Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak:Wet Milieubeheer/Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

In de mei-uitgave van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht (JM) zijn de volgende uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geannoteerd, die betrekking hebben op vergunningverlening aan agrarische ondernemingen op grond van art. 8.1 en 8.4 Wet milieubeheer respectievelijk art. 19d Natuurbeschermingswet 1998: - ABRS 31 maart 2010, nr. 200906025/1/M2, LJN BL9611, m. nt. Bokelaar (JM 2010/60). Falend beroep tegen ex. art. 8.1 Wet milieubeheer verleende vergunning voor het oprichten en in werking

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

hebben van een melkgeitenhouderij. Het college van B&W heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de opslag van geitenmest niet een zodanig gevaar voor verspreiding van Q-koorts oplevert, dat dit moet leiden tot het weigeren van de vergunning. - ABRS 17 maart 2010, nr. 200904456/1/M2, LJN BL7779, (JM 2010/62, m. nt. Van Velsen). Vernietiging besluit tot verlening van een revisievergunning ex art. 8.4 lid 1 Wet milieubeheer aan een vleesvarkenshouderij/opfokzeugenbedrijf. Besluit in strijd met art. 3:46 Awb nu het college onvoldoende heeft gemotiveerd waarom in casu geen plicht is aangenomen tot het opstellen van een milieueffectrapportage. - ABRS 31 maart 2010, nr. 200903784/1/R2, LJN BL9656 (JM 2010/63, m. nt. Zijlmans). De uitspraak is tevens gepubliceerd in: Agr.r. 2010/5572. Vernietiging besluit tot verlening van een vergunning ingevolge art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 aan een vleesvarkenshouderij voor het ongewijzigd voortzetten van de bedrijfsvoering. De vleesvarkenshouderij beschikte al over een verleende vergunning uit hoofde van de Wet milieubeheer. De vraag of daarnaast ook nog een vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 vereist is, beantwoordt de Afdeling ontkennend. Volgens de Afdeling is in dit geval sprake van een uitzondering van de vergunningplicht voor bestaand gebruik, zoals opgenomen in art. 19d lid 3 Natuurbeschermingswet 1998. Deze uitzondering is volgens de Afdeling in casu ook niet in strijd met de Habitatrichtlijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8539