Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Faunafonds

W.Bruil

De Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds wordt gewijzigd: zie de Regeling van het Bestuur van het Faunafonds van 2 april 2009, nr. FF2009/073, Stcrt. 2009, 78 (p. 20). Het gaat om twee wijzigingen (a) de eis van inzet van preventieve middelen wordt beperkt tot kwetsbare gewassen en (b) de verwijzing in de beleidsregels naar het Handboek Faunaschade wordt geschrapt. Aanleiding voor de laatste wijziging is de uitleg die in een aantal (overigens niet nader geduide) uitspraken

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van rechtbanken en van de Afdeling is gegeven aan de betekenis van het Handboek Faunaschade. Volgens het bestuur heeft het handboek door deze rechtspraak de status gekregen van een uitputtende opsomming van preventieve en beperkende maatregelen. De toelichting licht dat toe aan de hand van een voorbeeld: “(..)Volgens deze uitspraken zou bijvoorbeeld de schade door ganzen aan maïs niet voorzienbaar zijn en kan van de grondgebruiker niet worden verlangd dat hij preventieve middelen inzet als niet in het Handboek Faunaschade staat vermeld dat ganzen schade aan maïs kunnen veroorzaken(..).” Deze interpretatie strookt niet met de bedoeling van het bestuur; het handboek was bedoeld als voorlichtingsmateriaal, aldus de toelichting. Bestudering van de rechtspraak roept de vraag op of het Faunafonds met deze wijziging ook daadwerkelijk zijn doel bereikt. Dat valt te betwijfelen. Het handboek blijft een indicatie voor de invulling van het begrip voorzienbare schade. Is een bepaalde combinatie dier – gewas niet in het handboek vermeld, dan zal steeds moeten worden bezien of het een feit van algemene bekendheid is dat een bepaalde diersoort schade kan toebrengen aan het gewas. Zo nee, dan is de schade niet voorzienbaar. Om in het voorbeeld van de maïs te blijven: volgens de Afdeling is het geen feit van algemene bekendheid in de akkerbouwsector dat maïs aantrekkelijk is voor ganzen. Van voorzienbare schade was volgens de Afdeling geen sprake (ABRS 12 november 2008, LJN BG4099). Het enkel schrappen van de verwijzing in de beleidsregels naar het Handboek leidt naar alle waarschijnlijkheid niet tot een ander oordeel. Daarvoor is meer nodig. Illustratief in dat verband zijn ook: ABRS 13 augustus 2008, LJN BD9974 en BD9975 (schade door ganzen aan winterpenen)en ABRS 8 oktober 2008, LJN BF7247(schade door ganzen aan plantuien).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7902