Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De regeling LNV subsidies wordt met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd: Regeling van de Minister van LNV van 16 oktober 2009, nr. 48088, Stcrt. 2009, 15958. Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen van technische en inhoudelijke aard. Inhoudelijk betreft het onder andere: - de inperking van het gebruik van de accountantsverklaring; - de verruiming van de mogelijkheid tot subsidie voor investeringen gericht op het aanbrengen van diffuus glas; - aanpassing van de Marktintroductie energie-innovaties (MEI) als gevolg van de laatste technische ontwikkelingen van CO2 en energiereducerende energiesystemen; - het vervallen van enkele modules in hoofdstuk 3 (o.a.: ‘Effect gericht maatregelen in bossen en natuurterreinen’; ‘Ontwikkeling van het landschap’ en het onderdeel ‘herstel van buitenplaatsen’ van de module ‘historische buitenplaatsen’. In Staatscourant 2009, 15953 is gepubliceerd het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010 (Regeling van de Minister van LNV van 16 oktober 2009, nr. 49465, Stcrt. 2009, 15953). Dit besluit strekt tot openstelling voor subsidieaanvragen in 2010. In het Openstellingsbesluit is aangegeven voor welke onderdelen van de Regeling LNV- subsidies in 2010 een subsidieaanvraag kan worden gedaan, in welke periode dat kan en wat de subsidieplafonds zijn (een Openstellingsbesluit is op grond van art. 1.3 Regeling LNV-subsidies steeds vereist, alvorens subsidies uit hoofde van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden verstrekt).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7994