Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De behandeling van het wetsvoorstel Wabo vordert gestaag. Binnen twee weken nadat de vaste commissie van VROM verslag uitbracht over dit wetsvoorstel heeft de Minister van VROM schriftelijk gereageerd in een uitvoerige nota van 24 pagina´s (Kamerstukken II 2008/09, 31 953, nr. 15, Nota n.a.v. het verslag 23 juni 2009). De minister gaat in op de volgende onderwerpen: de wijzigingen in de Wabo, het overgangsrecht, de gevolgen van de Wabo voor de invoeringswetgeving, de gevolgen voor de meest relevante wetten (Wro, Monumentenwet 1988, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora en Faunawet), en de gevolgen van het wetsvoorstel voor gemeenten, provincies, rijk, burgers, bedrijven, instellingen en rechterlijke macht. Volgens de minister moet er nog veel gebeuren, vooral ten aanzien van de ontwikkeling van het ICT-instrument, het aansluitproces en de gewenning van overheden aan het digitaal werken. De minister houdt evenwel vast aan de doelstelling de Wabo per 1 januari 2010 in werking te laten treden en rekent op de medewerking van de betrokken organisaties om deze doelstelling ook te halen. Na de zomer wordt de stand van zaken opnieuw geëvalueerd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7906