Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling diervoeders 2010

W.Bruil

Per 1 september 2010 is de Regeling diervoeders 2010 in werking getreden: Stcrt. 2010, 13289. Deze regeling vervangt de bestaande Regeling diervoeders. Aanleiding is de inwerkingtreding per 1 september 2010 van verordening (EG) nr. 767/2009 van 13 juli 2009, betreffende het in de handel brengen van diervoeders, alsook de wijziging en de intrekking van acht richtlijnen en één beschikking. Met de komst van de verordening moet een groot deel van de bepalingen in huidige Regeling

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

diervoeders worden geschrapt, omdat de verordening bindend is en rechtstreekse werking heeft in de lidstaten. De in de nieuwe regeling geschrapte bepalingen hebben vooral betrekking op de etikettering, verpakking en aanbiedingsvorm van diervoeders voor zowel voedselproducerende als niet-voedselproducerende dieren binnen de Gemeenschap; deze materie wordt nu uitputtend geregeld in de verordening. Omwille van de duidelijkheid en leesbaarheid van de regeling is gekozen voor het vaststellen van een nieuwe diervoederregeling. Het gaat om de volgende verschillen ten opzichte van de bestaande Regeling diervoeders: 1. Voorschriften over zaken die per 1 september 2010 volledig door verordening (EG) nr. 767/2009 worden beheerst, zijn geschrapt vanwege het verbod tot het overschrijven van voorschriften uit Europese verordeningen en in het licht van de binding en rechtstreekse werking van de verordening in de lidstaten. Dit leidt ertoe dat diverse definities uit hoofdstuk 1 van de vroegere Regeling diervoeders zijn geschrapt, en dat de vroegere hoofdstukken 3 (Voedermiddelen), 4 (Vervangende voederproteïnen) en 5 (Mengvoeders) niet zijn teruggekeerd. De materie die eerder in deze hoofdstukken geregeld was, wordt nu gereguleerd door het bepaalde in met name de hoofdstukken 3 en 4 en de bijbehorende bijlagen van verordening (EG) nr. 767/2009. Hoofdstuk 6 van de Regeling diervoeders was reeds in 2006 vervallen. 2. Nieuw is de bepaling waarin overtreding van diverse artikelen van verordening (EG) nr. 767/2009 strafbaar gesteld wordt. Voorts wordt in deze bepaling de autoriteit aangewezen die geldt als bevoegde autoriteit als bedoeld in die verordening. Zo geldt de VWA als bevoegde autoriteit als het gaat om de verplichting voor de voor etikettering van diervoeders verantwoordelijke persoon om de bevoegde autoriteiten alle gegevens ter beschikking te stellen betreffende de samenstelling of geclaimde eigenschappen van de diervoeders die deze persoon in de handel brengt (artikel 5 verordening (EG) nr. 767/2009). 3. De in de Regeling diervoeders reeds voorkomende voorschriften die strekken ter uitvoering van andere Europese verordeningen op het gebied van diervoeders of ter implementatie van Europese richtlijnen of beschikkingen op dat gebied, zijn in stand gelaten. Dit heeft ertoe geleid dat de inhoud van hoofdstuk 7 (Regels ter uitvoering van communautaire verordeningen), hoofdstuk 8 (Regels over de in- en uitvoer), hoofdstuk 9 (Regels over retributies), hoofdstuk 10 (Overige bepalingen) en deels hoofdstuk 11 (Overgangsbepalingen) is overgenomen in de nieuwe Regeling diervoeders 2010. De betreffende artikelen zijn inhoudelijk ongewijzigd. Wel zijn zij vernummerd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8705