Tijdschrift voor Financieel Recht

2017 nr. 5

Inleiding

Voorwoord

mr. R.E. van Esch en prof. mr. B.P.M. Joosen

FinTech, ofwel door technologie gedreven financiële dienstverlening of financiële producten, is al lang geen hype meer, het is een volwassen onderdeel van de financiële sector geworden. FinTech ondernemingen met een vergunning van AFM of DNB zijn tot dusverre echter zeldzaam, in de meeste gevallen hebben deze ondernemingen een ondersteunende en aanvullende rol op de werkzaamheden van bestaande vergunninghoudende financiële ondernemingen. Zo is bekend dat alle grootbanken in Nederland samenwerkingsrelaties aan zijn gegaan met vele tientallen FinTech ondernemingen. ... ...lees meer

Artikel

FinTech en mededingingsrecht: FinTech als ‘driver of competition’?

mr. A. van der Beek1

De ontwikkelingen op het gebied van FinTech nemen exponentieel toe[2], met name op het gebied van het betalingsdiensten.[3] In de afgelopen weken werd weer een groot aantal innovaties bekend gemaakt die gericht zijn op het gebruikersgemak van de consument. Zo kunnen wij binnenkort betalen door middel van een selfie of door middel van de stem of vingerafdruk ; biometrisch betalen. Verschillende biometrische methoden worden door Visa, Apple, Samsung en Google ontwikkeld in samenwerking met veel gespecialiseerde grotere en kleinere FinTech ondernemingen. Ook betalen met wearables, zoals sm... abonneren of dit artikel kopen.

Bemiddelen in een FinTech omgeving - De definitie van bemiddelen toegepast op...

mr. T.W.G. de Wit1

FinTech levert een verschuiving op van offline naar online dienstverlening. Steeds vaker zal het voorkomen dat financiële producten - via een keten van verschillende partijen – toegankelijk zijn via een online of mobiele applicatie. Tussenliggende schakels in de keten die niet de aanbieder van financiële producten zijn, moeten beoordelen of zij bemiddelen ten aanzien van die financiële producten. Op basis van huidige interpretaties lijkt daar zeer snel sprake van te zijn. Het is echter de vraag of het noodzakelijk is en de markt erbij gebaat zou zijn als de verschillende partijen in een... abonneren of dit artikel kopen.

FinTech en beleggingsdienstverlening - Het Wft onderscheid tussen beleggingsd...

mr. M.H. du Marchie Sarvaas en mr. S.A. van Klaarbergen1

Het onderscheid in de Wft tussen vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution-only, met daaraan gekoppelde regelgeving, is bij innovatieve beleggingsdienstverlening niet eenvoudig meer te maken. Wij bepleiten dat deze begrippen niet langer leidend zijn voor toetsing van innovatieve concepten aan de regelgeving. abonneren of dit artikel kopen.

Het toenemend belang van elektronisch geld voor FinTech ondernemingen

mr. J.A. Voerman en mr. J. Baukema1

Elektronisch geld is een volwaardig wettelijk betaalmiddel. De uitgifte van elektronisch geld is niet uitsluitend voorbehouden aan banken, maar kan ook geschieden door ondernemingen die een vergunning hebben om elektronisch geld uit te geven of die op basis van een vrijstelling actief mogen zijn. In deze bijdrage bespreken de auteurs of elektronisch geld van toenemend belang voor FinTech ondernemingen is. Na een uiteenzetting van het wettelijk kader en komende wetswijzigingen, schetsen de auteurs aan de hand van een aantal voorbeelden de auteurs mogelijke toepassingen van elektronisch in... abonneren of dit artikel kopen.

Statische- en dynamische biometrie als onderdeel van sterke cliëntauthenticat...

mr. drs. J.A. Jans en Mr. L.J.J. van den Ende1

Met de implementatie van de herziene Richtlijn Betaaldiensten (hierna: PSD2) worden de vereisten voor het authenticatieproces van betaalopdrachten aangescherpt. Daarnaast dienen betaaldienstverleners onder het PSD2 regime in bepaalde situaties zogenaamde sterke cliëntauthenticatie toe te passen. Sterke cliëntauthenticatie is een procedure waarbij de betaaldienstverlener gebruik maakt van twee of meer elementen die worden aangemerkt als: (i) kennis; (ii) bezit; en (iii) inherente eigenschap. In deze bijdrage bespreken Jans en Van den Ende het gebruik van biometrische systemen, zoals ving... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Robo advice

mr. F.M.A. ’t Hart

Het Ministerie van Financiën heeft in maart 2017 het verslag gepubliceerd van de consultatie ten aanzien van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017. In het ter consultatie voorgelegde Wijzigingsbesluit werden (aanvullende) eisen gesteld aan het verstrekken van geautomatiseerde adviezen ten aanzien van financiële producten. De reacties op dit consultatiedocument hebben er echter toe geleid dat door het Ministerie van Financiën besloten is om op dit moment nog géén nadere eisen te stellen ten aanzien van geautomatiseerd advies. De AFM dringt er in h... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. B.J. Boutellier, mr. J. Sluijter, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam en mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen1

Commissie van Beroep KiFiD Geschillencommissie Financiële Dienstverlening KiFiD Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 14 maart 2017, nr. 2017-180 (Consumenten/Comtessa Vermogensbeheer B.V.) - AVM Inzake: transactiekosten, geen sprake van churning Op 16 juni 2014 is een overeenkomst van vermogensbeheer tot stand gekomen tussen Consumenten en Comtessa Vermogensbeheer B.V. (‘Comtessa’). Voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn Consumenten door Comtessa voorgelicht over de gehanteerde tar... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

Wet- en regelgeving NationaalPublicatie wijzigingsregeling risicoindicatoren bijdragen DGSOp 15 maart 2017 is in de Staatscourant gepubliceerde de Regeling van de Minister van Financiën van 7 maart 2017, tot wijziging van de Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft in verband met aanpassing van risicoindicatoren voor de dimensies potentiële verliezen voor het depositogarantiestelsel en liquiditeits- en financieringsprofiel. De wijzigingsregeling is op 16 maart 2017 in werking getreden.Publicatie besluit inzake verordening betreffende afwi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS