Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Health Check

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 20 november 2008 is tijdens de Landbouw- en Visserijraad te Brussel een politiek akkoord bereikt over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor de Health Check. De inhoud van het politieke akkoord wordt uitvoerig omschreven in een brief van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 310, brief 25 november 2008). Het totale pakket komt volgens de minister in belangrijke mate tegemoet aan de Nederlandse wensen. Samengevat gaat het om het volgende: - t.a.v. de melkquotering: na een verhoging van 2,5 % op 1 april 2008, wederom een verhoging van het Nederlandse melkquotum van 2,5 % per 1 april 2009. Het eerdere besluit om de melkquotering per 2015 te beëindigen is herbevestigd; - t.a.v. de modulatie (de overheveling van middelen uit de inkomenssteun naar plattelandsbeleid): deze is beperkt tot 5%; - de introductie van artikel 68; - landen met een goedgekeurd actieprogramma in het kader van de Nitraatrichtlijn hoeven geen extra bufferstroken te nemen ten opzichte van de afspraken in het kader van het actieprogramma. Dit betekent dat Nederland geen nieuwe verplichtingen worden opgelegd; - het markt- en prijsbeleid wordt afgeslankt; - het GLB wordt vereenvoudigd; - de verplichte braaklegging is opgeheven; - er komt een ondergrens voor betalingen van steunbedragen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7409