Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: diervoeders

W.Bruil

In een arrest van de Hoge Raad van 11 september 2009, LJN BI7145 staat de vraag centraal of de Staat aansprakelijk is voor de schade die een in diermeel handelende onderneming lijdt als gevolg van een door de Minister van LNV op 15 december 2000 ingevoerd (tijdelijk) verbod tot ondermeer het te koop aanbieden, het vervreemden en het vervoeren van verwerkte dierlijke eiwitten (Besluit van de Minister van LNV van 8 december 2000 houdende Tijdelijke Regeling

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

verbod dierlijke eiwitten in alle diervoeders landbouwhuisdieren, Stcrt. 8 december 2000, 239). Het hof beantwoordde deze vraag ontkennend, ondermeer omdat de invoering van een dergelijk verbod volgens het hof voorzienbaar was. Dat oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is voor het overige van feitelijke aard zodat het in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. Het oordeel is volgens de Hoge Raad ook niet onbegrijpelijk noch ontoereikend gemotiveerd en licht dat in het arrest nader toe. Saillant detail is dat eveneens in cassatie is aangevoerd dat het per 15 december 2000 laten ingaan van het verbod (art. 2 van de Tijdelijke regeling) in strijd is met het communautaire recht. Deze stelling is pas ingenomen in cassatie en dat is volgens de Hoge Raad te laat. De in cassatie ingenomen stelling dat het hof het communautair ambtshalve had moeten toe passen, mocht ook niet baten. In een andere zaak is dit zelfde verweer (strijd met het gemeenschapsrecht) wel tijdig aangevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de vraag over de verenigbaarheid van artikel 2 van de Tijdelijke regeling met het gemeenschapsrecht inmiddels is voorgelegd aan het Hof van Justitie (Hof Den Haag 18 augustus 2009, LJN BJ 5739: zie nieuwsbrief nr. 21, 18 september 2009).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7951