Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest: Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, Besluit meststoffen, Besluit glastuinbouw

W.Bruil

De afspraken met de Europese Commissie, zoals vastgelegd in het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn hebben voor de mestregelgeving geleid tot de volgende twee ontwerpbesluiten: - het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn): zie de kennisgeving van de Minister van LNV van 17 juni 2009 (nr. 13664), Stcrt. 2009, 115 (p. 12). Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet strekt ter uitvoering van de Meststoffenwet. Om de Meststoffenwet in overeenstemming te brengen met het vierde actieprogramma

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

wordt deze wet per 1 januari 2010 gewijzigd. Ook het Uitvoeringsbesluit dient te worden aangepast. Het ontwerpbesluit voorziet in de volgende wijzigingen: (a) de fosfaatgebruiksnormen worden geactualiseerd; (b) de fosfaatnormen worden gedifferentieerd al naar gelang de fosfaattoestand van de bodem; (c) er wordt voorzien in de basis om de krachtens art. 10 lid 1 te stellen ministeriële regeling mede te onderscheiden naar gewasopbrengst, en (d) regels over de gewasopbrengst kunnen eveneens bij of krachtens AMvB worden gesteld. Gedurende zes weken na dagtekening van de Staatscourant (lees: zes weken na 25 juni 2009) kan een ieder zijn zijnswijze naar voren brengen over het ontwerpbesluit. - het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit glastuinbouw (vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn): zie de kennisgeving van de Minister van LNV van 17 juni 2009 (nr. 13666), Stcrt. 2009, 115 (p. 14). Het Besluit gebruik meststoffen bevat beperkende voorschriften ten aanzien van de wijze waarop meststoffen mogen worden gebruikt (deze beperkingen gelden naast de beperkingen die bij of krachtens de Meststoffenwet zijn gesteld ten aanzien van de omvang van het meststoffengebruik en de omvang productie van dierlijke meststoffen). De wijzigingen van het Besluit gebruik meststoffen hebben betrekking op: (a) de periode waarin het verboden is om dierlijke mest en stikstofkunstmest op of in de bodem te brengen (b) de periode waarin het is toegestaan de graszode te vernietigen; (c) emissiearme mesttoediening; (d) de aanwending van kunstmest op bevroren bouwland. De wijzigingen van het Besluit glastuinbouw zien op de gebruiksnormen van stikstof en fosfaat die gelden voor grondgebonden glastuinbouwbedrijven; het huidige normenstelsel wordt met ingang van 1 januari 2010 vervangen door een minder gedetailleerd normenstelsel. Gedurende vier weken na dagtekening van de Staatscourant (lees: vier weken na 25 juni 2009) kan een ieder zijn zijnswijze naar voren brengen over het ontwerpbesluit.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7912