Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Ecologische hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Uit de Eerste voortgangsrapportage Groot project EHS in 2008 bleek dat de voortgang van het particulier natuurbeheer achterbleef bij de doelstelling (Kamerstukken II 2007/2008, 30 825, nr. 14). Dit was aanleiding voor de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL) om met alle betrokken partijen in het landelijk gebied concrete voorstellen te ontwikkelen ter bevordering van het particulier natuurbeheer. Deze voorstellen zijn inmiddels gereed en neergelegd in de zogenoemde ‘Verklaring van Linschoten’. Op 12 juni 2009 heeft de minister deze verklaring aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 30 825, nr. 31). De oplossing wordt vooral gezocht in de verbetering van de ondersteuning van particulieren bij complexe aanvragen en in financiële en fiscale stimulansen voor particulieren. De minister is verzocht om de voorstellen in overleg met de provincies nader uit te werken in aangepaste regelgeving. De minister streeft ernaar de uitgewerkte voorstellen aan het einde van 2009 aan de Europese Commissie aan te bieden (het goedkeuringsproces in Brussel zal moeten worden doorlopen in verband met mogelijke staatsteun).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7909