Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: Plantenziektewet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven van 30 september 2009, LJN BJ9549 komt een kweker met succes op tegen een besluit van de Minister van LNV tot afwijzing van het verzoek tot nadeelcompensatie op grond van artikel 4 van de Plantenziektenwet. Ter zitting heeft kweker gewezen op een drietal uitspraken van het CBb van 16 april 2009 (LJN BI1934, BI4350 en BI1931) waarin het CBb in vergelijkbare zaken de bestreden besluiten van de minister heeft vernietigd en de minister heeft opgedragen opnieuw op bezwaar te beslissen. Het CBb vernietigt ook in onderhavige zaak het besluit van de minister en motiveert dat als volgt: ‘’Het College constateert dat verweerder desgevraagd geen feiten en omstandigheden heeft kunnen noemen, op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat de onderhavige zaak in feitelijk en juridisch opzicht zodanig verschilt van die, waarop de uitspraken van 16 april 2009 betrekking hadden, dat het thans bestreden besluit rechtmatig is te achten. De enkele omstandigheid dat het beroep van appellant pas na die uitspraken ter zitting is behandeld kan immers niet als zodanig worden aangemerkt. Derhalve kan in die omstandigheid voor verweerder geen grond worden gevonden om in de onderhavige zaak een andere benadering te volgen dan in de eerdere zaken waarin verweerder, zoals ter zitting is meegedeeld, heeft besloten loyaal uitvoering te geven aan de uitspraken van 16 april 2009.’’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Planten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7969