Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de op 12 juli 2010 gehouden Landbouw- en Visserijraad (Kamerstukken II 2009/10, 21 501-32, nr. 409). Het Belgisch Voorzitterschap (juli- december 2010) presenteerde het officiële werkprogramma ‘Samen voor een Europa in actie’. Op landbouwgebied gaf minister Laruelle aan dat de focus vooral op de zuivelsector en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nà 2013 zal liggen. Ook werd het rapport High Level Group Zuivel (HLG) door de

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Commissie aan de Raad gepresenteerd. Dit rapport bevat zeven aanbevelingen om te komen tot stabilisatie van de zuivelmarkt voor de middellange en lange termijn. Kort gezegd beveelt de HLG de Commissie aan om: 1. te onderzoeken op welke wijze leveringscontracten tussen melkveehouders en zuivelverwerkers het beste vorm kunnen krijgen (ofwel door het opstellen van richtlijnen, ofwel door wettelijke regelingen); 2. een voorstel te doen voor een wettelijke regeling die melkproducenten toestaat om via producentenorganisaties gezamenlijke te onderhandelen met een zuivelverwerker over contractvoorwaarden; 3. te onderzoeken of de huidige bepalingen voor de inter-brancheorganisaties in de groenten- en fruitsector ook toepasbaar kunnen zijn in de zuivelsector; 4. de prijstransparantie te vergroten via het European Food Price Monitoring Tool en Eurostat; 5. te zoeken naar nieuwe instrumenten om inkomensschommelingen op te vangen onder de voorwaarde dat ze moeten passen in de definitie van de groene box in de WTO (niet handelsverstorend); 6. onderzoek te doen naar de haalbaarheid van verplichte of vrijwillige etikettering van de plaats van herkomst van zuivelproducten; 7. voorstellen te doen tot versterking van het plattelandsbeleid. Binnen de Raad is brede steun voor de aanbevelingen; de aanbevelingen worden als een goed startpunt gezien voor verdere bespreking en voor het opstellen van wetgevingsvoorstellen voor de zuivelsector. Het rapport met aanbevelingen was al eerder (2 juli 2010) door de minister aan de Tweede Kamer verzonden, vergezeld van een brief met toelichting: Kamerstukken II 2009/10, 21 501-32, nr. 405. Het rapport is te vinden onder: Kamerstukken II 2009/10, 21501-32, Bijlage bij Kamerstuk 21 501-32, nr. 405.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8735