2006 om de overgangstermijn voor bestaande varkens- en pluimveestallen aan de emissiegrenswaarden in het Besluit huisvesting te verschuiven van 2010 naar 2013 (Handelingen II 2006/07, nr. 19, p. 1449-1450). De minister wijst het verzoek af. Op basis van de nieuwste emissieschattingen ziet de minister geen ruimte voor versoepeling van het ammoniakbeleid; verdere aanscherping van emissiemaatregelen in de melkveehouderij. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van de Commissie Trojan worden de beoordelingsprocedures en de uitvoering van stalsystemen in het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder veehouderij versneld. Ook is er een website gemaakt met alle informatie over de beoordeling van stalsystemen, inclusief een beschrijving van de beoordelingsprocessen: www.senternovem.nl/ra. Dat volgt uit een brief van de Minister van VROM van 17 november 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 30 654, nr. 61, brief 17 november 2008). De minister heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport van de Taskforce Stikstof Ammoniak (Commissie Trojan) in relatie tot Natura 2000 (Kamerstukken II 2008/09, 30 654, nr. 62, brief 24 november 2008). De minister gaat uitvoerig in op de voorstellen van de Commissie Trojan. Samengevat is de reactie als volgt: - het vergroten van de beleidsruimte van het bevoegd gezag voor vergunningverlening en het maken van een nieuwe handreiking (aanbeveling 1, 3, 4 en 5) Hieraan heeft het kabinet inmiddels gevolg gegeven. De nieuwe handreiking (‘Handreiking beoordeling activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden’) is als bijlage bij de brief van de minister aan de Tweede Kamer aangeboden; - de aanpassing van de rechtsgang (aanbeveling 2) Het kabinet omarmt het idee van de Commissie Trojan om de gang van naar de rechter zo veel mogelijk te voorkomen door op gebiedsniveau te streven naar overeenstemming met landbouw-, milieu- en natuurorganisaties. Ook wijst de minister namens het kabinet op een aantal initiatieven op wetgevend niveau dat een beperking en een versnelling van de rechtsgang moet bewerkstelligen (genoemd worden onder andere de initiatieven ten aanzien van de bestuurlijke lus, het voornemen om een relativiteitsvereiste op te nemen in het dit jaar in te dienen wetsvoorstel tot aanpassing bestuursprocesrecht, en het recent aangenomen amendement dat ertoe strekt in de Natuurbeschermingswet 1998 de kring te beperken die zienswijzen kan indienen tegen een ontwerpbesluit tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied; - het maken van afspraken over te behalen doelstellingen, tussendoelen en de verantwoordelijkheden (aanbeveling 6) Ook deze aanbeveling vindt steun bij het kabinet. Aangegeven wordt hoe een en ander wordt vormgegeven; - het gebruik van kritische depositiewaarden (aanbeveling 7) Het gebruik van kritische depositiewaarden zal niet meer centraal staan, maar de te behalen instandhoudingsdoelstellingen. De nieuwe handreiking geeft aan hoe de verschillende factoren kunnen worden meegewogen; - het opstellen van een nationaal ontwikkelplan melkveehouderij (aanbeveling 8) Deze aanbeveling zal worden vormgegeven in de uitwerking van de visie van de minister op een duurzame veehouderij (Kamerstukken II 2007/08, 28 973, nr. 18).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7392