Tijdschrift voor Financieel Recht

Boeken

Zorgplicht bij financiele dienstverlening

In dit boek treft u een bundeling van publicaties en annotaties die betrekking hebben op de zorgplicht die op financiële ondernemingen rust. Deze zorgplicht bepaalt in toenemende mate het verdienmodel van financiële ondernemingen nu de zorgplicht steeds verdergaande eisen stelt aan de (kwaliteit) van de dienstverlening aan (zowel particuliere als zakelijke) klanten.

Deze zorgplicht komt in vier fasen naar voren. Iedere fase wordt in deze uitgave beschreven.

De eerste fase bestaat uit de productontwikkelingsfase. Dit is wellicht de meest cruciale fase aangezien in deze fase de productenkenmerken, wijze van distributie en de wijze waarop het product aan het publiek wordt gepresenteerd, wordt bepaald.

De tweede fase ziet op de distributie van het financieel product. De distributie dient aan te sluiten op de aard en complexiteit van het product en de doelgroep waarvoor het product is bestemd.

De derde fase ziet op de communicatie met de klant zowel in de precontractuele fase als gedurende de looptijd (de zogenaamde nazorg).

De vierde en laatste fase betreft de wijze waarop toezichthouders de naleving van de publiekrechtelijke gedragsregels (informeel) handhaven. Daarbij is van belang dat toezichthouders in de praktijk verlangen dat financiële ondernemingen bepaald gedrag tonen dat door hen als wenselijk wordt beschouwd maar niet per definitie wettelijk voorgeschreven is. Ook daarmee dienen financiële ondernemingen rekening te houden.

Dit boek beoogt niet een uitputtend maar wel een breed en opiniërend beeld te geven van de ontwikkeling van de zorgplicht en actuele thema’s op dat gebied.

Redactie:
Dr. mr. F.M.A ’t Hart

Verschijningsdatum: april 2019

ISBN: 978-90-77847-114

aantal pagina's: ca. 240

prijs: €65,- exclusief btw. (exclusief verzendkosten); Prijswijzigingen voorbehouden.

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 7

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

 

Legal Risk Management

Legal Risk Management

Dit boek gaat over de rol die juristen kunnen vervullen bij het proactief beheren van juridische risico’s. De auteur gaat in op de betekenis van de term ‘juridisch risico’ en de interne en externe omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beheren van juridische risico’s.

Daarna beschrijft hij een methode, die kan worden gebruikt om juridische risico’s tijdig te identificeren en te waarderen waardoor de kans op claims kan worden verkleind of de mogelijke schadelijke gevolgen daarvan kunnen worden verminderd. Het boek is geschreven voor allen die mede verantwoordelijk zijn voor het beheren van juridische risico’s. Dat zijn niet alleen bedrijfsjuristen, maar bijvoorbeeld ook juristen werkzaam voor instellingen, wetgevingsjuristen, risicobeheerders en leden van bestuursorganen die risicobeheer in hun portefeuille hebben.

Het boek is ook interessant voor degenen die het risicobeheer van ondernemingen of instellingen moeten beoordelen, zoals medewerkers van een interne accountantsdienst of van publiekrechtelijke toezichthouders. Voorts kan het leden van de rechterlijke macht behulpzaam zijn bij rechtsvinding in zaken over privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aansprakelijkheid.

Dit boek staat onder redactie van prof.mr. R.E. van Esch (Universiteit Leiden)

Verschijningsdatum: september 2017

prijs: €59,- exclusief btw. (exclusief verzendkosten); Prijswijzigingen voorbehouden

aantal pagina's: ca. 210

isbn: 978-90-77847-08-4

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 6

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

 

De belangen van de klant en de bank

Belangen van de klant en de bank

 Dat banken en hun klanten bij hun doen en laten met elkaars belangen rekening moeten houden, is gemeengoed. Waar bij een spanning tussen deze belangen de grens ligt tussen het eigen belang en het belang van de ander is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De rechter zal aan de hand hiervan nader invulling moeten geven aan de toepasselijke rechtsnormen.


Dit boek bevat een aantal bijdragen rond het thema 'de belangen van de klant en van de bank'. Het is de handelseditie van een boek dat door de auteurs is aangeboden aan Wil Filott bij zijn afscheid als bankjurist. Alle auteurs hebben een brede praktijkervaring op het terrein van het financieel recht en de meeste auteurs hebben hierover al eerder gepubliceerd.

Het boek is van belang voor leden van de rechterlijke macht, advocaten, bedrijfsjuristen en wetenschappers betrokken bij het financieel recht.

Dit boek staat onder redactie van prof.mr. R.E. van Esch (Universiteit Leiden)

prijs: €59,- inclusief btw. (exclusief verzendkosten)

aantal pagina's: ca. 224

isbn: 978-90-77847-05-3

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 3

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

 

Inleiding Financieel Recht

Inleiding Financieel Recht 2012-2013

Het financiële recht is voor veel juristen onbekend terrein.Inleiding Financieel Recht Daarom beoogt deze inleiding de belangrijkste onderwerpen in het financiële recht op een praktische wijze toegankelijk te maken door middel van een thematische indeling die aansluit bij de praktijk.

Daarmee is deze uitgave een uitstekende eerste bron van informatie voor degenen die het financiële recht bestuderen of anderen die zich over het financiële recht willen informeren.
De uitgave staat onder redactie van gerenommeerde juristen en zal om de twee jaar worden geactualiseerd.

Dit boek staat onder redactie van:
prof. mr. R.E. van Esch (Universiteit Leiden), mr. J.L.S.M. Hillen (BNG), mr. C.M.W. Lieverse (Loyens & Loeff), mr. M. van Luyn (Aegon Nederland).

Docters van Leeuwen over Inleiding Financieel Recht:

Al hetgeen de financiële markten aangaat in een helder, goed toegankelijk boek. Als u het leest zal het u geen specialist maken, maar wel een generalist die heel goed zal weten wat er te koop is.

2e herziene druk
Verschijningsdatum: augustus 2012

prijs: € 75,- inclusief btw. (exclusief verzendkosten); Prijswijzigingen voorbehouden

aantal pagina's: ca. 400

isbn: 978-90-77847-00-8

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 2

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

  • Uitgeverij Den Hollander B.V.
  • Postadres
    Boomkampsweg 1
  • 7245 WC Laren
  • telefoon 0570-751 225
  • e-mail info@denhollander.info
  • KvK-nummer 75960532
  • BTW-nummer NL8204.26.519B01