Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten

W.Bruil

In een brief van 19 oktober 2009 informeert de minister de Tweede Kamer over (Kamerstukken II 2009/10, 28 625, nr. 85): - de betaalprognose van de bedrijfstoeslagregeling 2009 (BTR 2009); - De op handen zijnde maatregelen die worden getroffen ten aanzien van het perceelsregister. Aanleiding daarvoor is de door de Europese Commissie aan Nederland opgelegde financiële correctie van € 16,6 miljoen met betrekking tot de oppervlaktesteun vanwege gebreken in dit perceelsregister. Volgens de Europese Commissie

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

zijn de subsidiabele oppervlakten hierin vaak incorrecte en te groot vastgelegd. De minister geeft aan dat de maatregelen kunnen leiden tot een geringere aanspraak op de bedrijfstoeslag 2009. Omdat de landbouwers hiermee bij hun aanvraag van de BTR 2009 geen rekening konden houden, vindt de minster dat de gevolgen daarvan niet door de landbouwers moeten worden gedragen. Voor de teveel betaalde bedragen wordt dekking gezocht binnen de LNV-begroting. Met ingang van 2010 is het register geactualiseerd. Dat betekent dat landbouwers vanaf dat moment bij hun verzamelaanvraag kaartmateriaal ontvangen dat gebaseerd is op juiste en actuele grensgegevens; - de recente uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de zogeheten ‘kruisjesproblematiek’ (o.a. CBb 2 oktober 2009, LJN BJ 9445, Agr.r. 5542 en LJN BJ9418, BJ 9420, BJ9441. Zie voor een korte beschrijving van deze zaken de Nieuwsbrief Agrarisch Recht van 13 oktober 2009). De minister laat weten dat zij in die zaken een nieuw besluit zal nemen. De minister ziet onvoldoende grond om deze uitspraken nu al toe te passen op de circa 120 zaken waarin het CBb nog uitspraak moet doen, nu de uitspraken zijn gedaan op basis van de feiten en omstandigheden in het individuele geval.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7995