Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: AMVB Ruimte

W.Bruil

De nationale ruimtelijke ordening is in juni in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2010-2011, 31500, nr. 25). Het gaat om: • Een ontwerp structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (in drie delen); • Een ontwerp Algemene maatregel van bestuur (Amvb) Ruimte en bijbehorende nota van toelichting; • een plan Milieueffectrapport (plan-MER); • eenNota van Antwoord voor zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van SVIR • een wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt op korte

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

termijn ingediend. De AMVB-Ruimte (ook wel Barro – Besluit algemene regels ruimtelijke ordening – genoemd en niet te verwarren met het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)) bevat de nationale belangen die juridisch geborgd moeten worden. Deze bepalingen richten zich op het bestemmingsplan dat daaraan gebonden is. In een enkel geval (erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde) verloopt de doorwerking via de provinciale verordening. De onderwerpen van de AmvB zijn: rijksvaarwegen, project Mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, defensie, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen. ecologische hoofdstructuur, primaire waterkeringen buiten het kustfundament, IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte), erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. Geen landbouw. Wat betreft de EHS: deze wordt volgens artikel 2.10.2 Barro aangewezen bij provinciale verordening. Deze provinciale verordeningen bevatten dan ook weer bepalingen voor bestemmingsplannen. Materiele bepalingen (art. 2.10.5 en 2.10.6) hebben betrekking op het nee-tenzij-principe, compensatie en saldobenadering). Met dat alles wordt krijgt de EHS nu ook een eigen juridisch beschermingsregime. Het nieuwe EHS-beleid is neergelegd in de Structuurvisie. Als nationaal belang nr. 11 is opgenomen: “Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten”. Op een kaart staat de EHS, waarbij de robuuste verbindingen zijn geschrapt. Realisering moet nog steeds in 2018 afgerond zijn. De herijking van de EHS loopt overigens nog en is voorwerp van overleg met de provincies (Kamerstukken II, 2010-2011, 30825, nr. 81).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9319