Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij heeft de nodige politieke belangstelling. Op 3 december 2008 is tussen de sectoren varkens, vleeskuikens, vleeskalveren en melk-/vleesvee rund het ‘Convenant antibioticaresistentie dierhouderij’ gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd, die moeten leiden tot een vermindering van antibioticagebruik en antibioticaresistentie in de dierhouderij (zie de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 8 december 2008: Kamerstukken II 2008/09, 29 683, nr. 22). Op 18 februari 2009 is het convenant uitvoerig besproken tijdens het algemeen overleg van de vaste commissie voor LNV en de Ministers van LNV en VWS (Kamerstukken II 2008/09, 29 683, nr. 27, verslag 16 maart 2009). De minister (van LNV) benadrukt daarin dat het sluiten van het convenant slechts een eerste stap is. De jaren 2009 tot 2011 staan in het teken van de uitvoering ervan. In een brief van 17 maart 2009 aan de Tweede Kamer kondigt de minister een vaccinatiecampagne tegen Q-koorts aan (Kamerstukken II 2008/09, 28 286 en 30 669, nr. 266). In een groot deel van Zuid-Nederland zullen houders van professionele melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan 50 dieren en bedrijven met een publieksfunctie (zoals zorgboerderijen, kinderboerderijen, dierentuinen) verplicht worden hun schapen- en geiten te vaccineren. De overige houders van geiten en schapen wordt de mogelijkheid geboden vrijwillig te vaccineren. Bij verplichte vaccinatie vergoedt de overheid de kosten van de dierenarts en het vaccin. Bij vrijwillige vaccinatie wordt alleen het vaccin vergoed.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7784