Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2 emissie glastuinbouw)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 24 juli 2010 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden tot wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissie glastuinbouw): Kamerstukken II 2009/10, nr. 1-4, Koninklijke boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting, Advies en nader rapport. Met dit wetsvoorstel wordt een systeem van kostenverevening ingevoerd ter beperking van de emissies van kooldioxide (hierna: CO2) in de lucht door de glastuinbouwsector. In dit systeem worden financiële gevolgen verbonden aan het overschrijden van een vastgestelde ruimte voor de totale CO2-emissie. Het collectieve systeem van kostenverevening is bedoeld voor glastuinbouwbedrijven die niet deelnemen aan het EU-ETS en waarvoor aansluiting bij het EU-ETS geen werkbare optie is. De hoofdelementen van het systeem worden opgenomen in art. 15.13 Wm. Het gaat dan met name om: - de bevoegdheid voor de overheid om een emissieruimte voor de sector vast te stellen; - de financiële gevolgen die (kunnen) voortvloeien uit het systeem. In een algemene maatregel van bestuur zullen (nadere) regels worden gesteld ten aanzien van de financiële gevolgen en de verdere concrete uitwerking van het systeem zal in een medebewindsverordening van het Productschap Tuinbouw worden opgenomen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8601