Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur: tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De nieuwe tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht is verschenen: ‘Tekstuitgave 2009/1 Ruimtelijk bestuursrecht’, Kluwer 2009 (ISBN 9789013065732, 656 blz.). De uitgave bevat de wetgeving die in de beleidssectoren ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, ruimtelijk milieubeheer en grondbeleid het meest wordt toegepast. Het gaat om de volgende wet- en regelgeving: de per 1 juli 2009 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de oude Wet Ruimtelijke Ordening, het Besluit ruimtelijke ordening 1985, de Algemene wet bestuursrecht, het wetsvoorstel Wabo, de Tracéwet, de Spoedwet wegverbreding, de Woningwet, het Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, de Monumentenwet 1988, de Wet milieubeheer (gedeeltelijk), het Besluit Milieueffectrapportage, de Wet geluidhinder (gedeeltelijk) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7916