Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de Tweede Kamer is aanhangig een wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (Kamerstukken II, 2010/11, 32588, nr. 21, brief van de staatssecretaris). Ter gelegenheid daarvan is door de Tweede Kamer voorgesteld om de referentiedatum van artikel 19kd van de natuurbeschermingswet te veranderen, van 7 december 2004 in 31 maart 2010. De brief betoogt dat dat voorstel in strijd is met de Habitatrichtlijn. Intussen wordt hard gewerkt aan het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). In een aparte brief wordt daarop ingegaan (Kamerstukken II, 2010/11, 30654, nr. 97). Het lukt nog niet om het in 2011 af te hebben, maar aan het eind van het jaar is er wel “zicht op een werkbare aanpak op basis waarvan de PAS is vast te stellen”, aldus de staatssecretaris. De Commissie MER heeft een advies uitgebracht, waarin wordt aangegeven dat het PAS een juiste en werkbare aanpak behelst, maar waarin ook nog enkele aanpassingen worden voorgesteld (Commissie MER, 30 juni 2011, rapportnummer 2540-67). Door de Universiteit Maastricht en Alterra is een rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar stikstofdepositie en Natura 2000. Daaruit blijkt onder meer dat Duitsland een drempelwaarde hanteert van 3% van de kritische depositiewaarde, hetgeen Europeesrechtelijk als een “tamelijk risicovolle” aanpak wordt aangeduid.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9383