Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

De mei-uitgave van het tijdschrift Regelingen Omgevingsrecht bevat een verkorte weergave van de volgende milieurechtelijke uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), die relevant zijn voor de agrarische rechtspraktijk (TRO 2010/335-339): - ABRS 3 maart 2010, nr. 200902736/1/M2, LJN BL6195: Geurbelasting nertsenhouderij (Wet milieubeheer, art. 8.4; Wet geurhinder en veehouderij, art. 4 lid 1; Bijlage 2 van de Regeling geurhinder en veehouderij). Aan te houden afstand tussen een geurgevoelig object en nertsenhouderij

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

op grond van art. 4 lid 1 Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en bijlage 2 van Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Bepalend is het aantal te houden fokteven. In casu geen sprake van fokteven maar van nertsenpups. Het bepaalde in bijlage 2 van de Rgv moet ook maatgevend worden geacht voor het bepalen van de aan te houden afstand tussen een geurgevoelig object en een veehouderij waar geen fokteven, maar nertsenpups worden gehouden. Met het oog daarop dient wel te worden vastgesteld in hoeverre de geurbelasting van fokteven verschilt van de geurbelasting van nertsenpups. - ABRS 3 maart 2010, nr. 200903456/1/M2, LJN BL6219: Stankhinder veehouderij. (Wet milieubeheer, art. 8.10, 8.11; Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (Wsv), art. 1). Calamiteitenruimte is geen dierenverblijf in de zin van artikel 1 lid 1 Wsv. - ABRS 17 maart 2010, nr. 200904722/M2, LJN BL7800. (Wet milieubeheer, art 8.11 lid 3). Het niet opvolgen van aanbevelingen tot beperking van geurhinder vanwege het houden van vleesvarkens levert in casu geen strijd op met art. 8.11 lid 3 Wet milieubeheer (Wm). De aanbevelingen komen er op neer dat een ander stalsysteem wordt voorgeschreven; hierdoor wordt de grondslag van de aanvraag verlaten. Besluit van het college van B&W om geen ander stalsysteem voor te schrijven is daarom reeds terecht. - ABRS 17 maart 2010, nr. 20090444/1/M2, LJN 7826 (Wet milieubeheer, art. 8.10, 8.11; Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, art. 2). Vraag of ten aanzien van een stal de in art. 2 lid 2 Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij (Besluit huisvesting) moet worden toegepast of dat de stal afzonderlijk aan de maximale emissiewaarde moet voldoen. Gelet op de laatste volzin van artikel 2 lid 2 Besluit huisvesting is voor de beantwoording daarvan slechts bepalend of de stal op 1 januari 2007 als zodanig in de inrichting feitelijk aanwezig was. - ABRS 3 maart 2010, nr. 200903587/1/M1, LJN BL6961: Boomteelt. Afval. (Wet milieubeheer, art. 1.1, 10.2, 10.63; Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, art. 1; Besluit landbouw milieubeheer, art. 1). Vraag of percelen voor boomteelt in het onderhavige geval deel uitmaken van de inrichting, zoals bedoeld in art. 1 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dan wel daarbuiten vallen, in welk geval de artikelen 10.2 lid 1 en 10.63 Wet milieubeheer (Wm) van toepassing zijn. De Afdeling oordeelt dat de percelen voor boomteelt in het onderhavige geval geen onderdeel uitmaken van de inrichting zoals bedoeld in art. 1 Bssa, waardoor de art. 10.2 lid 1 en 10.63 Wm van toepassing zijn. Percelen waarop de teelt van akkerbouw- en tuinbouwproducten plaatsvindt, maken in het algemeen deel uit van de inrichting. In beginsel is dat voor het open land waar bomen worden geteeld niet anders. Dit laat onverlet dat zich in een concreet geval omstandigheden kunnen voordoen die nopen tot de conclusie dat de gronden in dat geval wel deel uitmaken van de inrichting, bijvoorbeeld in het geval aard van het gebruik zodanig is dat geen sprake is van extensief gebruik.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8529