Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de vergunningverlening aan een nertsenfokkerij en - pelserij in de omgeving van een als speciale beschermingszone aangewezen gebied gaat: ABRS 7 oktober 2009, LJN BJ9517. Het besluit tot vergunningverlening wordt vernietigd wegens strijd met art. 7:12 Awb. De Afdeling overweegt hiertoe het volgende: ‘’Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraken van 1 april 2009 in de zaken nrs. 200802600/1 en 200807857/1 is, anders dan het college betoogt, het bestaan van een vergunning krachtens Hinderwet of de Wet milieubeheer niet relevant voor de vraag of een vergunning krachtens de Nbw 1998 is vereist en kan worden verleend en betekent het evenmin dat er vergunde rechten zouden zijn waarmee bij het verlenen van de vergunning krachtens de Nbw 1998 rekening zou kunnen worden gehouden. Niet kan zonder meer worden aangenomen dat bij het verlenen van een vergunning op grond van de Hinderwet of de Wet milieubeheer, dezelfde activiteiten in dezelfde omvang ter beoordeling hebben gestaan. Gelet op het voorgaande heeft het college onvoldoende gemotiveerd waarom is uitgesloten dat de exploitatie van de nertsenfokkerij en -pelserij, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, geen significante gevolgen heeft voor het gebied afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen daarvan.’’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7964