Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten

W.Bruil

Over toegekende toeslagrechten op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 gaat: College van Beroep voor het bedrijfsleven 1 september 2009, LJN BJ7538. Uit hoofde van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt het referentiebedrag en het aantal hectares op basis waarvan het aantal toeslagrechten voor moet worden vastgesteld, berekend aan de hand van een aantal gegevens. Eén van die gegevens is de hoeveelheid suiker die een landbouwer op 1 januari 2006 op grond van zijn leveringscontract aan de

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

suikerfabrikant mag leveren voor het verkoopseizoen 2006/2007. In het onderhavige geval voert de betreffende landbouwer aan dat in zijn geval ook na 1 januari 2006 verkregen leveringsrechten voor suiker moeten worden meegenomen voor de vaststelling van de toeslagrechten. Hij beroept zich daarbij op een voorlichtingsbrief van de Minister van LNV van april 2006, waarin geen melding wordt gemaakt van de peildatum 1 januari 2006 en waaruit hij te goeder trouw kon en mocht menen dat ook in maart en april 2006 verkregen leveringsrechten konden worden meegenomen. Het CBb gaat daarin niet mee en motiveert dat als volgt: “Hoewel het juist is dat in deze brief niets vermeld staat over de fatale peildatum 1 januari 2006 kan dit er niet toe leiden dat verweerder op grond van het vertrouwensbeginsel verplicht zou worden om de na 1 januari 2006 verkregen leveringsrechten voor suiker in de berekening van de referentiehoeveelheid voor appellante op te nemen. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft immers in constante jurisprudentie aangegeven dat een beroep op het vertrouwensbeginsel niet kan leiden tot aanspraken op financiële voordelen in strijd met geldende Europese regelgeving. Dat de zogenoemde contra-legemwerking van dit beginsel naar Europees recht niet aanvaard is, is onder meer terug te vinden in de uitspraken in zaak 5/82, Jur. 1982, p. 4601 (Maizena) en 316/86, Jur. 1988, p. 2213 (Krücken) van het Hof.(..)”

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7950