Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: leges omgevingsvergunning

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Minister van VROM heeft de Tweede Kamer ingelicht over de gemaakte afspraken met de provincies en de gemeenten over de transparantie van berekening van leges voor de omgevingsvergunning (Kamerstukken II 2009/10, 31 953, nr. 27, brief 20 november 2009). Er komt een leidraad voor het bevoegd gezag waarin een vaste werkwijze wordt voorgeschreven ten aanzien van de berekening van leges. De leidraad zal vóór 1 april 2010 gereed zijn, zodat deze kan worden verwerkt in de legesverordeningen die van kracht worden in het eerstvolgende jaar na inwerkingtreding van de Wabo. De minister geeft aan dat een grotere transparantie verschillen in efficiency aan het licht kunnen brengen en wellicht zal leiden tot aanpassing van werkwijzen en tarieven. Maar de minister benadrukt daarbij dat er verschillen in de hoogte van leges kunnen blijven bestaan. Volledige uniformiteit is volgens de minister alleen te bereiken door in te grijpen in de autonomie van lagere overheden en daarvoor ziet de minister nu geen aanleiding.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8252