Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: vergunningverlening Wet Milieubeheer/ omgevingstoets Wet Ammoniak en veehouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de toepassing van de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij van 25 juni 2007 van de Minister van VROM (Beleidslijn IPPC-omgevingstoets) en artikel 3 lid 3 Wet Ammoniak en veehouderij (Wav) in het kader van een vergunningverlening ex. art 8.1 Wet Milieubeheer gaat: ABRS 18 maart 2009, LJN BH6356. In dit geval gaat het om een vergunningverlening door het college van burgemeesters en wethouders op grond van art. 8.1 Wet milieubeheer aan een varkenshouderij voor een uitbreiding van een bestaande stal en voor de oprichting van een nieuwe stal ten behoeve van 2640 extra vleesvarkens. Bij de toepassing van art. 3 lid 3 Wav heeft het college aansluiting gezocht bij de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing. De Stichting Werkgroep Behoud de Peel en de Stichting Milieufederatie hebben hiertegen beroep ingesteld. Kort gezegd betogen beide stichtingen dat voornoemde beleidslijn, dan wel de toepassing ervan, in strijd is met art. 3 lid 3 Wav, voor zover deze een vergunningverlening toestaat in geval van (aanzienlijke) verontreiniging. De Afdeling gaat hier niet in mee. Een richtlijnconforme uitleg (lees: een uitleg conform de IPPC-richtlijn) van art. 3 lid 3 Wav noopt niet tot een omgevingstoets waarbij het feit dat de omgeving (al dan niet aanzienlijk) wordt belast, zonder meer dwingt tot het weigeren van een vergunning, aldus de Afdeling.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7788