Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Coöperatie

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een coöperatie had in haar statuten een exoneratieclusule opgenomen. Het Hof Den Haag kreeg te oordelen over de vraag of een dergelijke regeling te vergelijken is met algemene voorwaarden, waardoor ook de aan die voorwaarden te stellen eisen moet worden voldaan (terhandstelling e.d.). Het Hof oordeelt dat statuten de dwingende inhoud van de betrekkingen tussen de vereniging - een democratisch ingerichte ledenorganisatie - en haar leden bepalen. De verhouding tussen de vereniging en haar leden wordt niet beheerst door hetgeen partijen overeenkomen, maar door dit objectieve verenigingsrecht. Ook is er geen plaats voor reflexwerking. Een lid is dus gebonden aan de statuten, ook al kende hij die niet. Ingeval toepassing van een statutaire regel in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (artikel 2:8, tweede lid, BW), dient hierover anders te worden geoordeeld. In casu is daarvan geen sprake, nu aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld niet is uitgesloten in de statuten(Hof Den Haag 29 juni 2010, LJN BM9599).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Rechtspersonen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8570